Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 172 Mércores, 11 de setembro de 2019 Páx. 39887

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 30 de agosto de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se fan públicos os acordos dos tribunais que xulgan o proceso selectivo para o ingreso nas categorías de grupo técnico da función administrativa e grupo de xestión da función administrativa, convocados pola Resolución do 1 de marzo de 2018, relativos á baremación definitiva da fase de concurso e á publicación dos/das aspirantes seleccionados/as.

A base oitava da Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos do 1 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia núm. 51, do 13 de marzo), pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso nas categorías de grupo técnico da función administrativa e grupo de xestión da función administrativa do Servizo Galego de Saúde, dispón que contra os resultados da baremación provisional, os/as aspirantes que o consideren oportuno poderán presentar reclamación ante o propio tribunal no prazo de dez (10) días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Á vista das reclamacións presentadas ou apreciado de oficio polo órgano de selección algún erro material na baremación provisional asignada aos/ás aspirantes, o tribunal efectuará as oportunas correccións e aprobará as puntuacións definitivas da fase de concurso e a relación de aspirantes seleccionados/as, pola orde de puntuación alcanzada nas diferentes quendas de acceso, e elevará esta relación á autoridade convocante para a súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Na base novena da citada resolución disponse ademais que os/as aspirantes definitivamente seleccionados/as disporán do prazo dun mes contado desde o día seguinte ao desta publicación para a presentación da documentación preceptiva exixida na convocatoria.

De conformidade co anteriormente exposto, esta dirección xeral, como órgano convocante do proceso,

RESOLVE:

Primeiro. Publicar na páxina web do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es) o acordo dos tribunais relativo á puntuación definitiva da fase de concurso obtida polas persoas aspirantes que superaron a fase de oposición do proceso selectivo para o ingreso nas categorías de grupo técnico da función administrativa e grupo de xestión da función administrativa, convocado pola Resolución do 1 de marzo de 2018.

Cada aspirante poderá consultar, ademais, o detalle da puntuación obtida nas distintas epígrafes do baremo, no seu expediente electrónico persoal en Fides/expedient-e/sección de procesos.

Segundo. Publicar, como anexo desta resolución, a relación dos/das aspirantes seleccionados/as neste proceso, segundo a orde de puntuación acadada nas diferentes quendas de acceso de conformidade co número de prazas convocadas e a previsión contida na base 1.4.3 da resolución de convocatoria.

Terceiro. De conformidade coa base 2.1.8 e 9.1 da convocatoria, os/as aspirantes seleccionados/as que se relacionan no anexo desta resolución disporán do prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación para a presentación da seguinte documentación:

a) Declaración baixo a súa responsabilidade de non ter sido separado/a do servizo, mediante expediente disciplinario, de calquera servizo de saúde ou Administración pública nos seis anos anteriores á convocatoria, nin estar inhabilitado/a con carácter firme para o exercicio de funcións públicas nin, de ser o caso, para a correspondente profesión.

No caso dos/das nacionais doutro Estado, non atoparse inhabilitado/a, por sanción ou pena, para o exercicio profesional ou para o acceso a funcións ou servizos públicos nun Estado membro, nin ser separado/a, por sanción disciplinaria, dalgunha das administracións ou servizos públicos nos seis anos anteriores á convocatoria.

b) Certificado médico oficial en que se acredite a capacidade funcional necesaria para o desempeño das funcións propias da categoría.

c) Por exixencia do artigo 13 da Lei orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro, de protección xurídica do menor, segundo a redacción efectuada pola Lei 26/2015, do 28 de xullo, certificación do Rexistro Central de Delincuentes Sexuais dependente do Ministerio de Xustiza de non ter sido condenado/a por sentenza firme por algún delito contra a liberdade e indemnidade sexual ou, na súa falta, autorización escrita ao Servizo Galego de Saúde para consultar os datos contidos no citado rexistro e solicitar no seu nome a oportuna certificación.

Esta autorización deberá prestarse no modelo que para o efecto consta na páxina web do Servizo Galego de Saúde, na epígrafe relativa a emprego público (www.sergas.es/emprego público).

d) Declaración xurada ou promesa de non ter a condición de persoal estatutario fixo da mesma categoría a que opta.

De conformidade coa base 9.2 da Resolución do 1 de marzo de 2018, os/as que dentro do prazo fixado non presentasen a documentación ou do exame dela se deducise que carecen dalgún dos requisitos para participar no proceso selectivo, non poderán ser nomeados/as persoal estatutario fixo e quedarán anuladas as súas actuacións, sen prexuízo da responsabilidade en que incorresen por falsidade na solicitude inicial.

Cuarto. Só para os efectos de elección de destino, de conformidade co artigo 9 do Real decreto 2271/2004, do 3 de decembro, polo que se regula o acceso ao emprego público e a provisión de postos de traballo das persoas con discapacidade, os/as aspirantes que superasen o concurso-oposición pola quenda reservada a persoas con discapacidade, poderán solicitar á autoridade convocante, no prazo que se indica no punto terceiro desta resolución, a alteración da orde de prelación para a elección das prazas por motivos de dependencia persoal, dificultades de desprazamento ou outras análogas, que deberán ser debidamente acreditados.

Quinto. A documentación requirida nesta resolución deberá presentarse nun rexistro administrativo ou a través de calquera dos procedementos previstos no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, e deberá dirixirse á Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, Edificio Administrativo San Lázaro s/n, 15703 Santiago de Compostela.

Sexto. Esta resolución poderá ser impugnada nos termos previstos na base XI da resolución de convocatoria do proceso, do 1 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia núm. 51, do 13 de marzo).

Santiago de Compostela, 30 de agosto de 2019

Margarita Prado Vaamonde
Directora xeral de Recursos Humanos

ANEXO

Grupo técnico da función administrativa

DNI

Apelidos e nome

Acceso

Nota OPE

Formación

Experiencia

Outras actividades

Total

1

***5451**

Vilanova Álvarez, María Mercedes

PI

41,875

8,000

17,050

0,000

66,925

2

***1370**

Lombao Iglesias, María Otita

PI

35,750

8,000

16,450

0,000

60,200

3

***1175**

Ézara Agulleiro, Gerardo

PI

38,875

8,000

11,850

0,000

58,725

4

***7416**

Mallo Poy, Ana María

PI

37,375

8,000

10,550

0,000

55,925

5

***7775**

García González, María Soledad

PI

35,750

8,000

10,550

0,000

54,300

6

***2622**

Rosales Fernández, Eugenia Justina

L

45,125

8,000

4,760

0,000

57,885

7

***5692**

Lema Fernández, Natalia

L

37,625

8,000

5,700

0,000

51,325

8

***7163**

Santalla Vázquez, Alberto

L

35,125

8,000

7,000

0,000

50,125

9

***1994**

Abuín Ratón, Pablo

L

35,000

4,600

0,000

0,000

39,600

Grupo de xestión da función administrativa

DNI

Apelidos e nome

Acceso

Nota OPE

Formación

Experiencia

Outras actividades

Total

1

***5577**

Vázquez Campo, María Elena

PI

36,625

8,000

26,100

0,000

70,725

2

***4784**

Rodríguez García, Ana María

PI

44,750

8,000

9,100

0,000

61,850

3

***7206**

Varela Vigo, Carlos

PI

36,125

8,000

17,000

0,000

61,125

4

***3298**

Chas Ares, Divina Concepción

PI

40,250

8,000

12,000

0,000

60,250

5

***7416**

Mallo Poy, Ana María

PI

41,125

8,000

10,550

0,000

59,675

6

***0134**

Raviña Díaz, Luz María

PI

42,000

6,180

10,550

0,000

58,730

7

***1550**

Roibas Candal, Lucía

PI

38,625

8,000

12,050

0,000

58,675

8

***5486**

Martín Muñiz, Emilia

PI

38,125

8,000

11,800

0,000

57,925

9

***9826**

Barca Ferrín, Francisco Javier

PI

37,500

7,560

12,250

0,000

57,310

10

***2622**

Rosales Fernández, Eugenia Justina

L

46,875

8,000

4,760

0,000

59,635

11

***3051**

González Ramos, Daniel

L

45,000

8,000

5,900

0,000

58,900

12

***1748**

Cal Oliveira, Helena María

L

36,750

8,000

10,550

0,000

55,300

13

***9952**

Ulloa Sánchez, Cristina

L

32,500

8,000

10,750

0,000

51,250

14

***8338**

García Suárez, Patricia

L

35,875

8,000

4,600

0,000

48,475

15

***2978**

Pérez Rodríguez, René

L

38,375

8,000

0,000

0,000

46,375

16

***1994**

Abuín Ratón, Pablo

L

40,000

4,600

0,000

0,000

44,600

17

***8963**

Carbia Blanco, Martín

L

36,125

8,000

0,000

0,000

44,125

18

***6858**

Vidal Pailos, María

L

33,000

7,750

0,000

0,000

40,750

(*) Ocúltase parcialmente o número de documento nacional de identidade para preservar os datos de carácter persoal, de acordo coa Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro.