Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 133 Luns, 15 de xullo de 2019 Páx. 33023

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Medio Rural

ANUNCIO do 24 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Defensa do Monte, polo que se publica a resolución das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 19 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e catástrofes en montes veciñais en man común e en sociedades de fomento forestal (Sofor), cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2019.

O día 22 de xaneiro de 2019 publicouse no DOG a Orde do 19 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e catástrofes en montes veciñais en man común e Sofor, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2019.

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bó goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas, con expresión da convocatoria, o programa e crédito orzamentario a que se imputen, finalidade da subvención, beneficiario e cantidade concedida.

De conformidade co establecido no artigo 45.1.b) da Lei 39/2015, a notificación realizarase mediante a publicación no Diario Oficial de Galicia, no taboleiro de anuncios e na páxina web da Consellería do Medio Rural. Nesta publicación especificaranse a data da convocatoria, o beneficiario, a cantidade concedida, a finalidade da subvención outorgada, así como a indicación das causas da desestimación, e expresaranse, ademais, os recursos que contra a resolución procedan, o órgano administrativo ou xudicial ante o cal deben presentarse e o prazo para interpoñelos.

En virtude do artigo 2 da Orde do 17 de novembro de 2015, sobre delegación de competencias en diversos órganos da Consellería do Medio Rural (DOG núm. 223, do 23 de novembro), o director xeral de Defensa do Monte:

1. Acorda a publicación do contido da Resolución do 24 de xuño de 2019, das axudas concedidas con cargo á aplicación orzamentaria 14.02.551B.770.0, ao abeiro da Orde do 19 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e catástrofes en montes veciñais en man común e Sofor, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2019.

Estas axudas sométense ao Regulamento (UE) 702/2014 da Comisión, do 25 de xuño de 2014, polo que se declaran determinadas categorías de axudas nos sectores agrícola e forestal e nas zonas rurais compatibles co mercado interior, en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea. Esta medida foi comunicada polo estado co número de axuda SA.43021 ao abeiro do Regulamento (UE) nº 702/2014, e cumpre co Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia para a etapa 2014-2020, en que se inclúe a medida 8.3. «Prevención de danos causados por incendios forestais, desastres naturais e catástrofes». O PDR 2014-2020 foi aprobado pola Decisión de execución da Comisión C (2015) 8144, do 18 de novembro de 2015.

A orde estableceu dúas finalidades de subvencións:

a) Liña I: subvencións para o control selectivo de combustible (código de procedemento MR651A).

b) Liña II: subvencións para a construción de puntos de auga (código de procedemento MR651B).

No anexo I relaciónase a listaxe daquelas axudas solicitadas da liña I que foron concedidas e o anexo II, aquelas pertencentes á liña II. Finalmente, o anexo III presenta aquelas axudas desestimadas coa indicación das causas da desestimación. Estas listaxes atópanse na páxina web da Xunta de Galicia.

2. Respecto das axudas concedidas, dispostas nos anexos I e II:

a) As persoas beneficarias deberán presentar, no prazo de 10 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio e de xeito electrónico, a documentación descrita no artigo 14 incluíndo un documento descritivo das actuacións que se axuste aos contidos mínimos que se indican no artigo 14.

b) As persoas beneficiarias poderán presentar a súa renuncia no mesmo prazo estipulado no parágrafo anterior, nomeadamente 10 días hábiles. Se o último día de prazo de presentación é inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.

c) Presentada a documentación complementaria poderán realizar unha inspección previa funcionarios da Consellería do Medio Rural para verificar as localizacións e superficies propostas de traballo e a súa viabilidade, en particular, a súa elixibilidade, consonte os criterios establecidos na medida 8.3 do PDR de Galicia 2014-2020.

d) Serán motivo de perda de dereito da subvención as causas recollidas no artigo 15, nomeadamente: os informes desfavorables do Servizo de Conservación da Natureza, do Servizo Provincial de Montes ou do Servizo de Prevención de incendios Forestais (SPIF)da xefatura territorial correspondente, a notificación da resolución pola que se dea por transcorrido o prazo do requirimento de emenda da documentación ou a existencia de discrepancias entre as actuacións reflectidas no documento descritivo e as recollidas na resolución de aprobación.

e) A superficie mínima viable para todas as actuacións, tras informe de admisibilidade, deberá chegar, cando menos, ás 5 hectáreas.

f) Os traballos comezarán unha vez que sexa comprobado o documento descritivo, se acade a superficie mínima e sexan favorables os informes preceptivos, se son necesarios, o cal será comunicado polos SPIF da xefatura territorial correspondente aos beneficiarios.

g) No caso de que, durante o prazo de execución, se realice modificación das parcelas Sixpac ou de distribución de superficies de actuación presentadas na documentación complementaria, solicitarase unha modificación mediante unha memoria tecnicamente xustificada, que deberá obter un informe favorable do SPIF da Xefatura Territorial da Consellería do Medio Rural correspondente. O beneficiario non poderá en ningún caso comezar os traballos nas parcelas obxecto de modificación ata que os ditos cambios non conten con informe favorable. As modificacións presentadas non poderán alterar a información e as condicións contidas na presente notificación de resolución.

h) O beneficiario deberá comunicar electrónicamente aos SPIF das xefaturas territoriais da Consellería do Medio Rural o remate das obras. O prazo máximo para o remate e a xustificación dos traballos será 4 meses desde a notificación da resolución de aprobación da subvención e, como máximo, ata o 31 de outubro do ano 2019. A ampliación do prazo de xustificación será por solicitude do beneficiario e este nunca poderá exceder o 31 de outubro do ano 2019, así como cumprir co disposto no artigo 32 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

i) Lémbrase, que, entre outra documentación, a xustificación da axuda e solicitude de pagamento deberá conter as facturas e xustificantes de pagamento efectivos da actividade subvencionada. Os xustificantes de gasto consistirán, de forma xeral, nas facturas orixinais acreditativas dos investimentos, que cumpran as exixencias que establece a Axencia Tributaria. As facturas presentaranse en orixinal e marcaranse cun selo indicando nel a subvención para cuxa xustificación foron presentadas e se o importe do xustificante se imputa total ou parcialmente á subvención, neste último caso, reflectirase a contía exacta que resulte afectada pola subvención. Unha vez marcadas, devolveranse ao beneficiario. O xustificante bancario do pagamento polo beneficiario (xustificante de transferencia bancaria, xustificante bancario de ingreso de efectivo na entidade, certificación bancaria, etc.), en que conste o número da factura obxecto de pagamento, a identificación do beneficiario que paga e do destinatario do pagamento, que deberá coincidir coa persoa, empresa ou entidade que emitiu a factura. No caso de que o xustificante bancario sexa transferencia bancaria, deberá ser orixinal ou copia compulsada, e estará selado pola entidade bancaria.

3. Contra a resolución que se publica cabe a interposición de recurso potestativo de reposición ante o conselleiro do Medio Rural no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa notificación, ou recurso contencioso administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 24 de xuño de 2019

Tomás Fernández-Couto Juanas
Director xeral de Defensa do Monte

ANEXO I

Listaxe de solicitudes de axuda da liña I, subvencións para o control selectivo de combustible, concedidas ao abeiro da Orde do 19 de decembro de 2018
pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e catástrofes en montes veciñais en man común e en sociedades
de fomento forestal (Sofor), cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de
Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2019

Expediente: 02150011/2019. NIF: G15520570. Subvención aprobada: 10.860,23 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

23,88

9.769,31

100,00

9.769,31

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

4,00

1.090,92

100,00

1.090,92

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

G15520570

Vadebois, Parada e outros

100,00

Expediente: 02150012/2019. NIF: G15484835. Subvención aprobada: 8.464,28 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

20,69

8.464,28

100,00

8.464,28

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

G15484835

Brañas

100,00

Expediente: 02150014/2019. NIF: V15378250. Subvención aprobada: 8.587,01 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

20,99

8.587,01

100,00

8.587,01

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V15378250

Fornís e Loureiro

100,00

Expediente: 02150015/2019. NIF: V15574502. Subvención aprobada: 4.557,37 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

11,14

4.557,37

100,00

4.557,37

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V15574502

A Manda

100,00

Expediente: 02150016/2019. NIF: E15262843. Subvención aprobada: 5.708,27 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

5,00

2.045,50

100,00

2.045,50

Roza mecanizada en rexeneración forestal natural

8,78

2.394,57

100,00

2.394,57

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

1,46

1.268,20

100,00

1.268,20

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

E15262843

Xuño

100,00

Expediente: 02150017/2019. NIF: V15452758. Subvención aprobada: 12.273,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V15452758

Ribasieira

100,00

Expediente: 02150018/2019. NIF: E15320047. Subvención aprobada: 5.852,51 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

4,56

1.865,50

100,00

1.865,50

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

4,59

3.987,01

100,00

3.987,01

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

E15320047

Barreira e Guiende

100,00

Expediente: 02150020/2019. NIF: V15647464. Subvención aprobada: 12.273,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V15647464

Xián, Furiño, Gándara e Ribeiratorta

100,00

Expediente: 02150021/2019. NIF: V15321599. Subvención aprobada: 3.116,24 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

4,91

2.008,68

100,00

2.008,68

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

2,26

1.107,56

100,00

1.107,56

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V15321599

Vilacoba

100,00

Expediente: 02150022/2019. NIF: V15633894. Subvención aprobada: 5.411,56 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,65

265,92

100,00

265,92

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

4,15

2.033,79

100,00

2.033,79

Roza mecanizada en rexeneración forestal natural

11,41

3.111,85

100,00

3.111,85

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V15633894

San Xoán de Laíño

100,00

Expediente: 02150023/2019. NIF: V15255821. Subvención aprobada: 9.865,33 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

11,07

4.528,74

100,00

4.528,74

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2,26

924,57

100,00

924,57

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

3,65

1.788,76

100,00

1.788,76

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

3,02

2.623,26

100,00

2.623,26

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V15255821

Beade e Porto

19,03

V15309206

Carrais

47,39

V15738800

Souto

3,45

V15254477

Albagueira

30,13

Expediente: 02150024/2019. NIF: V15282122. Subvención aprobada: 2.274,59 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

4,68

1.914,59

100,00

1.914,59

Roza mecanizada en rexeneración forestal natural

1,32

360,00

100,00

360,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V15282122

Oleiros

100,00

Expediente: 02150025/2019. NIF: V15882632. Subvención aprobada: 7.249,25 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

17,72

7.249,25

100,00

7.249,25

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V15882632

Santa Mariña de Esteiro

100,00

Expediente: 02150026/2019. NIF: V15335037. Subvención aprobada: 4.716,27 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

6,59

2.695,97

100,00

2.695,97

Roza mecanizada en rexeneración forestal natural

1,42

387,28

100,00

387,28

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

1,88

1.633,02

100,00

1.633,02

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V15335037

San Miguel da Costa

30,90

V15522089

Sabacedo

10,50

V15251200

Cernán

43,77

V15547128

Macedos

14,83

Expediente: 02150027/2019. NIF: V15265739. Subvención aprobada: 2.536,40 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

3,00

1.227,30

100,00

1.227,30

Roza mecanizada en rexeneración forestal natural

4,80

1.309,10

100,00

1.309,10

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V15265739

Goiáns

100,00

Expediente: 02150028/2019. NIF: V15298516. Subvención aprobada: 6.007,60 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

11,50

4.704,65

100,00

4.704,65

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

1,50

1.302,95

100,00

1.302,95

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V15298516

Baroña

100,00

Expediente: 02150029/2019. NIF: V15313836. Subvención aprobada: 9.581,12 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

23,42

9.581,12

100,00

9.581,12

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V15313836

Noal

100,00

Expediente: 02150030/2019. NIF: V15223787. Subvención aprobada: 12.273,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V15223787

Nebra

100,00

Expediente: 02150032/2019. NIF: V15254485. Subvención aprobada: 8.457,16 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

10,81

4.422,37

100,00

4.422,37

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2,54

1.039,11

100,00

1.039,11

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

3,33

1.631,93

100,00

1.631,93

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

1,57

1.363,75

100,00

1.363,75

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V15364680

Pastoriza

52,55

V15254485

Buía, A Capela, Carballal, A Ferrería, Foxacos, Gans, A Ermida, Os Xufreus, Os Lemos, As Miráns, Outeiro, Pousada, O Rabado, O Toural e Traba

47,45

Expediente: 02150033/2019. NIF: V15476773. Subvención aprobada: 8.999,86 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

19,22

7.862,90

100,00

7.862,90

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

2,32

1.136,96

100,00

1.136,96

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V15476773

Covelo

100,00

Expediente: 02150035/2019. NIF: V70191192. Subvención aprobada: 5.772,40 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

14,11

5.772,40

100,00

5.772,40

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V70191192

San Xurxo

100,00

Expediente: 02150036/2019. NIF: V15309750. Subvención aprobada: 8.674,96 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

6,03

2.466,87

100,00

2.466,87

Roza mecanizada en rexeneración forestal natural

0,50

136,37

100,00

136,37

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

6,99

6.071,72

100,00

6.071,72

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V15309750

Aldariz

9,29

V15440936

Froxán

53,74

E15309743

Ces

27,21

V15393234

Mirón (Colon de Mirón)

9,76

Expediente: 02150037/2019. NIF: V15810419. Subvención aprobada: 6.341,05 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

15,50

6.341,05

100,00

6.341,05

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V15810419

Santa Cruz de Lesón

100,00

Expediente: 02150038/2019. NIF: V15289812. Subvención aprobada: 14.653,79 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

16,87

14.653,79

100,00

14.653,79

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V15289812

Valouta e Fontecova (tres Parroquias de Dodro)

100,00

Expediente: 02150039/2019. NIF: V15385289. Subvención aprobada: 1.605,02 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,87

355,92

100,00

355,92

Roza mecanizada en rexeneración forestal natural

4,58

1.249,10

100,00

1.249,10

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V15385289

Lesende

100,00

Expediente: 02150040/2019. NIF: V15336506. Subvención aprobada: 2.434,14 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

4,94

2.020,95

100,00

2.020,95

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1,01

413,19

100,00

413,19

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V15336506

Feás

100,00

Expediente: 02150041/2019. NIF: V15282874. Subvención aprobada: 2.863,70 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

7,00

2.863,70

100,00

2.863,70

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V15282874

Veríns

100,00

Expediente: 02150042/2019. NIF: V15403363. Subvención aprobada: 3.163,97 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1,95

797,75

100,00

797,75

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,44

180,00

100,00

180,00

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

3,22

1.578,03

100,00

1.578,03

Roza mecanizada en rexeneración forestal natural

2,23

608,19

100,00

608,19

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V15403363

Runs, Teaño, Mosquete, Loxo de Arriba, Loxo de Abaixo, Pazos, Coroño, As Coviñas e Ordenario.

100,00

Expediente: 02150043/2019. NIF: E15245707. Subvención aprobada: 5.080,18 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

4,32

1.767,31

100,00

1.767,31

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

6,76

3.312,87

100,00

3.312,87

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

E15245707

Ogas

100,00

Expediente: 02150044/2019. NIF: V15251523. Subvención aprobada: 12.273,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V15251523

Santo Adrao de Veiga

100,00

Expediente: 02150045/2019. NIF: V15651482. Subvención aprobada: 7.830,17 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

19,14

7.830,17

100,00

7.830,17

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V15651482

Vilamor

100,00

Expediente: 02150046/2019. NIF: V15931603. Subvención aprobada: 2.748,05 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

4,01

1.640,49

100,00

1.640,49

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

2,26

1.107,56

100,00

1.107,56

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V15931603

De Beba, Agar e Outeiro de Bois

100,00

Expediente: 02150047/2019. NIF: E15400559. Subvención aprobada: 10.076,13 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

24,63

10.076,13

100,00

10.076,13

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

E15400559

Paradela

100,00

Expediente: 02150048/2019. NIF: G70284112. Subvención aprobada: 6.075,14 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

14,85

6.075,14

100,00

6.075,14

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

G70284112

Santa María de Ois

100,00

Expediente: 02150049/2019. NIF: V15504772. Subvención aprobada: 8.137,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

19,89

8.137,00

100,00

8.137,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V15504772

Paxareiras e Recarea

100,00

Expediente: 02150050/2019. NIF: V15251234. Subvención aprobada: 8.182,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

20,00

8.182,00

100,00

8.182,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V15251234

A Figueira, Balteiro, Graña, Noceda e Sabuceda

100,00

Expediente: 02150051/2019. NIF: V15404288. Subvención aprobada: 11.093,09 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

25,52

10.440,23

100,00

10.440,23

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,35

143,19

100,00

143,19

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1,04

509,67

100,00

509,67

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V15404288

Grañas do Sor

100,00

Expediente: 02150052/2019. NIF: V15339740. Subvención aprobada: 5.387,85 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

13,17

5.387,85

100,00

5.387,85

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V15339740

Campelo, Vilar e Cerqueiras

100,00

Expediente: 02150053/2019. NIF: V15555154. Subvención aprobada: 5.153,72 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2,05

838,66

100,00

838,66

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

2,69

1.318,29

100,00

1.318,29

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

3,45

2.996,77

100,00

2.996,77

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V15555154

Cruxeiras, Sobrerribas, Casal, Lamas e Xoane

100,00

Expediente: 02150054/2019. NIF: V15477185. Subvención aprobada: 7.497,82 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

16,14

6.602,87

100,00

6.602,87

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,81

331,37

100,00

331,37

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1,15

563,58

100,00

563,58

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V15477185

A Matanza e outros (Vista Alegre, Luáns, Lestido, Piñeiro e O Barco)

73,00

V15231657

Iria, Pedreda, Roibón, Retén e Horta

19,56

V15447790

Pazos

7,44

Expediente: 02150055/2019. NIF: V15573629. Subvención aprobada: 6.628,59 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

7,47

3.055,98

100,00

3.055,98

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

7,29

3.572,61

100,00

3.572,61

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V15573629

Leiro

100,00

Expediente: 02150056/2019. NIF: V15257884. Subvención aprobada: 9.013,07 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

5,18

2.119,14

100,00

2.119,14

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1,26

515,47

100,00

515,47

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

8,58

4.204,80

100,00

4.204,80

Roza mecanizada en rexeneración forestal natural

7,97

2.173,66

100,00

2.173,66

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V15257884

Camboño

100,00

Expediente: 02150057/2019. NIF: V15427735. Subvención aprobada: 12.268,91 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

29,99

12.268,91

100,00

12.268,91

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V15427735

Codesoso (O.G.)

100,00

Expediente: 02150058/2019. NIF: V70028220. Subvención aprobada: 12.268,91 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

29,99

12.268,91

100,00

12.268,91

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V70028220

Colúns

100,00

Expediente: 02270052/2019. NIF: V27164847. Subvención aprobada: 8.443,25 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

8,30

3.395,53

100,00

3.395,53

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

10,30

5.047,72

100,00

5.047,72

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27164847

Campo do Val, Fisteus, Goia, Vilaboa e Vilameá

100,00

Expediente: 02270053/2019. NIF: V27339365. Subvención aprobada: 7.957,22 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,72

294,55

100,00

294,55

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

7,53

3.080,52

100,00

3.080,52

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

9,35

4.582,15

100,00

4.582,15

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27339365

Bustelo de Fisteus

100,00

Expediente: 02270054/2019. NIF: V27128776. Subvención aprobada: 12.460,85 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

24,78

10.137,50

100,00

10.137,50

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2,90

1.186,39

100,00

1.186,39

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

2,32

1.136,96

100,00

1.136,96

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27128776

Novelúa

100,00

Expediente: 02270055/2019. NIF: G27282268. Subvención aprobada: 12.273,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

24,60

10.063,86

100,00

10.063,86

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

5,40

2.209,14

100,00

2.209,14

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

G27282268

Ventosa

100,00

Expediente: 02270056/2019. NIF: V27294354. Subvención aprobada: 3.794,96 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

3,73

1.525,94

100,00

1.525,94

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

4,63

2.269,02

100,00

2.269,02

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27294354

Lamas e San Cristovo

100,00

Expediente: 02270057/2019. NIF: V27172436. Subvención aprobada: 5.233,76 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

7,39

3.023,25

100,00

3.023,25

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1,57

642,29

100,00

642,29

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

3,20

1.568,22

100,00

1.568,22

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27237122

Augas Mestas

42,24

V27172436

Quiroga

57,76

Expediente: 02270058/2019. NIF: V27045657. Subvención aprobada: 6.136,50 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

15,00

6.136,50

100,00

6.136,50

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27045657

Frexulfe

100,00

Expediente: 02270059/2019. NIF: V27184472. Subvención aprobada: 12.223,91 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

29,88

12.223,91

100,00

12.223,91

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27184472

Bazal, Cascaxide, A Piúca, Torre, O Torrón e Vilamirón

100,00

Expediente: 02270060/2019. NIF: V27244011. Subvención aprobada: 3.600,08 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

8,80

3.600,08

100,00

3.600,08

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27244011

Coro

100,00

Expediente: 02270061/2019. NIF: V27309640. Subvención aprobada: 11.062,06 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

27,04

11.062,06

100,00

11.062,06

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27285212

Vilarello da Igrexa e Vilarello do Rio

73,93

V27309640

Borzoado

26,07

Expediente: 02270062/2019. NIF: V27237189. Subvención aprobada: 7.910,10 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

4,97

2.033,23

100,00

2.033,23

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

4,77

1.951,41

100,00

1.951,41

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

8,01

3.925,46

100,00

3.925,46

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27237189

Pol

100,00

Expediente: 02270063/2019. NIF: V27038579. Subvención aprobada: 3.335,28 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

6,65

2.720,52

100,00

2.720,52

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,76

310,92

100,00

310,92

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

0,62

303,84

100,00

303,84

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27038579

Romariz, excepto Espiñarcao e A Valiña de Freire

100,00

Expediente: 02270064/2019. NIF: V27498674. Subvención aprobada: 2.301,02 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2,40

981,84

100,00

981,84

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,11

45,00

100,00

45,00

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

2,60

1.274,18

100,00

1.274,18

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27498674

Barxa de Lor

26,87

V27169036

Barxa de Lor (parroquia da Pobra B.) e Castí (lugar de Quintá de Lor. Quiroga)

73,13

Expediente: 02270065/2019. NIF: V27201912. Subvención aprobada: 12.273,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27201912

Santa Eulalia de Vilar de Cabalos

100,00

Expediente: 02270066/2019. NIF: V27179928. Subvención aprobada: 9.192,06 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

17,50

7.159,25

100,00

7.159,25

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,92

376,37

100,00

376,37

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

3,38

1.656,44

100,00

1.656,44

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27179928

Cangas-San Fiz

29,73

V27254895

Acedre

17,27

E27144153

Eiré

53,00

Expediente: 02270067/2019. NIF: V27253087. Subvención aprobada: 12.273,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27253087

Ousá

100,00

Expediente: 02270068/2019. NIF: V27128255. Subvención aprobada: 9.012,47 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

22,03

9.012,47

100,00

9.012,47

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27128255

Pacios

100,00

Expediente: 02270069/2019. NIF: V27452580. Subvención aprobada: 11.732,99 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

28,68

11.732,99

100,00

11.732,99

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27452580

Insua

100,00

Expediente: 02270070/2019. NIF: V27166982. Subvención aprobada: 12.273,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27253392

Soengas

60,00

V27166982

Vilaxuste

40,00

Expediente: 02270071/2019. NIF: V27241538. Subvención aprobada: 9.712,03 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

23,74

9.712,03

100,00

9.712,03

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27241538

Escuadra de Penarredonda

100,00

Expediente: 02270072/2019. NIF: V27127836. Subvención aprobada: 7.818,85 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

9,02

3.690,08

100,00

3.690,08

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

3,36

1.374,58

100,00

1.374,58

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

5,62

2.754,19

100,00

2.754,19

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27127836

Meda

100,00

Expediente: 02270074/2019. NIF: V27136431. Subvención aprobada: 5.890,97 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

9,96

4.074,64

100,00

4.074,64

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,87

355,92

100,00

355,92

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

2,98

1.460,41

100,00

1.460,41

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27319557

A Vide

69,17

V27136431

Marexe e Vilamaior

30,83

Expediente: 02270075/2019. NIF: V27120567. Subvención aprobada: 12.344,01 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

17,44

7.134,70

100,00

7.134,70

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2,12

867,29

100,00

867,29

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

8,86

4.342,02

100,00

4.342,02

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27134154

San Breixo de Parga

11,63

V27131994

Santa Mariña de Lagostelle

40,35

V27120567

San Xoán de Lagostelle

48,02

Expediente: 02270076/2019. NIF: V27229640. Subvención aprobada: 11.908,75 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

25,26

10.333,87

100,00

10.333,87

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,16

65,46

100,00

65,46

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

3,08

1.509,42

100,00

1.509,42

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27229640

Casela e Parada

13,22

V27236132

Santa Mariña

86,78

Expediente: 02270078/2019. NIF: V27134147. Subvención aprobada: 11.473,23 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

10,23

4.185,09

100,00

4.185,09

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

6,89

2.818,70

100,00

2.818,70

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

9,12

4.469,44

100,00

4.469,44

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27134147

Monteseiro

100,00

Expediente: 02270079/2019. NIF: V27454404. Subvención aprobada: 12.691,10 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

19,30

7.895,63

100,00

7.895,63

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

4,81

1.967,77

100,00

1.967,77

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

5,77

2.827,70

100,00

2.827,70

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27454404

Arcón

28,52

V27476332

Pin de Arriba e Vilagoncide

49,11

V27252899

Vallo

22,37

Expediente: 02270080/2019. NIF: V27233360. Subvención aprobada: 5.659,26 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

6,02

2.462,78

100,00

2.462,78

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1,74

711,83

100,00

711,83

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

5,07

2.484,65

100,00

2.484,65

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27233360

Liñares

100,00

Expediente: 02270082/2019. NIF: E27101245. Subvención aprobada: 12.599,31 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

23,42

9.581,12

100,00

9.581,12

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2,55

1.043,21

100,00

1.043,21

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

4,03

1.974,98

100,00

1.974,98

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

E27101245

Ourol

100,00

Expediente: 02270083/2019. NIF: V27139906. Subvención aprobada: 7.332,24 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

8,11

3.317,80

100,00

3.317,80

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

3,38

1.382,76

100,00

1.382,76

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

5,37

2.631,68

100,00

2.631,68

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27236751

Ardevila

38,15

V27139906

Robledo

61,85

Expediente: 02270084/2019. NIF: V27132232. Subvención aprobada: 12.273,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27136654

Meixonfrío

44,67

V27132232

Vilameñe

55,33

Expediente: 02270085/2019. NIF: V27274679. Subvención aprobada: 12.748,29 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

18,51

7.572,44

100,00

7.572,44

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

5,62

2.299,14

100,00

2.299,14

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

5,87

2.876,71

100,00

2.876,71

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

E27136761

Casas do Río

9,69

V27274679

Abrente, A Gorgoeira e Pacio

90,31

Expediente: 02270086/2019. NIF: V27123264. Subvención aprobada: 9.589,30 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

12,12

4.958,29

100,00

4.958,29

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

11,32

4.631,01

100,00

4.631,01

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27123264

Gaibor

100,00

Expediente: 02270088/2019. NIF: V27191568. Subvención aprobada: 7.601,08 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

18,58

7.601,08

100,00

7.601,08

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27191568

Vilachá de Mera

100,00

Expediente: 02270089/2019. NIF: V27216928. Subvención aprobada: 12.295,67 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

25,99

10.632,51

100,00

10.632,51

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

3,73

1.525,94

100,00

1.525,94

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

0,28

137,22

100,00

137,22

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27216928

Castrolanzán

43,38

V27191295

Matela

10,11

V27255884

Vilachá

46,51

Expediente: 02270090/2019. NIF: V27212133. Subvención aprobada: 12.416,53 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

18,19

7.441,53

100,00

7.441,53

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

9,19

3.759,63

100,00

3.759,63

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

2,48

1.215,37

100,00

1.215,37

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27212133

Prados

42,01

V27165265

Vilaluz

13,08

V27255934

Vilarnovo

44,91

Expediente: 02270091/2019. NIF: V27482124. Subvención aprobada: 9.220,02 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

14,79

6.050,59

100,00

6.050,59

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

3,89

1.591,40

100,00

1.591,40

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

3,22

1.578,03

100,00

1.578,03

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27482124

Ladra

100,00

Expediente: 02270092/2019. NIF: V27167717. Subvención aprobada: 6.136,50 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

15,00

6.136,50

100,00

6.136,50

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27167717

Torbeo

100,00

Expediente: 02270093/2019. NIF: V27136837. Subvención aprobada: 12.293,88 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

29,24

11.962,08

100,00

11.962,08

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,26

106,37

100,00

106,37

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

0,46

225,43

100,00

225,43

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27136837

Marzán

100,00

Expediente: 02270094/2019. NIF: V27169507. Subvención aprobada: 3.622,33 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

6,59

2.695,97

100,00

2.695,97

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,18

73,64

100,00

73,64

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1,74

852,72

100,00

852,72

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27169507

Airavella, Pumar e Rúa do Pozo

100,00

Expediente: 02270095/2019. NIF: V27175835. Subvención aprobada: 12.273,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27175835

Sevane

100,00

Expediente: 02270096/2019. NIF: V27111624. Subvención aprobada: 6.201,96 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

15,16

6.201,96

100,00

6.201,96

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27111624

Louzarela

100,00

Expediente: 02270097/2019. NIF: V27294255. Subvención aprobada: 12.063,64 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

25,75

10.534,33

100,00

10.534,33

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,42

171,82

100,00

171,82

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

2,77

1.357,49

100,00

1.357,49

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27294255

Parada dos Montes

100,00

Expediente: 02270098/2019. NIF: V27209550. Subvención aprobada: 5.793,51 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

4,25

1.738,68

100,00

1.738,68

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

5,06

2.070,05

100,00

2.070,05

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

4,05

1.984,78

100,00

1.984,78

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27209550

Paradaseca

100,00

Expediente: 02270099/2019. NIF: V27325067. Subvención aprobada: 2.925,07 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

7,15

2.925,07

100,00

2.925,07

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27325067

Doade

100,00

Expediente: 02270100/2019. NIF: V27322635. Subvención aprobada: 6.193,77 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

15,14

6.193,77

100,00

6.193,77

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27322635

A Cociña, A Tola e Trigal

100,00

Expediente: 02270101/2019. NIF: V27129162. Subvención aprobada: 2.552,78 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

6,24

2.552,78

100,00

2.552,78

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27129162

Nogueira

100,00

Expediente: 02270102/2019. NIF: V27115120. Subvención aprobada: 3.170,41 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1,82

744,56

100,00

744,56

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

4,95

2.425,85

100,00

2.425,85

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27115120

Lousada

100,00

Expediente: 02270103/2019. NIF: V27133172. Subvención aprobada: 3.468,24 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1,41

576,83

100,00

576,83

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

5,90

2.891,41

100,00

2.891,41

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27133172

Santa Cruz de Parga

100,00

Expediente: 02270104/2019. NIF: V27253772. Subvención aprobada: 7.686,99 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

18,79

7.686,99

100,00

7.686,99

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27253772

Abuíme

100,00

Expediente: 02270105/2019. NIF: V27289784. Subvención aprobada: 7.874,77 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

3,83

1.566,85

100,00

1.566,85

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

6,77

2.769,61

100,00

2.769,61

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

7,22

3.538,31

100,00

3.538,31

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27289784

Visuña e Céramo

100,00

Expediente: 02270106/2019. NIF: V27184266. Subvención aprobada: 8.734,29 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

21,35

8.734,29

100,00

8.734,29

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27184266

Neiras

100,00

Expediente: 02270107/2019. NIF: V27452820. Subvención aprobada: 4.221,91 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

10,32

4.221,91

100,00

4.221,91

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27452820

Donalbai

100,00

Expediente: 02270108/2019. NIF: V27123587. Subvención aprobada: 8.827,53 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

19,23

7.866,99

100,00

7.866,99

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1,96

960,54

100,00

960,54

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27123587

Mariz

100,00

Expediente: 02270109/2019. NIF: V27268903. Subvención aprobada: 3.461,12 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

6,19

2.532,33

100,00

2.532,33

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,15

61,37

100,00

61,37

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1,77

867,42

100,00

867,42

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27268903

Brosmos

100,00

Expediente: 02270111/2019. NIF: V27167469. Subvención aprobada: 11.825,72 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

25,84

10.571,14

100,00

10.571,14

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

2,56

1.254,58

100,00

1.254,58

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27167469

Brañas

56,77

V27348044

Castiñeiras, Fonte do Cando e Santo André e Vilar

4,14

V27204338

Fonfría

16,60

V27148147

Ferreiras

22,49

Expediente: 02270112/2019. NIF: V27209022. Subvención aprobada: 12.078,86 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

15,61

6.386,05

100,00

6.386,05

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

6,68

2.732,79

100,00

2.732,79

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

6,04

2.960,02

100,00

2.960,02

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27251446

Vilaquinte

68,53

V27209022

Vilar de Mouros

31,47

Expediente: 02270113/2019. NIF: V27484237. Subvención aprobada: 12.832,50 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

18,85

7.711,54

100,00

7.711,54

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

4,24

1.734,58

100,00

1.734,58

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

6,91

3.386,38

100,00

3.386,38

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27150655

Valllo

90,36

V27484237

Penedo

9,64

Expediente: 02270114/2019. NIF: V27241215. Subvención aprobada: 13.098,08 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

6,17

2.524,15

100,00

2.524,15

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

13,64

5.580,12

100,00

5.580,12

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

10,19

4.993,81

100,00

4.993,81

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27241215

Coruxedo

100,00

Expediente: 02270115/2019. NIF: V27285253. Subvención aprobada: 10.337,37 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

23,28

9.523,85

100,00

9.523,85

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1,66

813,52

100,00

813,52

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27285253

Biville

8,55

E27139807

Vilapedre

52,24

V27301902

Piñeira

7,87

V27197904

Arxemil

31,34

Expediente: 02270116/2019. NIF: V27288844. Subvención aprobada: 12.273,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

29,69

12.146,18

100,00

12.146,18

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,31

126,82

100,00

126,82

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27375948

Sinada

30,00

V27288844

Moia e Vilar de Moia

70,00

Expediente: 02270117/2019. NIF: V27504380. Subvención aprobada: 8.182,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

20,00

8.182,00

100,00

8.182,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27410273

O Tabillón

14,00

V27504380

Muñis

86,00

Expediente: 02270118/2019. NIF: V27179035. Subvención aprobada: 8.607,46 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

21,04

8.607,46

100,00

8.607,46

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27179035

Mazo e Moreira

100,00

Expediente: 02270119/2019. NIF: V27308022. Subvención aprobada: 12.273,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27308022

San Simón da Costa

100,00

Expediente: 02270120/2019. NIF: V27111012. Subvención aprobada: 3.006,07 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

4,94

2.020,95

100,00

2.020,95

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,12

49,09

100,00

49,09

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1,91

936,03

100,00

936,03

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27111012

Santo Estevo de Parga

100,00

Expediente: 02270122/2019. NIF: V27140862. Subvención aprobada: 8.523,22 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

17,47

7.146,98

100,00

7.146,98

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1,10

450,01

100,00

450,01

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1,89

926,23

100,00

926,23

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27140862

Saa

70,44

V27153071

Torre

13,53

V27239409

Friolfe

16,03

Expediente: 02270123/2019. NIF: V27123629. Subvención aprobada: 3.775,99 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

9,23

3.775,99

100,00

3.775,99

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27123629

Ferreirúa

100,00

Expediente: 02270124/2019. NIF: V27164466. Subvención aprobada: 10.546,60 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

25,78

10.546,60

100,00

10.546,60

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27466085

Cabanela

15,79

V27164466

Vilargoíde

84,21

Expediente: 02270126/2019. NIF: V27273176. Subvención aprobada: 3.939,63 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

9,63

3.939,63

100,00

3.939,63

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27273176

Meiraos

100,00

Expediente: 02270127/2019. NIF: V27238476. Subvención aprobada: 4.303,82 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2,22

908,20

100,00

908,20

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

3,82

1.562,76

100,00

1.562,76

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

3,74

1.832,86

100,00

1.832,86

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27238476

Campos de Vila, Lamela, Revide e A Toca

100,00

Expediente: 02270128/2019. NIF: V27192962. Subvención aprobada: 8.629,46 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

9,61

3.931,45

100,00

3.931,45

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

4,44

1.816,40

100,00

1.816,40

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

5,88

2.881,61

100,00

2.881,61

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27192962

Folgoso

100,00

Expediente: 02270129/2019. NIF: V27359371. Subvención aprobada: 2.708,24 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

6,62

2.708,24

100,00

2.708,24

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27359371

San Sadurniño de Piñeiró

100,00

Expediente: 02270130/2019. NIF: V27157114. Subvención aprobada: 3.019,16 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

7,38

3.019,16

100,00

3.019,16

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27157114

Fonfría

100,00

Expediente: 02270131/2019. NIF: V27218379. Subvención aprobada: 6.613,92 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

13,28

5.432,85

100,00

5.432,85

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

2,41

1.181,07

100,00

1.181,07

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27218379

Laiosa

45,03

V27263995

Trascastro

5,11

V27267525

Rubián

49,86

Expediente: 02270132/2019. NIF: V27123397. Subvención aprobada: 4.340,55 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

10,61

4.340,55

100,00

4.340,55

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27123397

Bóveda

100,00

Expediente: 02270133/2019. NIF: V27158138. Subvención aprobada: 6.954,70 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

17,00

6.954,70

100,00

6.954,70

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27233683

Nande

21,88

V27158138

Toca

78,12

Expediente: 02270134/2019. NIF: V27282656. Subvención aprobada: 8.350,16 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

17,98

7.355,62

100,00

7.355,62

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,73

298,64

100,00

298,64

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1,42

695,90

100,00

695,90

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27282656

Rao

100,00

Expediente: 02270135/2019. NIF: V27112614. Subvención aprobada: 4.276,51 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

3,48

1.423,67

100,00

1.423,67

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

3,20

1.309,12

100,00

1.309,12

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

3,15

1.543,72

100,00

1.543,72

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27112614

Anllo-Santo Estevo

100,00

Expediente: 02270136/2019. NIF: V27126168. Subvención aprobada: 8.893,83 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

17,12

7.003,79

100,00

7.003,79

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

4,62

1.890,04

100,00

1.890,04

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27126168

Illán

100,00

Expediente: 02270137/2019. NIF: V27119148. Subvención aprobada: 5.250,13 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2,90

1.186,39

100,00

1.186,39

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1,50

613,65

100,00

613,65

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

7,04

3.450,09

100,00

3.450,09

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27119148

Pacios da Serra

100,00

Expediente: 02270138/2019. NIF: V27138544. Subvención aprobada: 3.216,13 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

7,55

3.088,71

100,00

3.088,71

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

0,26

127,42

100,00

127,42

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27138544

Cazón e Gudín

100,00

Expediente: 02270140/2019. NIF: V27208529. Subvención aprobada: 5.498,32 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

5,39

2.205,05

100,00

2.205,05

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

6,72

3.293,27

100,00

3.293,27

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27208529

Centeais e Ferreira

100,00

Expediente: 02270141/2019. NIF: V27171164. Subvención aprobada: 12.273,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27171164

Martín

100,00

Expediente: 02270142/2019. NIF: V27215599. Subvención aprobada: 12.103,23 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

27,86

11.397,53

100,00

11.397,53

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1,44

705,70

100,00

705,70

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27215599

Pombeiro agás os lugares de Bazal, Cascaxide, Piúca Torrón e Torre de Vilamirón

100,00

Expediente: 02270143/2019. NIF: V27214584. Subvención aprobada: 12.273,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27214584

Corvelle

100,00

Expediente: 02270144/2019. NIF: V27166644. Subvención aprobada: 11.855,80 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1,59

650,47

100,00

650,47

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

12,90

11.205,33

100,00

11.205,33

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27166644

Tuiriz

100,00

Expediente: 02270145/2019. NIF: V27319060. Subvención aprobada: 12.273,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27319060

Murias do Camiño e Ribón

100,00

Expediente: 02270146/2019. NIF: V27213602. Subvención aprobada: 12.371,07 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

18,97

7.760,63

100,00

7.760,63

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

5,34

2.184,59

100,00

2.184,59

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

4,95

2.425,85

100,00

2.425,85

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27213602

Vilar de Mondelo

100,00

Expediente: 02270147/2019. NIF: V27144377. Subvención aprobada: 13.013,07 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

12,70

5.195,57

100,00

5.195,57

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

8,16

3.338,26

100,00

3.338,26

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

9,14

4.479,24

100,00

4.479,24

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27144377

Abeledo

100,00

Expediente: 02270148/2019. NIF: V27041037. Subvención aprobada: 5.694,67 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

13,92

5.694,67

100,00

5.694,67

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27041037

Fanoi

100,00

Expediente: 02270149/2019. NIF: V27124809. Subvención aprobada: 16.579,38 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

37,34

15.275,79

100,00

15.275,79

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

2,66

1.303,59

100,00

1.303,59

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27124809

Murias

100,00

Expediente: 02270150/2019. NIF: V27326958. Subvención aprobada: 3.137,80 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

7,67

3.137,80

100,00

3.137,80

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27326958

Sur de Augas Santas

100,00

Expediente: 02270151/2019. NIF: V27222397. Subvención aprobada: 15.778,99 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

38,57

15.778,99

100,00

15.778,99

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27222397

Vilar de Lor

100,00

Expediente: 02270152/2019. NIF: V27220631. Subvención aprobada: 10.274,21 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

19,64

8.034,72

100,00

8.034,72

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2,12

867,29

100,00

867,29

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

2,80

1.372,20

100,00

1.372,20

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27219914

A Cervela

74,64

V27220631

Incio-Santa Mariña

25,36

Expediente: 02270153/2019. NIF: V27201219. Subvención aprobada: 12.923,19 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

17,15

7.016,07

100,00

7.016,07

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

4,82

1.971,86

100,00

1.971,86

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

8,03

3.935,26

100,00

3.935,26

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27201219

A Enciñeira

100,00

Expediente: 02270154/2019. NIF: V27114230. Subvención aprobada: 14.903,97 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

16,88

6.905,61

100,00

6.905,61

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

8,65

3.538,72

100,00

3.538,72

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

9,10

4.459,64

100,00

4.459,64

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27254648

Cortes

15,53

V27114230

Seceda

84,47

Expediente: 02270156/2019. NIF: V27261742. Subvención aprobada: 9.073,84 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

22,18

9.073,84

100,00

9.073,84

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27167857

Montán

65,06

V27261742

San Xil de Carballo

34,94

Expediente: 02270157/2019. NIF: V27111822. Subvención aprobada: 11.164,02 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

16,46

6.733,79

100,00

6.733,79

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

9,04

4.430,23

100,00

4.430,23

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27128933

Zolle

31,77

V27111822

Vilamaior de Negral

68,23

Expediente: 02270158/2019. NIF: V27194711. Subvención aprobada: 7.118,34 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

17,40

7.118,34

100,00

7.118,34

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27264555

Santiago de Rubián

15,92

V27194711

Ver

84,08

Expediente: 02270159/2019. NIF: V27133693. Subvención aprobada: 11.574,46 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

20,02

8.190,18

100,00

8.190,18

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

7,41

3.031,43

100,00

3.031,43

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

0,72

352,85

100,00

352,85

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27249929

Serén

38,00

V27133693

Vilalvite

62,00

Expediente: 02270160/2019. NIF: V27292135. Subvención aprobada: 2.870,50 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,56

229,10

100,00

229,10

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1,60

784,11

100,00

784,11

Roza mecanizada en rexeneración forestal natural

6,81

1.857,29

100,00

1.857,29

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27292135

Salcedo e Bairán

100,00

Expediente: 02270161/2019. NIF: V27370261. Subvención aprobada: 4.652,24 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

8,08

3.305,53

100,00

3.305,53

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,92

376,37

100,00

376,37

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1,98

970,34

100,00

970,34

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27370261

Hórreos

100,00

Expediente: 02270162/2019. NIF: V27183516. Subvención aprobada: 12.102,46 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

25,59

10.468,87

100,00

10.468,87

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1,19

486,83

100,00

486,83

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

2,34

1.146,76

100,00

1.146,76

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27183516

Marcelle

100,00

Expediente: 02270163/2019. NIF: V27325075. Subvención aprobada: 14.531,13 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

14,08

5.760,13

100,00

5.760,13

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

8,61

3.522,35

100,00

3.522,35

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

10,71

5.248,65

100,00

5.248,65

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27325075

Cereixido

100,00

Expediente: 02270164/2019. NIF: V27128891. Subvención aprobada: 2.511,87 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

6,14

2.511,87

100,00

2.511,87

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27128891

Negradas

100,00

Expediente: 02270166/2019. NIF: V27135003. Subvención aprobada: 8.222,91 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

20,10

8.222,91

100,00

8.222,91

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27135003

Xián

100,00

Expediente: 02270167/2019. NIF: V27261577. Subvención aprobada: 2.377,64 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

4,38

1.791,86

100,00

1.791,86

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,21

85,91

100,00

85,91

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1,02

499,87

100,00

499,87

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27261577

San Pedro de Baños e Palleiros

100,00

Expediente: 02270168/2019. NIF: V27394964. Subvención aprobada: 4.585,29 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

10,19

4.168,73

100,00

4.168,73

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

0,85

416,56

100,00

416,56

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27455005

Robledo de Son

41,20

V27394964

Paradela

58,80

Expediente: 02270169/2019. NIF: V27138650. Subvención aprobada: 10.910,70 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

26,67

10.910,70

100,00

10.910,70

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27138650

Xiá

100,00

Expediente: 02270170/2019. NIF: V27123579. Subvención aprobada: 4.525,09 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2,46

1.006,39

100,00

1.006,39

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

7,18

3.518,70

100,00

3.518,70

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27123579

Orizón

100,00

Expediente: 02270172/2019. NIF: V27272038. Subvención aprobada: 12.273,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27387331

Foxos

46,67

V27272038

Pedrafita

53,33

Expediente: 02270173/2019. NIF: V27377746. Subvención aprobada: 8.018,58 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

6,61

2.704,15

100,00

2.704,15

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

5,24

2.143,68

100,00

2.143,68

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

6,47

3.170,75

100,00

3.170,75

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27377746

Albaredos

100,00

Expediente: 02270174/2019. NIF: V27354281. Subvención aprobada: 5.915,59 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

14,46

5.915,59

100,00

5.915,59

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27208198

Escuadra de Aldea

56,98

V27354281

Escuadra de Montaña

43,02

Expediente: 02270175/2019. NIF: V27393990. Subvención aprobada: 12.405,07 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

25,04

10.243,86

100,00

10.243,86

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

4,41

2.161,21

100,00

2.161,21

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27393990

Xestoso

100,00

Expediente: 02270176/2019. NIF: V27343169. Subvención aprobada: 11.569,35 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

28,28

11.569,35

100,00

11.569,35

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27343169

Balsa

23,94

V27445899

Embernallas e Balsa

32,39

V27477082

Embernallas, Balsa e Ribeira

43,67

Expediente: 02270177/2019. NIF: V27253319. Subvención aprobada: 12.339,96 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

23,17

9.478,85

100,00

9.478,85

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1,04

425,46

100,00

425,46

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

4,97

2.435,65

100,00

2.435,65

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27253319

Frontón

100,00

Expediente: 02270178/2019. NIF: V27498708. Subvención aprobada: 12.191,61 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

28,60

11.700,26

100,00

11.700,26

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,65

265,92

100,00

265,92

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

0,46

225,43

100,00

225,43

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V27498708

Aigas

100,00

Expediente: 02320060/2019. NIF: V32174799. Subvención aprobada: 7.383,36 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

8,50

7.383,36

100,00

7.383,36

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32174799

Vilar e Paredes

100,00

Expediente: 02320061/2019. NIF: V32177842. Subvención aprobada: 6.891,27 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

6,04

2.470,96

100,00

2.470,96

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

7,46

3.655,92

100,00

3.655,92

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

0,88

764,39

100,00

764,39

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32177842

Albarellos

100,00

Expediente: 02320062/2019. NIF: V32169344. Subvención aprobada: 7.036,52 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

17,20

7.036,52

100,00

7.036,52

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32169344

Parroquias da Encomenda (San Antonio), Mendoia (Nosa Señora da Concepción), Sobrado (San Salvador) e Somoza (San Miguel)

100,00

Expediente: 02320063/2019. NIF: V32240996. Subvención aprobada: 12.191,18 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

29,80

12.191,18

100,00

12.191,18

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32240996

A Quinta, A Abeleira e Chan do Forno

100,00

Expediente: 02320064/2019. NIF: V32272486. Subvención aprobada: 12.637,37 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

23,60

9.654,76

100,00

9.654,76

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1,90

777,29

100,00

777,29

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

4,50

2.205,32

100,00

2.205,32

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32272486

Penouta

100,00

Expediente: 02320065/2019. NIF: V32186629. Subvención aprobada: 12.273,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32186629

O Pereiro

100,00

Expediente: 02320066/2019. NIF: E32294084. Subvención aprobada: 11.045,70 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

27,00

11.045,70

100,00

11.045,70

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

E32294084

Niñodaguia

100,00

Expediente: 02320067/2019. NIF: V32196578. Subvención aprobada: 10.192,02 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

20,34

8.321,09

100,00

8.321,09

Roza mecanizada en rexeneración forestal natural

6,86

1.870,93

100,00

1.870,93

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32196578

Carraxo e O Santo

100,00

Expediente: 02320068/2019. NIF: V32241028. Subvención aprobada: 12.273,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32241028

Parroquia de Nieva (Santa María)

100,00

Expediente: 02320069/2019. NIF: V32356602. Subvención aprobada: 12.273,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32356602

Parroquia de Güín (Santiago)

100,00

Expediente: 02320070/2019. NIF: V32226755. Subvención aprobada: 4.777,47 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

5,50

4.777,47

100,00

4.777,47

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32226755

Eiras

100,00

Expediente: 02320071/2019. NIF: V32257198. Subvención aprobada: 12.273,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32228496

Lamalonga

30,00

V32257198

Curra

70,00

Expediente: 02320072/2019. NIF: V32283020. Subvención aprobada: 12.273,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32283020

Parroquia de Forcadas (Santa María)

100,00

Expediente: 02320074/2019. NIF: V32186116. Subvención aprobada: 14.723,51 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

35,99

14.723,51

100,00

14.723,51

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32186116

Matamá, Retorta e Arcucelos

100,00

Expediente: 02320075/2019. NIF: V32210866. Subvención aprobada: 10.958,43 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

15,34

6.275,59

100,00

6.275,59

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

3,15

1.543,72

100,00

1.543,72

Roza mecanizada en rexeneración forestal natural

11,51

3.139,12

100,00

3.139,12

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32210866

Soutochao

100,00

Expediente: 02320076/2019. NIF: V32135667. Subvención aprobada: 13.367,72 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

8,19

3.350,53

100,00

3.350,53

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

8,29

3.391,44

100,00

3.391,44

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

13,52

6.625,75

100,00

6.625,75

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32135667

Magros

100,00

Expediente: 02320077/2019. NIF: V32333080. Subvención aprobada: 12.273,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32333080

Parroquia de Parafita (San Bartolomeu)

100,00

Expediente: 02320078/2019. NIF: E32240533. Subvención aprobada: 8.198,36 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

20,04

8.198,36

100,00

8.198,36

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

E32240533

As Laceiras

100,00

Expediente: 02320079/2019. NIF: V32241630. Subvención aprobada: 16.364,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

40,00

16.364,00

100,00

16.364,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32241630

Parada da Serra

100,00

Expediente: 02320080/2019. NIF: V32137051. Subvención aprobada: 11.765,93 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

6,00

2.454,60

100,00

2.454,60

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

19,00

9.311,33

100,00

9.311,33

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32137051

Parroquia de Xestosa (Santa María)

100,00

Expediente: 02320081/2019. NIF: V32144552. Subvención aprobada: 7.555,07 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

12,50

5.113,75

100,00

5.113,75

Roza mecanizada en rexeneración forestal natural

2,90

790,92

100,00

790,92

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

1,90

1.650,40

100,00

1.650,40

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32133084

Parroquia de Castrelo de Miño (Santa María)

35,20

V32144552

Parroquias de Ponte Castrelo (Santo Estevo) e Barral (Nosa Señora das Neves)

64,80

Expediente: 02320082/2019. NIF: V32208779. Subvención aprobada: 12.273,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32208779

Parroquia da Fraga (San Bartolomeu)

100,00

Expediente: 02320083/2019. NIF: V32207961. Subvención aprobada: 16.364,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

40,00

16.364,00

100,00

16.364,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32207961

Parroquia de Requiás (Santiago)

100,00

Expediente: 02320085/2019. NIF: V32290363. Subvención aprobada: 3.980,54 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

9,52

3.894,63

100,00

3.894,63

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,21

85,91

100,00

85,91

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32290363

Parroquias de Quins (Santa María) e Melón (Santa María)

100,00

Expediente: 02320086/2019. NIF: V32202301. Subvención aprobada: 12.273,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32250151

Dradelo

16,67

V32202301

Quintela de Hedroso

83,33

Expediente: 02320087/2019. NIF: E32189045. Subvención aprobada: 3.477,35 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

8,50

3.477,35

100,00

3.477,35

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

E32189045

Lamas

100,00

Expediente: 02320088/2019. NIF: V32272007. Subvención aprobada: 12.273,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32272007

Parroquia de Piñeira de Arcos (San Xoán)

100,00

Expediente: 02320089/2019. NIF: V32256489. Subvención aprobada: 10.227,50 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

25,00

10.227,50

100,00

10.227,50

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32256489

Parroquia de Calvos (Santiago)

100,00

Expediente: 02320091/2019. NIF: V32233462. Subvención aprobada: 16.659,55 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

34,40

14.073,04

100,00

14.073,04

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1,95

797,75

100,00

797,75

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

3,65

1.788,76

100,00

1.788,76

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32233462

Parroquias de Casaio (Santa María) e Lardeira (San Tirso)

100,00

Expediente: 02320092/2019. NIF: V32315830. Subvención aprobada: 4.926,93 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

8,21

3.358,71

100,00

3.358,71

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

3,20

1.568,22

100,00

1.568,22

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32315830

Cádavos

100,00

Expediente: 02320093/2019. NIF: V32321853. Subvención aprobada: 12.273,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32321853

Barxa

100,00

Expediente: 02320094/2019. NIF: V32185340. Subvención aprobada: 19.999,02 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

3,63

1.485,03

100,00

1.485,03

Roza mecanizada en rexeneración forestal natural

7,37

2.010,02

100,00

2.010,02

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

19,00

16.503,97

100,00

16.503,97

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32185340

Feilas

100,00

Expediente: 02320095/2019. NIF: V32225104. Subvención aprobada: 16.364,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

40,00

16.364,00

100,00

16.364,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32225104

Castro de Escuadro, Escuadro e A Teixeira

100,00

Expediente: 02320096/2019. NIF: V32244089. Subvención aprobada: 12.273,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32244089

Parroquia de Castelaus (San Martiño)

70,00

V32168395

Calvos e Nogueiras

30,00

Expediente: 02320097/2019. NIF: V32169203. Subvención aprobada: 17.685,43 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

6,60

2.700,06

100,00

2.700,06

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

17,08

6.987,43

100,00

6.987,43

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

16,32

7.997,94

100,00

7.997,94

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32169203

Portocamba

100,00

Expediente: 02320098/2019. NIF: V32105330. Subvención aprobada: 6.136,50 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

15,00

6.136,50

100,00

6.136,50

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32105330

Cova

100,00

Expediente: 02320099/2019. NIF: V32448334. Subvención aprobada: 2.761,43 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

6,75

2.761,43

100,00

2.761,43

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32386948

Parroquias de Viñoás (Santa María) e Moura (San Xoán)

29,93

V32448334

Parroquia de Moura (agás Monteverde e Fiscal)

70,07

Expediente: 02320100/2019. NIF: V32202913. Subvención aprobada: 12.273,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32202913

Santiago

20,00

V32201873

Parroquia de Vila (Santa María)

80,00

Expediente: 02320101/2019. NIF: V32223026. Subvención aprobada: 16.364,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

40,00

16.364,00

100,00

16.364,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32223026

Vilanova

100,00

Expediente: 02320102/2019. NIF: V32256646. Subvención aprobada: 6.258,60 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

10,00

4.091,00

100,00

4.091,00

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

2,50

1.225,18

100,00

1.225,18

Roza mecanizada en rexeneración forestal natural

2,50

681,83

100,00

681,83

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

0,30

260,59

100,00

260,59

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32256646

Tamaguelos

100,00

Expediente: 02320103/2019. NIF: V32026411. Subvención aprobada: 17.088,59 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

29,70

12.150,27

100,00

12.150,27

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1,23

503,19

100,00

503,19

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

9,05

4.435,13

100,00

4.435,13

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32026411

Casas Vellas, Portela, Fontao, Guxinde, Ferreiros de Arriba, Queguas, Venceáns e Vilar

100,00

Expediente: 02320104/2019. NIF: V32225880. Subvención aprobada: 11.464,94 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

25,34

10.366,59

100,00

10.366,59

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,84

343,64

100,00

343,64

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1,54

754,71

100,00

754,71

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32225880

Parroquias de Fontei, A Rúa e San Xulián

100,00

Expediente: 02320105/2019. NIF: V32196990. Subvención aprobada: 11.754,79 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

26,20

10.718,42

100,00

10.718,42

Roza mecanizada en rexeneración forestal natural

3,80

1.036,37

100,00

1.036,37

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32196990

Pradocabalos

100,00

Expediente: 02320106/2019. NIF: V32188807. Subvención aprobada: 12.273,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32186728

Bouza

30,00

V32188807

Hedroso

70,00

Expediente: 02320107/2019. NIF: V32223315. Subvención aprobada: 12.273,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32223315

Parroquia de Grixoa (San Pedro)

100,00

Expediente: 02320108/2019. NIF: V32269458. Subvención aprobada: 4.110,40 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

7,80

3.190,98

100,00

3.190,98

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,75

306,83

100,00

306,83

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1,25

612,59

100,00

612,59

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32269458

Fonte Arcada e O Mosteiro

100,00

Expediente: 02320109/2019. NIF: V32296782. Subvención aprobada: 2.110,96 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

5,16

2.110,96

100,00

2.110,96

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32296782

Parroquia de Padrenda (San Cibrán)

100,00

Expediente: 02320110/2019. NIF: V32337362. Subvención aprobada: 8.488,83 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

20,75

8.488,83

100,00

8.488,83

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32337362

Requeixo

100,00

Expediente: 02320112/2019. NIF: V32268724. Subvención aprobada: 9.788,92 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

7,60

3.109,16

100,00

3.109,16

Roza mecanizada en rexeneración forestal natural

9,30

2.536,39

100,00

2.536,39

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

4,77

4.143,37

100,00

4.143,37

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32214900

Monteveloso

28,84

V32268724

Pepín

71,16

Expediente: 02320113/2019. NIF: V32243875. Subvención aprobada: 12.273,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32243875

Sabucedo, A Pía, San Vicente, As Laceiras e Cernadela

12,67

V32418212

Ourille e Fondodevila

83,33

V32243909

Sabucedo, A Pía, San Vicente e As Laceiras

4,00

Expediente: 02320114/2019. NIF: E32185605. Subvención aprobada: 16.991,98 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

16,75

6.852,43

100,00

6.852,43

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

20,69

10.139,55

100,00

10.139,55

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

E32185605

Infesta e Paradiña

100,00

Expediente: 02320115/2019. NIF: V32187791. Subvención aprobada: 6.435,04 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

6,35

2.597,79

100,00

2.597,79

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

7,83

3.837,25

100,00

3.837,25

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32187791

Parroquia de Bande (San Pedro)

100,00

Expediente: 02320116/2019. NIF: V32335739. Subvención aprobada: 2.342,36 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2,06

842,75

100,00

842,75

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

3,06

1.499,61

100,00

1.499,61

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32335739

Feces de Cima

100,00

Expediente: 02320117/2019. NIF: V32331142. Subvención aprobada: 12.273,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32331142

O Tellado e Viña

100,00

Expediente: 02320118/2019. NIF: V32240806. Subvención aprobada: 9.497,52 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

20,00

8.182,00

100,00

8.182,00

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,70

286,37

100,00

286,37

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

2,10

1.029,15

100,00

1.029,15

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32240806

Parroquia de Cerreda (Santiago)

100,00

Expediente: 02320119/2019. NIF: V32291569. Subvención aprobada: 16.364,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

40,00

16.364,00

100,00

16.364,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32291569

A Ponte

100,00

Expediente: 02320120/2019. NIF: V32346587. Subvención aprobada: 2.250,05 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

5,50

2.250,05

100,00

2.250,05

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32346587

Carballeira, Goterre, Casvasco, A Granxa, Os Barreiros, Quintairos, Outeiro, Casal, Amorociña, Sampil, Rial, Moer e As Fontiñas.

100,00

Expediente: 02320121/2019. NIF: V32273104. Subvención aprobada: 5.715,13 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

13,97

5.715,13

100,00

5.715,13

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32273104

Pazos e Viduedo

100,00

Expediente: 02320122/2019. NIF: V32198517. Subvención aprobada: 6.619,24 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

15,00

6.136,50

100,00

6.136,50

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1,18

482,74

100,00

482,74

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32198517

Sandín

100,00

Expediente: 02320123/2019. NIF: V32281958. Subvención aprobada: 5.521,76 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2,41

985,93

100,00

985,93

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1,48

605,47

100,00

605,47

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

8,02

3.930,36

100,00

3.930,36

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32281958

Meixide

100,00

Expediente: 02320124/2019. NIF: V32224719. Subvención aprobada: 12.273,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32224719

Casteligo e O Chao

100,00

Expediente: 02320125/2019. NIF: V32240665. Subvención aprobada: 8.182,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

20,00

8.182,00

100,00

8.182,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32240459

Xacebáns e Retortoiro

10,00

V32240665

Xacebáns

90,00

Expediente: 02320126/2019. NIF: V32228488. Subvención aprobada: 9.131,67 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

18,50

7.568,35

100,00

7.568,35

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

3,19

1.563,32

100,00

1.563,32

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32228488

Hedreira

100,00

Expediente: 02320127/2019. NIF: V32268773. Subvención aprobada: 2.986,43 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

7,30

2.986,43

100,00

2.986,43

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32268773

Parroquia de Bousés (Santa Baia)

100,00

Expediente: 02320128/2019. NIF: V32168775. Subvención aprobada: 12.273,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32168775

Mormentelos

100,00

Expediente: 02320129/2019. NIF: E32301830. Subvención aprobada: 12.273,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32300824

Lobás

83,33

E32301830

Serois

16,67

Expediente: 02320130/2019. NIF: V32280893. Subvención aprobada: 12.273,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32308686

Baños, Corzos e Valdín

50,00

V32280893

Corzos

50,00

Expediente: 02320131/2019. NIF: V32224925. Subvención aprobada: 3.879,55 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

7,83

3.203,25

100,00

3.203,25

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1,38

676,30

100,00

676,30

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32224925

Tourós

13,01

V32224917

Corredoira ou Barxés

84,72

V32272031

Pazos

2,27

Expediente: 02320132/2019. NIF: V32172207. Subvención aprobada: 3.100,98 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

7,58

3.100,98

100,00

3.100,98

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32172207

Parroquia de Parderrubias (Santa Olaia)

100,00

Expediente: 02320133/2019. NIF: V32226102. Subvención aprobada: 3.825,09 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

9,35

3.825,09

100,00

3.825,09

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32226102

Senderiz

100,00

Expediente: 02320135/2019. NIF: V32239725. Subvención aprobada: 4.676,01 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

11,43

4.676,01

100,00

4.676,01

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32239725

Rubillón

100,00

Expediente: 02320136/2019. NIF: V32307423. Subvención aprobada: 12.273,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32307423

Tosende

100,00

Expediente: 02320137/2019. NIF: V32332371. Subvención aprobada: 12.248,45 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

29,94

12.248,45

100,00

12.248,45

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32244535

A Abeleira

40,21

V32332371

Framia

59,79

Expediente: 02320139/2019. NIF: V32204968. Subvención aprobada: 5.350,39 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

11,30

4.622,83

100,00

4.622,83

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1,39

681,20

100,00

681,20

Roza mecanizada en rexeneración forestal natural

0,17

46,36

100,00

46,36

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32204968

Parroquia de Lobeira (San Vicente)

100,00

Expediente: 02320140/2019. NIF: V32272494. Subvención aprobada: 12.273,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32243883

San Mamede

30,00

V32272494

Sever

70,00

Expediente: 02320142/2019. NIF: V32360406. Subvención aprobada: 3.477,35 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

8,50

3.477,35

100,00

3.477,35

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32360406

Tabazoa de Umoso

100,00

Expediente: 02320143/2019. NIF: V32228322. Subvención aprobada: 5.085,11 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

7,19

2.941,43

100,00

2.941,43

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

5,24

2.143,68

100,00

2.143,68

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32228322

Parroquia de Córcores (Santa Mariña)

100,00

Expediente: 02320146/2019. NIF: V32295644. Subvención aprobada: 3.352,08 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

6,84

3.352,08

100,00

3.352,08

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32295644

Mandín

100,00

Expediente: 02320147/2019. NIF: V32382442. Subvención aprobada: 12.273,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32382442

Parroquia de Sandiás (Santo Estevo)

100,00

Expediente: 02320148/2019. NIF: V32472813. Subvención aprobada: 9.882,33 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

21,00

8.591,10

100,00

8.591,10

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1,00

409,10

100,00

409,10

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1,80

882,13

100,00

882,13

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

E32189250

Vilaza

17,21

V32472813

Medeiros

82,79

Expediente: 02320149/2019. NIF: V32471468. Subvención aprobada: 12.273,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32200149

Santoalla

80,00

V32471468

Parroquia de Mones (San Miguel)

20,00

Expediente: 02320151/2019. NIF: V32208068. Subvención aprobada: 12.655,71 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

4,28

1.750,95

100,00

1.750,95

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

11,37

4.651,47

100,00

4.651,47

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

12,76

6.253,29

100,00

6.253,29

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32208068

Parroquia de Amiudal (Santiago)

100,00

Expediente: 02320153/2019. NIF: V32447377. Subvención aprobada: 8.808,88 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

4,80

1.963,68

100,00

1.963,68

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

5,68

2.323,69

100,00

2.323,69

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

8,82

4.322,42

100,00

4.322,42

Roza mecanizada en rexeneración forestal natural

0,73

199,09

100,00

199,09

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32447377

Antasportas, A Vesada, As Costiñas, Feás e O Curro

100,00

Expediente: 02320154/2019. NIF: V32197022. Subvención aprobada: 10.227,50 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

25,00

10.227,50

100,00

10.227,50

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32197022

Parroquia de Feás (San Miguel)

100,00

Expediente: 02320155/2019. NIF: V32172892. Subvención aprobada: 4.403,51 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1,48

605,47

100,00

605,47

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

7,75

3.798,04

100,00

3.798,04

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32172892

Parroquia de Lobeira (San Vicente) e Monte Longo (Santa Cristina)

100,00

Expediente: 02320156/2019. NIF: V32175358. Subvención aprobada: 16.898,93 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

12,71

5.199,66

100,00

5.199,66

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

13,03

6.385,61

100,00

6.385,61

Roza mecanizada en rexeneración forestal natural

13,40

3.654,58

100,00

3.654,58

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

1,91

1.659,08

100,00

1.659,08

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32200545

Nocelo da Pena e As Mercedes

33,25

V32175358

Nocelo da Pena

66,75

Expediente: 02320157/2019. NIF: V32316416. Subvención aprobada: 8.816,11 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

21,55

8.816,11

100,00

8.816,11

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32316416

Sabuguido

100,00

Expediente: 02320158/2019. NIF: V32160640. Subvención aprobada: 16.840,10 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

34,12

13.958,49

100,00

13.958,49

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

5,88

2.881,61

100,00

2.881,61

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32160640

O Tameirón

100,00

Expediente: 02320159/2019. NIF: V32172918. Subvención aprobada: 12.467,33 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

27,60

11.291,16

100,00

11.291,16

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

2,40

1.176,17

100,00

1.176,17

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32172918

A Esculqueira

100,00

Expediente: 02320160/2019. NIF: V32367898. Subvención aprobada: 9.388,85 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

22,95

9.388,85

100,00

9.388,85

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32367898

Froufe

100,00

Expediente: 02320161/2019. NIF: V32169864. Subvención aprobada: 16.364,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

40,00

16.364,00

100,00

16.364,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32169864

Parroquia de Gabín (San Pedro)

100,00

Expediente: 02320162/2019. NIF: V32274078. Subvención aprobada: 12.273,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32274078

Carracedo da Serra

100,00

Expediente: 02320163/2019. NIF: V32199911. Subvención aprobada: 5.318,30 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

13,00

5.318,30

100,00

5.318,30

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32199911

Oímbra

100,00

Expediente: 02320164/2019. NIF: V32184921. Subvención aprobada: 11.209,34 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

27,40

11.209,34

100,00

11.209,34

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32184921

Campobecerros

100,00

Expediente: 02320165/2019. NIF: V32204596. Subvención aprobada: 3.489,30 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

7,12

3.489,30

100,00

3.489,30

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32204596

A Pedrosa

100,00

Expediente: 02320166/2019. NIF: V32336083. Subvención aprobada: 12.273,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32336083

Santigoso

100,00

Expediente: 02320167/2019. NIF: V32213639. Subvención aprobada: 3.923,27 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

9,59

3.923,27

100,00

3.923,27

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32213639

Abelenda

100,00

Expediente: 02320168/2019. NIF: V32201261. Subvención aprobada: 16.364,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

40,00

16.364,00

100,00

16.364,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32201261

Candeda, Carballeda, Casoio, Domiz, Pusmazán, Riodolas, Robledo, Santa Cruz, Soutadoiro, Ricosende e Viladequinta; Alixo, Raxoá e Millarouso

100,00

Expediente: 02320169/2019. NIF: V32184384. Subvención aprobada: 12.273,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32184384

Pentes

100,00

Expediente: 02320170/2019. NIF: V32172959. Subvención aprobada: 4.504,19 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

11,01

4.504,19

100,00

4.504,19

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32172959

Fontefría

100,00

Expediente: 02320171/2019. NIF: V32354524. Subvención aprobada: 7.875,18 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

19,25

7.875,18

100,00

7.875,18

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32354524

As Antas

100,00

Expediente: 02320173/2019. NIF: V32294316. Subvención aprobada: 12.601,44 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

25,52

10.440,23

100,00

10.440,23

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

4,41

2.161,21

100,00

2.161,21

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32294316

A Veiga das Meás

100,00

Expediente: 02320174/2019. NIF: V32221335. Subvención aprobada: 16.364,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

40,00

16.364,00

100,00

16.364,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32221335

Parroquias da Fraga (San Bartolomeu), Parada (Santa Eufemia) e San Xes de Vilariño (San Xes)

100,00

Expediente: 02320175/2019. NIF: V32437188. Subvención aprobada: 12.273,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32437188

Parroquia de San Pedro da Torre (San Pedro)

100,00

Expediente: 02320176/2019. NIF: V32187619. Subvención aprobada: 13.295,75 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

32,50

13.295,75

100,00

13.295,75

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32187619

O Canizo

100,00

Expediente: 02320177/2019. NIF: V32229627. Subvención aprobada: 12.273,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32229627

Videferre

100,00

Expediente: 02320178/2019. NIF: V32337487. Subvención aprobada: 12.273,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32337487

Entrecinsa

50,00

V32291577

Chaguazoso

11,67

V32439309

Soutelo

38,33

Expediente: 02320179/2019. NIF: V32448896. Subvención aprobada: 12.515,91 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

27,00

11.045,70

100,00

11.045,70

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

3,00

1.470,21

100,00

1.470,21

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32448896

Fornelos de Filloás e Fradelo

100,00

Expediente: 02320180/2019. NIF: V32241754. Subvención aprobada: 8.078,26 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

9,30

8.078,26

100,00

8.078,26

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32241754

Fradelo

100,00

Expediente: 02320181/2019. NIF: V32217473. Subvención aprobada: 10.639,82 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

19,25

7.875,18

100,00

7.875,18

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2,05

838,66

100,00

838,66

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

3,93

1.925,98

100,00

1.925,98

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32217473

Prada

100,00

Expediente: 02320182/2019. NIF: V32282246. Subvención aprobada: 5.153,13 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

10,93

4.471,46

100,00

4.471,46

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,66

270,01

100,00

270,01

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

0,84

411,66

100,00

411,66

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32282246

A Hedreira

100,00

Expediente: 02320183/2019. NIF: V32135097. Subvención aprobada: 12.273,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32135097

A Castiñeira

100,00

Expediente: 02320184/2019. NIF: E32256471. Subvención aprobada: 12.273,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

E32256471

Seoane

100,00

Expediente: 02320185/2019. NIF: V32441941. Subvención aprobada: 12.273,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32270746

Parroquia de Pedrouzos (San Mamede)

94,00

V32441941

Parroquia de Vilamaior de Caldelas (Santa María)

6,00

Expediente: 02320186/2019. NIF: V32411183. Subvención aprobada: 6.804,19 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

14,98

6.128,32

100,00

6.128,32

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,55

225,01

100,00

225,01

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

0,92

450,86

100,00

450,86

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32411183

Parroquia de Manín (San Salvador)

100,00

Expediente: 02320187/2019. NIF: V32242745. Subvención aprobada: 2.790,06 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

6,82

2.790,06

100,00

2.790,06

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32242745

Parroquia da Cidá (Santa Mariña)

100,00

Expediente: 02320188/2019. NIF: V32271181. Subvención aprobada: 6.136,50 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

15,00

6.136,50

100,00

6.136,50

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32271181

As Casas dos Montes

100,00

Expediente: 02320189/2019. NIF: V32156846. Subvención aprobada: 2.580,91 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2,92

1.194,57

100,00

1.194,57

Roza mecanizada en rexeneración forestal natural

3,65

995,46

100,00

995,46

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

0,45

390,88

100,00

390,88

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32156846

Freixo, Sas, Sarreaus e Tarrazo

100,00

Expediente: 02320190/2019. NIF: V32359465. Subvención aprobada: 12.273,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32359465

A Hedrada

100,00

Expediente: 02320191/2019. NIF: V32183477. Subvención aprobada: 9.767,45 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

11,79

4.823,29

100,00

4.823,29

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

3,70

1.513,67

100,00

1.513,67

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

7,00

3.430,49

100,00

3.430,49

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32183477

A Bouza, Pexeiros, Solbeira e Vilardemilo

100,00

Expediente: 02320192/2019. NIF: V32209090. Subvención aprobada: 11.045,70 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

27,00

11.045,70

100,00

11.045,70

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32209090

Umoso

7,41

V32183071

Rubiais

33,33

V32266934

Froxais

59,26

Expediente: 02320193/2019. NIF: V32201527. Subvención aprobada: 8.951,11 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

21,88

8.951,11

100,00

8.951,11

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32201527

Tourón

100,00

Expediente: 02320194/2019. NIF: V32343055. Subvención aprobada: 8.182,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

20,00

8.182,00

100,00

8.182,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32343055

Parroquia de Veigas de Camba

100,00

Expediente: 02320195/2019. NIF: E32243982. Subvención aprobada: 6.348,09 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

8,97

3.669,63

100,00

3.669,63

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2,63

1.075,93

100,00

1.075,93

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

3,27

1.602,53

100,00

1.602,53

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

E32243982

Candosa e As Antas

100,00

Expediente: 02320196/2019. NIF: V32189227. Subvención aprobada: 27.678,95 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

0,91

445,96

100,00

445,96

Roza mecanizada en rexeneración forestal natural

11,28

3.076,39

100,00

3.076,39

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

27,81

24.156,60

100,00

24.156,60

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32189227

A Gudiña

100,00

Expediente: 02320197/2019. NIF: V32303109. Subvención aprobada: 16.364,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

40,00

16.364,00

100,00

16.364,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32303109

Ramilo

100,00

Expediente: 02320198/2019. NIF: V32122475. Subvención aprobada: 8.317,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

20,33

8.317,00

100,00

8.317,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32122475

Parroquia de Río Caldo (Santa María)

100,00

Expediente: 02320199/2019. NIF: V32211435. Subvención aprobada: 3.827,58 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1,50

613,65

100,00

613,65

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

3,70

3.213,93

100,00

3.213,93

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32211435

A Xironda

100,00

Expediente: 02320200/2019. NIF: V32392730. Subvención aprobada: 12.273,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32392730

Ameá

100,00

Expediente: 02320201/2019. NIF: V32249062. Subvención aprobada: 8.181,90 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Roza mecanizada en rexeneración forestal natural

30,00

8.181,90

100,00

8.181,90

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32249062

Muradás

100,00

Expediente: 02320202/2019. NIF: V32221640. Subvención aprobada: 16.364,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

40,00

16.364,00

100,00

16.364,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32221640

Valdín

100,00

Expediente: 02320203/2019. NIF: V32386690. Subvención aprobada: 5.363,57 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

8,87

3.628,72

100,00

3.628,72

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

3,54

1.734,85

100,00

1.734,85

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32386690

Carpazás

100,00

Expediente: 02320204/2019. NIF: V32310518. Subvención aprobada: 6.422,87 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

15,70

6.422,87

100,00

6.422,87

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32310518

Parroquia de Marrubio (Santo André)

100,00

Expediente: 02320205/2019. NIF: V32188419. Subvención aprobada: 4.091,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

10,00

4.091,00

100,00

4.091,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32188419

A Pereira

100,00

Expediente: 02320206/2019. NIF: V32390296. Subvención aprobada: 12.273,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32390296

Randín e Vilar

100,00

Expediente: 02320207/2019. NIF: V32149049. Subvención aprobada: 23.187,35 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

6,25

2.556,88

100,00

2.556,88

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

9,58

4.694,87

100,00

4.694,87

Roza mecanizada en rexeneración forestal natural

8,49

2.315,48

100,00

2.315,48

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

15,68

13.620,12

100,00

13.620,12

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32149049

Arnuíde

100,00

Expediente: 02320208/2019. NIF: V32162596. Subvención aprobada: 4.778,29 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

11,68

4.778,29

100,00

4.778,29

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32162596

Parada do Monte e Taboazas

100,00

Expediente: 02320209/2019. NIF: V32223943. Subvención aprobada: 12.487,58 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

27,35

11.188,89

100,00

11.188,89

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

2,65

1.298,69

100,00

1.298,69

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32223943

Lucenza

100,00

Expediente: 02320211/2019. NIF: V32181133. Subvención aprobada: 3.223,71 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

7,88

3.223,71

100,00

3.223,71

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32181133

Carraxo e Soutelo Verde

100,00

Expediente: 02320212/2019. NIF: V32280901. Subvención aprobada: 12.273,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32280901

Carracedo, Castromao, Corzos e Pradolongo

100,00

Expediente: 02320213/2019. NIF: V32187478. Subvención aprobada: 16.695,17 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

35,91

14.690,78

100,00

14.690,78

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

4,09

2.004,39

100,00

2.004,39

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32187478

Xares

100,00

Expediente: 02320214/2019. NIF: V32202152. Subvención aprobada: 8.918,38 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

21,80

8.918,38

100,00

8.918,38

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32202152

Vilaseco da Serra

100,00

Expediente: 02320215/2019. NIF: V32202244. Subvención aprobada: 4.245,61 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2,91

1.190,48

100,00

1.190,48

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

3,97

1.624,13

100,00

1.624,13

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

2,92

1.431,00

100,00

1.431,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32202244

A Bouza

100,00

Expediente: 02320216/2019. NIF: V32300329. Subvención aprobada: 8.182,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

20,00

8.182,00

100,00

8.182,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32300329

Pradorramisquedo

100,00

Expediente: 02320217/2019. NIF: V32215352. Subvención aprobada: 12.714,29 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

24,55

10.043,41

100,00

10.043,41

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

5,45

2.670,88

100,00

2.670,88

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32215352

Corvelle

100,00

Expediente: 02320218/2019. NIF: V32175168. Subvención aprobada: 3.916,84 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

3,13

1.280,48

100,00

1.280,48

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

4,30

1.759,13

100,00

1.759,13

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1,79

877,23

100,00

877,23

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32175168

Fornelos de Filloás

100,00

Expediente: 02320219/2019. NIF: V32243958. Subvención aprobada: 12.273,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32243958

Cexo

100,00

Expediente: 02320220/2019. NIF: V32168908. Subvención aprobada: 12.305,31 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

29,22

11.953,90

100,00

11.953,90

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,26

106,37

100,00

106,37

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

0,50

245,04

100,00

245,04

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32168908

Vilardevós

100,00

Expediente: 02320221/2019. NIF: V32181588. Subvención aprobada: 7.439,45 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

15,00

6.136,50

100,00

6.136,50

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

1,50

1.302,95

100,00

1.302,95

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32181588

Castromil

100,00

Expediente: 02320223/2019. NIF: V32211203. Subvención aprobada: 12.273,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32211203

Pintás

100,00

Expediente: 02320224/2019. NIF: V32243941. Subvención aprobada: 12.273,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32267163

Nigueiroá

10,00

V32243941

Parroquia de Santa María de Cexo (Santa María)

90,00

Expediente: 02320225/2019. NIF: V32337164. Subvención aprobada: 10.358,41 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

25,32

10.358,41

100,00

10.358,41

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32337164

Bozqueimado, Casteligo, Celeiros, A Ventosa e Lamas

100,00

Expediente: 02320227/2019. NIF: V32272478. Subvención aprobada: 17.161,71 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

14,22

5.817,40

100,00

5.817,40

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

13,06

11.344,31

100,00

11.344,31

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32272478

A Castiñeira

100,00

Expediente: 02320228/2019. NIF: V32252595. Subvención aprobada: 8.182,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

20,00

8.182,00

100,00

8.182,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32252595

Veiga de Nostre e Sanguñedo

100,00

Expediente: 02320229/2019. NIF: V32174864. Subvención aprobada: 4.996,14 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

10,20

4.172,82

100,00

4.172,82

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1,68

823,32

100,00

823,32

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32174864

Parada do Monte

100,00

Expediente: 02320230/2019. NIF: V32266249. Subvención aprobada: 10.227,50 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

25,00

10.227,50

100,00

10.227,50

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32266249

Toro

100,00

Expediente: 02320231/2019. NIF: V32196305. Subvención aprobada: 9.169,99 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

17,85

7.302,44

100,00

7.302,44

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

2,15

1.867,55

100,00

1.867,55

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32196305

Chaguazoso

100,00

Expediente: 02320232/2019. NIF: V32216624. Subvención aprobada: 6.022,02 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

3,44

1.407,30

100,00

1.407,30

Roza mecanizada en rexeneración forestal natural

3,48

949,10

100,00

949,10

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

4,22

3.665,62

100,00

3.665,62

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32216624

Porto e Alemparte

100,00

Expediente: 02320233/2019. NIF: V32226722. Subvención aprobada: 12.412,27 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

25,76

10.538,42

100,00

10.538,42

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2,52

1.030,93

100,00

1.030,93

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1,72

842,92

100,00

842,92

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32226722

Carballeda, Munín e Subirol

100,00

Expediente: 02320234/2019. NIF: V32318859. Subvención aprobada: 12.273,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32318859

Vilar de Cervos

100,00

Expediente: 02320236/2019. NIF: V32474595. Subvención aprobada: 9.049,29 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

22,12

9.049,29

100,00

9.049,29

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32474595

Rioseco

100,00

Expediente: 02320237/2019. NIF: V32199143. Subvención aprobada: 8.182,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

20,00

8.182,00

100,00

8.182,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32199143

Rebordondo

100,00

Expediente: 02320238/2019. NIF: V32176091. Subvención aprobada: 10.800,38 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Roza mecanizada en rexeneración forestal natural

3,42

932,74

100,00

932,74

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

11,36

9.867,64

100,00

9.867,64

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32176091

A Brandela, Cerdeira, A Graña e Fondo de Vila

100,00

Expediente: 02320239/2019. NIF: V32170581. Subvención aprobada: 4.354,58 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

8,50

3.477,35

100,00

3.477,35

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1,79

877,23

100,00

877,23

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32170581

A Saceda

100,00

Expediente: 02320240/2019. NIF: V32272072. Subvención aprobada: 9.818,40 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

24,00

9.818,40

100,00

9.818,40

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32272072

Manzalvos

100,00

Expediente: 02320241/2019. NIF: V32260960. Subvención aprobada: 8.672,92 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

21,20

8.672,92

100,00

8.672,92

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32441933

Pena de Outeiro e Santiago da Medorra

48,11

V32260960

Cacharrequille, Os Currás, O Medón e As Ratoeiras

51,89

Expediente: 02320242/2019. NIF: V32200453. Subvención aprobada: 10.740,81 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

16,70

6.831,97

100,00

6.831,97

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

4,50

3.908,84

100,00

3.908,84

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32172868

A Bemposta e Osoño

36,39

V32200453

Terroso

63,61

Expediente: 02320243/2019. NIF: V32199176. Subvención aprobada: 5.556,09 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

12,00

4.909,20

100,00

4.909,20

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1,32

646,89

100,00

646,89

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32199176

Herosa

100,00

Expediente: 02320244/2019. NIF: V32168296. Subvención aprobada: 9.550,19 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

5,70

2.331,87

100,00

2.331,87

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

8,31

7.218,32

100,00

7.218,32

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32168296

Laza, Souteliño e Cimadevila

100,00

Expediente: 02320245/2019. NIF: V32226110. Subvención aprobada: 12.273,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32226110

Vilariño (da parroquia de San Xes)

100,00

Expediente: 02320246/2019. NIF: V32256513. Subvención aprobada: 12.273,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32256513

A Costa

36,67

V32235848

As Pías

30,00

V32231391

Santiso

33,33

Expediente: 02320248/2019. NIF: V32188930. Subvención aprobada: 12.273,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32188930

Cepedelo

100,00

Expediente: 02320249/2019. NIF: V32371775. Subvención aprobada: 2.964,59 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1,98

810,02

100,00

810,02

Roza mecanizada en rexeneración forestal natural

7,90

2.154,57

100,00

2.154,57

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32371775

Cerdedelo e Trez

100,00

Expediente: 02320250/2019. NIF: V32338311. Subvención aprobada: 3.786,43 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,96

392,74

100,00

392,74

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,73

298,64

100,00

298,64

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

0,75

367,55

100,00

367,55

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

3,14

2.727,50

100,00

2.727,50

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32338311

Baxín

100,00

Expediente: 02320251/2019. NIF: V32273690. Subvención aprobada: 12.273,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32273690

Baltar

100,00

Expediente: 02320252/2019. NIF: V32418147. Subvención aprobada: 12.273,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V32418147

San Mamede de Hedrada

100,00

Expediente: 02360049/2019. NIF: V36508315. Subvención aprobada: 3.274,85 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

3,74

1.530,03

100,00

1.530,03

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1,39

568,65

100,00

568,65

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

2,40

1.176,17

100,00

1.176,17

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36508315

Bermés, Rego do Prado, Lamela, Regado, Orxás, Riádigos, Campo e Camiño Real

100,00

Expediente: 02360050/2019. NIF: V36170454. Subvención aprobada: 16.364,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

40,00

16.364,00

100,00

16.364,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36170454

Piñeiro

100,00

Expediente: 02360051/2019. NIF: V36392140. Subvención aprobada: 6.533,17 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

4,09

1.673,22

100,00

1.673,22

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

4,74

1.939,13

100,00

1.939,13

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

5,96

2.920,82

100,00

2.920,82

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36298065

San Martín

40,00

V36392140

Vilar

60,00

Expediente: 02360052/2019. NIF: V36132611. Subvención aprobada: 1.600,93 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1,74

711,83

100,00

711,83

Roza mecanizada en rexeneración forestal natural

3,26

889,10

100,00

889,10

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36132611

O Freixo

100,00

Expediente: 02360053/2019. NIF: V36021756. Subvención aprobada: 29.381,87 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

8,21

3.358,71

100,00

3.358,71

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1,35

552,29

100,00

552,29

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

2,54

1.244,78

100,00

1.244,78

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

27,89

24.226,09

100,00

24.226,09

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36021756

Xinzo

50,79

V36039105

Mos

38,67

V36121853

Ribadetea

6,12

V36105161

Areas

4,42

Expediente: 02360054/2019. NIF: V36207777. Subvención aprobada: 5.735,58 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

14,02

5.735,58

100,00

5.735,58

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36207777

Zobra

100,00

Expediente: 02360055/2019. NIF: V36255164. Subvención aprobada: 4.091,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

10,00

4.091,00

100,00

4.091,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36255164

Aián, Val e Trascastro

100,00

Expediente: 02360056/2019. NIF: V36303287. Subvención aprobada: 8.079,73 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

19,75

8.079,73

100,00

8.079,73

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36303287

As Estacas

100,00

Expediente: 02360057/2019. NIF: V36165140. Subvención aprobada: 8.182,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

20,00

8.182,00

100,00

8.182,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36165140

Escuadra

100,00

Expediente: 02360058/2019. NIF: V36110997. Subvención aprobada: 2.830,80 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

5,04

1.990,80

100,00

1.990,80

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1,75

840,00

100,00

840,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36110997

Goián

100,00

Expediente: 02360059/2019. NIF: V36120624. Subvención aprobada: 2.863,70 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

7,00

2.863,70

100,00

2.863,70

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36120624

Caldelas

100,00

Expediente: 02360060/2019. NIF: V36151348. Subvención aprobada: 2.636,48 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

3,82

1.562,76

100,00

1.562,76

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,66

270,01

100,00

270,01

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1,64

803,71

100,00

803,71

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36151348

Borbén

100,00

Expediente: 02360061/2019. NIF: V36127025. Subvención aprobada: 12.273,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36127025

Ventoxo

100,00

Expediente: 02360062/2019. NIF: V36148872. Subvención aprobada: 3.446,24 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2,82

1.153,66

100,00

1.153,66

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2,13

871,38

100,00

871,38

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

2,90

1.421,20

100,00

1.421,20

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36148872

San Isidro

100,00

Expediente: 02360063/2019. NIF: V36126670. Subvención aprobada: 2.900,49 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2,58

1.055,48

100,00

1.055,48

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1,00

409,10

100,00

409,10

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

2,93

1.435,91

100,00

1.435,91

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36126670

Crecente

100,00

Expediente: 02360064/2019. NIF: V36117257. Subvención aprobada: 3.509,61 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1,10

539,08

100,00

539,08

Roza mecanizada en rexeneración forestal natural

0,70

190,91

100,00

190,91

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

3,20

2.779,62

100,00

2.779,62

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36117257

San Salvador de Tebra

100,00

Expediente: 02360065/2019. NIF: V36106250. Subvención aprobada: 5.918,87 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

12,18

4.982,84

100,00

4.982,84

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1,91

936,03

100,00

936,03

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36106250

Tomiño

100,00

Expediente: 02360066/2019. NIF: V36129252. Subvención aprobada: 4.886,62 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

8,32

3.403,71

100,00

3.403,71

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,63

257,73

100,00

257,73

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

2,50

1.225,18

100,00

1.225,18

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36129252

Augasantas

100,00

Expediente: 02360067/2019. NIF: V36336063. Subvención aprobada: 8.357,91 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

20,43

8.357,91

100,00

8.357,91

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36336063

Vilariño

100,00

Expediente: 02360068/2019. NIF: V94075447. Subvención aprobada: 3.219,62 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

7,87

3.219,62

100,00

3.219,62

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V94075447

A Moa

100,00

Expediente: 02360069/2019. NIF: V36156461. Subvención aprobada: 9.000,20 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

22,00

9.000,20

100,00

9.000,20

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36156461

Covelo

100,00

Expediente: 02360070/2019. NIF: V36200640. Subvención aprobada: 3.563,59 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

3,51

1.435,94

100,00

1.435,94

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,94

384,55

100,00

384,55

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

2,16

1.058,55

100,00

1.058,55

Roza mecanizada en rexeneración forestal natural

2,51

684,55

100,00

684,55

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36200640

Chacente

100,00

Expediente: 02360071/2019. NIF: V36122661. Subvención aprobada: 3.640,22 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Roza mecanizada en rexeneración forestal natural

2,20

600,01

100,00

600,01

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

3,50

3.040,21

100,00

3.040,21

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36122661

Barro

100,00

Expediente: 02360072/2019. NIF: V36042802. Subvención aprobada: 4.650,34 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2,85

1.165,94

100,00

1.165,94

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

7,11

3.484,40

100,00

3.484,40

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36042802

Moaña

100,00

Expediente: 02360073/2019. NIF: V36301406. Subvención aprobada: 8.591,10 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

21,00

8.591,10

100,00

8.591,10

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36301406

Ribadil, As Cavadas, O Burgo, Porto Augavella e As Bouzas de Arriba

100,00

Expediente: 02360074/2019. NIF: V36128015. Subvención aprobada: 3.898,72 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

9,53

3.898,72

100,00

3.898,72

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36128015

Fixó e Pardesoa

100,00

Expediente: 02360075/2019. NIF: V36247922. Subvención aprobada: 5.251,44 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

6,97

2.851,43

100,00

2.851,43

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1,01

413,19

100,00

413,19

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1,36

666,50

100,00

666,50

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

1,52

1.320,32

100,00

1.320,32

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36247922

Antas

100,00

Expediente: 02360076/2019. NIF: V36027464. Subvención aprobada: 10.783,82 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,50

204,55

100,00

204,55

Roza mecanizada en rexeneración forestal natural

7,96

2.170,93

100,00

2.170,93

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

9,68

8.408,34

100,00

8.408,34

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36027464

San Clemente de Cesar

100,00

Expediente: 02360078/2019. NIF: V36109742. Subvención aprobada: 6.002,44 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

13,18

5.391,94

100,00

5.391,94

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,33

135,00

100,00

135,00

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

0,82

401,86

100,00

401,86

Roza mecanizada en rexeneración forestal natural

0,27

73,64

100,00

73,64

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36109742

Viascón

100,00

Expediente: 02360079/2019. NIF: V36683506. Subvención aprobada: 4.155,07 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

4,91

2.008,68

100,00

2.008,68

Roza mecanizada en rexeneración forestal natural

7,87

2.146,39

100,00

2.146,39

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36683506

Mañufe

100,00

Expediente: 02360080/2019. NIF: V36145928. Subvención aprobada: 3.857,01 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

4,40

1.800,04

100,00

1.800,04

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1,59

650,47

100,00

650,47

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

2,87

1.406,50

100,00

1.406,50

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36145928

Fentáns

100,00

Expediente: 02360081/2019. NIF: V36188878. Subvención aprobada: 5.476,88 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

6,50

2.659,15

100,00

2.659,15

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2,06

842,75

100,00

842,75

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

4,03

1.974,98

100,00

1.974,98

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36188878

Fragas

100,00

Expediente: 02360082/2019. NIF: V36126167. Subvención aprobada: 6.450,83 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2,29

936,84

100,00

936,84

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,45

184,10

100,00

184,10

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

3,91

1.916,17

100,00

1.916,17

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

3,93

3.413,72

100,00

3.413,72

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36126167

San Vicente de Nogueira

8,43

V36154441

Alba

7,74

V36112100

Portela

37,59

V36268597

O Busto, Valboa e Vilar

28,84

V36103828

San Tomé de Nogueira

9,27

V36163541

Curro

8,13

Expediente: 02360083/2019. NIF: V36197127. Subvención aprobada: 5.252,84 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

12,84

5.252,84

100,00

5.252,84

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36197127

Berrozo

100,00

Expediente: 02360084/2019. NIF: V36325850. Subvención aprobada: 12.273,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36325850

Cerdedo

100,00

Expediente: 02360086/2019. NIF: V36287597. Subvención aprobada: 12.513,48 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

27,03

11.057,97

100,00

11.057,97

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

2,97

1.455,51

100,00

1.455,51

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36287597

Quireza

100,00

Expediente: 02360087/2019. NIF: V36148328. Subvención aprobada: 8.185,96 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

15,69

6.418,78

100,00

6.418,78

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1,84

752,74

100,00

752,74

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

2,07

1.014,44

100,00

1.014,44

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36148328

Lamas

21,59

V36371383

Ventosela

49,67

V36252104

Badaolo

28,74

Expediente: 02360088/2019. NIF: V36308211. Subvención aprobada: 16.364,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

40,00

16.364,00

100,00

16.364,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36308211

Seixido

100,00

Expediente: 02360089/2019. NIF: V36060242. Subvención aprobada: 11.209,34 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

27,40

11.209,34

100,00

11.209,34

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36060242

Mouriscados

100,00

Expediente: 02360091/2019. NIF: V36684066. Subvención aprobada: 5.922,60 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,25

102,28

100,00

102,28

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

0,71

347,95

100,00

347,95

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

6,30

5.472,37

100,00

5.472,37

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36684066

Couso

100,00

Expediente: 02360092/2019. NIF: V36111730. Subvención aprobada: 15.545,76 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

Roza mecanizada en rexeneración forestal natural

12,00

3.272,76

100,00

3.272,76

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36111730

As Achas

100,00

Expediente: 02360094/2019. NIF: V36110591. Subvención aprobada: 2.459,47 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,19

77,73

100,00

77,73

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

4,86

2.381,74

100,00

2.381,74

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36110591

Bemil

100,00

Expediente: 02360095/2019. NIF: V36101210. Subvención aprobada: 2.824,29 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2,57

1.051,39

100,00

1.051,39

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1,83

748,65

100,00

748,65

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

2,09

1.024,25

100,00

1.024,25

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36101210

Loureiro

100,00

Expediente: 02360096/2019. NIF: V36057156. Subvención aprobada: 11.752,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,59

241,37

100,00

241,37

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

7,40

3.027,34

100,00

3.027,34

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

3,26

1.597,63

100,00

1.597,63

Roza mecanizada en rexeneración forestal natural

6,87

1.873,66

100,00

1.873,66

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

5,77

5.012,00

100,00

5.012,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36057156

Paraños

100,00

Expediente: 02360097/2019. NIF: V36157998. Subvención aprobada: 4.577,63 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

4,64

1.898,22

100,00

1.898,22

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1,65

675,02

100,00

675,02

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

4,09

2.004,39

100,00

2.004,39

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36157998

San Xurxo de Sacos (menos Fentáns)

100,00

Expediente: 02360098/2019. NIF: E36689479. Subvención aprobada: 6.966,41 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

8,02

6.966,41

100,00

6.966,41

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

E36689479

Baredo

100,00

Expediente: 02360099/2019. NIF: V36123396. Subvención aprobada: 5.797,48 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

5,69

2.327,78

100,00

2.327,78

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

7,08

3.469,70

100,00

3.469,70

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36123396

Laxoso

100,00

Expediente: 02360101/2019. NIF: V36302016. Subvención aprobada: 8.182,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

20,00

8.182,00

100,00

8.182,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36302016

Campo

100,00

Expediente: 02360102/2019. NIF: V36101947. Subvención aprobada: 6.173,67 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

4,99

2.041,41

100,00

2.041,41

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2,72

1.112,75

100,00

1.112,75

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

6,00

2.940,42

100,00

2.940,42

Roza mecanizada en rexeneración forestal natural

0,29

79,09

100,00

79,09

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36101947

Sabaxáns

100,00

Expediente: 02360104/2019. NIF: V36154110. Subvención aprobada: 5.303,64 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2,69

1.100,48

100,00

1.100,48

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1,42

580,92

100,00

580,92

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

5,36

2.626,78

100,00

2.626,78

Roza mecanizada en rexeneración forestal natural

3,65

995,46

100,00

995,46

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36170249

Laxos e Cardecide

10,00

V36154110

Couselo

90,00

Expediente: 02360105/2019. NIF: V36184166. Subvención aprobada: 7.048,79 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

17,23

7.048,79

100,00

7.048,79

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36184166

A Lama

100,00

Expediente: 02360106/2019. NIF: V36370252. Subvención aprobada: 4.398,13 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

4,35

1.779,59

100,00

1.779,59

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2,22

908,20

100,00

908,20

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

3,49

1.710,34

100,00

1.710,34

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36269447

San Xusto

15,14

V36370252

A Graña

84,86

Expediente: 02360107/2019. NIF: V36132017. Subvención aprobada: 12.211,64 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

29,85

12.211,64

100,00

12.211,64

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36132017

Caroi

100,00

Expediente: 02360108/2019. NIF: V36102721. Subvención aprobada: 9.559,98 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

18,58

7.601,08

100,00

7.601,08

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

0,47

230,33

100,00

230,33

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

1,99

1.728,57

100,00

1.728,57

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36053734

Viladesuso

24,01

V36102721

Burgueira

75,99

Expediente: 02360109/2019. NIF: V36131225. Subvención aprobada: 7.276,83 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

13,98

5.719,22

100,00

5.719,22

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1,16

474,56

100,00

474,56

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

2,21

1.083,05

100,00

1.083,05

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36131225

Santo André de Xeve

100,00

Expediente: 02360110/2019. NIF: V36170652. Subvención aprobada: 16.687,88 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

36,00

14.727,60

100,00

14.727,60

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

4,00

1.960,28

100,00

1.960,28

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36170652

Parada de Achas

100,00

Expediente: 02360111/2019. NIF: V36201440. Subvención aprobada: 6.389,05 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

4,92

2.012,77

100,00

2.012,77

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1,85

756,84

100,00

756,84

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

3,28

1.607,43

100,00

1.607,43

Roza mecanizada en rexeneración forestal natural

0,88

240,00

100,00

240,00

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

2,04

1.772,01

100,00

1.772,01

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36532828

Abelaíndo

57,00

V36201440

Covas

43,00

Expediente: 02360112/2019. NIF: V36027670. Subvención aprobada: 10.947,97 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

17,03

6.966,97

100,00

6.966,97

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1,97

805,93

100,00

805,93

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

3,29

1.612,33

100,00

1.612,33

Roza mecanizada en rexeneración forestal natural

5,73

1.562,74

100,00

1.562,74

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36027670

Santa María de Sacos

100,00

Expediente: 02360113/2019. NIF: V36041986. Subvención aprobada: 11.386,60 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

23,50

9.613,85

100,00

9.613,85

Roza mecanizada en rexeneración forestal natural

6,50

1.772,75

100,00

1.772,75

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36041986

Carballedo

100,00

Expediente: 02360114/2019. NIF: V36303717. Subvención aprobada: 7.427,54 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,99

405,01

100,00

405,01

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,90

368,19

100,00

368,19

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

0,06

29,40

100,00

29,40

Roza mecanizada en rexeneración forestal natural

0,85

231,82

100,00

231,82

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

7,36

6.393,12

100,00

6.393,12

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36303717

Soar

23,09

V36431583

Liñares

1,21

V36141836

Alende

70,36

V36204972

Rozas

5,34

Expediente: 02360115/2019. NIF: V36121010. Subvención aprobada: 34.745,20 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

40,00

34.745,20

100,00

34.745,20

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36121010

Santa Mariña do Rosal

100,00

Expediente: 02360116/2019. NIF: V36331817. Subvención aprobada: 3.272,80 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

8,00

3.272,80

100,00

3.272,80

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36331817

Asorei

100,00

Expediente: 02360117/2019. NIF: V36149631. Subvención aprobada: 2.313,13 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1,00

409,10

100,00

409,10

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1,30

531,83

100,00

531,83

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

2,80

1.372,20

100,00

1.372,20

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36187003

Lourizán

36,04

V36149631

Tomeza

63,96

Expediente: 02360119/2019. NIF: V36219343. Subvención aprobada: 3.432,35 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

8,39

3.432,35

100,00

3.432,35

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36219343

Fixó e Portela

100,00

Expediente: 02360120/2019. NIF: V36122158. Subvención aprobada: 2.571,54 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,44

180,00

100,00

180,00

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

4,88

2.391,54

100,00

2.391,54

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36122158

Vilaboa

100,00

Expediente: 02360121/2019. NIF: V36191906. Subvención aprobada: 12.273,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36191906

Cabeiras

100,00

Expediente: 02360122/2019. NIF: V36111821. Subvención aprobada: 5.584,22 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

12,50

5.113,75

100,00

5.113,75

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1,15

470,47

100,00

470,47

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36111821

Xunqueiras

100,00

Expediente: 02360123/2019. NIF: V36321842. Subvención aprobada: 13.363,92 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

30,00

12.273,00

100,00

12.273,00

Roza mecanizada en rexeneración forestal natural

4,00

1.090,92

100,00

1.090,92

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36321842

Barcia

100,00

Expediente: 02360124/2019. NIF: V36127090. Subvención aprobada: 5.509,08 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,42

171,82

100,00

171,82

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,57

233,19

100,00

233,19

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

5,06

2.479,75

100,00

2.479,75

Roza mecanizada en rexeneración forestal natural

2,52

687,28

100,00

687,28

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

2,23

1.937,04

100,00

1.937,04

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36127090

Santo André de Cesar

100,00

Expediente: 02360125/2019. NIF: V36284347. Subvención aprobada: 5.045,01 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,62

253,64

100,00

253,64

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1,34

656,69

100,00

656,69

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

4,76

4.134,68

100,00

4.134,68

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36209971

Cequeril

1,75

V36284347

Cimadevila e Laxeira

98,25

Expediente: 02360126/2019. NIF: V36110377. Subvención aprobada: 10.179,56 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

4,10

1.677,31

100,00

1.677,31

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

2,39

1.171,27

100,00

1.171,27

Roza mecanizada en rexeneración forestal natural

26,88

7.330,98

100,00

7.330,98

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36110377

Barrantes

100,00

Expediente: 02360127/2019. NIF: V36479517. Subvención aprobada: 4.766,05 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

9,83

4.021,45

100,00

4.021,45

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,73

298,64

100,00

298,64

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

0,91

445,96

100,00

445,96

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36479517

Magdalena (Parroquia)

100,00

Expediente: 02360128/2019. NIF: V36156214. Subvención aprobada: 3.206,70 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

4,59

2.249,42

100,00

2.249,42

Roza mecanizada en rexeneración forestal natural

3,51

957,28

100,00

957,28

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36156214

Cea (agás Loenzo)

100,00

Expediente: 02360129/2019. NIF: V36148609. Subvención aprobada: 6.692,88 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

16,36

6.692,88

100,00

6.692,88

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36148609

Fofe

100,00

Expediente: 02360130/2019. NIF: V36052603. Subvención aprobada: 7.629,72 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

18,65

7.629,72

100,00

7.629,72

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36052603

Traspielas

100,00

Expediente: 02360131/2019. NIF: V36312288. Subvención aprobada: 2.514,35 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1,20

490,92

100,00

490,92

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2,67

1.092,30

100,00

1.092,30

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1,90

931,13

100,00

931,13

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36312288

Sanguñedo

100,00

Expediente: 02360132/2019. NIF: V36170546. Subvención aprobada: 4.500,10 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

11,00

4.500,10

100,00

4.500,10

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36170546

Prado da Canda

100,00

Expediente: 02360133/2019. NIF: V36060325. Subvención aprobada: 15.227,08 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

17,53

15.227,08

100,00

15.227,08

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36060325

Loureza

100,00

Expediente: 02360134/2019. NIF: V36102093. Subvención aprobada: 4.520,55 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

10,27

4.201,46

100,00

4.201,46

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1,17

319,09

100,00

319,09

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36102093

Ventín

100,00

Expediente: 02360135/2019. NIF: V36219269. Subvención aprobada: 9.883,86 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

24,16

9.883,86

100,00

9.883,86

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36219269

Prado

100,00

Expediente: 02360136/2019. NIF: V36264125. Subvención aprobada: 12.094,57 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

27,00

11.045,70

100,00

11.045,70

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,56

229,10

100,00

229,10

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

0,71

347,95

100,00

347,95

Roza mecanizada en rexeneración forestal natural

1,73

471,82

100,00

471,82

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36264125

Ameixeira

100,00

Expediente: 02360137/2019. NIF: V36111185. Subvención aprobada: 2.045,50 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

5,00

2.045,50

100,00

2.045,50

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36111185

Borela

100,00

Expediente: 02360138/2019. NIF: V36058220. Subvención aprobada: 4.786,47 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

11,70

4.786,47

100,00

4.786,47

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36058220

Arbo

100,00

Expediente: 02360139/2019. NIF: V36104586. Subvención aprobada: 4.754,70 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

11,74

4.754,70

100,00

4.754,70

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36104586

Valongo

100,00

Expediente: 02360140/2019. NIF: V36034858. Subvención aprobada: 5.657,95 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

4,30

1.759,13

100,00

1.759,13

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

3,90

1.595,49

100,00

1.595,49

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

4,70

2.303,33

100,00

2.303,33

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36034858

San Cibrán de Ribarteme

100,00

Expediente: 02360141/2019. NIF: V36104545. Subvención aprobada: 11.389,34 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

27,84

11.389,34

100,00

11.389,34

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36104545

Santiago de Covelo

100,00

Expediente: 02360142/2019. NIF: V36133437. Subvención aprobada: 2.659,51 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1,20

490,92

100,00

490,92

Roza mecanizada en rexeneración forestal natural

1,90

518,19

100,00

518,19

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

1,90

1.650,40

100,00

1.650,40

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36133437

Toutón

100,00

Expediente: 02360143/2019. NIF: V36140895. Subvención aprobada: 2.045,50 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

5,00

2.045,50

100,00

2.045,50

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36140895

Meirol

100,00

Expediente: 02360144/2019. NIF: V36059012. Subvención aprobada: 4.832,83 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

11,70

4.786,47

100,00

4.786,47

Roza mecanizada en rexeneración forestal natural

0,17

46,36

100,00

46,36

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36059012

Gargamala

100,00

Expediente: 02360145/2019. NIF: V36697431. Subvención aprobada: 4.395,38 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1,56

764,51

100,00

764,51

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

4,18

3.630,87

100,00

3.630,87

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36697431

Donas

100,00

Expediente: 02360146/2019. NIF: V36184737. Subvención aprobada: 6.168,89 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

14,40

5.891,04

100,00

5.891,04

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,20

81,82

100,00

81,82

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

0,40

196,03

100,00

196,03

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36184737

Casteláns

100,00

Expediente: 02360147/2019. NIF: V36054526. Subvención aprobada: 3.019,90 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1,47

601,38

100,00

601,38

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

2,15

1.053,65

100,00

1.053,65

Roza mecanizada en rexeneración forestal natural

0,45

122,73

100,00

122,73

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

1,43

1.242,14

100,00

1.242,14

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36054526

San Xoán de Poio

100,00

Expediente: 02360148/2019. NIF: V36161578. Subvención aprobada: 5.809,22 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

14,20

5.809,22

100,00

5.809,22

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36161578

Nogueiro

100,00

Expediente: 02360149/2019. NIF: V36147023. Subvención aprobada: 7.222,41 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

16,89

6.909,70

100,00

6.909,70

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

0,36

312,71

100,00

312,71

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36147023

Xende

100,00

Expediente: 02360151/2019. NIF: V36060572. Subvención aprobada: 3.252,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2,60

1.063,66

100,00

1.063,66

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,40

163,64

100,00

163,64

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1,65

808,62

100,00

808,62

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

1,40

1.216,08

100,00

1.216,08

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36060572

Santa María

100,00

Expediente: 02360152/2019. NIF: V36111540. Subvención aprobada: 10.210,24 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

22,82

9.335,66

100,00

9.335,66

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,88

360,01

100,00

360,01

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1,05

514,57

100,00

514,57

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36111540

Verducido

100,00

Expediente: 02360154/2019. NIF: V36132371. Subvención aprobada: 4.549,19 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

11,12

4.549,19

100,00

4.549,19

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36132371

Angudes

100,00

Expediente: 02360155/2019. NIF: V36272995. Subvención aprobada: 3.534,46 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

6,40

2.618,24

100,00

2.618,24

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,61

249,55

100,00

249,55

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

0,74

362,65

100,00

362,65

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

0,35

304,02

100,00

304,02

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36272995

Carballal

100,00

Expediente: 02360157/2019. NIF: V36104537. Subvención aprobada: 4.375,05 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1,65

675,02

100,00

675,02

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

7,55

3.700,03

100,00

3.700,03

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36104537

András

100,00

Expediente: 02360158/2019. NIF: V36409258. Subvención aprobada: 10.296,33 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

24,15

9.879,77

100,00

9.879,77

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

0,85

416,56

100,00

416,56

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36409258

Méixome

100,00

Expediente: 02360159/2019. NIF: V36101749. Subvención aprobada: 2.568,12 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

4,24

1.734,58

100,00

1.734,58

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,60

245,46

100,00

245,46

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1,20

588,08

100,00

588,08

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36101749

Oitavén

100,00

Expediente: 02360160/2019. NIF: V36037109. Subvención aprobada: 2.390,48 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1,95

797,75

100,00

797,75

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

3,25

1.592,73

100,00

1.592,73

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36037109

Malvas

100,00

Expediente: 02360161/2019. NIF: V36308609. Subvención aprobada: 16.364,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

40,00

16.364,00

100,00

16.364,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36308609

Xesta

100,00

Expediente: 02360162/2019. NIF: V36355105. Subvención aprobada: 2.582,70 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2,93

1.198,66

100,00

1.198,66

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,58

237,28

100,00

237,28

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

2,34

1.146,76

100,00

1.146,76

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36355105

Cumiar

100,00

Expediente: 02360163/2019. NIF: V36177418. Subvención aprobada: 9.502,20 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

22,36

9.147,48

100,00

9.147,48

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,34

139,09

100,00

139,09

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

0,44

215,63

100,00

215,63

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36051530

Vilariño

14,07

V36177418

Carballás

85,93

Expediente: 02360164/2019. NIF: V36151389. Subvención aprobada: 2.032,54 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

1,00

409,10

100,00

409,10

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,55

225,01

100,00

225,01

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1,44

705,70

100,00

705,70

Roza mecanizada en rexeneración forestal natural

2,54

692,73

100,00

692,73

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36151389

Vilanova

100,00

Expediente: 02360165/2019. NIF: V36185916. Subvención aprobada: 3.325,97 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

6,13

2.507,78

100,00

2.507,78

Roza mecanizada en rexeneración forestal natural

3,00

818,19

100,00

818,19

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36185916

Moscoso

100,00

Expediente: 02360166/2019. NIF: V36217206. Subvención aprobada: 2.659,15 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

6,50

2.659,15

100,00

2.659,15

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36217206

Lamosa

100,00

Expediente: 02360167/2019. NIF: V36103570. Subvención aprobada: 2.274,34 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

5,00

2.045,50

100,00

2.045,50

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,20

81,82

100,00

81,82

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

0,30

147,02

100,00

147,02

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36103570

Maceira

100,00

Expediente: 02360168/2019. NIF: V36137883. Subvención aprobada: 16.364,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

40,00

16.364,00

100,00

16.364,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36137883

A Laxe

100,00

Expediente: 02360169/2019. NIF: V36116267. Subvención aprobada: 2.863,53 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

5,61

2.295,05

100,00

2.295,05

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1,16

568,48

100,00

568,48

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36116267

Ponte Sampaio

100,00

Expediente: 02360170/2019. NIF: V36101152. Subvención aprobada: 3.025,64 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

5,00

2.045,50

100,00

2.045,50

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

2,00

980,14

100,00

980,14

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36101152

Petán

100,00

Expediente: 02360172/2019. NIF: V36050631. Subvención aprobada: 4.145,27 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,90

368,19

100,00

368,19

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

1,22

597,89

100,00

597,89

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

3,66

3.179,19

100,00

3.179,19

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36050631

Pedrafita

100,00

Expediente: 02360173/2019. NIF: H36661031. Subvención aprobada: 6.043,81 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

2,07

1.014,44

100,00

1.014,44

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

5,79

5.029,37

100,00

5.029,37

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36704815

Priegue

16,82

H36661031

O Monteferro-Panxón

83,18

Expediente: 02360175/2019. NIF: V36055333. Subvención aprobada: 5.283,53 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,30

122,73

100,00

122,73

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

4,69

1.918,68

100,00

1.918,68

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

5,92

2.901,21

100,00

2.901,21

Roza mecanizada en rexeneración forestal natural

1,25

340,91

100,00

340,91

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36055333

Santa María de Caldas

51,90

V36110922

Paradela de Bemil

48,10

Expediente: 02360176/2019. NIF: V36043875. Subvención aprobada: 7.645,09 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

15,60

7.645,09

100,00

7.645,09

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36043875

Saiar

100,00

Expediente: 02360177/2019. NIF: V36175487. Subvención aprobada: 12.110,72 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

28,97

11.851,63

100,00

11.851,63

Roza mecanizada en rexeneración forestal natural

0,95

259,09

100,00

259,09

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36175487

Pinzás

100,00

Expediente: 02360178/2019. NIF: V36295608. Subvención aprobada: 12.511,87 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

24,48

10.014,77

100,00

10.014,77

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

2,57

1.051,39

100,00

1.051,39

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

2,95

1.445,71

100,00

1.445,71

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36295608

San Miguel de Presqueiras

100,00

Expediente: 02360179/2019. NIF: V36061869. Subvención aprobada: 8.880,93 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

16,77

6.860,61

100,00

6.860,61

Faixas auxiliares (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

0,59

241,37

100,00

241,37

Faixas auxilares (roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar)

3,63

1.778,95

100,00

1.778,95

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36061869

Mougás

100,00

Expediente: 02360180/2019. NIF: V36106730. Subvención aprobada: 3.661,45 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

8,95

3.661,45

100,00

3.661,45

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36106730

Verducido

100,00

Expediente: 02360181/2019. NIF: V36043610. Subvención aprobada: 14.525,64 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

23,34

9.548,39

100,00

9.548,39

Roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais

5,73

4.977,25

100,00

4.977,25

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36043610

Outeiro, Ramil e Basadroa

100,00

Expediente: 02360182/2019. NIF: V36238475. Subvención aprobada: 9.217,02 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

22,53

9.217,02

100,00

9.217,02

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36238475

Rebordechán

100,00

Expediente: 02360183/2019. NIF: V36330421. Subvención aprobada: 10.227,50 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

25,00

10.227,50

100,00

10.227,50

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36330421

Graña

100,00

Expediente: 02360184/2019. NIF: V36361053. Subvención aprobada: 4.091,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

10,00

4.091,00

100,00

4.091,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V36361053

Godóns

100,00

Expediente: 02360185/2019. NIF: V94003191. Subvención aprobada: 8.182,00 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

20,00

8.182,00

100,00

8.182,00

A relación de beneficiarios e a distribución de axudas é a seguinte:

CIF

CMVMC

% axuda que se percibirá

V94003191

Sanguiñedo

100,00

Expediente: 02360186/2019. NIF: V36270007. Subvención aprobada: 3.746,20 euros.

Descrición

Uds.

Investimento

% sub.

Subvención

Áreas devasa (roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar)

6,00

2.454,60

100,00

2.454