Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 156 Martes, 20 de agosto de 2019 Páx. 37046

IV. Oposicións e concursos

Universidade da Coruña

RESOLUCIÓN do 5 de agosto de 2019 pola que se nomea profesor titular de universidade da área de coñecemento de Enxeñaría da Construción a Juan Luis Pérez Ordóñez.

De conformidade coa proposta da comisión designada para xulgar o concurso de acceso que convocou esta universidade mediante a Resolución do 13 de maio de 2019 (BOE do 31 de maio), para a provisión da praza número 19/026, de profesor titular de universidade da área de coñecemento de Enxeñaría da Construción, Departamento de Enxeñaría Civil desta universidade, a favor de Juan Luis Pérez Ordóñez, con DNI núm. ***7795**, e unha vez que a persoa interesada acreditou os requisitos establecidos na convocatoria.

Esta reitoría, no uso das atribucións que lle confire o artigo 20 da Lei 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, e demais disposicións que a desenvolven, resolveu nomear a Juan Luis Pérez Ordóñez profesor titular de universidade da área de coñecemento de Enxeñaría da Construción, Departamento de Enxeñaría Civil desta universidade.

Este nomeamento producirá plenos efectos a partir da correspondente toma de posesión polo interesado, que se deberá efectuar no prazo máximo de vinte días contados desde o día seguinte ao da publicación deste nomeamento no Boletín Oficial del Estado; para estes efectos, o mes de agosto será inhábil.

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderá interpoñer un recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses, que se contarán desde o día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Previamente, e con carácter potestativo, poderá interpoñer un recurso de reposición, ante esta reitoría, no prazo dun mes, de acordo co establecido nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE do 2 de outubro).

A Coruña, 5 de agosto de 2019

Julio E. Abalde Alonso
Reitor da Universidade da Coruña