Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 184 Venres, 27 de setembro de 2019 Páx. 42745

III. Outras disposicións

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 23 de setembro de 2019, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fan públicas as listaxes definitivas de subvencións a entidades deportivas convocadas pola Resolución do 22 de maio de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a adquisición de equipamentos deportivos e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento PR949A)

No Diario Oficial de Galicia nº 98 do pasado 24 de maio, publicouse a Resolución do 22 de maio de 2019, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a adquisición de equipamentos deportivos e se procede á súa convocatoria para o ano 2019.

No artigo 3.2 da convocatoria, establecíase un prazo dun mes para a presentación de solicitudes.

Unha vez pechado o prazo de reclamacións, emenda de erros e falta de documentación, o órgano instrutor remite aqueles expedientes administrativos que cumpren todos os requisitos e reúnen toda a documentación necesaria á comisión encargada da súa valoración. Na data do 1 de agosto de 2019 tivo lugar a Comisión de Valoración, que emite o seu informe cunha relación das solicitudes presentadas ordenadas por orde de prelación de maior a menor puntuación en aplicación dos criterios de baremación establecidos na base 13ª.

Na data do 14 de agosto publícase no Diario Oficial de Galicia (DOG nº 154) a Resolución do 1 de agosto de 2019, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se publica a Resolución provisional da listaxe de solicitudes desestimadas e inadmitidas, e da listaxe de entidades admitidas e baremadas, presentadas ao abeiro da Resolución do 22 de maio de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a adquisición de equipamentos deportivos e se procede á súa convocatoria para o ano 2019, concedendo un prazo de 10 días hábiles para que as persoas interesadas poidan formular alegacións.

A concesión destas subvencións será atendida con cargo á aplicación orzamentaria 04.40.441A.780.1, Convocatoria para equipamento deportivo ás entidades deportivas, dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019, ata un importe máximo de 603.700,00 € (seiscentos tres mil setecentos euros).

Acreditadas as actuacións levadas a cabo pola comisión de valoración á que que se refire as bases 11 e 12 da Resolución do 22 de maio de 2019, da Secretaría Xeral para o Deporte, e as propostas formuladas por esta, tendo en conta o disposto no artigo 33 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, logo do estudo detallado das solicitudes formuladas, tal e como queda documentado na acta redactada con ocasión da sesión de traballo levada a cabo con data do 1 de agosto de 2019, vista a proposta formulada pola citada Comisión, unha vez examinadas as alegacións presentadas á proposta de resolución provisional e con base na proposta de resolución do órgano instrutor do 11 de setembro de 2019, de acordo co establecido na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o seu regulamento, e en virtude das atribucións que me foron conferidas,

RESOLVO:

Primeiro. Outorgar, para a adquisición de equipamentos deportivos, as subvencións que se recollen no anexo I desta resolución, ordenadas polos puntos acadados e alfabeticamente. No anexo determínase o investimento subvencionable e a axuda concedida.

Os importes das subvencións serán o 80 % do investimento subvencionable; a porcentaxe restante será achegada pola entidade beneficiaria.

Segundo. Desestimar o outorgamento das solicitudes de subvención e declarar inadmitidas ás entidades que se recollen no anexo II desta resolución, ordenadas alfabeticamente.

Terceiro. Desestimar o outorgamento das solicitudes de subvención polo esgotamento de crédito da convocatoria ás entidades que se recollen no anexo III desta resolución, ordenadas por puntuación.

Cuarto. Estas listaxes expoñeranse tamén nos taboleiros de anuncios dos servizos provinciais e da Secretaría Xeral para o Deporte, así como na páxina web https://deporte.xunta.gal.

Quinto. As entidades beneficiarias deberán presentar a solicitude de aboamento da axuda concedida e demais documentación xustificativa establecida segundo o disposto na base 21ª, Xustificación da subvención, da Resolución do 22 de maio de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a adquisición de equipamentos deportivos e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento PR949A).

Sexto. Esta resolución esgota a vía administrativa e contra ela pode interpoñerse un recurso potestativo de reposición ante a secretaria xeral para o Deporte, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, ou ben, un recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación.

Santiago de Compostela, 23 de setembro de 2019

José Ramón Lete Lasa
Secretario xeral para o Deporte

ANEXO I

Listaxe de entidades beneficiarias

a) Clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas e federacións deportivas:

Entidade

NIF

Investimento aprobado

Puntos

Axuda

Club Kayak Tudense

G36029908

24: Chalecos, Ergómetros, Motor Lancha Neumática, Embarcación

1. Remolque

120

14.935,36 €

Club de Remo Robaleira

G36111300

24: Ergómetro

3. Furgoneta

120

15.448,00 €

Escuela de Piragüismo Ciudad de Pontevedra

G36113827

3. Furgoneta

115

18.000,67 €

Clube Escola Piragüismo Poio

G36250991

24: Embarcacións

1. Remolque

110

5.943,20 €

Club Fluvial de Lugo

G27008549

3. Furgoneta

110

20.000,00 €

Asociación Deportiva Tripenta Terras de Lugo

G27451582

12: Bici/S, Rodillo/s E 3: Valos

2. Material de Ximnasio (Colchonetas)

1. Caixa de Primeiros Auxilios

110

3.043,06 €

Club Remo Tui

G94012671

3. Furgoneta

1. Caixa de Primeiros Auxilios

105

16.000,00 €

Clube de Piragüismo C.P. Portonovo

G36397669

24: Embarcacións, Palas, Remoergómetros

105

19.512,40 €

Monte Real Club de Yates de Baiona

G36623346

24: Barco Adaptado e Embarcación

1. Carro

100

20.000,00 €

Club Tríatlon Cidade de Lugo Fluvial

G27139013

3. Furgoneta

100

15.200,00 €

Club Taekwondo Neka Monforte

G27379478

17: Tapiz, Petos e Cascos Electrónicas e Receptores

3. Furgoneta. 2. Material de Ximnasio (Discos)

2. Desfibrilador

100

20.000,00 €

Club Bádminton As Neves

G36367662

5. Bádminton: Redes e Postes

2. Material de Ximnasio (Barras, Discos, Pesas e Colchonetas)

1. Caixa de Primeiros Auxilios

100

1.600,00 €

Clube de Taekwondo Hebe

G94022167

17: Petos Electrónicos e Casos Electronicos

100

9.196,00 €

Club Marítimo, Deportivo e Cultural Breogán de O Grove

G36015634

24: Embarcacións E Palas

100

12.602,05 €

Club de Remo Náutico de Riveira

G70378047

24: Traiñera

1. Remolque

95

20.000,00 €

Federación Galega de Triatlón

V36703932

12. Bicicletas. Rodillos

95

23.905,22 €

Federación Galega de Piragüismo

G36040764

24. Embarcacións (Lancha)

95

14.120,22 €

Federación Galega de Loita

G36651081

3. Furgoneta

3. Caixa De Primeiros Auxilios. Desfibrilador

95

29.120,00 €

Club Náutico O Muíño Ribadumia

G36252831

24: Embarcacións, Ergómetros

95

15.333,34 €

Club Halterofilia Coruña

G15226160

18. Halterofilia: Barras e Discos

95

2.317,01 €

Club Remo do Miño

G36034999

24: Embarcación e Palas

95

5.760,00 €

Real Club Náutico de La Coruña

G15043581

24: Lancha Neumática

3. Furgoneta

90

17.739,33 €

Club Boxeo Kickboxing Coruña

G15643943

10. Boxeo E 17. Kickboxing: Tatami e Cascos

1. Remolque. Material De Ximnario

1. Caixa de Primeiros Auxilios

90

11.351,28 €

Federación Galega de Tiro Olímpico

G32014821

29. Diana

4. Marcadores Portatiles e Sistemas de Cronometraxe

90

12.771,79 €

Federación Galega de Judo e DA

G15109267

17. Tatami ou Tapiz. Marcadores Portátiles e Sistema de Cronometraxe

90

9.144,99 €

Real Club Náutico de Sanxenxo

G36027621

24: Embarcacións

90

11.200,00 €

Clube Deportivo Flic Flac

G36931582

32. Cama Elástica

90

9.413,80 €

Club Taekwondo Mat's

G36346518

17: Tatami, Petos, Cascos, Transmisores e Receptores Electrónicos

90

5.510,41 €

A. D. Gimnasio Escuela Tao

G36724607

17: Petos Electrónicos

90

2.484,00 €

Federacion Galega de Halterofilia

G15121700

18. Barras e Discos

90

2.340,24 €

Club Ximnasia Pavillón Ourense

G32312589

21. Trampolín

90

3.100,00 €

Club Náutico Pontecesures

G36401727

24: Ergómetro

3. Furgoneta

1. Caixa de Primeiros Auxilios

85

18.912,00 €

Club Galego de Surf

G27761147

24: Embarcacións E Palas e Tabla

1. Baca. 2. Halteras, Pesas. 4. Cronometraxe

1. Caixa de Primeiros Auxilios

85

12.738,85 €

XSM Clube Ciclista

G94189602

12. Cicilismo: Rodillo/s

1. Remolque

85

3.080,00 €

Total

421.823,21 €

b) Federacións deportivas galegas (reserva do 30 %):

Federación

NIF

Puntos

Investimento aprobado

Axuda

Real Federación Galega de Vela

G36644862

115

30. Embarcacións

3. Furgoneta

30.000,00 €

Federación Galega de Ciclismo

G36644870

110

12. Bicicletas

3. Furgoneta

23.872,00 €

Federación Galega de Ximnasia

G32023210

110

32. Tatami ou Tapiz

30.000,00 €

Federación Galega de Atletismo

G15103500

105

3. Xavalinas, Discos, Pesos, Pértegas

4. Marcadores Portatiles e Sistemas de Cronometraxe

24.122,45 €

Federación Galega de Taekwondo

G15237233

100

17. Tatami. Cascos. Petos Electrónicos

17.600,00 €

Federación Galega de Remo

G15117385

100

24. Embarcacións Remos

29.968,00 €

Federación Galega de Boxeo

V15108996

95

10. Tatami Ou Tapiz, Cascos de Protección

3. Furgoneta. 7. Ring

1. Caixa de Primeiros Auxilios

23.280,00 €

Total

178.842,45 €

ANEXO II

Solicitudes desestimadas e inadmitidas

Motivo:

Anexo IV

Non emenda a falta de presentación do anexo IV

AEAT (A):

Non está ao día das obrigas tributarias por incumprimento de presentación de declaracións ou autoliquidacións

AEAT (B):

Non está ao día no pagamento de débedas tributarias en período executivo

ATRIGA:

Débedas coa Axencia Tributaria de Galicia

SS:

Non está ao día no cumprimento das obrigas de pagamento da Seguridade Social

MNS

Material non subvencionable

Anexo V

Falta/presentación incorrecta do anexo V

Non RED

A entidade non está inscrita no Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia

Entidade

NIF

Motivo

A.D. Rayo Sadense

G15164593

RED e MNS

A.D.R. Numancia

G15106412

ATCE

Agrupación Deportiva Manuel Peleteiro

G15143282

Anexo IV

Agrupación Deportiva Montecastelo

G36747574

MNS

Agrupación Deportiva Sodim

G27727965

MNS

Alondras C.F.

G36011187

MNS

Armenteira e Punto

G36569416

Anexo IV e MNS

Asociación Cabaleiros Os de Sempre

G94138054

Anexo IV

Asociación Cultural e Deportiva Albatros

G36275337

MNS

Asociación Deportiva Club de Fútbol San Sadurniño

G15595903

Anexo IV e MNS

Asociación Deportiva Dom +

G36537819

Anexo III, anexo IV e anexo V

Asociación Deportiva Sociedad Rio Cabe

G27389907

MNS

Asociación Xuvenil Deportiva Verdugo

G36347938

Anexo III, anexo IV e anexo V

Athletic Coruña Hockey Clube

G70124755

MNS

Atlético Club Perillo

G70042122

MNS

Atlético Coruña Montañeros C.F.

G70420534

MNS

Baíña Fútbol Sala

G36981140

AEAT (A) e MNS

Betanzos C.F.

G15384183

ATCE

C.D. Rúa

G32133886

Anexo IV

C.F. Vistaalegre

G70206925

AEAT (A) e MNS

C.P.A Coruxo

G27865831

MNS

Caldas C.F.

G36199495

MNS

CD Establos Vigo

G36982296

Anexo IV, anexo V e MNS

CD. Santaballés

G27142686

Presentación electrónica PR949A

Círculo Mercantil e Industrial Club de Campo

G15027410

ATCE

Club Acuatic Oleiros

G70214846

Anexo IV

Club Adeco-Dea

G15257645

MNS

Club As Rodas Patinaxe Artística C.A.R.P.A.

G36645091

MNS

Club Atlético San Pedro

G15262058

Anexo IV

Club Atletismo Samertolameu

G36321750

MNS

Club Baloncesto Condado

G36122844

Anexo IV e MNS

Club Baloncesto Noia

G15129588

MNS

Club Balonmán Lucus

G27381789

Anexo IV

Club Balonmán Tui

G36272961

ATCE e MNS

Club Box 001 Ourense

G32467748

AEAT (A), anexo IV, anexo V e MNS

Club Cervecería o Cotón Negreira

G70537832

Anexo IV

Club Ciclismo Triatlón Poio

G36517712

Anexo IV e MNS

Club Ciclista Cidade de Lugo

G27242825

Presentación electrónica PR949A

Club Ciclista Negreira

G70190210

AEAT (A) e MNS

Club Ciclista Sada

G70448048

MNS

Club Ciclista Vivero

G27035492

Anexo IV e anexo V

Club Compañía de María (A Coruña)

G15228315

ATCE

Club de Bolos Portameán

V36970291

MNS

Club de Fútbol Deportivo Chaín

G36794196

ATCE

Club de Tiro Cernadiñas Novas

G36100550

Anexo IV e presentación electrónica PR949A

Club Deportivo Castro

G27148980

ATCE

Club Deportivo Choco

G36041994

MNS

Club Deportivo Flechas por un Tubo

G70583158

Anexo IV

Club Deportivo Freestyle Slálom Vigo

G27722305

MNS

Club Deportivo La Peña L.P.

G94085925

MNS

Club Deportivo Mergulloviveiro

G27504984

MNS

Club Deportivo Old School Boxing

G27773928

Anexo III, anexo IV e anexo V

Club Deportivo Sagrado Corazón

G27459999

MNS

Club Deportivo Stadium de Arteixo

G15592850

MNS

Club DHGalicia

G27421064

MNS

Club Escola Rosalía

G27827856

Anexo IV e MNS

Club Fútbol Sala Os Meigallos Sarria

G27326628

Anexo IV e anexo V

Club Halterofilia Vigo

G36757623

MNS

Club Hípico San Cosme

G36331163

MNS

Club Inmare

G94073160

AEAT (B), anexo III, anexo IV e anexo V

Club Kempo Barbanza

G70292727

MNS

Club Minauta

G36834240

MNS

Club Natación Coruña

G15115900

MNS

Club Ourense Volei Praia

G32364978

AEAT (A), anexo IV e MNS

Club Patín Axel Arteixo

G15800618

Anexo IV e MNS

Club Patinaxe Artístico Valladares

G36765733

MNS

Club Peña Trevinca Montañeiros de Galicia

G36630192

MNS

Club Petanca Bembrive

G36816114

Anexo III, anexo IV e MNS

Club Petanca Foro

G27753284

Anexo III, anexo IV e MNS

Club Petanca Madroa

G27722354

Anexo IV e anexo V

Club Piragüismo Taxamar

G15603988

RED e anexo V

Club Polideportivo Saudade

G36662344

Anexo IV

Club Recreo Cultural La Estrada

G36435758

Anexo IV e representación

Club Sincro Ferrol

G15924475

Anexo IV

Club Sporting Zas

G15349152

Anexo III e anexo IV

Club Tenis Gondomar

G36992352

Anexo III e anexo IV

Club Tiro Olímpico Eiroas

G32019077

Anexo IV

Club Volei Praia Milenio Ourense

G32482572

MNS

Clube Balonmán Cañiza

G36320729

MNS

Clube de Bolos Estivada

G27749407

MNS

Clube de Remo Vilaxoán

G36205698

Anexo IV e anexo V

Clube Gallaecia Raid

G15976558

MNS

Corujo Club de Fútbol

G36708212

ATCE

E.D. Poio (Escolas Deportivas de Poio)

G36444446

MNS

Eiris Sociedade Deportiva

G15644347

MNS

Escola Estrada de Fútbol Base

G94112034

Anexo IV, anexo V e ATCE

Escola Ferrolá de Xadrez

G15721962

MNS

Escola Futsal Morrazo

G94097664

ATCE e MNS

Escuela Deportiva Lar

G36523629

ATCE e RED

Escuela Deportiva Marín

G94107869

Anexo III, anexo IV e anexo V

Escuelas Deportivas Artai

G32352593

AEAT (A) e MNS

F.B. Gondomar

G36905107

Anexo IV

Federación Galega de Aeronáutica

G36648368

MNS

Fortuna Clube de Patinaxe

G94154333

Anexo III, anexo IV e anexo V

Fundación Club Náutico de Vigo

G27856962

ATCE e RED

Judo Club Oleiros

G15686074

Presentación electrónica PR949A

Keltoi Cruces

G36373132

Anexo IV

Limens Wind Sup Club

G94100955

AEAT (B) e MNS

Mondariz F.C.

G36150951

MNS

Obradoiro Club de Amigos Baloncesto S.A.D.

A70334875

MNS

Outes F.C.

G70248232

MNS

Patos Surf Club

G36796209

Anexo IV e anexo V

Peña Cultural e Deportiva Blanco e Negro

G36143808

Anexo IV e MNS

Pontevedra C.F. S.A.D.

A36029577

MNS

Portonovo Sociedade Deportiva

G36010163

AEAT (B) e ATCE

Real Club Náutico Rodeira de Cangas

G36040756

ATRIGA, AEAT (B), anexo IV e anexo V

S. Cultural y D. Rabadeira

G15503618

MNS e anexo IV

Santiago Rugby Club

G70303698

AEAT (A)

Sárdoma C.F.

G36615607

MNS

Sociedad Deportiva Barallobre

G15264427

Anexo IV e anexo V

Sociedad Viguesa de Tiro Olímpico (SOVITO)

G36631992

Anexo IV, anexo V e RED

Sociedade Cultural y Deportiva Liceo Casino de Tui

G36035442

MNS e RED

Sociedade de Montaña Artabros

G15068349

AEAT (B) e anexo IV

Sociedade Deportiva Esclavitud

G15409147

Anexo IV e ATCE

Sociedade Deportiva O Val de Narón

G15383433

AEAT (B)

Sociedade Deportiva Pontearnelas

G36404424

AEAT (A) e MNS

Sociedade Deportiva Río Sar

G15287733

Anexo IV

Sociedade Deportiva Xove Fútbol Sala

G27396241

MNS

Team Cycling Galicia

G94183399

Anexo IV

Team Thunder

G94094554

Anexo IV e anexo V

Unión Deportiva Barbadás

G32264814

MNS

Ximnasia Rítmica de Vilagarcía

G94159290

MNS

ANEXO III

Solicitudes desestimadas polo esgotamento do crédito desta convocatoria*

A través da Resolución do 24 de setembro de 2019, da Secretaría Xeral para o Deporte, apróbase unha segunda convocatoria do ano 2019 para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a adquisición de equipamentos deportivos (código de procedemento PR949A), non sendo necesario a presentación dunha nova solicitude por parte das entidades solicitantes ao amparo da Resolución do 22 de maio de 2019, cuxa solicitude fose desestimada en base á non dispoñibilidade de crédito desa convocatoria. Neste suposto, o inicio do procedemento será de oficio pola Administración.

Entidade

NIF

Puntuación

Club Deportivo Inclusivo Enki

G70505276

85

Club Piragüismo Illa de Arousa

G36042067

85

Club Piragüismo Verducido Pontillón

G36583946

85

Club Náutico Deportivo Riveira

G15033152

85

Club Piragüismo Penedo

G36020758

85

Club de Remo Olímpico do Mandeo

G70460225

85

Agrupación Deportiva Minusválidos

G15124449

85

Club de Taekwondo Mace Sport

G36301794

85

Club Taekwondo Patiño-Moaña

G36517878

85

Club de Montaña y Piragüismo Quixós

G27255827

80

Sociedad Deportiva Tirán

G36187367

80

Club de Tenis El Rial

G36043354

80

Club Balonmán Atlético Guardés

G36176337

80

Club Ciclista Maceda

G32028813

80

Atletismo Vila de Cangas

G36236594

80

Club Ciclista Rías Baixas

G36842946

75

Club Kayak Vigo

G36978559

75

Club Extol La CramolaTeam

G94130168

75

Sociedade Deportiva Samertolameu

G36039808

75

Club de Remo Cabo de Cruz

G15093610

75

Club Piragüismo Ciudad de Lugo

G27107176

75

Club Remo Rianxo

G15087208

75

Club Escudería Scratch Fene

G15984321

75

Club de Piragüismo Ribeiras do Tambre

G15120298

75

Club Ciclista Ponteareas

G36035293

75

Agrupación Deportiva Fogar da Xuventude

G15160773

75

Club de Remo Mecos

G36048684

75

Club Marítimo de Canido

G36630127

75

Judo Club Bergantiños

G70457411

75

Club Natación Ponteareas

G36311363

75

Club de Tiro Río Lérez

G36541662

75

Escuela Ayude

G70159959

75

Club Polideportivo Athlos

G32028292

75

Club Ría de Betanzos

G15128853

75

Club Ciclista Vigués

G36650885

70

Club do Mar Noia

G15120744

70

Club Bádminton Tui

G94130242

70

Club Natación Sincronizada Pontevedra

G36513158

70

Club Arquitectura Técnica (CRAT)

G15116759

70

Club Náutico Cobres

G36048601

70

Club Turbo Box

G32497141

70

Club de Esgrima de Vigo «El Olivo»

G36869873

70

Club Treboada-Pontevedra

G36052637

70

Akai Ryu

G70294863

70

Club de Montañismo Lucus Augusti

G27269406

70

Club de Loita Pontevedra

G36591626

70

Club Ciclista Farto

G94052693

65

Club Tea de Mondariz Balneario

G36126647

65

Team Cycling Galicia

G94183399

65

Club Patins Lostregos Lucus

G27267483

65

Sociedad Atlética Val Miñor

G36783991

65

Club Náutico Firrete

G15080831

65

Club Voleibol San Martiño

G32133969

65

Agrupación Deportiva Xuvenil Milagrosa

G27109636

65

Judo Club Arteixo

G70217757

65

Club Deportivo Renbu-Kan

G15773112

65

PC Salvamento Sanxenxo

G36400679

65

Ctm Espedregada Oroso

G36207298

65

Grupo Deportivo Supermercados Froiz

G36327153

65

Club Naval de Pontevedra

G36043032

65

Club Moo Duk Kwan

G27235035

65

Escuela Atlética Lucense

G27236025

65

Club Ourense Atletismo

G32314379

65

Club Natación Portamiña

G27268531

65

Cornelios

G36457901

65

Kennel Den (Kennel, Deportes en Espazos Naturais)

G94129079

65

Dobok Escuela de Taekwondo

G70285119

65

Club Star Dance

G27388867

65

Arcadecyclesteam

G94107653

60

Agrupación Polideportiva San Ramón

G27444082

60

Club Ciclista O Rosal

G36044741

60

Asociación Recreativa Ciclismo Oiense

G94077054

60

Club Teabikes

G94094430

60

Vigo Rugby Club

G36680924

60

Asociación de Escaladores Ourensáns

G32341943

60

Escola Basket Xiria

G70045844

60

Asociación Deportiva Judo Muralla

G27493485

60

Club Tríatlon Santiago

G15630288

60

Círculo Cultural Recreativo de Chapela

G36015451

60

Club Ribadumia Tenis de Mesa

G36549608

60

Club Montañeiros Celtas

G36637890

60

Amegrove Club de Remo Deportivo Cultural

G36037950

60

Club Piragüismo Rías Baixas

G70196126

60

Club Voleibol Noia

G15318181

60

Club de Mar Ría de Aldán

G36043149

60

Club de Regatas de Perillo

G15064181

60

Club Remo Puebla

G15203169

60

Club de Piragüismo As Torres Romaría Vikinga de Catoria

G36035202

60

Club de Tiro Olímpico Carral

G15617491

60

Club Deportivo Padre Faustino

G70015367

60

Club Baile Deportivo Pasos-Baile Galicia

G27750371

60

Asociación Deportiva Kiap

G36788594

60

Gimnasio Club Simón

G36886901

60

Club Fluvial O Barco

G32132318

60

Club Halterofilia Pabellón

G32313991

60

Club de Lucha San Ignacio

G36708303

60

Club Cabanas KDM

G70345970

60

Club Deportivo Ximnasia Rítmica Compostela

G70298815

60

Club Escola Hungaresa de Esgrima-Pontevedra

G36576007

60

Club Kickboxing Club Juancho Vázquez

G70280458

60

Agrupación Deportiva Náutico de Narón

G15218316

60

Club O Pasatempo

G70286968

60

Club Ciclista Estradense

G36235935

55

Domaio F.C.

G36039352

55

+ Enduro HTB

G27796556

55

U.D. Carral

G15128671

55

Club Atletismo Santiago

G70389721

55

Club Atletismo Narón

G15215759

55

Escuela de Boxeo El Canario

G70369921

55

Asociación Deportiva Limiactiva

G32341067

55

Club de Tenis Codesal

G36028843

55

Club Loita Lugo

G27378520

55

Club Piragüismo Olívico

G27822006

55

Clube de Montaña Xistra

G36743540

55

Club Deportivo Valladares

G36629657

55

Club Natación e Salvamento A Estrada

G94100534

55

Club Remo Chapela

G36039915

55

Clube Arco-Ferrol

G15929516

55

Arteal Tenis de Mesa

G15711369

55

Asociación Deportiva Wudang

G36588309

55

Club de Remo Vila de Cangas

G36040681

55

Club ADAS

G32027195

55

Sociedad Gimnástica de Pontevedra

G36041499

55

Club de Ximnasia Rítmica de Arousa

G36491660

55

Club Ximnasia Oroso

G70423868

55

Club Natación Sincronizada Ourense

G32341893

55

C.D. Xuvenil Teis

G36713493

55

Club Polideportivo ACEESCA

G36234771

55

Kick Boxing Club Arcade

G36384311

55

Agrupación Deportiva Tamiar Apamp

G36657450

55

Club Depornautic Arousa

G94138484

50

My Surf Coach

G70569744

50

Club Ciclista Ribadumia

G94181039

50

Catoira S.D.

G36312445

50

Agrupación Montañeros Independientes

G15291370

50

Spartan Team Tomiño

G94126638

50

Club Unión Deportiva Pastoricense

G27147628

50

Grupo Xuvenil Piragüismo As Pontes

G15104482

50

Club Piragüismo Fluvial Allariz

G32102899

50

Club do Mar Bueu

G36039501

50

Club Piragüismo Cambados

G36217701

50

Asociación Futevolei Vigo

G27848688

50

Club San Francisco Teo

G15861701

50

Club Fluvial Avión

G32385304

50

Agrupación Deportiva Judo Ferrolterra

G15957756

50

Racing Cycling Team

G27707652

50

Club Bunkai

G15576614

50

Asociación Vilagarcía Esgrima

G94048733

50

Club de Remo Coruxo

G36726750

50

Tenis de Mesa Monteporreiro

G36376630

50

Comesaña Sporting Club

G36645257

50

Club Aguamarina Sincro

G70132170

50

Club Ximnasia Ferrolterra

G15230931

50

Club de Remo Ribadeo

G27136704

50

Club Ximnasia Rías Baixas

G36596310

50

Club Saraiba E.D. Poio

G36277861

50

Club Sincro Ferrol

G15924475

50

Club Gravitty

G27483668

50

Club de Mar Cariño

G15109069

50

Club de Lucha El Castro

G36707586

50

Club Loitas Olímpicas de Vilalba

G27213131

50

Club Judo Lugo

G27149988

50

Club Bádminton A Estrada

G36236511

50

Club Acuático Umia

G36291250

50

Club Bowling Celta

G36685345

50

Salvamento Acuático Pontevedra «SAPO»

G36233526

50

Club Rugby Ferrol

G70176227

45

Club Deportivo Zalaeta

G15078116

45

Sociedad Deportiva Chispa

G94146032

45

Club Deportivo Náutico de Miño

G15626997

45

Club USC

Q1518001A

45

Lugo Running Club

G27462308

45

Club Tenis de Mesa Cidade de Narón

G15892946

45

A.D.C.P. Zas

G15315187

45

Zalaeta 100tolos

G70297452

45

Aromon Pontevedra Montañeiros A Roelo

G36149714

45

Sares-TKD Cangas

G94064615

45

Peña Ciclista Moto Bike

G36233062

45

Club de Montaña Coruña

G70572359

45

Club do Mar de Mugardos

G15097363

45

Club de Tenis de La Coruña

G15055288

45

Agrupación Viguesa de Atletismo

G36645109

45

Club del Mar de San Amaro

G15057870

45

Club Natación Pabellón Ourense

G32310336

45

Escolas Deportivas de Lourenzá

G27211994

45

Club Viaxes Amarelle F.S.

G15779929

45

Club Emeve

G27041490

45

Club Porta XI, C.B.

G27324284

45

Club Voleibol Ourense

G32146391

45

Atletismo A Estrada

G94060142

45

Club Baloncesto Arxil

G36039584

45

Club Covelo Patinaxe Artística

G36474575

45

Asociación Deportiva O Fisgón

G94044732

45

Club Olimpic Vilagarcía

G36373140

45

Agrupacion Deportiva Nuestra Señora del Pilar

G27040013

40

Club Esmelle BTT

G15322738

40

Foz Contact Ari

G27503705

40

Club Deportivo La Purísima

G32411381

40

JudoClub Galicia Sur

G27781541

40

Racing Club Villalbés

G27119858

40

Club Náutico Cangas

G36457877

40

Campus Universitario Ourense Rugby

G32320996

40

Club de Tiro San Roque

G27135037

40

Vilagarcía Tenis de Mesa

G94127768

40

Ximnasio Escola Garrapucho

G15716905

40

Agrupación Deportiva Vincios

G36939064

40

FCXinzo

G36122901

40

Club Esgrima Tres Armas Ferrol

G15695505

40

Club Piragüismo Rianxo

G15692270

40

Club Ciclista Spol

G36039709

40

Club Piragüismo Viveiro

G27210640

40

Club Náutico Castrelo de Miño

G32158461

40

Cinania T.M.

G36438232

40

Club Kayak Polo Combarro

G94037512

40

Club Vilas-Alborada Judo

G70431325

40

Club Tenis Ponteareas

G94008158

40

Círculo Cultural Deportivo de Cesantes

G36015741

40

Clube Rugby Lalín

G36104685

40

Club Judo Tudense

G94117884

40

Club de Taekwondo Taekanart

G94018652

40

Escuela Fútbol Base Amistade-Meirás

V70087523

40

Club Quicela Gimnasia Rítmica

G27385699

40

INNAE

G94183449

40

Club Atletismo Sar

G15586548

40

Sporting Club Casino de La Coruña

G15006976

40

Balonmán Rodeiro

G94105269

40

Escudería Surco

G36395788

40

Judo Club Universidade da Coruña (UDC)

G70345400

40

Club Béisbol y Sófbol Andrea

G15265473

40

Escolas Balonmán Xiria

G70046362

40

Club Maristas A Coruña

G15436678

40

Club Balonmán Porriño

G36246858

40

Club Carmelitas Vedruna

G32227183

40

Club Balonmán Cangas

G36102705

40

Club Bádminton Ponteareas

G94088416

40

Club Salvamento Vilagarcía

G94093721

40

Club Silva S.D.

G15100191

40

Voleibol Maniotas

G36580736

35

CD Tenis de Mesa Topspin

G94168168

35

Club The Cutarc Team

G70497219

35

Goián C.F.

G36219830

35

Sociedade Recreativa San Xoán de Calo

G15069883

35

Pontevedra Rugby Club

G94002078

35

Club Sporting Pontenova

G27138288

35

Club Remeiros de Vigo

G27810688

35

Club Ximnasia Viveiro

G27462647

35

Club Ciclista Bici Verde

G36814515

35

Oroso T.M.

G70238886

35

Club Ciclista Compostelano

G15065642

35

Piragüismo Vilaboa

G36163681

35

Club BTT Caimanes Betanzos

G70152384

35

Club de Remo Muros

G15166333

35

C.D. Arcade

G36143238

35

Sala Viguesa de Esgrima Antiga

G94027513

35

Muralla Rugby Club

G27103423

35

Agrupación de Montaña e Escalada Bestarruza

G15643554

35

Escuela Orensana Municipal de Piraguismo

G32262479

35

Club Torre S.D.

G15068760

35

Círculo Ferrolano de Ajedrez

G15153976

35

Moto Club VFM

G94110996

35

Luceros

G94085230

35

Padelprix Club Deportivo

G32451650

35

Balonmán Xallas Fútbol Club

G70313499

35

Asociación Cultural e Deportiva Dorna

G36031292

35

E.D.M. Municipais de Salceda

G36352854

35

Club Deportivo Xadrez Ourense

G32361271

35

Clubexa

G70477070

35

Club Badminton Ravachol Pontevedra

G94146743

30

Club Atletismo Tui

G36259620

30

Asociación Deportiva Grand Jeté

G94127834

30

Club Ribeira Fútbol Sala

G27342005

30

C. Conxo Tenis de Mesa

G15458763

30

Asociación de Boxeo de Pontevedra

G36459741

30

Os Ingleses Rugby Club

G36101251

30

Praíña Sp.C.

G15367329

30

Club Deportivo Velle

G32147761

30

Club San Tirso S.D.

G15254774

30

Club Sociedade Deportiva Muimenta

G27109099

30

Leis 26 Fútbol Sala

G36109163

30

A.C.D.R. Grupo Bazán

G15277957

30

Club Ximnasio Fibra

G15579782

30

Asociación Deportiva A Forna de Budiño

G27723352

30

Escola Xadrez Pontevedra

G94022498

30

Club Bolos Camos

G36741395

30

Club Basketmi Ferrol

G15282221

25

Club de Tiro Costa Lucense

G27116698

25

Gondomar Acro Club

G27868801

25

Club Game Sport

G27503846

25

Club Deportivo Miño

G36321289

25

Club de Billar Manhattan

G27852011

25

C.D. Soutomaior

G36129492

25

Escola Fútbol Base Cangas

G94043700

25

Club Deportivo Sar Extramundi

G70416524

25

Asociación Deportiva Nicraniense

G15561293

25

Asociación Xuvenil Saraiba do Mar

G36324523

25

Unión Deportiva Monte Louro

G15481195

25

Campus Ourense Club Balonmán

G32463507

25

O Parrulo F.S.

G15302136

25

Obradoiro Club de Amigos del Baloncesto

G15027402

25

Sociedad Deportiva Atlético Novás

G36105542

25

Club Centaurus Crosstraining

G27862457

25

Taekwondo Vilalba Jansu

G27338672

25

Escola Luguesa de Xadrez

G27211960

25

Club de Xadrez Recatelo

G27268887

25

Club de Pádel Narón

G70082045

25

Club Acuático Laracha

G15863079

25

Asociación Cultural Deportiva Gam

G36155943

20

Piragüismo Aldán

G94015567

20

Clube de Taekwondo Kae Sport

G27830975

20

Illas Cíes Tenis de mesa

G27849090

20

Club Polideportivo Aspanaex

G36819779

20

Club Marítimo Tambo

G36042182

20

Asociación Deportiva Esteirana Remo

G15823354

20

Club Náutico de Camariñas

G15364623

20

Club Hípico Juan Oliveira

G36496321

20

Club Rafa Tapias

G36362549

20

HC Ponteareas

G94187846

20

Asociación Gallega de Bilar-Pool

G36201093

20

Club Rápido Bahía de Aldán

G36047322

20

Sociedad Deportiva O Pino

G15321698

20

Club Deportivo Narón

G70455928

20

Asociación Deportiva Cultural Lugo Sala

G27456623

20

Sociedade Deportiva Viveiro

G27435718

20

Club Deportivo Pontellas

G36319911

20

Agrupación Deportiva Bosco

G32147357

20

Asoc. Club de Bolos Belesar-Urgal

G36742914

20

Club de Billar Sportivo Ponteareas

G94142924

20

Club Independiente

G36894749

20

Club Xadrez CEIP Pereiro de Aguiar

G32431835

20

Club Xadrez Arteixo

G15660335

20

Real Aeroclub de Santiago

G15028509

20

Club de Xadrez Millarengo Cultura

G70311980

20

Club Xadrez Rianxo

G70141536

20

Club Xadrez Fontecarmoa

G36404572

20

Club Xadrez Mos

G27809979

20

Club de Remo Virxe da Guía

G36650273

20

Club Deportivo Corgo

G27218452

15

Club Billar Circulo Chantada

G27435098

15

Club La Algalia

G15607203

15

Círculo Chantadino de Xadrez

G27330620

15

Escuela Municipal de Ajedrez de Puenteareas

G36172849

15

CD San José de Cluny Vigo

G27857465

15

Centro Veciñal e Cultural de Valadares

G36805158

15

Asociación Xadrez Ourensán Universitario

G32314213

15

Unión Balonmán Lavadores

G36810075

10

Club Deportivo Aspavi

G36954253

10

Cordeiro C.F.

G36108207

10

Club de Xadrez A.C. A Estrada

G36213197

5

Escola de Kickboxing Madokoan e Disciplinas Asociadas

G32262677

5

Federación

NIF

Puntos

Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia

G27033737

85

Federación Galega de Natación

G15137201

85

Federación Galega de Baloncesto

V15115306

75

Federación Galega de Caza

V15117849

70

Federación Galega de Balonman

G36690832

70

Federación Galega de Hípica

V36657955

70

Federación Gallega de Kickboxing

G27464221

70

Federación Galega de Mononáutica

G36663664

65

Real Federación Galega de Fútbol

G15055890

65

Federación Galega de Montañismo

G36630259

65

Federación Galega de Automobilismo

Q8255003I

60

Federación Galega de Rugby

G15111156

60

Federación Galega de Esgrima

G15109077

60

Federación Galega de Tiro Con Arco

G27034131

60

Federación Galega de Badminton

V36645133

60

Federación Galega de Golf

V15133994

50

Federación Galega de Motociclismo

G36651065

50

Federación Galega de Xadrez

G36644789

45

Federación Galega de Voleibol

V15067978

45

Federación Galega de Billar

G36680122

40

Federación Galega de Tenis de Mesa

V15149453

30

Federación Galega de Bolos

V36650133

25

Federación Galega de Espeoloxía

G15062193

15