Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 107 Venres, 7 de xuño de 2019 Páx. 27684

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia Turismo de Galicia

CÉDULA do 23 de maio de 2019, da Dirección de Competitividade, pola que se notifican varias resolucións, acordadas nos expedientes administrativos de carácter sancionador, pola comisión de infraccións graves en materia de turismo (TUSAN1 2017/087-1 e catro máis).

Pola presente, e de conformidade co disposto nos artigos 44 e 46 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro), notifícaselles ás persoas físicas e xurídicas que a seguir se mencionan, titulares de establecementos turísticos, as resolucións dos procedementos administrativos de carácter sancionador en materia de turismo por infracción administrativa grave da Lei 7/2011, do 27 de outubro, do turismo de Galicia (DOG núm. 216, do 11 de novembro), e que intentadas polos medios habituais non se puideron practicar.

As/os interesadas/os poderán examinar os seus expedientes, e recoller as resolucións mediante comparecencia nas dependencias desta axencia turismo de Galicia situadas na estrada de Santiago-Noia, km 3, A Barcia, de Santiago de Compostela (A Coruña).

Contra as ditas resolucións, que poñen fin á vía administrativa, as/os interesadas/os poderán interpoñer recurso de reposición ante a titular da Axencia Turismo de Galicia no prazo dun (1) mes, ou ben recurso contencioso-administrativo no prazo de dous (2) meses, desde o día seguinte ao desta publicación, de conformidade co establecido nos artigos 8.2.b), 14.1 segunda, e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Expediente: TUSAN1 2017/087-1.

Sancionado: Abel Tato Mosquera.

Último enderezo: Cruz de San Pedro, nº 2, baixo.

Localidade: Santiago de Compostela (A Coruña).

Preceptos infrinxidos: artigo 110.1 da Lei 7/2011, do 27 de outubro, do turismo de Galicia.

Resolución: caducidade.

Expediente: TUSAN1 2017/259-1.

Sancionada: Figueira Verdía, S.L.

Último enderezo: rúa Titanio, parcela E3, polígono Bértoa.

Localidade: Carballo (A Coruña).

Preceptos infrinxidos: artigo 110.1 da Lei 7/2011, do 27 de outubro, do turismo de Galicia.

Resolución: multa de 901,00 euros.

Expediente: TUSAN1 2018/145-1.

Sancionada: Inés Varela Suárez.

Último enderezo: rúa de Laxes, nº 8. A Aldea.

Localidade: Ribeira (A Coruña).

Preceptos infrinxidos: artigo 110.1 da Lei 7/2011, do 27 de outubro, do turismo de Galicia.

Resolución: multa de 901,00 euros.

Expediente: TUSAN1 2018/025-3.

Sancionado: Antonio Sotelo Blanco.

Último enderezo: rúa Bahamonde, nº 2.

Localidade: Paderne de Allariz (Ourense).

Preceptos infrinxidos: artigo 110.1 da Lei 7/2011, do 27 de outubro, do turismo de Galicia.

Resolución: multa de 3.000,00 euros.

Expediente: TUSAN1 2018/024-4.

Sancionado: Juan Carlos Prado Vega.

Último enderezo: Camiño de San Lorenzo, nº 4. Coruxo.

Localidade: Vigo (Pontevedra).

Preceptos infrinxidos: artigo 110.1 da Lei 7/2011, do 27 de outubro, do turismo de Galicia.

Resolución: multa de 3.500,00 euros.

Comunícaselles que as resolucións desta axencia turismo de Galicia poñen fin á vía administrativa sendo por tanto executivas, polo que deberá aboar o importe da multa nos seguintes prazos: a) publicación entre os días 1 e 15 de cada mes, desde a data da publicación ata o día 20 do mes posterior, ou ata o día inmediato hábil seguinte, b) publicación entre os días 16 e último de cada mes, desde a data da publicación ata o día 5 do segundo mes posterior, ou ata o día inmediato hábil seguinte.

O aboamento realizarase mediante os impresos formalizados que lle serán facilitados nas dependencias desta axencia de turismo. De non efectuarse o ingreso no período voluntario, procederase á exacción da débeda pola vía de constrinximento.

Santiago de Compostela, 23 de maio de 2019

José Luis Maestro Castiñeiras
Director de Competitividade