Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 133 Luns, 15 de xullo de 2019 Páx. 32957

III. Outras disposicións

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

ORDE do 27 de xuño de 2019 pola que se modifica a autorización do centro privado Estudios Superiores en Administración e Finanzas, de Oleiros (A Coruña).

A titularidade do centro privado (CPR) Estudios Superiores en Administración e Finanzas, de Oleiros, solicita autorización para impartir o ciclo formativo de grao superior (CS) Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma.

Logo da tramitación do expediente de acordo co establecido no Decreto 133/1995, do 10 de maio, de autorización de centros docentes privados para impartir ensinanzas de réxime xeral non universitarias e coa Orde do 20 de setembro de 1995 que o desenvolve, por proposta da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos,

DISPOÑO:

Artigo 1. Autorización de ensinanzas

Autorizar o CS Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma, no centro privado que se sinala a seguir:

Denominación xenérica: centro privado (CPR).

Denominación específica: Estudios Superiores en Administración e Finanzas.

Código do centro: 15032790.

Domicilio: rúa Salvador de Madariaga, 50.

Código postal: 15179.

Localidade: Liáns (Santaia).

Concello: Oleiros.

Provincia: A Coruña.

Titular: Escuela de Finanzas, S.L.

Composición resultante:

– 1 CS Administración e finanzas (2 unidades para 20 alumnos/as cada unha).

– 1 CS Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma (2 unidades para 20 alumnos/as cada unha).

Artigo 2. Inicio da actividade

Para a posta en funcionamento das ensinanzas que se autorizan, a Xefatura Territorial da Consellería Educación, Universidade e Formación Profesional da Coruña, logo do informe do Servizo Territorial de Inspección Educativa, aprobará expresamente a relación de persoal que impartirá docencia no devandito centro, así como o equipamento axeitado.

Artigo 3. Inscrición no Rexistro de Centros

Esta orde dará lugar á correspondente inscrición no Rexistro de Centros da Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 4. Modificación da autorización

O centro queda obrigado ao cumprimento da normativa vixente e a solicitar a oportuna revisión cando teña que modificarse calquera dos datos que se sinalan nesta orde.

Contra esta orde, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán formular recurso potestativo de reposición ante esta consellería, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben, directamente, recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses desde a mesma data, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 27 de xuño de 2019

Carmen Pomar Tojo
Conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional