Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 144 Mércores, 31 de xullo de 2019 Páx. 35052

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

ORDE do 17 de xullo de 2019 pola que se fai pública a ampliación da dotación orzamentaria para a concesión das axudas establecidas na Orde do 27 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións para o fomento do emprendemento en economía social (programa Aprol-Economía Social) e se convocan para o ano 2019.

Mediante a Orde do 27 de decembro de 2018, da Consellería de Economía, Emprego e Industria (DOG núm. 20, do 29 de xaneiro de 2019), establecéronse as bases reguladoras para a concesión de subvencións en réxime de concorrencia non competitiva, coa finalidade de fomentar a incorporación de persoas desempregadas e persoas traballadoras temporais a cooperativas e sociedades laborais, e procedeuse á súa convocatoria para o ano 2019.

A citada orde establece no seu artigo 4, en que se recolle o financiamento, que estes importes poderán verse modificados ou incrementados con fondos da Comunidade Autónoma de Galicia ou da Administración do Estado como consecuencia da asignación ou da redistribución de fondos para o financiamento dos programas de fomento do emprego coas limitacións que estableza a Conferencia Sectorial de Asuntos Laborais, todo iso de acordo co artigo 30 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. En consecuencia, como existen dotacións que poden ser utilizadas para os mesmos fins, procedentes de fondos finalistas incorporados do exercicio anterior e de remanentes doutras convocatorias financiadas con cargo a créditos do mesmo programa e servizo e coa finalidade de facer chegar as axudas ao maior número de persoas ou entidades beneficiarias posible, conforme o establecido no artigo 30 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, cómpre ampliar o importe total dos créditos destinados ás axudas que se van conceder ao abeiro dos programas I e II de fomento do emprendemento en economía social regulados na Orde do 27 de decembro de 2018.

Así pois, de acordo co exposto e co establecido na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o seu regulamento, así como nos preceptos básicos da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e no Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento xeral de subvencións, e en virtude das atribucións que me foron conferidas,

DISPOÑO:

Artigo 1. Incremento de financiamento

Increméntase en 1.771.438,00 euros o importe total destinado á concesión das axudas ao abeiro dos programas I e II da Orde da Consellería de Economía, Emprego e Industria do 27 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións para o fomento do emprendemento en economía social (Programa Aprol-Economía Social) e se convocan para o ano 2019 (DOG núm. 20, do 29 de xaneiro de 2019), e a orde queda cun importe total de 3.839.593,00 €.

Este incremento afecta os programas I e II da orde, de acordo coa seguinte distribución:

Programa I (TR802G): 992.945,00 € (09.40.324C.470.0; proxecto 2016 00306).

Programa II (TR802J): 778.493,00 € (09.40.324C.470.1; proxecto 2016 00306).

Este incremento da dotación aténdese con fondos finalistas, con créditos procedentes de remantentes doutras convocatorias do mesmo programa e de incorporacións de créditos de distinto programa do mesmo servizo transferidos ao código proxecto 2016 00306.

Artigo 2. Prazo de solicitude

Esta modificación non afecta os prazos establecidos para a presentación de solicitudes na Orde do 27 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións para o fomento do emprendemento en economía social (Programa Aprol-Economía Social) e se convocan para o ano 2019.

Disposición final

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 17 de xullo de 2019

Francisco Conde López
Conselleiro de Economía, Emprego e Industria