Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 138 Luns, 22 de xullo de 2019 Páx. 33940

III. Outras disposicións

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

RESOLUCIÓN do 11 de xullo de 2019 pola que se resolve a convocatoria da Orde do 23 de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea, no marco do programa comunitario Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2018/19.

Pola Orde do 23 de abril de 2019 pola que se aproban as bases e se convocan axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea, no marco do programa comunitario Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2018/19, e aprobáronse as bases desta convocatoria.

De acordo co establecido no artigo 10 desta convocatoria, as solicitudes foron estudadas pola comisión avaliadora nomeada na propia orde de convocatoria a cal acordou a exposición das listaxes provisionais de solicitudes admitidas e excluídas, podendo as persoas interesadas formular, durante un prazo de 10 días, as reclamacións ou emendar as carencias ou deficiencias detectadas na documentación achegada ante a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa.

Rematado este prazo, e de acordo co establecido no artigo 13 das bases da convocatoria, e atendendo á proposta elevada pola citada comisión avaliadora a través da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa,

RESOLVO:

Artigo 1

Concederlles axudas de mobilidade complementarias, no marco do programa comunitario Erasmus+, ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia que se relaciona no anexo I desta orde e pola contía que se especifica.

As axudas aboaranse na conta bancaria indicada pola persoa interesada, unha vez acreditado, mediante certificación, que se encontra ao día no cumprimento das súas obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social e que non ten pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma. Esta certificación poderá ser substituída pola declaración responsable que figura dentro do anexo I da Orde do 23 de abril, segundo se regula no artigo 11 do Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 2

O incumprimento total ou parcial, por parte das persoas beneficiarias, de calquera das condicións establecidas na Orde de convocatoria do 23 de abril de 2019 (DOG do 9 de maio), constituirá causa determinante de revogación da axuda e do seu reintegro polas persoas beneficiarias ou solicitantes, segundo o disposto no artigo 33 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 3

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da súa publicación no DOG, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro,do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 11 de julio de 2019

Carmen Pomar Tojo
Conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional

ANEXO I

Proposta de concesións

Apelidos

Nome

Centro

Contía adxudicada

Alamancos Millán

Breogán

EASD Ramón Falcón

495 €

Aneiros González

Pablo

EASD Mestre Mateo

1.125 €

Barajas Vela

María

CMUS Vigo

1.985 €

Blanco Martínez

Irene

ESCRBC de Galicia

1.670 €

Carnés Mariño

Carmen

EASD Pablo Picasso

500 €

Couso Martínez

Miguel

ESAD de Galicia

825 €

Fernández Cambas

Aldana

EASD Mestre Mateo

1.475 €

Fialho Pérez

Marta

ESAD de Galicia

1.325 €

Freire Belgrave

Samantha

EASD Pablo Picasso

500 €

García Alonso

Iago

CSMU de Vigo

1.755 €

González Parada

Sara

EASD Mestre Mateo

1.170 €

Herrera Landaeta

Muriel

EASD Mestre Mateo

625 €

Hughes Sanmartín

Sabela

CSMU A Coruña

1.125 €

Iñiguez Dopico

Aida

EASD Pablo Picasso

390 €

Lamela Puente

Pablo

EASD Ramón Falcón

995 €

Martín López-Pardo

Emma Isabel

EASD Mestre Mateo

825 €

Millán Fontaíña

Míriam

CSMU A Coruña

975 €

Morales Rey

Kevin

CSMU A Coruña

1.727,5 €

Municipio Díaz

Agustín

ESCRBC de Galicia

990 €

Muñiz Boquete

David

EASD Pablo Picasso

890 €

Muñoz da Gloria

Alba

ESAD de Galicia

1.485 €

Ortiz García

Marina

CSMU de Vigo

1.490 €

Paz Pombar

Águeda

ESCRBC de Galicia

2.255 €

Ramos Campos

Helena

EASD Pablo Picasso

500 €

Ramos Miramontes

Lucía

EASD Mestre Mateo

975 €

Reboredo Ortega

Álvaro

ESAD de Galicia

1.485 €

Ribullen Viqueira

Natasha Xhagira

EASD Pablo Picasso

1.170 €

Rodríguez Álvarez

Ana

EASD Mestre Mateo

1.170 €

Rodríguez de Dios

Amparo

ESAD de Galicia

1.652,5 €

Sáinz Calviño

Carlos

EASD Pablo Picasso

1.325 €

Sánchez Morales

Beatriz

CSMU A Coruña

1.985 €

Soneira Ramos

Alicia

ESCRBC de Galicia

830 €

Suárez Gil

Ero

EASD Mestre Mateo

825 €

Vilela Piñeiro

Daniel

ESAD de Galicia

1.485 €

Total

40.000 €