Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 181 Martes, 24 de setembro de 2019 Páx. 42258

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 16 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publican as puntuacións e destinos definitivamente asignados na primeira fase do concurso de traslados para a cobertura de postos de traballo de persoal sanitario funcionario da escala de saúde pública e administración sanitaria e se convoca para a elección de destino definitivo aos/ás funcionarios/as incluídos/as na segunda fase deste proceso.

Mediante a Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos do 20 de xuño de 2019 (Diario Oficial de Galicia núm. 121, do 27 de xuño), publicouse a relación definitiva de admitidos/as e excluídos/as e a resolución provisional da primeira fase do concurso de traslados para a cobertura de postos de traballo de persoal sanitario funcionario incluído baixo o ámbito de aplicación da Lei 17/1989, do 23 de outubro, pertencentes á escala de saúde pública e administración sanitaria.

De conformidade co previsto na base décima da resolución de convocatoria do proceso, do 25 de setembro de 2018 (Diario Oficial de Galicia núm. 193, do 9 de outubro), logo de finalizada a análise das reclamacións presentadas contra os resultados da baremación e adxudicación provisionais, esta dirección xeral, como órgano convocante do proceso,

RESOLVE:

Primeiro. Declarar resolta definitivamente a primeira fase do concurso de traslados para a cobertura de postos de traballo de persoal sanitario funcionario incluído baixo o ámbito de aplicación da Lei 17/1989, do 23 de outubro, pertencentes á escala de saúde pública e administración sanitaria, convocado pola Resolución do 25 de setembro de 2018, coa publicación das puntuacións definitivas e a adxudicación de destinos que se indican no anexo I desta resolución.

Decláranse excluídos/as deste proceso, en aplicación da base oitava da resolución de convocatoria, por perda sobrevida da condición de funcionario/a de carreira, os/as seguintes profesionais: Mª Dolores Brea Bahamonde, Luis Manuel Eduardo Esteban Meruendano e Antonio Vicente Martínez Calvo.

Os prazos de cesamento no actual destino e de toma de posesión nos destinos adxudicados comenzarán a computar a partir do día seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia da resolución desta dirección pola que se resolva a segunda fase deste proceso, coa adxudicación de destino definitivo ao persoal funcionario de novo ingreso seleccionado no concurso-oposición convocado pola Resolución do 27 de xullo de 2010.

Segundo. Publicar como anexo II desta resolución a relación de destinos que se ofertan na segunda fase deste proceso, para a elección de destino definitivo, aos/ás funcionarios/as de novo ingreso seleccionados/as mediante o concurso-oposición convocado pola Resolución do 27 de xullo de 2010.

Terceiro. Convocar os/as funcionarios/as seleccionados/as no antedito proceso selectivo, e que se detallan no anexo III desta resolución, o día 7 de outubro, ás 13.00 horas, no salón de actos da Consellería de Sanidade, Edificio Administrativo San Lázaro, s/n, Santiago de Compostela, para que en único chamamento e acto, elixan destino definitivo entre os que se ofertan no anexo II, pola orde de puntuación final obtida no concurso-oposición da clase correspondente, con preferencia a favor dos/das aspirantes que, de ser o caso, accedesen pola quenda de promoción interna.

A solicitude será vinculante e irrenunciable. Os/as convocados/as deberán ir provistos de documento nacional de identidade ou documento que acredite de modo fidedigno a súa identidade. Os/as aspirantes que non comparezan persoalmente poderán ser representados por terceiras persoas provistas de poder notarial suficiente.

Santiago de Compostela, 16 de setembro de 2019

Margarita Prado Vaamonde
Directora xeral de Recursos Humanos

ANEXO I

Puntuacións definitivas e destinos adxudicados-1ª fase

NIF

Apelidos e nome

Número do posto

Código do posto

Denominación do posto

Nivel

Centro de destino

Localidade/zona

***0726**

Agras García, María Dolores

A099

CSA991010136560024

Inspector/a médico/a

26

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Vigo

***5064**

Alija Rodríguez, José

A096

CSA991010136560020

Inspector/a médico/a

26

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Vigo

***3462**

Alonso de la Iglesia, Begoña

A007

CSA991000415001020

Técnico/a sanitario/a

22

Servizo Alertas Epidemiolóxicas

Coruña, A

***3088**

Alonso García, Margarita María

A002

CSA991010227085002

Inspector/a médico/a

26

Inspección Sanitaria

Burela

***4235**

Alonso Ramos, José María

-

-

-

-

-

-

***0161**

Alonso Vega, Adolfo

RA104

CSA992000315770013

Farmacéutico/a inspector/a de saúde pública

22

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Santiago

Santiago de Compostela

***9902**

Aquino del Río, Patricia

B016

CSA991010236001011

Subinspector/a sanitario/a

20

Inspección Sanitaria

Pontevedra

***8203**

Barcala Moldes, Rosa María

RA103

CSA992000315770011

Farmacéutico/a inspector/a de saúde pública

22

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Santiago

Santiago de Compostela

***0095**

Barrio Gallego, Ana Isabel

A019

CSA992000315001005

Farmacéutico/a inspector/a de saúde pública

22

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona A Coruña

Coruña, A

***7309**

Bellver Moreira, María Isabel

A100

CSA991010136560027

Inspector/a médico/a

26

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Vigo

***8286**

Benasach Rey, Mª Isabel

A085

CSA991010215770004

Inspector/a médico/a

26

Inspección Sanitaria

Santiago de Compostela

***4647**

Blanco Ramos, Mª Carmen

A071

CSA020000515770017

Sección de aseguramento sanitario

25

Subd. Xeral de Planificación Sanitaria e Aseguramento

Santiago de Compostela

***4111**

Calabuig Martínez, Mª Teresa

A090

SGS020000315770013

Sección de avaliación de atención primaria

25

Subd. Xeral de Atención ao Cidadán e Calidade

Santiago de Compostela

***5642**

Casas Yáñez, Benita

A043

CSA991000532001003

Sección de sanidade ambiental

25

Servizo Control de Riscos Ambientais

Ourense

***1822**

Castro Mayo, Montserrat

RA102

CSA992000315770007

Farmacéutico/a inspector/a de saúde pública

22

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Santiago

Santiago de Compostela

***3130**

Cendón Alonso, Mª Teresa

-

-

-

-

-

-

***3780**

Cobián Casares, Beatriz

-

-

-

-

-

-

***2718**

Conde Diéguez, Mª Itelinda

A093

SGS030000115770006

Sección de calidade asistencial

25

Subd. Xeral de Planificación e Programación Asistencial

Santiago de Compostela

***2819**

Couceiro Méndez, Mª Carmen

A006

CSA991000415001018

Técnico/a sanitario/a

22

Servizo Alertas Epidemiolóxicas

Coruña, A

***1428**

Criado Toja, Mª Dolores

-

-

-

-

-

-

***3920**

Cunqueiro Suárez, Mª Carmen

-

-

-

-

-

-

***0347**

Díez Montero, Cristina

-

-

-

-

-

-

***2529**

Domínguez Casal, Montserrat

A062

CSA992000336001005

Farmacéutico/a inspector/a de saúde pública

22

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Pontevedra

Pontevedra

***4719**

Domonte Pereiro, Mercedes

A060

CSA991000536001003

Sección de sanidade ambiental

25

Servizo Control de Riscos Ambientais

Pontevedra

***3789**

Faraldo Botana, Mª Dolores

A008

CSA991000415001022

Técnico/a sanitario/a

22

Servizo Alertas Epidemiolóxicas

Coruña, A

***8402**

Faraldo Valles, Mª José

A072

CSA020000515770027

Sección de tarxeta sanitaria

25

Subd. Xeral de Planificación Sanitaria e Aseguramento

Santiago de Compostela

***3467**

Fernández López-Abad, José Antonio

A097

CSA991010136560022

Inspector/a médico/a

26

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Vigo

***5947**

Fernández Seara, Mª Carmen

-

-

-

-

-

-

***5080**

Fernández-Barja García, Mª Pilar

A059

CSA991000436001024

Técnico/a sanitario/a

22

Servizo Alertas Epidemiolóxicas

Pontevedra

***0412**

Folgueira Vázquez, Mª Carmen

-

-

-

-

-

-

***1518**

Fontenla Rodiles, Juana María

A082

CSA030000315770019

Sección de programas poboacionais de cribado

25

Subd. Xeral Programas de Fomento de Estilos de Vida Saudables

Santiago de Compostela

***8375**

Fraga Ares, Jaime

RA099

CSA030000315770007

Sección de programas de fomento de estilos de vida saudables

25

Subd. Xeral Programas de Fomento de Estilos de Vida Saudables

Santiago de Compostela

***5018**

Fraga Cando, Mª Dolores

A025

CSA991000527001003

Sección de sanidade ambiental

25

Servizo Control de Riscos Ambientais

Lugo

***3050**

Fraga Gallego, Mª Pilar

A041

CSA991000432001015

Técnico/a sanitario/a

22

Servizo Alertas Epidemiolóxicas

Ourense

***2547**

Freire Benito, Francisco

A070

CSA020000515770007

Sección de planificación sanitaria

25

Subd. Xeral de Planificación Sanitaria e Aseguramento

Santiago de Compostela

***7136**

García Fernández, Mª Dolores

A061

CSA991010236001005

Inspector/a médico/a

26

Inspección Sanitaria

Pontevedra

***4847**

Garea San Luis, Anahí

C007

SGS020000415770005

Asesor/a técnico/a sanitario/a

22

Axencia Galega de Xestión do Coñecemento en Saúde

Santiago de Compostela

***3652**

Golpe Veiga, Mª Carmen

A005

CSA991000215001002

Sección de ordenación farmacéutica e produtos sanitarios

25

Servizo Planific., Aseguramento e Ordenación Sanitaria

Coruña, A

***1969**

Gómez Amorín, Ángel

-

-

-

-

-

-

***1930**

Gómez Pombo, Mª Celsa

A084

CSA991010215770003

Inspector/a médico/a

26

Inspección Sanitaria

Santiago de Compostela

***4878**

González Amigo, Susana

A077

CSA030000215770010

Sección de seguridade alimentaria II

25

Subd. Xeral Programas de Control de Riscos Ambientais para a Saúde

Santiago de Compostela

***9230**

González Conde, Darío Javier

-

-

-

-

-

-

***7531**

González Lorenzo, Juan Manuel

B018

CSA020000415770028

Subinspector/a sanitario/a do equipo central de inspección

22

Subd. Xeral Inspección, Auditoría e Acreditación de Servizos Sanitarios

Santiago de Compostela

***5762**

Gradín Salgado, Adelaida

B021

CSA991010215770013

Subinspector/a sanitario/a

20

Inspección Sanitaria

Santiago de Compostela

***8817**

Hermida Rodríguez, Xabier

RA088

CSA992000336001019

Farmacéutico/a inspector/a de saúde pública

22

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Pontevedra

Pontevedra

***1123**

Hervada Vidal, Jorge Manuel

-

-

-

-

-

-

***8980**

Iñíguez Pichel, Elvira

A073

CSA030000015770018

Técnico/a sanitario/a

22

D.X. de Saúde Pública

Santiago de Compostela

***2620**

Jiménez Pereira, Juan Carlos

C004

CSA020000415770055

Sección de inspección

25

Subd. Xeral Inspección, Auditoría e Acreditación de Servizos Sanitarios

Santiago de Compostela

***6086**

Lanza Gándara, Mª Mercedes

-

-

-

-

-

-

***4980**

Larriba García, Antonio

A095

CSA991010136560016

Inspector/a médico/a

26

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Vigo

***4111**

Lence Juiz, Mª Piedad

B003

CSA991000415001036

Xestor/a sanitario/a

18

Servizo Alertas Epidemiolóxicas

Coruña, A

***5859**

Lijo Ayaso, Mercedes

A094

SGS030000115770032

Sección de drogodependencias

25

Subd. Xeral de Planificación e Programación Asistencial

Santiago de Compostela

***3845**

López Moinelo, Mª Consuelo

A081

CSA030000215770033

Sección de calidade de inspección de saúde pública II

25

Subd. Xeral Programas de Control de Riscos Ambientais para a Saúde

Santiago de Compostela

***0710**

López Pimentel, Mª José

C006

SGS020000315770011

Sección de avaliación da atención especializada

25

Subd. Xeral de Atención ao Cidadán e Calidade

Santiago de Compostela

***4021**

López Quian, Mª Carmen

A026

CSA991010127001010

Inspector/a médico/a

26

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Lugo

***7847**

López Ríos, Patricia

A038

CSA992000315560007

Farmacéutico/a inspector/a de saúde pública

22

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Noia

Noia

***3928**

López-Pardo Pardo, Mª Estrella

C009

SGS030000115770011

Sección de calidade en atención especializada

25

Subd. Xeral de Planificación e Programación Asistencial

Santiago de Compostela

***6951**

Malvido Pousada, Francisco José

-

-

-

-

-

-

***3463**

Marrero Flores, Mª Carmen

A033

CSA992000327001007

Farmacéutico/a inspector/a de saúde pública

22

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Lugo

Lugo

***1036**

Martínez Sánchez, José Luis

A068

CSA020000415770033

Inspector/a médico/a

26

Subd. Xeral Inspección, Auditoría e Acreditación de Servizos Sanitarios

Santiago de Compostela

***5120**

Martínez-Risco Daviña, Mª Rosario

-

-

-

-

-

-

***8744**

Mato Naveira, Inés

A074

CSA030000015770019

Técnico/a sanitario/a

22

D.X. de Saúde Pública

Santiago de Compostela

***6761**

Meiriño Borrajo, Belén

A053

CSA992000332001009

Farmacéutico/a inspector/a de saúde pública

22

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Ourense

Ourense

***4933**

Monteagudo Romero, Josefina

A075

CSA030000115770011

Sección de vixilancia epidemiolóxica

25

Subd. Xeral de Información sobre Saúde e Epidemioloxía

Santiago de Compostela

***8904**

Montero Torreiro, Mª Fe

A078

CSA030000215770014

Sección de sanidade ambiental

25

Subd. Xeral Programas de Control de Riscos Ambientais para a Saúde

Santiago de Compostela

***1129**

Mosquera Álvarez, Mª Rocío

-

-

-

-

-

-

***5271**

Muíños Grajal, Mª Beatriz

A056

CSA991000436001003

Sección de epidemioloxía

25

Servizo Alertas Epidemiolóxicas

Pontevedra

***3889**

Neira Piélago, José Guillermo

C003

CSA030020127001007

Sección da área de microbioloxía

25

Laboratorio de Saúde Pública de Galicia

Lugo

***3550**

Ojea Castro, Dolores

B013

CSA991000432001018

Xestor/a sanitario/a

18

Servizo Alertas Epidemiolóxicas

Ourense

***8355**

Otero Serrano, Eva

A045

CSA991000532001015

Técnico/a sanitario/a

22

Servizo Control de Riscos Ambientais

Ourense

***3204**

Outeiriño Acuña, Mª Isabel

-

-

-

-

-

-

***3657**

Pazo Vázquez, Ana María

-

-

-

-

-

-

***1847**

Pérez Feas, Cristina

RA107

SGS020000015770007

Técnico/a sanitario/a

22

Xerencia do Sevizo Galego de Saúde

Santiago de Compostela

***2737**

Pérez Martínez, José María

B010

CSA991010215350007

Subinspector/a sanitario/a

20

Inspección Sanitaria

Ferrol

***3029**

Pérez Somoza, Mª Mercedes

A020

CSA992000315001031

Farmacéutico/a inspector/a de saúde pública

22

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona A Coruña

Coruña, A

***7362**

Pintos García, María

B020

CSA991010215770012

Subinspector/a sanitario/a

20

Inspección Sanitaria

Santiago de Compostela

***2644**

Piñeiro Abeledo, Mercedes

B017

CSA020000415770021

Subinspector/a sanitario/a do equipo central de inspección

22

Subd. Xeral Inspección, Auditoría e Acreditación de Servizos Sanitarios

Santiago de Compostela

***0552**

Ponte Álvarez, Sira

A063

CSA992000336001007

Farmacéutico/a inspector/a de saúde pública

22

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Pontevedra

Pontevedra

***1718**

Ramón Diez, Celia

A016

CSA991010115001028

Inspector/a médico/a

26

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Coruña, A

***2891**

Rego Valcarce, Emma María Pilar

A009

CSA991000515001017

Técnico/a sanitario/a

22

Servizo Control de Riscos Ambientais

Coruña, A

***7673**

Regueiro Grela, Inés Soraya

-

-

-

-

-

-

***1256**

Rigueiro Rodríguez, Rosa María

B014

CSA991010132001028

Subinspector/a sanitario/a

20

Servizo Inspección de Servidos Sanitarios

Ourense

***1239**

Rodil Marzabal, Héctor

C002

CSA030020127001006

Sección da área físico-química

25

Laboratorio de Saúde Pública de Galicia

Lugo

***1295**

Rodríguez Corredoira, Sira María

-

-

-

-

-

-

***9787**

Rodríguez Ramos, Ana Isabel

RA030

CSA992000315001021

Farmacéutico/a inspector/a de saúde pública

22

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona A Coruña

Coruña, A

***7960**

Rodríguez Rúa, María

A052

CSA992000332001005

Farmacéutico/a inspector/a de saúde pública

22

Servizo de Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Ourense

Ourense

***3753**

Rodríguez-Vispo Rodríguez, Marta María

A040

CSA991000432001014

Técnico/a sanitario/a

22

Servizo Alertas Epidemiolóxicas

Ourense

***8932**

Romay Bello, Mª Ángeles

A080

CSA030000215770032

Sección de calidade de inspección de saúde pública I

25

Subd. Xeral Programas de Control de Riscos Ambientais para a Saúde

Santiago de Compostela

***7800**

Romero Miguel, José Luis

A083

CSA991010215770002

Inspector/a médico/a

26

Inspección Sanitaria

Santiago de Compostela

***1160**

Sánchez García, Paula

A087

CSA992000315770005

Farmacéutico/a inspector/a de saúde pública

22

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Santiago

Santiago de Compostela

***4754**

Santos Expósito, Celia Pilar

RA098

CSA030000215770008

Sección de seguridade alimentaria I

25

Subd. Xeral Programas de Control de Riscos Ambientais para a Saúde

Santiago de Compostela

***3949**

Silva Villar, Mª Jesús

A018

CSA991010115001032

Inspector/a farmacéutico/a

26

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Coruña, A

***3948**

Suárez Luque, Silvia

RA095

CSA030000115770018

Sección de enfermidades inmunoprevenibles

25

Subd. Xeral Información sobre Saúde e Epidemioloxía

Santiago de Compostela

***7717**

Tobar Quintanar, Ana María

A098

CSA991010136560023

Inspector/a médico/a

26

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Vigo

***7313**

Tojo Vázquez, Emma Esperanza

A086

CSA991010215770006

Inspector/a médico/a

26

Inspección Sanitaria

Santiago de Compostela

***8499**

Touceda Taboada, Dolores Sonia

A079

CSA030000215770031

Sección de inspección de saúde pública

25

Subd. Xeral Programas de Control de Riscos Ambientais para a Saúde

Santiago de Compostela

***1590**

Val Sanlés, Mª Carmen

A106

CSA992000336560027

Farmacéutico/a inspector/a de saúde pública

22

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Vigo

Vigo

***6498**

Vázquez Mourelle, Raquel María

A065

CSA020000415770015

Inspector/a farmacéutico/a

26

Subd. Xeral Inspección, Auditoría e Acreditación de Servizos Sanitarios

Santiago de Compostela

***2074**

Vázquez Vila, Mónica María

-

-

-

-

-

-

***2153**

Vila Domínguez, Mª Amelia

A047

CSA991010132001012

Inspector/a médico/a

26

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Ourense

***5685**

Vila Dorrio, Mª Belén

-

-

-

-

-

-

***3746**

Vilar Carneiro, Ana

A101

CSA991010136560035

Inspector/a farmacéutico/a

26

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Vigo

***4808**

Vilar López, Antonio

A069

CSA020000415770042

Inspector/a médico/a

26

Subd. Xeral Inspección, Auditoría e Acreditación de Servizos Sanitarios

Santiago de Compostela

***2428**

Villar Suárez, Mª Carmen

A039

CSA991000432001007

Sección de programas sanitarios

25

Servizo Alertas Epidemiolóxicas

Ourense

***2511**

Zubizarreta Alberdi, Raquel

A076

CSA030000115770022

Sección de prevención e control da sida

25

Subd. Xeral de Información sobre Saúde e Epidemioloxía

Santiago de Compostela

(*) Ocúltase parcialmente o número de documento nacional de identidade para preservar os datos de carácter persoal, de acordo coa Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro.

ANEXO II

Destinos ofertados-2ª fase

Nº posto

Código do posto

Denominación do posto

Nivel

Grupo

Corpo/escala/clase

Centro de destino

Localidade/zona

B004

CSA991000415001047

Xestor/a sanitario/a

18

A2

2.2

Servizo Alertas Epidemiolóxicas

Coruña, A

B005

CSA991000415001048

Xestor/a sanitario/a

18

A2

2.2

Servizo Alertas Epidemiolóxicas

Coruña, A

B006

CSA991000515001032

Xestor/a sanitario/a

18

A2

2.2

Servizo Control de Riscos Ambientais

Coruña, A

B007

CSA991010115001035

Subinspector/a sanitario/a

20

A2

2.2.2/8

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Coruña, A

B008

CSA991010115001039

Subinspector/a sanitario/a

20

A2

2.2.2/8

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Coruña, A

B009

CSA991010115001043

Subinspector/a sanitario/a

20

A2

2.2.2/8

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Coruña, A

RB004

CSA991010115001036

Subinspector/a sanitario/a

20

A2

2.2.2/8

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Coruña, A

RB008

CSA991010115001041

Subinspector/a sanitario/a

20

A2

2.2.2/8

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Coruña, A

RB009

CSA991010115001042

Subinspector/a sanitario/a

20

A2

2.2.2/8

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Coruña, A

A010

CSA991010115001016

Inspector/a médico/a

26

A1

1.2.9/5

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Coruña, A

A011

CSA991010115001019

Inspector/a médico/a

26

A1

1.2.9/5

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Coruña, A

A012

CSA991010115001020

Inspector/a médico/a

26

A1

1.2.9/5

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Coruña, A

A013

CSA991010115001021

Inspector/a médico/a

26

A1

1.2.9/5

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Coruña, A

A014

CSA991010115001022

Inspector/a médico/a

26

A1

1.2.9/5

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Coruña, A

A015

CSA991010115001025

Inspector/a médico/a

26

A1

1.2.9/5

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Coruña, A

A017

CSA991010115001029

Inspector/a médico/a

26

A1

1.2.9/5

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Coruña, A

RA022

CSA991010115001027

Inspector/a médico/a

26

A1

1.2.9/5

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Coruña, A

B001

CSA991000215001010

Xestor/a sanitario/a

18

A2

2.2

Servizo Planific., Aseguramento e Ordenación Sanitaria

Coruña, A

B002

CSA991000215001012

Xestor/a sanitario/a

18

A2

2.2

Servizo Planific., Aseguramento e Ordenación Sanitaria

Coruña, A

RB010

CSA991010215350006

Subinspector/a sanitario/a

20

A2

2.2.2/8

Inspección Sanitaria

Ferrol

A021

CSA991010215350005

Inspector/a médico/a

26

A1

1.2.9/5

Inspección Sanitaria

Ferrol

RA033

CSA991010215350004

Inspector/a médico/a

26

A1

1.2.9/5

Inspección Sanitaria

Ferrol

A022

CSA992000315350011

Farmacéutico/a inspector/a de saúde pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Ferrol

Ferrol

RA035

CSA992000315350007

Farmacéutico/a inspector/a de saúde pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Ferrol

Ferrol

RA036

CSA992000315350009

Farmacéutico/a inspector/a de saúde pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Ferrol

Ferrol

RA037

CSA992000315350013

Farmacéutico/a inspector/a de saúde pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Ferrol

Ferrol

RA038

CSA992000315350015

Farmacéutico/a inspector/a de saúde pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Ferrol

Ferrol

RA051

CSA992000315560005

Farmacéutico/a inspector/a de saúde pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Noia

Noia

RA052

CSA992000315560009

Farmacéutico/a inspector/a de saúde pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Noia

Noia

RA053

CSA992000315560011

Farmacéutico/a inspector/a de saúde pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Noia

Noia

RA054

CSA992000315560013

Farmacéutico/a inspector/a de saúde pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Noia

Noia

A089

SGS020000015770005

Técnico/a sanitario/a

22

A1

1.2

Axencia Galega de Xestión do Coñecemento en Saúde

Santiago de Compostela

A091

SGS030000015770003

Técnico/a sanitario/a

22

A1

1.2

D.X. de Asistencia Sanitaria

Santiago de Compostela

A092

SGS030000015770010

Técnico/a sanitario/a

22

A1

1.2

D.X. de Asistencia Sanitaria

Santiago de Compostela

B019

CSA030000015770027

Xestor/a sanitario/a

18

A2

2.2

D.X. de Saúde Pública

Santiago de Compostela

RA093

CSA030000015770013

Técnico/a sanitario/a

22

A1

1.2

D.X. de Saúde Pública

Santiago de Compostela

RB031

CSA991010215770011

Subinspector/a sanitario/a

20

A2

2.2.2/8

Inspección Sanitaria

Santiago de Compostela

A064

CSA020000015770001

Técnico/a sanitario/a

22

A1

1.2

Secretaria Xeral Técnica

Santiago de Compostela

A088

CSA992000315770009

Farmacéutico/a inspector/a de saúde pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Santiago

Santiago de Compostela

RA105

CSA992000315770015

Farmacéutico/a inspector/a de saúde pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Santiago

Santiago de Compostela

RA106

CSA992000315770017

Farmacéutico/a inspector/a de saúde pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Santiago

Santiago de Compostela

C008

SGS030000115770002

Asesor/a técnico/a sanitario/a

22

A1-A2

1.2/2.2

Subd. Xeral de Planificación e Programación Asistencial

Santiago de Compostela

RC004

CSA030000115770004

Asesor/a técnico/a sanitario/a

22

A1-A2

1.2/2.2

Subd. Xeral Información sobre Saúde e Epidemioloxía

Santiago de Compostela

RB028

CSA020000415770025

Subinspector/a sanitario/a do equipo central de inspección

22

A2

2.2.2/8

Subd. Xeral Inspección, Auditoría e Acreditación de Servizos Sanitarios

Santiago de Compostela

A066

CSA020000415770016

Inspector/a farmacéutico/a

26

A1

1.2.10/6

Subd. Xeral Inspección, Auditoría e Acreditación de Servizos Sanitarios

Santiago de Compostela

A067

CSA020000415770017

Inspector/a farmacéutico/a

26

A1

1.2.10/6

Subd. Xeral Inspección, Auditoría e Acreditación de Servizos Sanitarios

Santiago de Compostela

C005

CSA030000215770003

Asesor/a técnico/a sanitario/a

22

A1-A2

1.2/2.2

Subd. Xeral Programas de Control de Riscos Ambientais para a Saúde

Santiago de Compostela

RB001

CSA991010227085004

Subinspector/a sanitario/a

20

A2

2.2.2/8

Inspección Sanitaria

Burela

RA001

CSA991010227085001

Inspector/a médico/a

26

A1

1.2.9/5

Inspección Sanitaria

Burela

A003

CSA992000327085007

Farmacéutico/a inspector/a de saúde pública

22

A1

1.2.11

Servizo de Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Burela

Burela

A004

CSA992000327085011

Farmacéutico/a inspector/a de saúde pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Burela

Burela

B011

CSA030020127001081

Titulado/a medio laboratorio

18

A2

2.2.1

Laboratorio de Saúde Pública de Galicia

Lugo

RC001

CSA030020127001020

Responsable de área

22

A1-A2

1.2.3/1.2.4/1.2.6/1.2.7/1.2.11/2.2.1/9

Laboratorio de Saúde Pública de Galicia

Lugo

A024

CSA030020127001061

Titulado/a superior laboratorio

22

A1

1.2.3/1.2.4/1.2.6/1.2.7/1.2.11/9

Laboratorio de Saúde Pública de Galicia

Lugo

C001

CSA030020127001005

Sección da área de xestión e calidade

25

A1-A2

1.2.3/1.2.4/1.2.6/1.2.7/1.2.11/2.2.1/9

Laboratorio de Saúde Pública de Galicia

Lugo

B012

CSA991010127001024

Subinspector/a sanitario/a

20

A2

2.2.2/8

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Lugo

RB018

CSA991010127001023

Subinspector/a sanitario/a

20

A2

2.2.2/8

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Lugo

A032

CSA991010127001018

Inspector/a farmacéutico/a

26

A1

1.2.10/6

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Lugo

A027

CSA991010127001011

Inspector/a médico/a

26

A1

1.2.9/5

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Lugo

A028

CSA991010127001012

Inspector/a médico/a

26

A1

1.2.9/5

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Lugo

A029

CSA991010127001013

Inspector/a médico/a

26

A1

1.2.9/5

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Lugo

A030

CSA991010127001014

Inspector/a médico/a

26

A1

1.2.9/5

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Lugo

A031

CSA991010127001015

Inspector/a médico/a

26

A1

1.2.9/5

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Lugo

A034

CSA992000327001019

Farmacéutico/a inspector/a de saúde pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Lugo

Lugo

A035

CSA992000327001021

Farmacéutico/a inspector/a de saúde pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Lugo

Lugo

RA045

CSA992000327001011

Farmacéutico/a inspector/a de saúde pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Lugo

Lugo

RA046

CSA992000327001013

Farmacéutico/a inspector/a de saúde pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Lugo

Lugo

A036

CSA991010227300001

Inspector/a médico/a

26

A1

1.2.9/5

Inspección Sanitaria

Monforte de Lemos

A037

CSA992000327300009

Farmacéutico/a inspector/a de saúde pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Monforte

Monforte de Lemos

RA049

CSA992000327300005

Farmacéutico/a inspector/a de saúde pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Monforte

Monforte de Lemos

RA050

CSA992000327300007

Farmacéutico/a inspector/a de saúde pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Monforte

Monforte de Lemos

A001

CSA992000332090005

Farmacéutico/a inspector/a de saúde pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona O Barco

Barco de Valdeorras, O

A042

CSA991000432001016

Técnico/a sanitario/a

22

A1

1.2

Servizo Alertas Epidemiolóxicas

Ourense

A044

CSA991000532001012

Técnico/a sanitario/a

22

A1

1.2

Servizo Control de Riscos Ambientais

Ourense

RA062

CSA991000532001013

Técnico/a sanitario/a

22

A1

1.2

Servizo Control de Riscos Ambientais

Ourense

A055

CSA992000332001027

Farmacéutico/a inspector/a de saúde pública

22

A1

1.2.11

Servizo de Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Ourense

Ourense

A051

CSA991010132001020

Inspector/a farmacéutico/a

26

A1

1.2.10/6

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Ourense

A046

CSA991010132001011

Inspector/a médico/a

26

A1

1.2.9/5

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Ourense

A048

CSA991010132001013

Inspector/a médico/a

26

A1

1.2.9/5

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Ourense

A049

CSA991010132001015

Inspector/a médico/a

26

A1

1.2.9/5

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Ourense

A050

CSA991010132001016

Inspector/a médico/a

26

A1

1.2.9/5

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Ourense

A054

CSA992000332001025

Farmacéutico/a inspector/a de saúde pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Ourense

Ourense

RA112

CSA992000332840005

Farmacéutico/a inspector/a de saúde pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Verín

Verín

RA113

CSA992000332840007

Farmacéutico/a inspector/a de saúde pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Verín

Verín

A023

CSA992000336240005

Farmacéutico/a inspector/a de saúde pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Lalín

Lalín

RA039

CSA992000336240007

Farmacéutico/a inspector/a de saúde pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Lalín

Lalín

A057

CSA991000436001020

Técnico/a sanitario/a

22

A1

1.2

Servizo Alertas Epidemiolóxicas

Pontevedra

A058

CSA991000436001021

Técnico/a sanitario/a

22

A1

1.2

Servizo Alertas Epidemiolóxicas

Pontevedra

RA078

CSA991000536001020

Titulado superior de laboratorio

22

A1

1.2.3/1.2.4/1.2.6/1.2.7/1.2.11/9

Servizo Control de Riscos Ambientais

Pontevedra

RA085

CSA992000336001013

Farmacéutico/a inspector/a de saúde pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Pontevedra

Pontevedra

RA086

CSA992000336001015

Farmacéutico/a inspector/a de saúde pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Pontevedra

Pontevedra

B015

CSA991000236001008

Xestor/a sanitario/a

18

A2

2.2

Servizo Planific., Aseguramento e Ordenación Sanitaria

Pontevedra

B022

CSA991000436560006

Xestor/a sanitario/a

18

A2

2.2

Servizo Alertas Epidemiolóxicas

Vigo

B023

CSA991010136560048

Subinspector/a sanitario/a

20

A2

2.2.2/8

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Vigo

A102

CSA992000336560005

Farmacéutico/a inspector/a de saúde pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Vigo

Vigo

A103

CSA992000336560007

Farmacéutico/a inspector/a de saúde pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Vigo

Vigo

A104

CSA992000336560009

Farmacéutico/a inspector/a de saúde pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Vigo

Vigo

A105

CSA992000336560025

Farmacéutico/a inspector/a de saúde pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Vigo

Vigo

RA124

CSA992000336560015

Farmacéutico/a inspector/a de saúde pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Vigo

Vigo

RA129

CSA992000336560029

Farmacéutico/a inspector/a de saúde pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Vigo

Vigo

ANEXO III

Persoal funcionario convocado-2ª fase

Nº orde

Apelidos e nome

NIF

Farmacéutico/a inspector/a de saúde pública

1

Fernández Fraga, María Isabel

***3903**

2

Sánchez Castro, María del Pilar

***6093**

3

Infanzón Álvarez, María Nieves

***7036**

4

Cabrera Castellanos, María del Pilar

***7544**

5

Fiunte Fernández, Celia

***2661**

6

Bermejo Díaz de Rábago, María Asunción

***5468**

7

Marquínez Ruiz de Arbulo, Julia

***5395**

8

Ces Gens, José Eugenio

***5997**

9

Grande Casas, Rosa Mary

***6759**

10

Domínguez Ferreiro, María del Carmen

***1457**

Inspector/a farmacéutico/a

1

Rocha Blanco, María Begoña

***1053**

2

Rodríguez Costa, Elia

***9147**

3

Ces Gens, José Eugenio

***5997**

Inspector/a médico/a

1

Tesouro Moraño, María del Mar

***2096**

2

Fernández Zas, Eva María

***3098**

3

Puga Muñoz, Concepción

***0752**

4

Picher Núñez, Margarita

***4161**

5

Ferreiro Abelairas, Ana Belén

***2048**

6

Gómez Varela, Margarita

***5628**

7

Rivas Costa, Gonzalo

***2004**

Subinspector/a sanitario/a

1

Alastrue Ruiz, Fátima

***6551**