Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 110 Mércores, 12 de xuño de 2019 Páx. 28165

III. Outras disposicións

Universidade de Vigo

RESOLUCIÓN do 16 de maio de 2019 pola que se publica o plan de estudos de máster universitario en Economía (máster conxunto das universidades de Vigo, A Coruña e Santiago de Compostela).

Obtida a verificación do plan de estudos polo Consello de Universidades, logo de informe favorable da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia, así como a autorización da Comunidade Autónoma de Galicia, e establecido o carácter oficial do título por Acordo do Consello de Ministros do 3 de agosto de 2018 (publicado no Boletín Oficial del Estado do 7 de setembro por Resolución do secretario xeral de universidades do 29 de agosto de 2018).

Esta reitoría, de conformidade co disposto no artigo 35 da Lei orgánica 6/2001, de universidades, na redacción dada pola Lei orgánica 4/2008, resolve publicar o plan de estudos conducente á obtención do título oficial de máster universitario en Economía pola Universidade de Vigo, a Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade da Coruña.

Vigo, 16 de maio de 2019

Manuel Joaquín Reigosa Roger
Reitor da Universidade de Vigo

ANEXO

Máster universitario en Economía

Rama de coñecemento: Ciencias Sociais e Xurídicas.

Universidades participantes: Universidade de Vigo, Universidade da Coruña e Universidade de Santiago de Compostela.

Cadro 1. Distribución de créditos ECTS segundo o tipo de materia.

Tipo de materia

ECTS

Obrigatorias…………………………………………

30

Optativas…………………………………...............

18

Prácticas externas…………………………………

6

Traballo fin de máster…………………................

6

Créditos totais……………...

60

Cadro 2. Materias, créditos e módulos do máster.

Materia

ECTS

Carácter

Módulo

Análise de decisións económicas e mercados

6.0

OB

Materias obrigatorias

Análise de conxuntura económica e crecemento

6.0

OB

Técnicas econométricas

6.0

OB

Métodos cuantitativos

6.0

OB

Pensamento económico e institucións

3.0

OB

Técnicas de investigación

3.0

OB

Economía do sector público

3.0

OP

Especialidade en Políticas Públicas e Análise Económica Rexional

(Universidade da Coruña)

Modelos de xestión pública

3.0

OP

Avaliación de políticas públicas

3.0

OP

Análise económica rexional

3.0

OP

Política económica rexional

3.0

OP

Xestión integral de proxectos públicos

3.0

OP

Medio ambiente, recursos naturais e sustentabilidade

3.0

OP

Especialidade en Economía e Sociedade

(Universidade de Vigo)

Economía da desigualdade

3.0

OP

Economía da saúde

3.0

OP

Innovación e sociedade

3.0

OP

Servizos e nova economía

3.0

OP

Globalización económica e desenvolvemento social

3.0

OP

Fundamentos de valoración de mercado

3.0

OP

Especialidade en Economía e Finanzas

(Universidade de Santiago de Compostela)

Técnicas de cuantificación de risco de mercado

3.0

OP

Análise económica da actividade bancaria

3.0

OP

Economía internacional e finanzas

3.0

OP

Política monetaria e sistema financeiro

3.0

OP

Econometría financeira

3.0

OP

Econometría avanzada

3.0

OP

Especialidade en Análise Económica

(común para as tres universidades)

Microeconomía avanzada

3.0

OP

Macroeconomía avanzada

3.0

OP

Comportamento estratéxico

3.0

OP

Temas avanzados en teoría económica

3.0

OP

Técnicas avanzadas para a análise de datos

3.0

OP

Prácticas externas

6.0

OB

Prácticas externas

Traballo fin de máster

6.0

OB

Traballo fin de máster

Traballo fin de máster (especialidade en Políticas Públicas e Análise Económica Rexional)

6.0

OP

Traballo fin de máster (especialidade en Economía e Sociedade)

6.0

OP

Traballo fin de máster (especialidade en Economía e Finanzas)

6.0

OP

Traballo fin de máster (especialidade en Análise Económica)

6.0

OP

Para a obtención do título de máster universitario en Economía, o alumnado deberá superar os 60 ECTS dos que consta o máster.