Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 153 Martes, 13 de agosto de 2019 Páx. 36628

III. Outras disposicións

Axencia Galega de Innovación

RESOLUCIÓN do 29 de xullo de 2019 pola que se adxudican as axudas para a mellora da capacidade de innovación das empresas en Galicia (programa Innova Peme), a través do financiamento das actividades integradas en plans de innovación enmarcados en prioridades estratéxicas da RIS3, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, convocadas pola Resolución do 28 de decembro de 2018 (Diario Oficial de Galicia número 28, do 8 de febreiro de 2019).

Mediante a Resolución da Axencia Galega de Innovación do 28 de decembro de 2018 (DOG nº 28, do 8 de febreiro de 2019) convocáronse as subvencións para a mellora da capacidade de innovación das empresas en Galicia, a través do financiamento das actividades integradas en plans de innovación enmarcados en prioridades estratéxicas da RIS3.

No seu artigo 20 regúlase a resolución e notificación destas axudas unha vez que a Comisión de Selección establecida no artigo 17 seleccione as solicitudes admitidas e emita un informe no cal se concrete o resultado da avaliación efectuada e a contía da axuda proposta, conforme os criterios establecidos no artigo 18.

Na súa virtude e atendendo á proposta elaborada na sesión do 18 de xullo de 2019 pola Comisión de Selección establecida no artigo 17 das bases da Resolución do 28 de decembro de 2018, esta Axencia Galega de Innovación

RESOLVE:

1. Conceder as axudas para a mellora da capacidade de innovación das empresas en Galicia, a través do financiamento das actividades integradas en plans de innovación enmarcados en prioridades estratéxicas da RIS3, que figuran como anexo I a esta proposta (agrupadas e ordenadas por aplicación orzamentaria e número de expediente).

2. O importe total das axudas concedidas é 2.750.756,96 euros, con cargo á aplicación orzamentaria que se recolle no seguinte cadro:

Aplicación orzamentaria

Ano 2018 (€)

Ano 2019 (€)

09.A3.561A.770.0 (CP 2016 00007)

700.000,00

2.050.756,96

3. Elaborar unha listaxe de agarda conforme o artigo 17.2 das bases reguladoras que superan a puntuación mínima establecida na convocatoria para ser beneficiaria destas axudas (50 puntos) por non dispoñer de crédito suficiente para o seu financiamento. Estas solicitudes relaciónanse no anexo II.

4. Denegar as solicitudes que acadaron unha puntuación inferior a 50 puntos, de conformidade co disposto no artigo 18.2 das bases reguladoras. Estas solicitudes relaciónanse no anexo III.

5. Estas axudas están cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, eixe 1, prioridade de investimento 1.2, obxectivo específico 1.2.1, actuación 1.2.1.2 (desenvolvemento de medidas de fomento da capacidade de absorción das empresas de coñecementos orientados ao desenvolvemento de novos produtos ou á mellora de produtos existentes, propiciándolles acceso a activos e recursos tanxibles e intanxibles).

6. O pagamento destas axudas realizarase conforme o establecido no artigo 28 da resolución da convocatoria.

7. Para a xustificación da subvención deberá presentarse a documentación indicada nos artigos 26 e 27 da resolución de convocatoria no prazo establecido no artigo 25 no seu punto 2.

8. Contra esta resolución, sen prexuízo de que os interesados poidan exercer calquera outro que consideren procedente, poderán interpoñer recurso de alzada no prazo dun mes desde o día seguinte ao da notificación da resolución, perante o presidente da Axencia Galega de Innovación, segundo o disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Disposición derradeira

Esta resolución entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 29 de xullo de 2019

Patricia Argerey Vilar
Directora da Axencia Galega de Innovación

ANEXO I

Relación de solicitudes concedidas (ordenadas por número de expediente)

Aplicación orzamentaria: 09.A3.561A.770.0 (CP 2016 00007).

Código expediente

Razón social

NIF

Subvención 2019 (€)

Subvención 2020 (€)

Subvención total (€)

017_IN848D_2019_782520

I Mas D3 Equipamientos Tecnológicos, S.L.

B36921096

22.062,03

61.253,47

83.315,50

028_IN848D_2019_787014

Mecanizados Rodríguez Fernández, S.L.

B32015315

6.813,85

41.678,15

48.492,00

029_IN848D_2019_787187

Imagames Gamification Services, S.L.

B70448618

25.237,66

70.070,36

95.308,02

031_IN848D_2019_787605

Electricidad y Contratas Edison Galicia, S.L.

B36222917

26.480,11

73.519,89

100.000,00

032_IN848D_2019_787666

Seaslab, S.L.

B70556915

16.330,02

45.338,98

61.669,00

033_IN848D_2019_787809

Atendo Calidade, S.L.

B36875938

13.872,51

49.324,00

63.196,51

035_IN848D_2019_788798

Tastelab, S.L.

B70453402

16.786,10

46.605,27

63.391,37

036_IN848D_2019_789073

Strategic Minerals Spain, S.L.

B37512753

23.153,76

63.818,81

86.972,57

040_IN848D_2019_790963

Krack Zapaterías, S.L.

B36283372

26.092,81

73.852,74

99.945,55

042_IN848D_2019_792162

Unimate Robótica, S.L.

B27794718

26.120,37

72.521,13

98.641,50

044_IN848D_2019_792536

Galvin Tecnológica, S.L.

B27835305

19.860,08

55.139,92

75.000,00

049_IN848D_2019_794116

Alen Space, S.L.

B27867142

26.480,11

73.519,89

100.000,00

052_IN848D_2019_795107

Maceira Instalaciones Electricas, S.L.

B94108362

23.296,29

64.680,28

87.976,57

059_IN848D_2019_796842

Cartogalicia, S.L.

B15726987

22.004,82

69.550,00

91.554,82

061_IN848D_2019_797125

Mercantia Desarrollos Alimentarios, S.L.

B94113917

26.397,84

73.291,49

99.689,33

062_IN848D_2019_797163

Paris Da-Kart Area Recreativa, S.A.

A27108042

19.288,11

53.551,89

72.840,00

064_IN848D_2019_797824

Imagina Concepto Industrial, S.L.U.

B94053592

25.957,65

72.069,35

98.027,00

066_IN848D_2019_798211

Insati Innovation, S.L.

B27783216

14.780,00

45.050,00

59.830,00

071_IN848D_2019_798769

O Lecer Senior Care, S.L.

B27861996

7.248,72

42.293,58

49.542,30

074_IN848D_2019_798895

Ecoplas Barbanza, S.L.

B70014766

6.850,00

39.820,00

46.670,00

076_IN848D_2019_799021

Enxenia, S.L.

B36931020

15.319,95

42.534,60

57.854,55

078_IN848D_2019_799055

Cerna Ingeniería y Asesoría Medioambiental, S.L.P.

B27284835

13.973,66

38.796,73

52.770,39

080_IN848D_2019_799325

Netex Knowledge Factory, S.A.

A15595754

23.734,38

65.896,62

89.631,00

083_IN848D_2019_799416

Lincbiotech, S.L.

B32485302

21.846,09

60.653,91

82.500,00

084_IN848D_2019_799448

Centro Avanzado de Procesos Térmicos, S.L.

B27852425

14.868,58

41.281,42

56.150,00

089_IN848D_2019_799638

Imagina Ingenio, S.L.

B94042710

20.003,34

55.537,66

75.541,00

095_IN848D_2019_799790

Lugar da Veiga, S.L.L.

B27317007

14.075,77

39.080,23

53.156,00

104_IN848D_2019_800041

Horticultura Hidropónica, S.L.

B27799675

22.222,84

61.699,92

83.922,76

113_IN848D_2019_800219

Emsamble System, S.L.

B70528294

25.242,37

70.083,43

95.325,80

116_IN848D_2019_800270

Soluciones y Proyectos de Información, S.L.

B15986771

22.900,50

65.491,40

88.391,90

117_IN848D_2019_800338

Cedan Jobs, S.L.

B32449456

13.850,00

40.300,00

54.150,00

118_IN848D_2019_800384

Fiablone, S.L.

B27790609

11.011,62

30.572,88

41.584,50

122_IN848D_2019_800577

Xoia Software Development, S.L.

B94158714

24.586,91

68.263,59

92.850,50

126_IN848D_2019_800710

Grupo Tecnológico Arbinova, S.L.

B32440927

17.133,86

52.758,63

69.892,49

131_IN848D_2019_800782

Informática y Networking Compostela, S.L.U.

B70130885

12.994,79

36.078,99

49.073,78

135_IN848D_2019_800813

Cousas por Facer, S.L.

B94176112

13.950,00

40.776,50

54.726,50

138_IN848D_2019_807148

Mip Configuraciones Informáticas, S.L.

B15560444

17.172,50

54.001,25

71.173,75

ANEXO II

Relación de solicitudes denegadas por esgotamento de crédito
(ordenadas por número de expediente)

Código expediente

Razón social

NIF

008_IN848D_2019_741462

Ferreiro Boullon y Asociados, S.L.

B70056148

009_IN848D_2019_747829

Efimob Efficient Solutions, S.L.

B27805423

011_IN848D_2019_766414

Xercode Media Software, S.L.

B70220124

015_IN848D_2019_778686

Seistag Innovación, S.L.

B70366372

016_IN848D_2019_781698

Desarrollos Técnicas Industriales de Galicia, S.A.

A15148653

024_IN848D_2019_785688

Biopranaworld, S.L.

B94153178

037_IN848D_2019_790520

Qubiotech Health Intelligence. S.L.

B70437959

041_IN848D_2019_791766

Velox Solutio. S.L.

B27750710

045_IN848D_2019_792610

Cabomar Congelados, S.A.U

A36821007

046_IN848D_2019_793206

Situm Technologies, S.L.

B70401229

048_IN848D_2019_793772

Balidea Consulting & Programming, S.L.

B15850647

051_IN848D_2019_794719

Ledisson Ait, S.L.U.

B27798008

054_IN848D_2019_795960

Selmark, S.L.U.

B36610525

055_IN848D_2019_796003

Marsan Transformaciones Superficiales, S.L.U.

B27864578

057_IN848D_2019_796272

Bahía Software, S.L.U.

B15682594

065_IN848D_2019_797857

Valkia Consultores, S.L.

B27859552

067_IN848D_2019_798328

Digafer, S.A.

A36250561

069_IN848D_2019_798489

Enso Innovation, S.L.

B66099631

072_IN848D_2019_798878

Roca Roibás, S.A.U.

A15046451

073_IN848D_2019_798891

Ibercisa Deck Machinery, S.A.

A36606507

077_IN848D_2019_799053

Star Electrónica, S.L.

B94046455

086_IN848D_2019_799557

Frutas Sol Vigo, S.L.U.

B36889517

090_IN848D_2019_799687

Dirección por Implicación, S.L.

B36999308

091_IN848D_2019_799690

Tacore, S.L.

B36019230

093_IN848D_2019_799744

Uriker, S.L.

B48473516

094_IN848D_2019_799763

Fabspace, S.C.

F27843069

100_IN848D_2019_799927

Electrobot Technologies, S.L.U.

B70182035

101_IN848D_2019_800028

Pele Gallega de Pinturas, S.L.

B27475334

102_IN848D_2019_800033

Euro Roca, S.L.

B36100485

111_IN848D_2019_800190

Sacendi, S.L.

B36491462

119_IN848D_2019_800406

Cienytech Soluciones, S.L.

B70508023

132_IN848D_2019_800783

Coesco Deza, S.L.U

B36307270

137_IN848D_2019_800781

Gahelios Enxeñería, S.L.

B70055744

139_IN848D_2019_809927

Instituto Interculturas Pe, S.L.

B94100310

ANEXO III

Denegados por non acadar a puntuación mínima
(ordeados por número de expediente)

Código expediente

Razón social

NIF

001_IN848D_2019_338667

Control e Inspección Reglamentaria, S.L.

B94053659

004_IN848D_2019_492760

Montajes Eléctricos Galicia, S.L.

B36661023

006_IN848D_2019_542844

Engtech Composites Lab, S.L.

B70518550

007_IN848D_2019_733928

Sunrock Biopharma, S.L.

B95781787

010_IN484D_2019_754687

Galaxia Empírica, S.L.

B94096880

012_IN848D_2019_773769

Veigas de Sabugueiro, S.L.

B32332827

014_IN848D_2019_778660

Compost Galicia, S.A.

A32338402

019_IN848D_2019_784062

Hgbeyond Materials Science, S.L.

B70455951

020_IN848D_2019_785005

Aqa Gestión Deportiva, S.L.

B15785975

021_IN848D_2019_785023

Freire Chico, S.L.

B15363831

022_IN848D_2019_785244

Centro Analítico Míguez y Muíños, S.L.

B36194223

023_IN848D_2019_785601

Mecanizados Vigo, S.L.

B27704402

026_IN848D_2019_785900

Euroespes, S.A.

A15319452

030_IN848D_2019_787535

Análisis y Soluciones de Ingeniería, S.L.

B36525772

034_IN848D_2019_787825

Renova Consultoría Técnica, S.L

B36546828

039_IN848D_2019_790945

Asimov Efficiency, S.L.

B70477120

043_IN848D_2019_792216

Adestrapp Sports, S.L.

B70563689

047_IN848D_2019_793732

Little Electric Car España, S.L.

B27743251

050_IN848D_2019_794407

Bidup Technologies, S.L.

B70503578

053_IN848D_2019_795827

Comenza, S.L.U.

B83900670

056_IN848D_2019_796139

Cedie 2018, S.A.

A28021475

058_IN848D_2019_796480

Acadar, Ingenieria y Consultoria, S.L.

B70216551

060_IN848D_2019_797069

Galchimia, S.A.

A15784614

068_IN848D_2019_798397

Molduras del Noroeste, S.L.

B15017908

075_IN848D_2019_798973

Hacce Soluciones Tic, S.L.

B36989515

079_IN848D_2019_799300

Construcciones Taboada y Ramos, S.L.

B36052876

081_IN848D_2019_799377

Green Drop Global Consulting, S.L.

B70455423

082_IN848D_2019_799386

Neuronal Innovation Control, S.L.

B70463641

085_IN848D_2019_799465

Nor Rubber, S.A.L.

A36378214

087_IN848D_2019_799582

Cinfo Contenidos Informativos Personalizados, S.L.

B15757941

088_IN848D_2019_799600

Emais Servicios Integrales, S.L.

B70304670

092_IN848D_2019_799706

Automatismos Teinco, S.L.

B59904466

096_IN848D_2019_799804

Texas Controls, S.L.

B15531916

099_IN848D_2019_799856

Formato Verde, S.L.

B32280760

103_IN848D_2019_800036

Setga, S.L.U.

B36699064

105_IN848D_2019_800048

Hifas da Terra, S.L.

B36409290

106_IN848D_2019_800072

Diagnostiqa Consultoría Técnica, S.L.

B85123875

107_IN848D_2019_800075

Ferri Drive & Control, S.L.

B27865658

108_IN848D_2019_800129

Global And Ecofriendly Natural Extracts, S.L.

B32444325

110_IN848D_2019_800188

Dos Espacios Internet Consulting, S.L.

B36562445

112_IN848D_2019_800192

Macbatec Solutions, S.L.

B36961449

114_IN848D_2019_800250

Authusb, S.L.

B27858406

115_IN848D_2019_800253

Inxenia Desarrollos Tecnológicos, S.L.

B27746528

120_IN848D_2019_800544

Norlean M&P, S.L.

B27848506

121_IN848D_2019_800552

Ictel Ingenieros, S.L.

B36872117

123_IN848D_2019_800585

Ingeniería Insitu, S.L.

B27715309

124_IN848D_2019_800685

Consultora Digital Cuatro, S.L.

B27827922

125_IN848D_2019_800691

Proyestegal, S.L.

B27159730

127_IN848D_2019_800720

Soltec Ingenieros, S.L.

B36881415

128_IN848D_2019_800730

Estudios Rafer, S.L.

B27239136

129_IN848D_2019_800737

Geométrica Control Métrico, S.L.

B94115367

134_IN848D_2019_800812

Amodo Soluciones, S.L.

B32460412

136_IN848D_2019_800821

2mares Demil, S.L.

B36697696