Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 174 Venres, 13 de setembro de 2019 Páx. 40080

III. Outras disposicións

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 5 de setembro de 2019, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fan públicas as listaxes definitivas das prazas concedidas para o grupo de rendemento ao abeiro da Resolución do 7 de xuño de 2019 (Diario Oficial de Galicia do 14 de xuño), pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de prazas, en réxime de concorrencia competitiva, de tecnificación e rendemento deportivo para o Centro Galego de Tecnificación Deportiva para a tempada 2019/20, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento PR952A).

No Diario Oficial de Galicia núm. 112, do 14 de xuño, publícase a Resolución do 7 de xuño de 2019 (DOG do 14 de xuño) pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de prazas, en réxime de concorrencia competitiva, de tecnificación e rendemento deportivo para o Centro Galego de Tecnificación Deportiva para a tempada 2019/20, establecéndose no seu artigo 5 un prazo límite de presentación das solicitudes ata o día 15 de xullo de 2019.

Rematado o prazo de solicitudes, publícase na páxina web da Secretaría Xeral para o Deporte deporte.xunta.gal e comunícase ás federacións solicitantes, a listaxe provisional de avalición de solicitudes admitidas, excluídas e pendentes de emenda, presentadas ao abeiro da mencionada resolución de convocatoria o día 8 de agosto de 2019, establecendo un prazo de dez días para a formulación de alegacións, emendar erros ou achegar documentación.

Rematado o prazo de alegacións e modicadas, de ser o caso, as puntuacións dos solicitantes, a Comisión de Selección formula a proposta de resolución definitiva.

Acreditadas as actuacións levadas a cabo pola Comisión de Selección a que se refire o artigo 10 da Resolución do 7 de xuño de 2019, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de prazas, en réxime de concorrencia competitiva, de tecnificación e rendemento deportivo para o Centro Galego de Tecnificación Deportiva para a tempada 2019/20 (DOG núm. 112, do 14 de xuño), e as propostas formuladas por esta, logo do estudo detallado das solicitudes formuladas comprobando a concorrencia dos requisitos requiridos, tal e como queda documentado na acta redactada con ocasión da sesión de traballo levada a cabo con data do 29 de agosto de 2019, e vista a proposta formulada pola citada Comisión de Selección e, unha vez examinadas as alegacións presentadas, e en virtude das atribucións que me foron conferidas,

RESOLVO:

Primeiro. Outorgar para o uso das instalacións do Centro Galego de Tecnificación Deportiva, sita en Pontevedra, as prazas que se recollen no anexo I desta resolución, ordenadas pon praza concedida, unha vez aplicados os criterios establecidos nos artigos 19, 21, 23 e 24 das bases reguladoras do procedemento.

Segundo. Denegar o outorgamento das solicitudes presentadas polas persoas solicitantes que se recollen no anexo II desta resolución, ordenadas alfabeticamente, por non obter a condición de beneficiario con base no establecido nos artigos 19, 21, 23 e 24 das bases reguladoras do procedemento.

Terceiro. Estas listaxes expoñeranse tamén nos taboleiros de anuncios da Secretaría Xeral para o Deporte, así como na páxina web http://deporte.xunta.gal/.

Cuarto. Esta resolución esgota a vía administrativa e contra ela pode interpoñerse un recurso potestativo de reposición perante a persoa titular da Secretaria Xeral para o Deporte, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 125 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben, un recurso contencioso-administrativo perante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, segundo dispoñen os artigos 10 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2019

José Ramón Lete Lasa
Secretario xeral para o Deporte

ANEXO I

Listaxe de prazas admitidas para as instalacións do CGTD (Pontevedra)

a) Bolsas de residente 2.

Deportista

Federación

Praza concedida

Nova/renova

1

Barreiro Hermelo, David

Piragüismo

Residente 2

Renova

2

Cendán Lloréns, Andrés

Tríatlon

Residente 2

Nova

3

Dacosta Piñeiro, Raquel

Piragüismo

Residente 2

Renova

4

Domínguez Martín, Noel

Piragüismo

Residente 2

Renova

5

Fontán Señoráns, Manuel

Piragüismo

Residente 2

Renova

6

González Mariño, Jorge

Tríatlon

Residente 2

Renova

7

González Novoa, María

Taekwondo

Residente 2

Renova

8

Ortiz Benito, Arlet

Taekwondo

Residente 2

Renova

9

Rodríguez Huertas, Iria

Tríatlon

Residente 2

Renova

10

Vázquez Mesías, Ángela

Remo

Residente 2

Renova

11

Vilas Vidal, María

Natación

Residente 2

Renova

12

Wizner Pérez-Lafuente, Martín

Vela

Residente 2

Renova

b) Bolsas de externo 2.

Deportista

Federación

Praza concedida

Nova/renova

1

Barbado Fernández, Martín

Bádminton

Externo 2

Renova

2

Carbón Castro, Ana

Bádminton

Externo 2

Renova

3

Castaño García, Inés

Tríatlon

Externo 2

Renova

4

García Martínez, Catia

Taekwondo

Externo 2

Renova

5

García Vidal, Miryam

Taekwondo

Externo 2

Renova

6

Gómez Cortes, Carmen

Tríatlon

Externo 2

Nova

7

Goyanes García, Carla

Natación

Externo 2

Renova

8

Iglesias Álvarez, Brais

Taekwondo

Externo 2

Renova

9

Iglesias Pérez, Antonio

Bádminton

Externo 2

Renova

10

Jarama Díaz, Iria

Remo

Externo 2

Nova

11

Martínez Castillo, Junior

Taekwondo

Externo 2

Renova

12

Martínez Pachón, Gabriel

Piragüismo

Externo 2

Renova

13

Pampín Blanco, Nerea

Loita

Externo 2

Renova

14

Pérez Alcalde, Elena

Taekwondo

Externo 2

Renova

15

Pérez Aragunde, María

Piragüismo

Externo 2

Nova

16

Pérez Touriño, Lydia

Loita

Externo 2

Renova

17

Rodríguez Muñón, Melania

Ximnasia

Externo 2

Renova

18

Rodríguez Vicente, Luis

Piragüismo

Externo 2

Nova

19

Sieiro Barreiro, Carla

Piragüismo

Externo 2

Renova

20

Vidal Aguin, Alba

Taekwondo

Externo 2

Renova

21

Villar Varela, Carmen

Piragüismo

Externo 2

Nova

c) Bolsas de elite.

Deportista

Federación

Praza concedida

Nova/renova

1

Álvarez Yates, Tania

Piragüismo

Elite

Renova

2

Bajo Borlán, Laura

Judo

Elite

Renova

3

Bernabeu Avomo, María

Judo

Elite

Renova

4

Cadilla Acevedo, Tecla

Judo

Elite

Renova

5

Campos García, Manuel A.

Piragüismo

Elite

Renova

6

Dapena González, Pablo

Tríatlon

Elite

Nova

7

García García, Pablo

Loita

Elite

Renova

8

García Naverio, Natalia

Piragüismo

Elite

Renova

9

Lalín Canda, Noelia

Loita

Elite

Renova

10

Naveiro Parada, Elena

Piragüismo

Elite

Renova

11

Okutu Kouletio, Jean Marie

Atletismo

Elite

Renova

12

Pereira da Ponte, Solange Andreia

Atletismo

Elite

Renova

13

Portela Rivas, Teresa

Piragüismo

Elite

Renova

14

Rodríguez Gacio, Susana

Tríatlon

Elite

Renova

15

Romero Fraga, Diego

Piragüismo

Elite

Renova

16

Serrat Seoane, Antonio

Tríatlon

Elite

Renova

Os beneficiarios disporán dun prazo de dez días para a súa aceptación (facer a matrícula no CGTD); transcorrido este sen que se produza manifestación expresa, entenderase desistido da solicitude formulada.

ANEXO II

Listaxe de solicitudes denegadas para as instalacións do CGTD (Pontevedra)

Deportista

Federación

Praza solicita

Observacións

1

Arias Viéitez, Jaime

Atletismo

Externo 2

d

2

Cañibano de Celis, Elena

Judo

Residente 2

d

3

Castro Nogueira, Saleta

Tríatlon

Elite

d

4

Fernández Moscoso, Anxo

Judo

Externo 2

d

5

Frieiro Carril, Carla

Piragüismo

Residente 2

f

6

García Portela, Pablo

Vela

Externo 2

d

7

García Vidal, Yeray

Piragüismo

Residente 2

d

8

Gómez Mesías, Alba

Natación

Externo 2

d

9

Graña Alonso, Pablo

Piragüismo

Residente 2

d

10

Martínez Novoa, Miguel

Natación

Externo 2

d

11

Romero González, Adrián

Judo

Externo 2

d

12

Santiso Prado, Ana

Tríatlon

Externo 2

d

13

Silva Vieira, Francisco

Piragüismo

Externo 2

d

Motivo da non concesión da bolsa:

a

Non presentou alegación á proposta de resolución.

b

Non cumpre os requisitos académicos.

c

Non obtén «apto» na análise médica.

d

Non cumpre as bases da convocatoria.

e

Corrección de resultados deportivos/praza solicitada.

f

Renuncia á bolsa concedida.

g

Informe técnico negativo da federación (artigo 22.d).