Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 151 Venres, 9 de agosto de 2019 Páx. 36396

III. Outras disposicións

Escola Galega de Administración Pública

RESOLUCIÓN do 26 de xullo de 2019 pola que se convoca a II xornada Auditoría do sector público.

Aprobado polo Consello Reitor o programa de actividades formativas da Escola Galega de Administración Pública (EGAP) para o ano 2019, de conformidade co artigo 6.2 da Lei 4/1987, do 27 de maio, de creación da Escola Galega de Administración Pública, modificada pola Lei 10/1989, do 10 de xullo,

RESOLVO:

Convocar, en colaboración co Colexio de Economistas da Coruña, a II xornada Auditoría do sector público, de acordo coas bases que se indican a seguir:

1. Obxectivos.

Nun escenario no que a contratación do sector público é unha actividade tan relevante para a economía do noso país que representa ao redor dun 13 % do PIB, a axeitada regulación da contratación do sector público é un instrumento clave e necesario para acadar os obxectivos de eficiencia na xestión dos recursos públicos.

Neste contexto, e recollendo a testemuña e o éxito da I xornada de Auditoría do sector público celebrada o ano pasado, a segunda edición pivotará sobre a experiencia e particularidades detectadas no primeiro ano de aplicación do Real decreto 424/2017, do 28 de abril, polo que se regula o réxime xurídico do control interno nas entidades do sector público local.

Ademais, abordaranse outros temas de indiscutible interese para os e as profesionais da auditoría tales como a adaptación das normas internacionais de auditoría para a súa aplicación en España (NIA-ES) ao sector público, ou o rol que debe xogar o Compliance no dito sector, como garante dos necesarios marcos de integridade institucional e códigos de bo goberno nas institucións públicas.

2. Contidos.

Nesta xornada trataranse, entre outros, os seguintes temas:

• Adaptación da NIA-ES ao sector público.

• Compliance no sector público.

• Problemática da aplicación do Real decreto 424/2017.

3. Persoas destinatarias.

Persoal empregado público, en situación de servizo activo ou asimilada, das administracións públicas de Galicia, tanto autonómica como local e de xustiza, dos entes instrumentais da comunidade autónoma e das universidades do Sistema universitario de Galicia; colexiados/as do Colexio de Economistas da Coruña; auditores/as; profesionais e persoas interesadas en xeral.

4. Desenvolvemento.

Lugar: EGAP, rúa Madrid, 2-4, Santiago de Compostela.

Data: 13 de setembro de 2019.

Horario: de mañá.

Duración: 5 horas lectivas.

5. Número de prazas: limitado pola capacidade do local.

6. Inscrición.

1º. O prazo para a inscrición estará aberto desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia ata o día 3 de setembro de 2019.

2º. Antes de formalizar a súa inscrición nesta actividade todas as persoas deben introducir ou actualizar os datos da súa área de matrícula, de acordo cos requisitos de selección establecidos no punto 3 desta convocatoria.

3º. As solicitudes de participación nesta actividade formativa só poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo https://egap.xunta.gal/matricula desde as 8.00 horas da data de inicio do prazo de presentación de solicitudes ata as 23.55 horas da data de finalización. As solicitudes entenderanse presentadas unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculación.

4º. As persoas que oculten ou falseen datos esenciais para a selección serán automaticamente excluídas da actividade solicitada e pasarán ao final das listas de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado desde que se detecte o feito.

7. Comprobación de datos.

1º. Para a tramitación do procedemento consultaranse os datos das persoas interesadas necesarios para realizar o proceso de selección desta actividade formativa.

2º. A presentación da solicitude comportará a autorización da persoa solicitante ao órgano xestor para pedir as certificacións necesarias para realizar a selección de acordo cos criterios da EGAP.

3º. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán enviar un correo electrónico a novas.egap@xunta.gal coa indicación expresa a este respecto e achegando os documentos que acrediten a súa condición de persoal empregado público na data de publicación desta convocatoria.

4º. Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilite a obtención dos citados datos, poderase solicitar ás persoas interesadas a presentación dos documentos correspondentes.

8. Criterios de selección.

A orde de admisión virá determinada pola data e hora de presentación das solicitudes, dando preferencia ao persoal empregado público de acordo co establecido no punto 3 desta convocatoria.

9. Publicación das listaxes do alumnado seleccionado.

A EGAP publicará no enderezo https://egap.xunta.gal unha relación das persoas seleccionadas para participar nesta xornada, así como un número adecuado de reservas, no caso de que o número de solicitudes recibidas fose superior ao número de prazas, de acordo co disposto no artigo 45.1.b) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro).

Entenderase que as persoas que non figuren en ningunha das listaxes foron excluídas por algunha das razóns expresadas nas bases da convocatoria ou ocupan un posto máis afastado na listaxe de reservas.

10. Matrícula.

Publicada a listaxe definitiva, as persoas seleccionadas que teñan que proceder ao pagamento de matrícula deberán aboar o seu importe no número de conta do Colexio de Economistas da Coruña, segundo as instrucións e o prazo indicados na web do Colexio de Economistas da Coruña: http://www.economistascoruna.org/

Os importes da matrícula serán os seguintes:

• Persoal empregado público: matrícula gratuíta.

• Auditores/as inscritos/as no REA-Auditores Consejo General Economistas: 40 €.

• Membros de FIASEP: 40 €.

• Colexiados/as do Colexio de Economistas da Coruña: 50 €.

• Profesionais e persoas interesadas en xeral: 80 €.

11. Cambios ou substitucións na selección, renuncia e asistencia.

1º. En ningún caso serán admitidos cambios ou substitucións entre as persoas seleccionadas.

2º. Renuncia:

a) As persoas seleccionadas só poderán renunciar á actividade formativa:

• Por causa de forza maior suficientemente acreditada.

• Por necesidades do servizo debidamente motivadas por parte dos/das responsables dos centros directivos.

• Por outras causas xustificadas documentalmente.

b) A renuncia debe ser comunicada, enviando un correo electrónico a novas.egap@xunta.gal, cunha antelación mínima de tres días anteriores ao comezo da actividade formativa, sen prexuízo do previsto no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE do 2 de outubro). Na páxina web da Escola estará dispoñible un modelo de renuncia.

c) As persoas que incumpran o previsto nas letras a) e b) pasarán ao final das listaxes de espera de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado a partir do día da finalización desta actividade.

3º. A asistencia e a puntualidade:

a) Son obrigatorias a asistencia ás sesións da actividade formativa e a puntualidade.

b) Durante a actividade formativa realizaranse controis de asistencia e puntualidade.

c) As faltas de asistencia:

1º. Non poden superar en ningún caso o 10 % das horas lectivas presenciais. En todo caso, as faltas de asistencia deberán xustificarse documentalmente ante os/as responsables da actividade formativa nun prazo máximo de 10 días contados a partir do día da finalización desta actividade. As persoas que incumpran o especificado anteriormente perderán o dereito ao certificado de asistencia á actividade formativa.

2º. Aquelas persoas cuxas faltas de asistencia superen o 50 % das horas lectivas pasarán ao final das listaxes de espera de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado a partir do día da finalización desta actividade.

12. Modificacións.

A EGAP reserva para si a facultade de interpretar e de resolver as incidencias que poidan xurdir no desenvolvemento desta actividade, así como a facultade de cancelala se o escaso número de solicitudes non xustificase a súa realización.

13. Certificado de asistencia oficial.

Ao final da xornada emitirase un certificado electrónico de asistencia, descargable desde a área de matrícula (https://egap.xunta.gal/matricula/), a aquelas persoas inscritas que participasen asiduamente e sempre que a súa asistencia fose igual ou superior ao 90 % das horas lectivas programadas. Este documento estará asinado electronicamente pola EGAP e incluirá, de forma expresa, o contido, a carga lectiva, a data e o lugar de realización da xornada, así como un código de verificación electrónica (CVE) para contrastar a súa autenticidade.

Santiago de Compostela, 26 de xullo de 2019

Sonia Rodríguez-Campos González
Directora da Escola Galega de Administración Pública