Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 144 Mércores, 31 de xullo de 2019 Páx. 35058

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social

RESOLUCIÓN do 23 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publica a Resolución do 22 de xullo de 2019 do procedemento BS324A de concesión de subvencións individuais de mobilidade para a mocidade galega destinadas ao Programa de mobilidade transnacional xuvenil Galeuropa dirixido ás persoas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019.

A Consellería de Política Social convocou no ano 2019, a través da Orde do 26 de abril de 2019 (DOG núm. 81, do 29 abril de 2019), as bases do procedemento de concesión de subvencións para o Programa de mobilidade transnacional xuvenil, para a realización de prácticas formativas non laborais en entidades/empresas públicas ou privadas en países europeos. O procedemento de concesión de subvencións será en réxime de concorrencia competitiva e conforme aos principios de publicidade, transparencia, igualdade e non discriminación.

As subvencións á mobilidade establecidas na dita orde regularanse a través dos seguintes procedementos:

a) BS324A: subvencións individuais de mobilidade para a mocidade galega.

b) BS324B: subvencións a proxectos de mobilidade presentados por entidades sen ánimo de lucro, con sede permanente ou domicilio social en Galicia que desenvolvan actividades no eido da xuventude.

c) BS324C: subvencións para proxectos de mobilidade presentados por concellos, mancomunidades, agrupacións ou fusións de concellos.

De conformidade coa disposición adicional primeira, apróbase a delegación de atribucións da persoa titular da Consellería de Política Social na persoa titular da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, para resolver a concesión, denegación, modificación, a procedencia de reintegro total ou parcial, a declaración de perda de dereito da subvención, ou outras incidencias das subvencións previstas nesta orde, así como para autorizar e dispor os gastos, o recoñecemento de obrigas e a proposta de pagamento, en relación co disposto no artigo 73 do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.

Así mesmo, o artigo 13 da orde indica que se publicará no Diario Oficial de Galicia de conformidade co artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, entre outras, as correspondentes resolucións dos procedementos, coa relación de persoas beneficiarias, excluídas e en lista de reserva, serán publicadas. Esta publicación producirá efectos de notificación. Serán igualmente obxecto de publicidade a través da páxina web da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado e de xeito adicional efectuaranse notificacións complementarias por medios electrónicos cando as persoas interesadas estean obrigadas a comunicarse por esta vía.

Polo exposto,

RESOLVO:

Primeiro. Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia do contido íntegro da Resolución do 22 de xullo de 2019, ditada no procedemento BS324A de concesión de subvencións individuais para a mocidade galega destinadas ao Programa de mobilidade transnacional xuvenil (Galeuropa) con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil, presentados por mozos e mozas individualmente inscritos no Sistema nacional de garantía xuvenil e que figuren como beneficiarios, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

Segundo. Comunicar que a Resolución do 22 de xullo de 2019 que finaliza este procedemento esgota a vía administrativa e contra ela poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Terceiro. A notificación da resolución comprenderá o acto de outorgamento da subvención que será efectiva desde o día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co artigo 22 da orde de convocatoria. Malia a isto, a efectividade da resolución estará condicionada a que o/a beneficiario/a a acepte expresamente mediante a entrega da documentación de conformidade co artigo 10 da orde, nos seguintes prazos:

a) No prazo de 10 día hábiles, o anexo III cuberto aceptando ou renunciando á subvención. No caso de solicitar o anticipo previsto no artigo 24.2 terá que indicalo no mesmo anexo marcando o cadro previsto para o efecto e indicando o número de conta bancaria da que sexa titular, co código IBAN.

b) No prazo de 20 días hábiles deberá presentar, sempre que non se presentara con anterioridade, o anexo IV-A ou compromiso da empresa/entidade de prácticas. O anexo deberá estar asinado pola persoa responsable da empresa/entidade.

A falta de presentación en prazo e forma dos anexos III e IV-A, determinará a perda do dereito á subvención, logo de resolución ditada nos termos do artigo 21, da Lei 39/2015, do 1 de outubro, incluíndo audiencia da persoa beneficiaria e sen que esta declaración dea lugar a ningún tipo de dereito indemnizatorio.

Santiago de Compostela, 23 de xullo de 2019

Cristina Pichel Toimil
Directora xeral de Xunventude, Participación e Voluntariado

ANEXO

Resolución do 22 de xullo de 2019 ditada no procedemento BS324A
de subvencións individuais de mobilidade para a mocidade galega
destinadas ao Programa de mobilidade transnacional xuvenil Galeuropa

Logo de ver a proposta de resolución da Subdirección Xeral de Programas para a Xuventude de conformidade co disposto na Orde do 26 de abril de 2019 pola que se establecen as bases para a concesion de subvencións destinadas ao Programa de mobilidade transnacional xuvenil Galeuropa dirixido ás persoas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019,

RESOLVO:

Primeiro. Conceder ás persoas que se relacionan no anexo I as subvencións convocadas na dita orde de convocatoria con cargo á aplicación orzamentaria 13.05.313A.480.0

A finalidade do programa de mobilidade é fomentar a empregabilidade e as competencias profesionais dos/as mozos/as inscritos/as no Sistema nacional de garantía xuvenil, non ocupados e non integrados nos sistemas de educación ou formación, contribuíndo a mellora da súa formación e á adquisición de experiencia profesional necesaria para a incorporación ao mercado de traballo dunha maneira duradeira no tempo. Ademais, a mobilidade transnacional apoia a adquisición de competencias en idiomas estranxeiros que aumentan a empregabilidade das persoas novas.

Estas subvencións están cofinanciadas nun 91,89 % pola Iniciativa de Emprego Xuvenil e polo Fondo Social Europeo.

Eixe 5: integración sustentable no mercado de traballo das persoas mozas que non están empregadas nin participan en actividades de educación e formación, en particular, no contexto da garantía xuvenil.

Prioridade de investimento 8.2: integración sustentable no mercado de traballo das persoas mozas que non estean empregadas nin participen en actividades de educación nin formación, así como as que corren o risco de sufrir exclusión social e mais os/as procedentes de comunidades marxinadas, no contexto da garantía xuvenil.

Obxectivo específico 8.2.2: reforzar a empregabilidade e as competencias profesionais das persoas mozas non ocupadas nin integradas nos sistemas de educación ou formación.

Medida 8.2.2.8: programa de subvencións para proxectos de mobilidade dirixido á mocidade para a realización de prácticas formativas en empresas/entidades de países europeos, de modo que complementan a súa competencia profesional e persoal, incrementado así as súas posibilidades de inserción laboral.

A concesión desta subvención supón que a persoa beneficiaria acepta ser incluída na lista pública de operacións prevista no artigo 115 do Regulamento (UE) 1303/2013, do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro, polo que se establecen disposicións comúns relativas a FSE e outros fondos.

Para dar cumprimento aos requisitos de información e comunicación previstos nos anexos I e II do Regulamento (UE) 1304/2013 (modificado polo Regulamento 2018/1046 do Parlamento Europeo e do Consello, do 18 de xullo), poñerase á disposición das persoas beneficiarias a través da aplicación informática Participa 1420 os cuestionarios de indicadores de produtividade, resultado inmediato e a longo prazo, garantindo a integridade dos datos e a depuración automática da información.

O método aplicado para determinar o importe da subvención é de baremo estándar de custos unitarios por participante, en función do país de destino e duración das prácticas.

As subvencións concedidas condicionaranse ao cumprimento de todas as obrigas establecidas no artigo 45 da Orde do 26 de abril de 2019 (recollidas no anexo I).

A xustificación da subvención realizárase de acordo co establecido no artigo 44 da orde de convocatoria.

O pagamento da subvención realizarase de acordo co establecido no artigo 24 da Orde do 26 de abril de 2019.

As persoas beneficiarias disporán dun prazo de 10 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación da resolución de adxudicación no Diario Oficial de Galicia, para achegar o anexo III aceptando ou renunciando a subvención e, de ser o caso, de solicitar o anticipo previsto no artigo 24.2 da orde terá que indicalo no mesmo anexo.

No prazo de 20 días hábiles deberá presentar, sempre que non se presentase con anterioridade: o anexo IV-A ou compromiso da empresa/entidade de prácticas. O anexo deberá estar asinado pola persoa responsable da empresa/entidade.

A non presentación dos anexos III e IV-A en prazo e forma comporta a declaración da perda do dereito á subvención, sen que dea lugar a ningún tipo de dereito indemnizatorio para as persoas beneficiarias.

Segundo. Establecer no anexo II a relación de persoas susceptibles de axuda pero que por estar esgotado o crédito quedan en reserva para ser atendidas no suposto establecido no artigo 20.4.

Terceiro. Denegar ás persoas relacionadas no anexo III as subvencións solicitadas polas causas que se detallan.

Cuarto. Esta resolución que finaliza o procedemento esgota a vía administrativa e contra ela poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 22 de xullo de 2019. A conselleira de Política Social. P.D. (Orde do 26.4. 2019; DOG núm. 81, do 29 de abril). Cristina Pichel Toimil. Directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.

ANEXO I

Relación de persoas beneficiarias

Orde

Nº exp.

Nome

Apelidos

NIF

País

Puntuación total

Orzamento

meses

Nº días

1

2019/A/225

Gabriela

Dueñas Aragón

***2274**

Portugal

6,6

3.456,00 €

3

2

2019/A/227

Antonio

Motiño Lawson

***4379**

R. Unido

6,4

5.166,00 €

3

3

2019/A/253

Miguel Tomás

Alonso Hernández

***6161**

R. Unido

6

5.016,00 €

3

4

2019/A/076

Lucía Soledad

Abarrategui Amado

***4186**

Portugal

5,6

3.456,00 €

3

5

2019/A/177

Belén

Merelas Meijide

***3889**

R. Unido

5,6

3.494,00 €

2

6

2019/A/220

Laura

Blanco Torrejón

***0880**

R. Unido

5,6

3.344,00 €

2

7

2019/A/017

Diana

Buceta Fernández

***6183**

Italia

5,4

4.200,00 €

3

8

2019/A/030

Cintia

Fonseca Rodríguez

***1824**

Dinamarca

5,4

5.112,00 €

3

9

2019/A/126

María Montserrat

García Coego

***8436**

R. Unido

5,4

5.166,00 €

3

10

2019/A/071

Alejandro

Sánchez Núñez

***5990**

Alemaña

5,4

3.828,00 €

3

11

2019/A/161

Javier

Mora Salgueiro

***9409**

R. Unido

5,2

5.016,00 €

3

12

2019/A/010

Carla Patricia

Casas Dulcey

***4413**

P. Baixos

5,2

4.116,00 €

3

13

2019/A/028

Alba

Rodríguez Iglesias

***5808**

R. Unido

5,2

5.166,00 €

3

14

2019/A/067

Sara

Fandiño Piñeiro

***8771**

R. Unido

5,2

5.166,00 €

3

15

2019/A/183

Myriam

Castro Visos

***5364**

Irlanda

5,2

4.542,00 €

3

16

2019/A/205

Soraya

Martínez Bautista

***8050**

Portugal

5,2

3.456,00 €

3

17

2019/A/204

María

Benito Sicilia

***8935**

Portugal

5,2

3.456,00 €

3

18

2019/A/100

Raquel

Gamallo Reguera

***6004**

Irlanda

5,2

4.542,00 €

3

19

2019/A/016

Ayla

Barros Boente

***7844**

Italia

5

4.050,00 €

3

20

2019/A/064

Lara

Mouriño García

***3710**

Dinamarca

5

5.112,00 €

3

21

2019/A/154

Sonia María

Amoedo Domínguez

***1246**

R. Unido

4,9

5.166,00 €

3

22

2019/A/170

Alba María

Rodríguez Real

***7378**

R. Unido

4,9

5.166,00 €

3

23

2019/A/228

Iria

Bolaño Losada

***3626**

Portugal

4,9

3.456,00 €

3

24

2019/A/122

Natalia

Umpiérrez Suárez

***7933**

Italia

4,9

4.200,00 €

3

25

2019/A/093

José Ángel

Mateo Pérez

***1440**

P. Baixos

4,8

4.116,00 €

3

26

2019/A/057

María Isabel

Vizoso Cao

***8451**

Portugal

4,8

3.456,00 €

3

27

2019/A/219

Mariam

Belrhlid Aourik

***2535**

Francia

4,8

4.404,00 €

3

28

2019/A/203

Santiago

Iglesias Graña

***1216**

Bulgaria

4,8

3.156,00 €

3

29

2019/A/007

Sonia

Del Caño Castro

***7376**

Malta

4,8

3.414,00 €

3

30

2019/A/222

Alba

Pinto Alonso

***0667**

R. Unido

4,8

5.166,00 €

3

31

2019/A/032

Pablo Nicolás

Ruiz Gómez

***0406**

Bélxica

4,7

3.750,00 €

3

32

2019/A/092

Eva

Soto Maestre

***9723**

Irlanda

4,7

4.542,00 €

3

33

2019/A/125

María

Carballo González

***0935**

P. Baixos

4,7

4.116,00 €

3

34

2019/A/166

Javier

De Aguilera Mezo

***3013**

Irlanda

4,6

4.392,00 €

3

35

2019/A/103

Emérita

Romero Rivera

***2940**

R. Unido

4,6

4.443,40 €

2

20

36

2019/A/043

Gabriel

Chamorro Moris

***8995**

Alemaña

4,6

3.828,00 €

3

37

2019/A/091

Marta

Álvarez Cartelle

***8908**

Portugal

4,6

3.306,00 €

3

38

2019/A/208

Daniel

Ulloa Quintas

***6117**

Portugal

4,5

3.456,00 €

3

39

2019/A/117

María Teresa

Pérez Casas

***8189**

Alemaña

4,5

3.828,00 €

3

40

2019/A/145

Marta

Guzmán de la Concepción

***0828**

R. Unido

4,5

5.166,00 €

3

41

2019/A/038

Pedro David

Kordova Kordova

***8683**

R. Unido

4,4

5.166,00 €

3

42

2019/A/099

Adrián

González Bravo

***4697**

Portugal

4,4

3.306,00 €

3

43

2019/A/015

Kurt Andrés

Guardia Gamarra

***4399**

Polonia

4,4

2.790,00 €

2

44

2019/A/055

Tatiana

Pérez Rocha

***8071**

R. Unido

4,4

5.166,00 €

3

45

2019/A/101

María Melodi

Díaz Comba

***5979**

R. Unido

4,4

5.166,00 €

3

46

2019/A/144

André

González Mayo

***9619**

R. Unido

4,4

5.166,00 €

3

47

2019/A/102

Aldana

Bouzas Mendoza

***4649**

Alemaña

4,4

2.602,00 €

2

48

2019/A/155

Paloma

Tenreiro López

***8874**

Portugal

4,4

2.354,00 €

2

49

2019/A/135

Lis

Rivero de Aguilar de la Iglesia-Caruncho

***7681**

Irlanda

4,4

4.542,00 €

3

50

2019/A/207

Lara

Gómez Núñez

***0497**

Italia

4,4

4.542,00 €

3

51

2019/A/239

Bettina

Durán Pena

***6796**

R. Unido

4,4

5.166,00 €

3

52

2019/A/042

Cristina

Fernández Prieto

***9434**

Italia

4,3

4.200,00 €

3

53

2019/A/238

Manuel

Fernández Martínez

***8415**

R. Unido

4,3

5.166,00 €

3

54

2019/A/048

Nagore

Fernández López

***3097**

R. Unido

4,3

3.768,85 €

2

5

55

2019/A/063

Sara María

Fernández Núñez

***5912**

Polonia

4,3

4.110,00 €

3

56

2019/A/002

Martín

Carreño Dosil

***0666**

R. Unido

4,3

5.166,00 €

3

57

2019/A/011

Héctor

Covelo Patiño

***1681**

R. Unido

4,3

5.166,00 €

3

58

2019/A/014

Mónica

Crestelo Touceda

***6023**

R. Unido

4,3

5.016,00 €

3

59

2019/A/142

Ver Pdf

Ver Pdf

Ver Pdf

R. Unido

4,3

5.166,00 €

3

60

2019/A/008

Victoria Branca

Canosa Vilela

***0460**

R. Unido

4,2

3.344,00 €

2

61

2019/A/012

Carmen

Álvarez Pérez

***8329**

R. Unido

4,2

5.166,00 €

3

62

2019/A/039

Roberto

Tato Ruiz

***8787**

R. Unido

4,2

5.166,00 €

3

63

2019/A/094

Gonzalo Emilio

Abal González

***9615**

R. Unido

4,2

5.166,00 €

3

64

2019/A/113

Manuel

Lajos Couselo

***4619**

R. Unido

4,2

3.494,00 €

2

65

2019/A/115

Anxo

Cao Farré

***4447**

Azores

4,2

5.160,00 €

3

66

2019/A/118

Enrique

Martínez Aneiros

***1133**

R. Unido

4,2

5.166,00 €

3

67

2019/A/163

Adrián

Conde Novoa

***8905**

Portugal

4,2

3.306,00 €

3

68

2019/A/013

Alba

Barcia Blanco

***1289**

Italia

4,2

4.200,00 €

3

69

2019/A/041

Noa

Philippon Salinas

***6405**

Italia

4,2

3.604,46 €

2

17

70

2019/A/109

Marta

Lourido Bouza

***9719**

Suecia

4,2

4.284,00 €

3

71

2019/A/180

Zaira

Diz Vila

***6854**

R. Unido

4,2

5.166,00 €

3

72

2019/A/059

Cristina

Fresco Muíños

***4675**

R. Unido

4,1

5.166,00 €

3

73

2019/A/088

Jorge

Villamisar Llamas

***2876**

Irlanda

4,1

4.542,00 €

3

74

2019/A/121

Anxo

Camiña Pérez

***6875**

P. Baixos

4,1

4.116,00 €

3

75

2019/A/179

Borja

Fernández Fernández

***5879**

Alemaña

4,1

3.828,00 €

3

76

2019/A/021

Reyes

Penelas Teijeiro

***5270**

Italia

4,1

4.200,00 €

3

77

2019/A/026

Inés Mercés

Rodríguez Pardo

***6164**

R. Unido

4,1

5.166,00 €

3

78

2019/A/033

Ángela

Román Marcos

***1421**

R. Unido

4,1

5.166,00 €

3

79

2019/A/084

Luz Marina

Santás Nóvoa

***8387**

Portugal

4,1

3.456,00 €

3

80

2019/A/129

Elena

Camino Santos

***9588**

R. Checa

4,1

2.467,36 €

2

8

81

2019/A/254

Ana

García Vidal

***1404**

Italia

4

4.200,00 €

3

82

2019/A/019

José Carlos

Martínez Chao

***6095**

R. Unido

4

5.166,00 €

3

83

2019/A/073

Sofía

García González

***1904**

Alemaña

4

3.828,00 €

3

84

2019/A/251

Adela

Rodríguez López

***9572**

R. Unido

4

5.016,00 €

3

85

2019/A/051

Andrés

Mesías Gutiérrez

***3802**

R. Unido

4

5.166,00 €

3

86

2019/A/058

Javier

Vázquez Laya

***0972**

Portugal

4

3.456,00 €

3

87

2019/A/082

Juan José

Losada Vila

***5297**

R. Unido

4

5.016,00 €

3

88

2019/A/086

Oude

Zhu Huang

***7205**

R. Unido

4

5.166,00 €

3

89

2019/A/096

Iago

San Marcial Comesaña

***9318**

Francia

4

3.502,36 €

2

12

90

2019/A/165

Manuel

Pereiro Balado

***5964**

R. Unido

4

5.166,00 €

3

91

2019/A/034

Ana María

Piñeiro Lorenzo

***0859**

Portugal

4

3.456,00 €

3

92

2019/A/078

Loaira

Sánchez Lázare

***0227**

Francia

4

4.404,00 €

3

93

2019/A/085

Sara

Martínez Río

***2295**

R. Unido

4

5.166,00 €

3

94

2019/A/089

Lorena

Sampedro Ares

***9771**

R. Unido

4

5.166,00 €

3

95

2019/A/123

Alba María

Soneira Sánchez

***1108**

Croacia

4

2.606,70 €

2

15

96

2019/A/162

Uxía

Novoa López

***8027**

Italia

4

4.200,00 €

3

97

2019/A/175

Estela

Gondar Nieto

***9016**

R. Unido

4

5.016,00 €

3

98

2019/A/181

Laura

García Martín

***1289**

Grecia

4

3.360,00 €

3

99

2019/A/199

Cristina

Santalla González

***5820**

R. Unido

4

5.016,00 €

3

100

2019/A/230

Iria

Fernández Novo

***5860**

P. Baixos

4

4.116,00 €

3

101

2019/A/009

Alejandro

Fraga Cid

***4672**

R. Unido

3,9

5.016,00 €

3

102

2019/A/020

María José

Brea Postorivo

***5298**

R. Unido

3,9

5.166,00 €

3

103

2019/A/025

Aída

Cardezo García

***4046**

P. Baixos

3,9

4.116,00 €

3

104

2019/A/130

Ángela

Brenlla Mariño

***1160**

R. Checa

3,9

2.467,36 €

2

8

105

2019/A/157

Noelia

Carazo Monroy

***2140**

R. Checa

3,9

2.467,36 €

2

8

106

2019/A/056

María

Picallo Gestal

***2775**

R. Unido

3,8

5.166,00 €

3

107

2019/A/054

Daniel

Gil Conde

***3221**

R. Unido

3,8

5.166,00 €

3

108

2019/A/060

Pablo

Rodríguez Fernández

***5330**

R. Unido

3,8

5.166,00 €

3

109

2019/A/065

Pablo

Pastur Mosquera

***5132**

R. Unido

3,8

5.016,00 €

3

110

2019/A/110

Javier

Sánchez Fuentes

***5338**

Irlanda

3,8

4.542,00 €

3

111

2019/A/156

Iago

Álvarez Souto

***8783**

R. Unido

3,8

5.166,00 €

3

112

2019/A/169

Antonio Manuel

Rodiño Escudero

***2056**

R. Unido

3,8

5.166,00 €

3

113

2019/A/192

Daniel

Rivas Arévalo

***1754**

Portugal

3,8

3.456,00 €

3

114

2019/A/252

Adrián

Álvarez Rodríguez

***4271**

Suecia

3,8

2.756,00 €

2

115

2019/A/023

Andrea

Cougil García

***8391**

Irlanda

3,8

4.542,00 €

3

116

2019/A/053

Naiara

Veiras López

***5570**

R. Unido

3,8

5.166,00 €

3

117

2019/A/069

Elena

Guedella Vázquez

***6151**

R. Unido

3,8

5.166,00 €

3

118

2019/A/079

María Fabiola

Iftinie Huides

***4497**

Romanía

3,8

3.174,00 €

3

119

2019/A/081

Isabel

Pereira Pereira

***9204**

R. Unido

3,8

5.016,00 €

3

120

2019/A/095

Tania

Nóvoa Paz

***5751**

R. Unido

3,8

5.166,00 €

3

121

2019/A/105

Genma

González Vicente

***7849**

R. Unido

3,8

5.166,00 €

3

122

2019/A/120

Claudia

Oreiro Santiago

***5384**

R. Unido

3,8

5.166,00 €

3

123

2019/A/127

Miriam

Mosquera García

***1077**

Alemaña

3,8

3.828,00 €

3

124

2019/A/151

Laura Natalia

Gómez Mancilla

***6399**

Alemaña

3,8

3.206,65 €

2

15

125

2019/A/171

Jéssica

Carrera Barreiro

***8636**

R. Unido

3,8

5.166,00 €

3

126

2019/A/186

Aitana

Rodríguez Castro

***2471**

R. Unido

3,8

5.166,00 €

3

127

2019/A/190

Nuria

Cons Seijo

***2742**

R. Unido

3,8

5.166,00 €

3

128

2019/A/196

Paola

Costa Villanueva

***9971**

Croacia

3,8

3.273,00 €

3

129

2019/A/214

Rita

Blanco González

***3580**

R. Unido

3,8

5.166,00 €

3

130

2019/A/218

Julia

Gegunde García

***8456**

R. Unido

3,8

3.344,00 €

2

131

2019/A/235

Violeta

Varela Carballeira

***1673**

Portugal

3,8

2.607,61 €

2

7

132

2019/A/245

Susana

Valle Castro

***2240**

R. Unido

3,8

5.166,00 €

3

133

2019/A/176

Claudia

Fernández Rañón

***5921**

R. Unido

3,8

5.166,00 €

3

134

2019/A/024

Brais

Raso Barbeito

***9964**

R. Unido

3,7

5.166,00 €

3

135

2019/A/044

Tamara

Fernández Cores

***2793**

Polonia

3,7

3.441,00 €

2

15

136

2019/A/134

Natalia

García Iglesias

***1946**

Irlanda

3,7

4.542,00 €

3

137

2019/A/083

Gerardo

Carrera Campos

***6907**

R. Unido

3,6

5.166,00 €

3

138

2019/A/119

Jorge

Bastos Macías

***1038**

Polonia

3,6

4.110,00 €

3

139

2019/A/226

Juan

Díaz Rodríguez

***9298**

R. Unido

3,6

5.166,00 €

3

140

2019/A/018

Paula

Vigo Lamas

***8335**

R. Unido

3,6

5.166,00 €

3

141

2019/A/040

Sofía

Sabio Bello

***2628**

R. Unido

3,6

5.016,00 €

3

142

2019/A/062

Fátima

Shettiyar Brun

***4023**

Polonia

3,6

4.110,00 €

3

143

2019/A/087

Nuria

Aragón Pozo

***3403**

R. Unido

3,6

5.166,00 €

3

144

2019/A/128

Alba

Vieites Gerpe

***5390**

R. Unido

3,6

5.166,00 €

3

145

2019/A/168

Judit

Fraga Fustes

***2281**

R. Unido

3,6

5.166,00 €

3

146

2019/A/164

Sara

Lourido Sío

***8279**

R. Unido

3,6

5.016,00 €

3

147

2019/A/195

Marta

Cardeña Formoso

***2335**

R. Unido

3,6

5.166,00 €

3

148

2019/A/210

Fátima

Belrhlid Aourik

***2535**

Francia

3,6

4.404,00 €

3

Obrigas da actividade subvencionada (artigo 45 da Orde):

Artigo 45. Obrigas da actividade subvencionada

As persoas beneficiarias da subvención deberán cumprir as seguintes obrigas:

a) Buscar pola súa conta a empresa/entidade pública ou privada para realizar as prácticas.

b) Dispor dos seguros de accidentes e de responsabilidade civil necesarios para facer as prácticas, así como da tarxeta sanitaria europea ou seguro médico que dean cobertura equivalente durante o período de duración das mobilidades e enviar copia á Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, de conformidade co artigo 10.

c) Manter contacto coa Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado desde o momento en que resultan beneficiarios/as, especialmente durante a realización das estadías formativas e para os efectos do previsto no capítulo V, durante o ano seguinte á finalización das prácticas.

d) Asistir ás reunións informativas e xornadas formativas ás cales sexan convocadas pola Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, tanto previas á saída, como durante a estadía formativa, ou á volta das prácticas. Os mozos e as mozas beneficiarios/as serán convocados/as mediante correo electrónico a unhas sesións formativas correspondentes sobre o programa de mobilidade, previas ao inicio da realización das prácticas e a finalización destas nas 6 semanas posteriores, que serán de asistencia obrigatoria, agás xustificación motivada por escrito; as xornadas á finalización das prácticas tratan de actuacións de orientación laboral coa finalidade de facilitar a inserción laboral.

e) Cubrir os cuestionarios relativos aos indicadores de produtividade e de resultados, cos datos que lles sexan solicitados de entre os establecidos no anexo IX, segundo a forma e prazos que establecen os artigos 22.3. e 29.

f) Remitirlle á Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, de conformidade co artigo 10:

1º. Ata 3 días antes de comezar as prácticas, copia da póliza de accidentes e seguro de responsabilidade civil e da tarxeta sanitaria europea ou seguro médico equivalente.

2º. No prazo máximo de 3 días desde que se inicien as prácticas, para os efectos de seguimento da actividade segundo o disposto no capítulo V, deberán enviar un correo electrónico onde se indique:

Se existe ou non algunha variación nos datos indicados no anexo IV-A.

O calendario de realización das prácticas, no cal se indique claramente a data de comezo e fin, os días laborables por semana e o horario.

3º. A comunicación da interrupción ou abandono das prácticas no prazo dos 3 días seguintes a que se produza o feito, con motivación das causas.

4º. Comunicar e motivar o cambio de empresa/entidade de prácticas e remitir un novo anexo IV-A cuberto coa aceptación da nova empresa no prazo máximo dos 3 días seguintes a producirse o cambio. De ningunha maneira se poderá admitir un cambio de empresa a outro país de destino se este cambio supón un aumento de contía nas subvencións concedidas.

g) Realizar a totalidade da mobilidade solicitada, sen incumprimento horario nin faltas de asistencia non xustificadas, sen prexuízo das compensacións horarias e de días de asistencia que se poidan facer de acordo coa empresa/entidade de prácticas.

h) Observar un código de conduta ético nas empresas/entidades onde se realicen as prácticas e, en xeral, no transcurso da mobilidade.

i) Comunicar á oficina de emprego a participación neste programa.

ANEXO II

Relación de persoas en lista de reserva

Orde

Nº exp.

Nome

Apelidos

NIF

País

Puntuación total

Orzamento

meses

Nº dias

1

2019/A/184

Raúl

Iglesias Pérez

***6348**

R. Unido

2,6

5.166,00 €

3

2

2019/A/191

Félix

Barrio Rodríguez

***7876**

Irlanda

2,6

3.078,00 €

2

3

2019/A/247

Juan Ramón

Baldó Vázquez

***6064**

R. Unido

2,6

5.166,00 €

3

4

2019/A/003

Inmaculada

Recarey Tomé

***1750**

R. Unido

2,4

5.166,00 €

3

5

2019/A/070

Carlota

Arana Díaz

***5014**

Irlanda

2,4

4.542,00 €

3

6

2019/A/167

Nerea

Varela Castro

***0952**

R. Unido

2,4

4.318,55 €

2

15

7

2019/A/197

Marta

Sucasas Álvarez

***4816**

P. Baixos

2,4

4.116,00 €

3

8

2019/A/223

María

Regueira Muñiz

***8781**

Dinamarca

2,4

4.613,12 €

2

24

9

2019/A/187

Diego

Trincado Sandá

***0622**

R. Unido

2,4

5.016,00 €

3

10

2019/A/178

Diana Marcela

Castillo Bañol

***7195**

R. Unido

2,4

5.166,00 €

3

11

2019/A/213

Pablo

Suárez Pérez

***4269**

Portugal

2,3

2.204,00 €

2

12

2019/A/005

Eugenia

Taboada Blanco

***1553**

Portugal

2,3

2.354,00 €

2

13

2019/A/075

Álvaro Beltrán

González Fernández

***4099**

Portugal

2,2

3.456,00 €

3

14

2019/A/046

Pablo Lucas

Cevallos García

***3993**

R. Unido

2,2

3.494,00 €

2

15

2019/A/132

Pedro

Silva Castromil

***6863**

R. Unido

2,2

3.494,00 €

2

16

2019/A/106

María

Parra Díaz

***8804**

Irlanda

2

2.928,00 €

2

17

2019/A/206

Jonatan

Santos Seoane

***6052**

Portugal

2

2.354,00 €

2

18

2019/A/224

Daniel

Neira Yanes

***5260**

R. Unido

2

5.166,00 €

3

19

2019/A/001

Lucía

Bello Calvo

***7234**

Francia

2

4.404,00 €

3

20

2019/A/250

Iria

Rey Boubeta

***1199**

R. Unido

2

5.166,00 €

3

21

2019/A/241

Jesús Manuel

Silva Vilas

***8950**

R. Unido

1,9

5.016,00 €

3

22

2019/A/107

Ana

Timermans Camba

***5291**

Irlanda

1,9

4.392,00 €

3

23

2019/A/097

Aroa

Comesaña Bea

***8089**

Malta

1,9

3.414,00 €

3

24

2019/A/029

Elías

González López

***7914**

Portugal

1,9

3.456,00 €

3

25

2019/A/045

Sergio

Rodríguez Romero

***9400**

Irlanda

1,8

4.392,00 €

3

26

2019/A/074

Marta

Ferrín Castro

***7881**

R. Unido

1,8

5.166,00 €

3

27

2019/A/006

Borja

Fariñas Iglesias

***7786**

R. Unido

1,8

3.494,00 €

2

28

2019/A/077

Thais

Forján Beiró

***9503**

R. Unido

1,7

3.344,00 €

2

29

2019/A/136

Natalia

Serrano Hernández

***7065**

R. Unido

1,7

5.166,00 €

3

30

2019/A/182

Esmeralda

Romero Rivera

***3624**

R. Unido

1,6

5.016,00 €

3

31

2019/A/112

Andrea

Martínez Fernández

***5069**

Portugal

1,6

3.456,00 €

3

32

2019/A/234

Nerea

Rodríguez Arias

***7488**

Azores

1,6

5.160,00 €

3

33

2019/A/072

María

Vázquez Martínez

***7769**

R. Unido

1,5

3.494,00 €

2

34

2019/A/255

Rita Cecilia

González Mattos

***7428**

Dinamarca

1,5

5.112,00 €

3

35

2019/A/159

Andrés

Gallego Román

***7143**

Portugal

1,4

3.456,00 €

3

36

2019/A/188

David

Torrado Alfonso

***9135**

Dinamarca

1,4

5.112,00 €

3

37

2019/A/237

Brais

Castro Palmás

***5483**

Portugal

1,4

2.354,00 €

2

38

2019/A/249

Sebastián

Bouzas Rakela

***4091**

Dinamarca

1,4

4.962,00 €

3

39

2019/A/149

Ana

Alonso Freiría

***9478**

Irlanda

1,4

4.542,00 €

3

40

2019/A/147

Emma

Romero Quinteiro

***6165**

Irlanda

1,4

3.078,00 €

2

41

2019/A/215

Beatriz

González Chomón

***7311**

Francia

1,4

4.254,00 €

3

42

2019/A/216

Luna Mara

Cánovas Toba

***2909**

Francia

1,4

4.404,00 €

3

43

2019/A/236

Marta

Abalde Salgueiro

***7612**

R. Unido

1,4

3.878,79 €

2

7

44

2019/A/049

Ana

Martínez Madarnás

***1693**

R. Unido

1,3

5.016,00 €

3

45

2019/A/090

Naufal

Samir Ouad

***6411**

R. Unido

1,2

5.166,00 €

3

46

2019/A/098

Miguel

Taboada Penoucos

***0758**

R. Unido

1,2

5.166,00 €

3

47

2019/A/111

Miguel

Caeiro García

***1537**

Irlanda

1,2

4.392,00 €

3

48

2019/A/116

Borja

Arias Mas

***5617**

Portugal

1,2

2.354,00 €

2

49

2019/A/150

Eduardo

Agra Vilas

***8141**

Alemaña

1,2

3.828,00 €

3

50

2019/A/037

Paula

Alonso Mariño

***6112**

R. Unido

1,2

5.166,00 €

3

51

2019/A/068

Julia Marina

Salgado Barca

***5922**

R. Unido

1,2

5.166,00 €

3

52

2019/A/185

Emilia

Albán Gilino

***6336**

Bélxica

1,2

3.750,00 €

3

53

2019/A/173

Natalia

Martínez Dopozo

***8940**

Portugal

1,2

3.456,00 €

3

54

2019/A/211

Iria

Lage Galera

***2133**

R. Unido

1,2

5.166,00 €

3

55

2019/A/221

Sara

Reboredo Dafonte

***5488**

R. Checa

1,2

3.222,00 €

3

56

2019/A/174

Laura Alexandra

Esteban Norat

***7087**

R. Unido

1,2

5.166,00 €

3

57

2019/A/108

Emiliano Manuel

Pérez Freire

***1261**

R. Unido

1,1

5.016,00 €

3

58

2019/A/050

Daniel

Chans García

***7584**

Italia

1

4.200,00 €

3

59

2019/A/036

Néstor

Maroño Coira

***2502**

R. Unido

1

5.016,00 €

3

60

2019/A/201

Brais

Rodríguez Rodríguez

***5128**

Francia

1

4.404,00 €

3

61

2019/A/139

Heitor

Vidal González

***1240**

Dinamarca

1

5.112,00 €

3

62

2019/A/148

Anxo

Costas Vázquez

***9934**

R. Unido

1

5.166,00 €

3

63

2019/A/209

Daniel

Cazón Díaz

***5890**

Bélxica

1

3.750,00 €

3

64

2019/A/052

Sheila

Fernández Figueroa

***9994**

R. Unido

1

5.166,00 €

3

65

2019/A/061

Antía

Bernárdez Taboada

***9011**

Polonia

1

3.960,00 €

3

66

2019/A/172

Desiree

Fernández López

***7418**

R. Checa

1

3.222,00 €

3

67

2019/A/027

Miguel

Iglesias Estévez

***5811**

Irlanda

0,8

4.392,00 €

3

68

2019/A/114

Samuel

Lema Trillo

***0986**

P. Baixos

0,8

4.116,00 €

3

69

2019/A/158

Daniel

Torres Fernández

***2709**

Suecia

0,8

4.284,00 €

3

70

2019/A/189

Marcos

Iglesias Vázquez

***9382**

Portugal

0,8

3.456,00 €

3

71

2019/A/140

Pablo

Corbillón Cabrera

***4637**

Portugal

0,8

2.643,84 €

2

8

72

2019/A/243

Pablo

Colmenero Crispín

***6272**

Suecia

0,8

4.284,00 €

3

73

2019/A/080

Victoria

Martínez Vázquez

***2677**

P. Baixos

0,8

3.966,00 €

3

74

2019/A/193

Belén

Pérez Doncel

***9777**

R. Unido

0,8

5.166,00 €

3

75

2019/A/232

Julia

García Currás

***8408**

P. Baixos

0,8

4.116,00 €

3

76

2019/A/141

Jorge

Fernández Diego

***9250**

Italia

0,6

4.200,00 €

3

77

2019/A/137

Yessica

Souto Ferreiro

***0053**

Irlanda

0,6

4.542,00 €

3

78

2019/A/240

Nuria

Villaronga Guillán

***0013**

Bélxica

0,6

2.550,00 €

2

79

2019/A/104

Elena

De Arcos Pozo

***7353**

P. Baixos

0,4

4.116,00 €

3

ANEXO III

Relación de persoas excluídas

Nº exp.

Nome

Apelidos

NIF

Estado exp.

Detalle estado exp.

2019/A/004

Adrián

Besada Troncoso

***8769**

Renuncia

R1

2019/A/022

Alba

Castro Rumbo

***0169**

Excluído

E1, E2

2019/A/031

Almudena

Castro Castro

***0965**

Renuncia

R1

2019/A/035

Nerea

Pérez Romero

***1089**

Renuncia

R1

2019/A/047

Karla María

Bautista Solís

***4952**

Excluído

E5

2019/A/066

Claudia Alessandra

Pilla Míguez

***6209**

Excluído

E3

2019/A/124

Eva

Gómez López

***6630**

Excluído

E3

2019/A/131

Héctor

Fernández Costa

***8865**

Excluído

E3

2019/A/133

Diego

De la Iglesia Casal

***9049**

Excluído

E5

2019/A/138

Marina

Alvares Barreira

***3997**

Excluído

E3

2019/A/143

Marta

Pereira Fernández

***9341**

Excluído

E4

2019/A/146

Irma

Rivera Molins

***1782**

Excluído

E1, E2

2019/A/152

Rodrigo

Blanco Cendón

***3130**

Renuncia

R1

2019/A/153

Berta

Ferreiro Amil

***8317**

Renuncia

R1

2019/A/160

Ana

Pérez Castro

***6173**

Renuncia

R1

2019/A/194

Sara

Pena Zamorano

***7647**

Excluído

E3

2019/A/198

Adrián

López Folgueiras

***5192**

Excluído

E2

2019/A/200

Martín Vicente

Couceiro Vlasak

***5295**

Excluído

E3

2019/A/202

Candela

Baliño Rey

***1237**

Excluído

E4

2019/A/212

Sara

Vigo Rodiño

***6357**

Excluído

E4

2019/A/217

Patric Adrián

Nagy Candale

***3062**

Excluído

E3

2019/A/229

Yago

Ferreiro Arias

***8371**

Excluído

E3

2019/A/231

Xoana

Pousa Dorado

***2661**

Renuncia

R1

2019/A/233

Natalia

Rodríguez González

***0492**

Excluído

E3

2019/A/242

Carmen Luz

Quintáns Varela

***4464**

Excluído

E3

2019/A/244

Carlos

Vivero Ricoy

***2728**

Excluído

E3

2019/A/246

Jorge

Fernández Meneses

***9953**

Excluído

E4

2019/A/248

Marina

Gomes Fonseca

***0962**

Excluído

E3

E1: non indica datos requiridos para a concesión da axuda.

E2: non achega documentación requirida.

E3: non inscrito/a no SNGX.

E4: inscrito/a como non beneficiario/a no SNGX.

E5: atópase nalgunha das situacións de prohibición recollidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño de subvencións de Galicia.

R1: renuncia.