Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 194 Venres, 11 de outubro de 2019 Páx. 44968

III. Outras disposicións

Axencia Galega da Calidade Alimentaria

RESOLUCIÓN do 3 de outubro de 2019 pola que se dá publicidade á concesión das axudas da convocatoria do ano 2019 á nova participación de agricultores en réximes de calidade, no marco do Programa de desenvolvemento rural para Galicia 2014-2020, ao abeiro da Resolución do 28 de xaneiro de 2019.

Mediante a Resolución do 28 de xaneiro de 2019 (DOG núm. 33, do 15 de febreiro), a Axencia Galega da Calidade Alimentaria publicou a convocatoria das axudas á nova participación de agricultores en réximes de calidade, no marco do Programa de desenvolvemento rural para Galicia 2014-2020.

O artigo 12 punto 6 da Resolución do 28 de xaneiro de 2019 dispón que todas as resolucións serán notificadas de acordo co establecido no artigo 45.1.b) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. De conformidade co establecido no dito artigo, a notificación realizarase mediante a publicación no Diario Oficial de Galicia.

Por outra banda, mediante o artigo 19 do Decreto 52/2018, de creación da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, facúltase a dirección da dita axencia para resolver os procedementos de concesión de axudas e subvencións que se tramiten no ámbito das súas competencias.

De acordo co anterior, o día 3 de outubro de 2019 a dirección da Axencia Galega da Calidade Alimentaria da Consellería do Medio Rural asinou a resolución de concesión das axudas aprobadas para a convocatoria 2019 ao abeiro da mencionada Resolución do 28 de xaneiro de 2019.

Por todo o anterior, resolvo dar publicidade á resolución deste centro directivo do 3 de outubro de 2019 pola que se conceden as axudas á nova participación de agricultores en réximes de calidade para a convocatoria 2019, que se transcribe a continuación:

«Resolución de concesión das axudas á nova participación de agricultores en réximes de calidade para a convocatoria 2019».

Base legal:

Resolución do 28 de xaneiro de 2019, da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas á nova participación de agricultores en réximes de calidade, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural para Galicia 2014-2020, e se convocan estas axudas para o ano 2019 (DOG núm. 33, do 15 de febreiro).

Logo da proposta da xefatura da Área da Calidade Alimentaria da Axencia Galega da Calidade Alimentaria,

RESOLVO:

1. Aprobar as axudas económicas a favor dos solicitantes que se relacionan no anexo I «solicitudes aprobadas», desta resolución, ordenados alfabeticamente e agrupados polo réxime de calidade diferenciada en que participa.

Estas axudas outórganse de acordo co artigo 5 da Resolución do 28 de xaneiro de 2019, en réxime de concorrencia competitiva e segundo os criterios de puntuación definidos no citado artigo, acadando o 100 % dos gastos subvencionables realizados e imputados á campaña anual que comprende o período que vai do 1 de maio de 2018 ata o 30 de abril de 2019, sen superar os 3.000 euros anuais por explotación.

As subvencións concedidas faranse efectivas con cargo á aplicación 14.A2.713D.770.01, cunha dotación de 172.944,55 €.

Esta aprobación comporta unha asignación do crédito establecido por un importe de 150.350,10 € (cento cincuenta mil trescentos cincuenta euros con dez céntimos).

Estas axudas concédense en virtude da medida 3.10 «apoio á nova participación de agricultores en réximes de calidade», do Programa de desenvolvemento rural para Galicia 2014-2020, cofinanciado con fondos Feader.

O pagamento desta subvención quedará condicionado a que, sen superar a data límite do 10.10.2019, os beneficiarios indicados no anexo I desta resolución efectúen o pagamento da cota de control e/ou inscrición e/ou participación no réxime de calidade correspondente.

Os beneficiarios terán ata o día 31.10.2019 (inclusive) para presentar a seguinte documentación xustificativa:

– Solicitude de pagamento (anexo VI da Resolución do 28 de xaneiro de 2019 «Solicitude de pagamento para axudas á nova participación de agricultores en réximes de calidade»).

– Xustificantes dos gastos efectuados: facturas ou documento de valor probatorio equivalente, cunha relación numerada delas, así como a documentación que acredite o seu pagamento.

2. Denegar as axudas económicas dos solicitantes que se relacionan no anexo II «solicitudes denegadas», desta resolución, ordenados alfabeticamente e agrupados polo réxime de calidade diferenciada en que participa.

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, a persoa interesada poderá interpoñer recurso potestativo de reposición ante o director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, ao abeiro dos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 2 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante o órgano xurisdicional competente no prazo de dous meses desde a mesma data, de acordo co previsto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 3 de outubro de 2019

Manuel Rodríguez Vázquez
Director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria

ANEXO I

Solicitudes aprobadas

Listaxe de beneficiarios que participan no réxime de calidade xestionado polo Consello Regulador das Indicacións Xeográficas Protexidas de Carne de Vacún de Galicia (IXP Ternera Gallega).

Expediente

NIF

Apelidos/razón social

Nome

Importe solicitado

Importe subvencionable

Axuda concedida

TG-MR362A-000040-19

XXX1361XX

 

Ganadería O Val, S.C.

125,00

125,00

125,00

TG-MR362A-000030-19

XXX4776XX

 

Ganadería Blonde Lr, S.C.

190,00

190,00

190,00

TG-MR362A-000027-19

XXX4776XX

 

Ganadería Caloto, S.C.

260,00

260,00

260,00

TG-MR362A-000020-19

XXX5015XX

 

Explotación Gandeira Lago, S.C.

90,00

90,00

90,00

TG-MR362A-000016-19

XXX4969XX

 

Ganadería Josjara, S.C.

240,00

240,00

240,00

TG-MR362A-000015-19

XXX4956XX

 

Ganados Arandedo, S.C.

70,00

70,00

70,00

TG-MR362A-000014-19

XXX4776XX

 

Casa Perito Ouson, S.C.

155,00

155,00

155,00

TG-MR362A-000013-19

XXX4898XX

 

Campopena, S.C.

135,00

135,00

135,00

TG-MR362A-000012-19

XXX4899XX

 

Casa de Menor, S.C.

85,00

85,00

85,00

TG-MR362A-000010-19

XXX4896XX

 

Iglesias, S.C.

300,00

300,00

300,00

TG-MR362A-000009-19

XXX4767XX

 

Ganadería Moreda, S.C

110,00

110,00

110,00

TG-MR362A-000007-19

XXX4920XX

 

Explotaciones Digar, S.C.

130,00

130,00

130,00

TG-MR362A-000004-19

XXX4860XX

 

Fons Sacra, S.C.

105,00

105,00

105,00

TG-MR362A-000516-19

XXX5066XX

 

Casa Cambeiro, S.C.

145,00

145,00

145,00

TG-MR362A-000513-19

XXX2550XX

 

Hermanos López, S.C.

55,00

55,00

55,00

TG-MR362A-000038-19

XXX4756XX

 

Ganadería San Martiño, S.C.

215,00

215,00

215,00

TG-MR362A-000037-19

XXX5015XX

 

Cebaderos del Eume, S.L.

1.265,00

1.265,00

1.265,00

TG-MR362A-000035-19

XXX4801XX

 

Ganados Lucres, S.C.

1.590,00

1.590,00

1.590,00

TG-MR362A-000034-19

XXX4781XX

 

A Pena, S.C.

190,00

190,00

190,00

TG-MR362A-000033-19

XXX5069XX

 

Galbán, S.C.

155,00

155,00

155,00

TG-MR362A-000032-19

XXX2012XX

 

Ganadería O Pedregal, C.B.

75,00

75,00

75,00

TG-MR362A-000031-19

XXX4786XX

 

Feijoo, S.C.

1.410,00

1.410,00

1.410,00

TG-MR362A-000029-19

XXX4895XX

 

Precebo Casucho, S.C.

590,00

590,00

590,00

TG-MR362A-000028-19

XXX4899XX

 

Avícola y Ganadera Carril T.C.

215,00

215,00

215,00

TG-MR362A-000026-19

XXX4748XX

 

Hijos de Sara, S.C.

150,00

150,00

150,00

TG-MR362A-000025-19

XXX4900XX

 

Treilan, S.C.

520,00

520,00

520,00

TG-MR362A-000024-19

XXX4834XX

 

Ganadería Arias Castro, S.C.

515,00

515,00

515,00

TG-MR362A-000023-19

XXX4786XX

 

Ganadería Bolaño, S.C.

160,00

160,00

160,00

TG-MR362A-000022-19

XXX4782XX

 

Gananorte Montouto, S.C.

230,00

230,00

230,00

TG-MR362A-000019-19

XXX3766XX

 

Gandeiría Montañes, S.C.

95,00

95,00

95,00

TG-MR362A-000018-19

XXX1192XX

 

SAT Espiñeira Gutiérrez número 793

145,00

145,00

145,00

TG-MR362A-000017-19

XXX4903XX

 

Ganadería Casa Morán, S.C.

160,00

160,00

160,00

TG-MR362A-000008-19

XXX4767XX

 

Hermanos Valiña Irimia, S.C.

590,00

590,00

590,00

TG-MR362A-000005-19

XXX3967XX

 

Vacas de Buxo, S.C.

110,00

110,00

110,00

TG-MR362A-000003-19

XXX5527XX

 

Carnicosta, S.C.

75,00

75,00

75,00

TG-MR362A-000042-19

XXX1907XX

Abella López

Gonzalo

65,00

65,00

65,00

TG-MR362A-000043-19

XXX4364XX

Acebedo Costa

Beatriz

110,00

110,00

110,00

TG-MR362A-000044-19

XXX0928XX

Alba Gómez

Guadalupe

55,00

55,00

55,00

TG-MR362A-000045-19

XXX9281XX

Alonso Fernández

María Remedios

75,00

75,00

75,00

TG-MR362A-000046-19

XXX0446XX

Alonso González

Edilberto

75,00

75,00

75,00

TG-MR362A-000047-19

XXX7766XX

Alonso López

José

80,00

80,00

80,00

TG-MR362A-000048-19

XXX4690XX

Alonso Ramudo

Mónica

175,00

175,00

175,00

TG-MR362A-000049-19

XXX1774XX

Alvarellos Areas

Juan Antonio

110,00

110,00

110,00

TG-MR362A-000050-19

XXX7397XX

Álvarez Martínez

Ibán

175,00

175,00

175,00

TG-MR362A-000051-19

XXX7437XX

Álvarez Pérez

María Jesús

145,00

145,00

145,00

TG-MR362A-000052-19

XXX4101XX

Alvariño Gil

Mónica

90,00

90,00

90,00

TG-MR362A-000053-19

XXX4463XX

Alvela Domínguez

José Antonio

75,00

75,00

75,00

TG-MR362A-000054-19

XXX6548XX

Amor Loureiro

Manuel

65,00

65,00

65,00

TG-MR362A-000055-19

XXX2543XX

Amor Quintas

María Jesús

65,00

65,00

65,00

TG-MR362A-000056-19

XXX8642XX

Aran Noya

María José

55,00

55,00

55,00

TG-MR362A-000057-19

XXX4435XX

Ares García

José Luis

120,00

120,00

120,00

TG-MR362A-000058-19

XXX5175XX

Ares Pérez

José Luis

80,00

80,00

80,00

TG-MR362A-000059-19

XXX3081XX

Arrojo Fernández

Carmen

65,00

65,00

65,00

TG-MR362A-000060-19

XXX6012XX

Arruñada Vidal

Óscar

55,00

55,00

55,00

TG-MR362A-000061-19

XXX7129XX

Baamonde Fernández

María Josefa

105,00

105,00

105,00

TG-MR362A-000062-19

XXX4604XX

Balado Reboredo

Isolina

55,00

55,00

55,00

TG-MR362A-000063-19

XXX0934XX

Ballesteros Sousa

Diego

110,00

110,00

110,00

TG-MR362A-000064-19

XXX5988XX

Balseiro Orosa

María Luisa

65,00

65,00

65,00

TG-MR362A-000065-19

XXX7338XX

Baña Atán

Elisa Josefa

90,00

90,00

90,00

TG-MR362A-000066-19

XXX7296XX

Baño Rodríguez

Manuel

120,00

120,00

120,00

TG-MR362A-000067-19

XXX0219XX

Baqueiro Costal

José Luis

145,00

145,00

145,00

TG-MR362A-000068-19

XXX3148XX

Barco Couso

Manuela

95,00

95,00

95,00

TG-MR362A-000070-19

XXX3722XX

Barreiro Cazón

María Cleofe

120,00

120,00

120,00

TG-MR362A-000072-19

XXX4387XX

Barreiro Hombreiro

María Josefa

85,00

85,00

85,00

TG-MR362A-000073-19

XXX3029XX

Barro Pico

Roberto

75,00

75,00

75,00

TG-MR362A-000002-19

XXX3656XX

Beatriz Blanco

José Manuel

60,00

60,00

60,00

TG-MR362A-000074-19

XXX3370XX

Bello Golan

Manuela

200,00

200,00

200,00

TG-MR362A-000075-19

XXX8248XX

Bermúdez Pardiño

Verónica

115,00

115,00

115,00

TG-MR362A-000076-19

XXX9231XX

Bizarro Fernández

Jorge

75,00

75,00

75,00

TG-MR362A-000077-19

XXX5056XX

Blanco Fernández

José Antonio

55,00

55,00

55,00

TG-MR362A-000078-19

XXX8362XX

Blanco Orosa

Iván

110,00

110,00

110,00

TG-MR362A-000079-19

XXX1631XX

Blanco Seco

Leonardo Manuel

65,00

65,00

65,00

TG-MR362A-000080-19

XXX3615XX

Borges Rodríguez

Susana

110,00

110,00

110,00

TG-MR362A-000081-19

XXX4667XX

Bouso Ron

Antonio

65,00

65,00

65,00

TG-MR362A-000082-19

XXX3219XX

Buján Penas

José Luis

90,00

90,00

90,00

TG-MR362A-000083-19

XXX6976XX

Buño Mariño

José Manuel

85,00

85,00

85,00

TG-MR362A-000084-19

XXX1120XX

Cabarcos Parapar

José Manuel

85,00

85,00

85,00

TG-MR362A-000085-19

XXX5136XX

Cadabal Romay

Juan José

70,00

70,00

70,00

TG-MR362A-000086-19

XXX3993XX

Calvo Teijeiro

Alicia

110,00

110,00

110,00

TG-MR362A-000087-19

XXX3566XX

Camba López

Lino

55,00

55,00

55,00

TG-MR362A-000088-19

XXX1847XX

Camiño Villamarín

Miguel Ángel

95,00

95,00

95,00

TG-MR362A-000089-19

XXX6380XX

Campello Bermúdez

María Teresa

80,00

80,00

80,00

TG-MR362A-000090-19

XXX7134XX

Campo Ferreiro

María Paz

85,00

85,00

85,00

TG-MR362A-000091-19

XXX7343XX

Campo Rodríguez

María José

105,00

105,00

105,00

TG-MR362A-000092-19

XXX7960XX

Campos Fernández

Borja

140,00

140,00

140,00

TG-MR362A-000093-19

XXX6400XX

Cancela Castiñeiras

Rosa María

205,00

205,00

205,00

TG-MR362A-000094-19

XXX3907XX

Canedo Villar

Alfredo

105,00

105,00

105,00

TG-MR362A-000095-19

XXX0201XX

Carballo Fernández

Juan Luis

105,00

105,00

105,00

TG-MR362A-000097-19

XXX9936XX

Carballo Rodríguez

Alina

115,00

115,00

115,00

TG-MR362A-000098-19

XXX4723XX

Carreira López

Félix

160,00

160,00

160,00

TG-MR362A-000099-19

XXX6080XX

Carreira Trinidad

José Miguel

55,00

55,00

55,00

TG-MR362A-000100-19

XXX1510XX

Caruncho Pérez

María Jesús

95,00

95,00

95,00

TG-MR362A-000101-19

XXX3932XX

Castedo Lombao

José Enrique

110,00

110,00

110,00

TG-MR362A-000102-19

XXX7130XX

Castiñeira Hermida

José Carlos

80,00

80,00

80,00

TG-MR362A-000103-19

XXX4950XX

Castosa Rivas

Óscar

70,00

70,00

70,00

TG-MR362A-000104-19

XXX5011XX

Castro Aira

Ana

70,00

70,00

70,00

TG-MR362A-000105-19

XXX3743XX

Castro Fernández

Diego

60,00

60,00

60,00

TG-MR362A-000106-19

XXX4840XX

Cebral Guitar

Fernando

80,00

80,00

80,00

TG-MR362A-000107-19

XXX4908XX

Cela Castro

Pablo

55,00

55,00

55,00

TG-MR362A-000108-19

XXX8381XX

Cela Rego

Christian

150,00

150,00

150,00

TG-MR362A-000109-19

XXX6036XX

Cela Santiso

María Carmen

80,00

80,00

80,00

TG-MR362A-000110-19

XXX4036XX

Chain Álvarez

Nazaret

170,00

170,00

170,00

TG-MR362A-000111-19

XXX3410XX

Chao Lolo

María Modesta

55,00

55,00

55,00

TG-MR362A-000112-19

XXX5584XX

Chao Lorigados

María Luisa

70,00

70,00

70,00

TG-MR362A-000113-19

XXX4967XX

Cobas Fernández

Javier

135,00

135,00

135,00

TG-MR362A-000114-19

XXX3546XX

Cobas Pena

Carmen

95,00

95,00

95,00

TG-MR362A-000115-19

XXX7408XX

Comba Cabado

Francisca

85,00

85,00

85,00

TG-MR362A-000116-19

XXX6681XX

Comendeiro Castro

María Dolores

145,00

145,00

145,00

TG-MR362A-000117-19

XXX9971XX

Corral Cea

María Oliva

130,00

130,00

130,00

TG-MR362A-000118-19

XXX8294XX

Corral Cea

Ramón

140,00

140,00

140,00

TG-MR362A-000119-19

XXX0169XX

Corral Espiñeira

José Ángel

75,00

75,00

75,00

TG-MR362A-000120-19

XXX7469XX

Cortes De Dios

Jesús

60,00

60,00

60,00

TG-MR362A-000121-19

XXX4666XX

Cortes González

Alberto

120,00

120,00

120,00

TG-MR362A-000122-19

XXX4378XX

Cortón Ferreiro

Iván

60,00

60,00

60,00

TG-MR362A-000123-19

XXX4962XX

Costa Moure

Carmen

135,00

135,00

135,00

TG-MR362A-000124-19

XXX0609XX

Couso Monedero

César

100,00

100,00

100,00

TG-MR362A-000125-19

XXX3815XX

Couto García

María Soledad

110,00

110,00

110,00

TG-MR362A-000126-19

XXX7273XX

Crespo Aira

María del Carmen

75,00

75,00

75,00

TG-MR362A-000127-19

XXX5561XX

Crestelo Delgado

Rubén

85,00

85,00

85,00

TG-MR362A-000128-19

XXX1835XX

Cruz Carricoba

María José

120,00

120,00

120,00

TG-MR362A-000129-19

XXX6762XX

Cuervo Fernández

David

90,00

90,00

90,00

TG-MR362A-000130-19

XXX6651XX

Dafonte Paredes

José Manuel

95,00

95,00

95,00

TG-MR362A-000131-19

XXX6503XX

De La Iglesia Iglesias

Mario

55,00

55,00

55,00

TG-MR362A-000132-19

XXX5106XX

Debasa Seoane

Gil

120,00

120,00

120,00

TG-MR362A-000133-19

XXX2126XX

Devesa Seijas

Purificación

145,00

145,00

145,00

TG-MR362A-000134-19

XXX2901XX

Díaz Álvarez

María Maruja

90,00

90,00

90,00

TG-MR362A-000135-19

XXX5219XX

Díaz Carballeira

José

95,00

95,00

95,00

TG-MR362A-000136-19

XXX8127XX

Díaz Couso

Manuel

60,00

60,00

60,00

TG-MR362A-000137-19

XXX1637XX

Díaz Díaz

María Soledad

135,00

135,00

135,00

TG-MR362A-000138-19

XXX8235XX

Díaz Fernández

Francisco

55,00

55,00

55,00

TG-MR362A-000139-19

XXX4241XX

Díaz López

Noemy

120,00

120,00

120,00

TG-MR362A-000140-19

XXX5454XX

Díaz Pardo

Alberto

85,00

85,00

85,00

TG-MR362A-000141-19

XXX8356XX

Díaz Quiroga

Marcos

115,00

115,00

115,00

TG-MR362A-000142-19

XXX4048XX

Digón López

Fermín

135,00

135,00

135,00

TG-MR362A-000143-19

XXX1645XX

Domínguez Ferreiro

José

170,00

170,00

170,00

TG-MR362A-000144-19

XXX2087XX

Domínguez García

Luis

70,00

70,00

70,00

TG-MR362A-000145-19

XXX3471XX

Domínguez Parente

Francisco José

80,00

80,00

80,00

TG-MR362A-000146-19

XXX1029XX

Domínguez Pérez

María del Carmen

145,00

145,00

145,00

TG-MR362A-000147-19

XXX8411XX

Dopico Seco

María Pilar

75,00

75,00

75,00

TG-MR362A-000148-19

XXX5667XX

Dovale Liz

Alejos

120,00

120,00

120,00

TG-MR362A-000149-19

XXX4506XX

Escobar Pin

Óscar

110,00

110,00

110,00

TG-MR362A-000150-19

XXX7498XX

Expósito Castro

Jesús

65,00

65,00

65,00

TG-MR362A-000151-19

XXX7445XX

Expósito Lorenzo

Gustavo

55,00

55,00

55,00

TG-MR362A-000152-19

XXX3920XX

Fente Rodríguez

Mónica

145,00

145,00

145,00

TG-MR362A-000153-19

XXX5092XX

Fernández Amado

Purificación

75,00

75,00

75,00

TG-MR362A-000154-19

XXX6057XX

Fernández Cabaleiro

Diego

60,00

60,00

60,00

TG-MR362A-000155-19

XXX2411XX

Fernández Cereijo

Beatriz

70,00

70,00

70,00

TG-MR362A-000156-19

XXX4286XX

Fernández Fernández

Carmen

190,00

190,00

190,00

TG-MR362A-000157-19

XXX6025XX

Fernández Fernández

María Elvira

120,00

120,00

120,00

TG-MR362A-000158-19

XXX3963XX

Fernández Fuentes

María Rosa

70,00

70,00

70,00

TG-MR362A-000159-19

XXX8072XX

Fernández Gago

Andrea

130,00

130,00

130,00

TG-MR362A-000161-19

XXX4262XX

Fernández García

Alberto

190,00

190,00

190,00

TG-MR362A-000160-19

XXX8256XX

Fernández García

Adrián

70,00

70,00

70,00

TG-MR362A-000163-19

XXX7995XX

Fernández González

José

145,00

145,00

145,00

TG-MR362A-000164-19

XXX4545XX

Fernández Lamas

Óscar

55,00

55,00

55,00

TG-MR362A-000173-19

XXX5680XX

Fernández López

Sonia

215,00

215,00

215,00

TG-MR362A-000165-19

XXX8933XX

Fernández López

Abel

75,00

75,00

75,00

TG-MR362A-000169-19

XXX6889XX

Fernández López

José Luis

745,00

745,00

745,00

TG-MR362A-000168-19

XXX2353XX

Fernández López

José Luis

80,00

80,00

80,00

TG-MR362A-000171-19

XXX6988XX

Fernández López

María Consuelo

130,00

130,00

130,00

TG-MR362A-000172-19

XXX5613XX

Fernández López

María Eva

55,00

55,00

55,00

TG-MR362A-000170-19

XXX4774XX

Fernández López

Luz Divina

60,00

60,00

60,00

TG-MR362A-000166-19

XXX7476XX

Fernández López

Ángel Arturo

85,00

85,00

85,00

TG-MR362A-000174-19

XXX5595XX

Fernández Méndez

Delfina

90,00

90,00

90,00

TG-MR362A-000176-19

XXX9425XX

Fernández Polo

José

400,00

400,00

400,00

TG-MR362A-000177-19

XXX4942XX

Fernández Reigosa

Jesús

75,00

75,00

75,00

TG-MR362A-000178-19

XXX0733XX

Fernández Rodríguez

Juan Luis

60,00

60,00

60,00

TG-MR362A-000179-19

XXX5172XX

Fernández Salgado

María

110,00

110,00

110,00

TG-MR362A-000181-19

XXX7365XX

Fernández Souto

María José

55,00

55,00

55,00

TG-MR362A-000182-19

XXX4517XX

Fernández Suazo

José Antonio

85,00

85,00

85,00

TG-MR362A-000183-19

XXX6698XX

Fernández Vega

José

85,00

85,00

85,00

TG-MR362A-000184-19

XXX3889XX

Fernández Villanustre

Elisardo

160,00

160,00

160,00

TG-MR362A-000185-19

XXX4863XX

Fernández Zas

María Dolores

55,00

55,00

55,00

TG-MR362A-000187-19

XXX1971XX

Ferreiro Cabarcos

Jesús

60,00

60,00

60,00

TG-MR362A-000189-19

XXX1527XX

Filgueiras Bouza

José Ramón

60,00

60,00

60,00

TG-MR362A-000190-19

XXX5834XX

Folgueira Díaz

Digna

195,00

195,00

195,00

TG-MR362A-000191-19

XXX9480XX

Formigo Meleiro

Laura

95,00

95,00

95,00

TG-MR362A-000193-19

XXX3571XX

Fraga Corbelle

María Nieves

150,00

150,00

150,00

TG-MR362A-000195-19

XXX0885XX

Freire Gómez

Rubén

175,00

175,00

175,00

TG-MR362A-000196-19

XXX8790XX

Freire Rodríguez

María

60,00

60,00

60,00

TG-MR362A-000197-19

XXX0381XX

Freire Silva

Teresa

90,00

90,00

90,00

TG-MR362A-000198-19

XXX0727XX

Fresnedo Arias

María Dolores

95,00

95,00

95,00

TG-MR362A-000199-19

XXX0328XX

Fuentes Bello

Juan Carlos

60,00

60,00

60,00

TG-MR362A-000200-19

XXX2268XX

Fuentes Queijo

María Carmen

150,00

150,00

150,00

TG-MR362A-000201-19

XXX8099XX

Furelos Codesido

David

90,00

90,00

90,00

TG-MR362A-000202-19

XXX7530XX

Gago Gago

Santos

60,00

60,00

60,00

TG-MR362A-000203-19

XXX3997XX

Gallego Carreira

Verónica

765,00

765,00

765,00

TG-MR362A-000204-19

XXX2087XX

Gándara Casas

José Manuel

190,00

190,00

190,00

TG-MR362A-000205-19

XXX5574XX

Gandoy Pérez

Manuel

55,00

55,00

55,00

TG-MR362A-000206-19

XXX0503XX

Garabal Gómez

Armando José

130,00

130,00

130,00

TG-MR362A-000207-19

XXX1766XX

García Barata

José María

75,00

75,00

75,00

TG-MR362A-000208-19

XXX5103XX

García Díaz

María Teresa

95,00

95,00

95,00

TG-MR362A-000209-19

XXX2233XX

García Franco

María Luz

55,00

55,00

55,00

TG-MR362A-000210-19

XXX1606XX

García García

Juan Carlos

135,00

135,00

135,00

TG-MR362A-000211-19

XXX4663XX

García González

Javier

65,00

65,00

65,00

TG-MR362A-000212-19

XXX4717XX

García González

María del Carmen

55,00

55,00

55,00

TG-MR362A-000213-19

XXX4994XX

García Goyos

Cándido

225,00

225,00

225,00

TG-MR362A-000215-19

XXX7842XX

García López

Roberto

455,00

455,00

455,00

TG-MR362A-000214-19

XXX6272XX

García López

María Olga

70,00

70,00

70,00

TG-MR362A-000216-19

XXX3965XX

García Martínez

Javier

240,00

240,00

240,00

TG-MR362A-000217-19

XXX3919XX

García Onega

José

85,00

85,00

85,00

TG-MR362A-000218-19

XXX4784XX

García Pena

Marta

60,00

60,00

60,00

TG-MR362A-000220-19

XXX8028XX

Gato Prieto

Miguel

165,00

165,00

165,00

TG-MR362A-000221-19

XXX4538XX

Gay Barral

Saúl

70,00

70,00

70,00

TG-MR362A-000222-19

XXX6083XX

Gayoso Gallego

Diego

135,00

135,00

135,00

TG-MR362A-000223-19

XXX6111XX

Gayoso Vázquez

Kevin José

115,00

115,00

115,00

TG-MR362A-000224-19

XXX9037XX

Geada Eiroa

José

90,00

90,00

90,00

TG-MR362A-000225-19

XXX4082XX

Gen Martínez

Iván

285,00

285,00

285,00

TG-MR362A-000226-19

XXX6666XX

Gil Rodríguez

Iván

80,00

80,00

80,00

TG-MR362A-000227-19

XXX9516XX

Gómez Álvarez

María del Carmen

85,00

85,00

85,00

TG-MR362A-000228-19

XXX4162XX

Gómez García

José Luis

70,00

70,00

70,00

TG-MR362A-000229-19

XXX8805XX

Gómez Gómez

Generosa

105,00

105,00

105,00

TG-MR362A-000230-19

XXX7694XX

Gómez González

Diego

305,00

305,00

305,00

TG-MR362A-000231-19

XXX6450XX

Gómez Jardón

Dolores

1245,00

1245,00

1245,00

TG-MR362A-000233-19

XXX8177XX

González Álvarez

Ángel

75,00

75,00

75,00

TG-MR362A-000234-19

XXX2346XX

González Balseiro

Josefina Carmen

60,00

60,00

60,00

TG-MR362A-000235-19

XXX8029XX

González Caneiro

Javier

100,00

100,00

100,00

TG-MR362A-000236-19

XXX5801XX

González Diéguez

José Javier

75,00

75,00

75,00

TG-MR362A-000237-19

XXX5158XX

González Domínguez

María Estrella

150,00

150,00

150,00

TG-MR362A-000239-19

XXX9971XX

González Fernández

Sergio

95,00

95,00

95,00

TG-MR362A-000238-19

XXX2542XX

González Fernández

María José

80,00

80,00

80,00

TG-MR362A-000240-19

XXX4442XX

González García

Juan

125,00

125,00

125,00

TG-MR362A-000241-19

XXX6618XX

González García

Lorenzo

70,00

70,00

70,00

TG-MR362A-000243-19

XXX5060XX

González López

Héctor Manuel

80,00

80,00

80,00

TG-MR362A-000244-19

XXX5035XX

González Paz

Jesús

125,00

125,00

125,00

TG-MR362A-000245-19

XXX4428XX

González Quindos

María Karina

100,00

100,00

100,00

TG-MR362A-000246-19

XXX5832XX

González Saa

Javier

60,00

60,00

60,00

TG-MR362A-000247-19

XXX2511XX

González Tuñas

María Luz

55,00

55,00

55,00

TG-MR362A-000248-19

XXX8221XX

Graña Neira

Manuel

90,00

90,00

90,00

TG-MR362A-000249-19

XXX5015XX

Gundín Aneiros

María del Pilar

70,00

70,00

70,00

TG-MR362A-000250-19

XXX9814XX

Gutiérrez Álvarez

Lucas

410,00

410,00

410,00

TG-MR362A-000251-19

XXX1833XX

Gutiérrez Fernández

María del Carmen

65,00

65,00

65,00

TG-MR362A-000252-19

XXX0975XX

Guzmán Arosa

María Dolores

905,00

905,00

905,00

TG-MR362A-000254-19

XXX2960XX

Herrera García

Alejandro

155,00

155,00

155,00

TG-MR362A-000255-19

XXX4800XX

Iglesia Docampo

María Cristina

125,00

125,00

125,00

TG-MR362A-000256-19

XXX8122XX

Ingerto López

José Otilio

140,00

140,00

140,00

TG-MR362A-000258-19

XXX6846XX

Lamas Castro

Gonzalo

105,00

105,00

105,00

TG-MR362A-000259-19

XXX4563XX

Lamas Modia

José Ángel

115,00

115,00

115,00

TG-MR362A-000260-19

XXX5536XX

Lamas Vilas

Florinda

110,00

110,00

110,00

TG-MR362A-000261-19

XXX9133XX

Ledo Corzo

Sandra

95,00

95,00

95,00

TG-MR362A-000262-19

XXX6150XX

Ledo Varela

María Delmina

65,00

65,00

65,00

TG-MR362A-000263-19

XXX2620XX

Leira Leira

Jesús Manuel

65,00

65,00

65,00

TG-MR362A-000264-19

XXX6921XX

Lema Lema

María Soledad

135,00

135,00

135,00

TG-MR362A-000265-19

XXX6905XX

Lende Anello

Elva

60,00

60,00

60,00

TG-MR362A-000266-19

XXX0644XX

Liñeira García

Tomás

85,00

85,00

85,00

TG-MR362A-000267-19

XXX8947XX

Lobato Botana

José Ricardo

105,00

105,00

105,00

TG-MR362A-000268-19

XXX8040XX

Lodos López

Giovanni

125,00

125,00

125,00

TG-MR362A-000269-19

XXX4979XX

López Abella

Eladio

60,00

60,00

60,00

TG-MR362A-000270-19

XXX4756XX

López Aira

Pablo

90,00

90,00

90,00

TG-MR362A-000271-19

XXX5147XX

López Amarelo

Manuel

155,00

155,00

155,00

TG-MR362A-000272-19

XXX1689XX

López Arias

José Manuel

85,00

85,00

85,00

TG-MR362A-000273-19

XXX2439XX

López Calvo

José

100,00

100,00

100,00

TG-MR362A-000274-19

XXX4085XX

López Cela

Lidia Esther

205,00

205,00

205,00

TG-MR362A-000275-19

XXX4950XX

López Cortiñas

María Sol

65,00

65,00

65,00

TG-MR362A-000277-19

XXX1902XX

López Doval

Carmen

175,00

175,00

175,00

TG-MR362A-000279-19

XXX4789XX

López Fernández

Marta

55,00

55,00

55,00

TG-MR362A-000278-19

XXX7041XX

López Fernández

Luis Miguel

75,00

75,00

75,00

TG-MR362A-000282-19

XXX8082XX

López García

Magdalena

175,00

175,00

175,00

TG-MR362A-000280-19

XXX8011XX

López García

David

120,00

120,00

120,00

TG-MR362A-000281-19

XXX9586XX

López García

José

100,00

100,00

100,00

TG-MR362A-000284-19

XXX5041XX

López López

Álvaro

60,00

60,00

60,00

TG-MR362A-000283-19

XXX2093XX

López López

Alicia

95,00

95,00

95,00

TG-MR362A-000285-19

XXX7963XX

López López

José Ángel

110,00

110,00

110,00

TG-MR362A-000287-19

XXX3539XX

López Méndez

Martín

105,00

105,00

105,00

TG-MR362A-000289-19

XXX3680XX

López Pena

Sandra

370,00

370,00

370,00

TG-MR362A-000290-19

XXX8964XX

López Penas

Manuel Alejandro

150,00

150,00

150,00

TG-MR362A-000291-19

XXX8642XX

López Pernas

María del Carmen

90,00

90,00

90,00

TG-MR362A-000292-19

XXX1581XX

López Ramos

María Belén

55,00

55,00

55,00

TG-MR362A-000295-19

XXX2360XX

López Rodríguez

Mónica

140,00

140,00

140,00

TG-MR362A-000293-19

XXX3014XX

López Rodríguez

Dolores

125,00

125,00

125,00

TG-MR362A-000296-19

XXX1546XX

López Saavedra

Benigno

80,00

80,00

80,00

TG-MR362A-000297-19

XXX5327XX

López Teijeiro

Teresa

85,00

85,00

85,00

TG-MR362A-000298-19

XXX2862XX

López Toimil

José Antonio

90,00

90,00

90,00

TG-MR362A-000300-19

XXX5903XX

López Vázquez

Olga

95,00

95,00

95,00

TG-MR362A-000299-19

XXX0007XX

López Vázquez

José Luis

65,00

65,00

65,00

TG-MR362A-000301-19

XXX3825XX

Lorenzo Veiga

Monserrat

90,00

90,00

90,00

TG-MR362A-000302-19

XXX5472XX

Losada López

Manuel

330,00

330,00

330,00

TG-MR362A-000303-19

XXX8447XX

Losada Vázquez

Germán

125,00

125,00

125,00

TG-MR362A-000304-19

XXX5109XX

Loureiro Costa

Sandra

70,00

70,00

70,00

TG-MR362A-000305-19

XXX4698XX

Loures Roca

José Manuel

85,00

85,00

85,00

TG-MR362A-000306-19

XXX6751XX

Louzara Galán

Oliva

155,00

155,00

155,00

TG-MR362A-000308-19

XXX7267XX

Lozano Portela

Jesús María

60,00

60,00

60,00

TG-MR362A-000309-19

XXX5636XX

Lozano Rouco

Adrián

85,00

85,00

85,00

TG-MR362A-000311-19

XXX4640XX

Marey Alonso

Iván

95,00

95,00

95,00

TG-MR362A-000312-19

XXX6136XX

Martínez Álvarez

Celestino

865,00

865,00

865,00

TG-MR362A-000313-19

XXX5537XX

Martínez García

Ana María

165,00

165,00

165,00

TG-MR362A-000314-19

XXX0411XX

Martínez Gómez

María José

110,00

110,00

110,00

TG-MR362A-000315-19

XXX2865XX

Martínez Lema

Juan Manuel

95,00

95,00

95,00

TG-MR362A-000316-19

XXX9180XX

Martínez Pais

Jaime

85,00

85,00

85,00

TG-MR362A-000317-19

XXX2875XX

Martínez Rodríguez

María José

100,00

100,00

100,00

TG-MR362A-000320-19

XXX4045XX

Méndez López

José Antonio

150,00

150,00

150,00

TG-MR362A-000321-19

XXX8007XX

Méndez Orosa

Laura

60,00

60,00

60,00

TG-MR362A-000322-19

XXX1135XX

Méndez Parga

José

75,00

75,00

75,00

TG-MR362A-000323-19

XXX7423XX

Méndez Rodríguez

María Esperanza

65,00

65,00

65,00

TG-MR362A-000324-19

XXX1942XX

Mera Paz

Alejandro

60,00

60,00

60,00

TG-MR362A-000325-19

XXX4308XX

Miramontes Bello

José Antonio

95,00

95,00

95,00

TG-MR362A-000326-19

XXX1436XX

Miraz Pereira

Ángel

70,00

70,00

70,00

TG-MR362A-000327-19

XXX9279XX

Moledo Gosende

Ana María

95,00

95,00

95,00

TG-MR362A-000328-19

XXX7839XX

Mon Enríquez

Óscar

165,00

165,00

165,00

TG-MR362A-000329-19

XXX8232XX

Montero Novo

Iván

200,00

200,00

200,00

TG-MR362A-000330-19

XXX9838XX

Montouto López

Felipe

70,00

70,00

70,00

TG-MR362A-000331-19

XXX7654XX

Morado Paredes

Ana María

60,00

60,00

60,00

TG-MR362A-000332-19

XXX6142XX

Morandeira Varela

María Carmen

55,00

55,00

55,00

TG-MR362A-000333-19

XXX4528XX

Mosquera Dono

Pablo

140,00

140,00

140,00

TG-MR362A-000334-19

XXX5761XX

Mourelo Mejuto

Jennifer

110,00

110,00

110,00

TG-MR362A-000335-19

XXX5584XX

Mouro Rial

José

90,00

90,00

90,00

TG-MR362A-000336-19

XXX7887XX

Movilla Ferreño

José Manuel

410,00

410,00

410,00

TG-MR362A-000337-19

XXX3402XX

Neira Iravedra

Nuria

65,00

65,00

65,00

TG-MR362A-000338-19

XXX6681XX

Neira López

Mónica

195,00

195,00

195,00

TG-MR362A-000339-19

XXX3678XX

Niño Saavedra

Mónica

95,00

95,00

95,00

TG-MR362A-000340-19

XXX4389XX

Nogueira Fernández

Saúl

60,00

60,00

60,00

TG-MR362A-000341-19

XXX9766XX

Novo Rego

María

95,00

95,00

95,00

TG-MR362A-000342-19

XXX0782XX

Núñez Amigo

María del Carmen

110,00

110,00

110,00

TG-MR362A-000344-19

XXX8111XX

Núñez Fernández

Pamela

130,00

130,00

130,00

TG-MR362A-000343-19

XXX4229XX

Núñez Fernández

Jaime

60,00

60,00

60,00

TG-MR362A-000346-19

XXX7805XX

Otero Díaz

Pablo

105,00

105,00

105,00

TG-MR362A-000347-19

XXX2729XX

Ozores Cabanas

María Isabel

65,00

65,00

65,00

TG-MR362A-000348-19

XXX0621XX

Pampín Varela

María del Carmen

105,00

105,00

105,00

TG-MR362A-000349-19

XXX4364XX

Paradela Vieito

Rubén

110,00

110,00

110,00

TG-MR362A-000350-19

XXX9488XX

Pardo Filgueiras

Francisco

80,00

80,00

80,00

TG-MR362A-000351-19

XXX9258XX

Parente Fernández

Juan José

95,00

95,00

95,00

TG-MR362A-000352-19

XXX1058XX

París Gutiérrez

Iván

70,00

70,00

70,00

TG-MR362A-000353-19

XXX7336XX

Pereira Lago

José Manuel

100,00

100,00

100,00

TG-MR362A-000354-19

XXX3717XX

Pérez Cancio

María José

85,00

85,00

85,00

TG-MR362A-000355-19

XXX6950XX

Pérez Castro

Juan Manuel

100,00

100,00

100,00

TG-MR362A-000356-19

XXX7076XX

Pérez Gómez

María Oliva

70,00

70,00

70,00

TG-MR362A-000357-19

XXX0989XX

Pérez González

Josefina

135,00

135,00

135,00

TG-MR362A-000358-19

XXX8076XX

Pérez Gutiérrez

Rubén

340,00

340,00

340,00

TG-MR362A-000360-19

XXX7953XX

Pérez Loureiro

María José

60,00

60,00

60,00

TG-MR362A-000361-19

XXX5957XX

Pérez Mouzo

Estrella

110,00

110,00

110,00

TG-MR362A-000362-19

XXX3484XX

Pérez Núñez

Luz

65,00

65,00

65,00

TG-MR362A-000363-19

XXX1772XX

Pérez Penas

Isabel

65,00

65,00

65,00

TG-MR362A-000364-19

XXX6278XX

Pérez Prieto

Emilia

75,00

75,00

75,00

TG-MR362A-000365-19

XXX2233XX

Pérez Rego

David

745,00

745,00

745,00

TG-MR362A-000366-19

XXX0244XX

Picos Mera

Rubén

60,00

60,00

60,00

TG-MR362A-000367-19

XXX8913XX

Piñeiro Filgueiras

Marta

95,00

95,00

95,00

TG-MR362A-000369-19

XXX4974XX

Piñeiro López

Marcos

145,00

145,00

145,00

TG-MR362A-000370-19

XXX3077XX

Piornedo Rodríguez

Jonathan

55,00

55,00

55,00

TG-MR362A-000371-19

XXX1232XX

Pol Soto

José

105,00

105,00

105,00

TG-MR362A-000372-19

XXX6386XX

Porto Calvo

María Josefa

85,00

85,00

85,00

TG-MR362A-000373-19

XXX4101XX

Porto Gómez

Javier

200,00

200,00

200,00

TG-MR362A-000374-19

XXX1697XX

Prada Meire

Isabel

85,00

85,00

85,00

TG-MR362A-000375-19

XXX0643XX

Prieto López

Inés

55,00

55,00

55,00

TG-MR362A-000376-19

XXX5365XX

Puente Fernández

Juan Carlos

55,00

55,00

55,00

TG-MR362A-000377-19

XXX9591XX

Puentes Valle

Patricia

80,00

80,00

80,00

TG-MR362A-000378-19

XXX9475XX

Quindimil Sánchez

Jesús

65,00

65,00

65,00

TG-MR362A-000379-19

XXX1226XX

Quintáns Pose

Ismael

80,00

80,00

80,00

TG-MR362A-000380-19

XXX5176XX

Quintas López

Roberto

120,00

120,00

120,00

TG-MR362A-000381-19

XXX2412XX

Quintela Millán

Concepción

90,00

90,00

90,00

TG-MR362A-000382-19

XXX0932XX

Racamonde Rodríguez

Manuel Ángel

125,00

125,00

125,00

TG-MR362A-000383-19

XXX8563XX

Ramos Barreiro

María Belén

100,00

100,00

100,00

TG-MR362A-000384-19

XXX1308XX

Ramos Lodeiro

Javier

60,00

60,00

60,00

TG-MR362A-000385-19

XXX8157XX

Ramos Martínez

María José

105,00

105,00

105,00

TG-MR362A-000386-19

XXX6044XX

Rancaño Arruñada

Tania

365,00

365,00

365,00

TG-MR362A-000387-19

XXX7796XX

Rego Calaza

Bernabé

190,00

190,00

190,00

TG-MR362A-000388-19

XXX4588XX

Rego López

José

110,00

110,00

110,00

TG-MR362A-000389-19

XXX3022XX

Rego Ramudo

María del Carmen

110,00

110,00

110,00

TG-MR362A-000391-19

XXX9475XX

Rego Vale

Isabel

60,00

60,00

60,00

TG-MR362A-000392-19

XXX9585XX

Requeijo Arnejo

Carlos

95,00

95,00

95,00

TG-MR362A-000393-19

XXX2551XX

Rey Mosquera

Sandra

60,00

60,00

60,00

TG-MR362A-000394-19

XXX8047XX

Rielo Souto

María Paz

60,00

60,00

60,00

TG-MR362A-000395-19

XXX8727XX

Risquete López

María Elena

65,00

65,00

65,00

TG-MR362A-000396-19

XXX3113XX

Rivas Fernández

Juan Carlos

60,00

60,00

60,00

TG-MR362A-000397-19

XXX3069XX

Rivas González

Ana María

55,00

55,00

55,00

TG-MR362A-000398-19

XXX3374XX

Rivas Sánchez

Raquel

60,00

60,00

60,00

TG-MR362A-000399-19

XXX7683XX

Riveiro López

José Manuel

95,00

95,00

95,00

TG-MR362A-000515-19

XXX6504XX

Rivelo Fernández

José Antonio

90,00

90,00

90,00

TG-MR362A-000401-19

XXX5981XX

Rivera López

Pablo

185,00

185,00

185,00

TG-MR362A-000402-19

XXX7839XX

Roca Barreiro

Juan Carlos

65,00

65,00

65,00

TG-MR362A-000403-19

XXX4975XX

Roca López

Concepción

95,00

95,00

95,00

TG-MR362A-000404-19

XXX8151XX

Roda Piñeiro

Iván

135,00

135,00

135,00

TG-MR362A-000405-19

XXX6762XX

Rodil López

Purificación

75,00

75,00

75,00

TG-MR362A-000406-19

XXX4183XX

Rodríguez Abella

María Luz

55,00

55,00

55,00

TG-MR362A-000407-19

XXX0286XX

Rodríguez Anido

María

75,00

75,00

75,00

TG-MR362A-000408-19

XXX3844XX

Rodríguez Armada

Víctor

80,00

80,00

80,00

TG-MR362A-000409-19

XXX6450XX

Rodríguez Blanco

María Nieves

290,00

290,00

290,00

TG-MR362A-000410-19

XXX3459XX

Rodríguez Blanco

Pablo

80,00

80,00

80,00

TG-MR362A-000411-19

XXX7110XX

Rodríguez Carreira

José

60,00

60,00

60,00

TG-MR362A-000412-19

XXX1319XX

Rodríguez Castro

Jorge

165,00

165,00

165,00

TG-MR362A-000413-19

XXX2593XX

Rodríguez Fernández

Amelia

210,00

210,00

210,00

TG-MR362A-000414-19

XXX6911XX

Rodríguez García

José Luis

95,00

95,00

95,00

TG-MR362A-000415-19

XXX8111XX

Rodríguez Gómez

Iván

95,00

95,00

95,00

TG-MR362A-000416-19

XXX6425XX

Rodríguez López

María

75,00

75,00

75,00

TG-MR362A-000418-19

XXX5037XX

Rodríguez López

Rubén

65,00

65,00

65,00

TG-MR362A-000417-19

XXX1561XX

Rodríguez López

María Fe

130,00

130,00

130,00

TG-MR362A-000419-19

XXX1222XX

Rodríguez Losada

José Manuel

95,00

95,00

95,00

TG-MR362A-000420-19

XXX8440XX

Rodríguez Méndez

David

115,00

115,00

115,00

TG-MR362A-000421-19

XXX7356XX

Rodríguez Méndez

Iván

75,00

75,00

75,00

TG-MR362A-000423-19

XXX5095XX

Rodríguez Rodríguez

Verónica

105,00

105,00

105,00

TG-MR362A-000424-19

XXX4876XX

Rodríguez Santos

Marcos

95,00

95,00

95,00

TG-MR362A-000425-19

XXX7386XX

Rodríguez Suárez

Silvia

70,00

70,00

70,00

TG-MR362A-000426-19

XXX4172XX

Rodríguez Tubio

José Ramón

160,00

160,00

160,00

TG-MR362A-000427-19

XXX2422XX

Rodríguez Varela

Antonio

85,00

85,00

85,00

TG-MR362A-000428-19

XXX6721XX

Rodríguez Vila

José Luis

135,00

135,00

135,00

TG-MR362A-000429-19

XXX5411XX

Rois Iglesias

Pilar

80,00

80,00

80,00

TG-MR362A-000430-19

XXX2074XX

Romero Facal

Rosa María

60,00

60,00

60,00

TG-MR362A-000431-19

XXX0940XX

Rosende Alvariño

Jorge

125,00

125,00

125,00

TG-MR362A-000432-19

XXX7816XX

Rosón Arias

Julia

75,00

75,00

75,00

TG-MR362A-000434-19

XXX4184XX

Rubio López

Elba

135,00

135,00

135,00

TG-MR362A-000435-19

XXX0791XX

Saa González

María Luisa

110,00

110,00

110,00

TG-MR362A-000436-19

XXX2413XX

Saco López

Rocío

85,00

85,00

85,00

TG-MR362A-000437-19

XXX7538XX

Saco Sánchez

Mateo

115,00

115,00

115,00

TG-MR362A-000438-19

XXX2249XX

Salvador Ouro

José Luis

135,00

135,00

135,00

TG-MR362A-000439-19

XXX6068XX

Sampayo Fernández

Pedro José

95,00

95,00

95,00

TG-MR362A-000440-19

XXX5528XX

Sampedro Valladares

Eva

55,00

55,00

55,00

TG-MR362A-000441-19

XXX9870XX

Sánchez Camoira

Fernando

90,00

90,00

90,00

TG-MR362A-000442-19

XXX4201XX

Sánchez Castro

María Paz

340,00

340,00

340,00

TG-MR362A-000443-19

XXX7488XX

Sánchez del Río González

Luisa

265,00

265,00

265,00

TG-MR362A-000444-19

XXX0578XX

Sánchez Martínez

Jesús María

75,00

75,00

75,00

TG-MR362A-000445-19

XXX6159XX

Seco Bouza

José Luis

70,00

70,00

70,00

TG-MR362A-000446-19

XXX3813XX

Seijas Varela

María José

130,00

130,00

130,00

TG-MR362A-000447-19

XXX7644XX

Seijo Pacio

Mercedes

55,00

55,00

55,00

TG-MR362A-000448-19

XXX8939XX

Sendón Baña

Ismael

110,00

110,00

110,00

TG-MR362A-000449-19

XXX6046XX

Seoane Díaz

María José

90,00

90,00

90,00

TG-MR362A-000450-19

XXX4806XX

Serén Loureiro

María Jesús

95,00

95,00

95,00

TG-MR362A-000451-19

XXX3713XX

Serén Mejuto

José Ángel

60,00

60,00

60,00

TG-MR362A-000452-19

XXX3532XX

Sexto Vaamonde

Agustín

110,00

110,00

110,00

TG-MR362A-000454-19

XXX2407XX

Silveira Rodríguez

María del Carmen

55,00

55,00

55,00

TG-MR362A-000455-19

XXX3339XX

Sobrado Castro

Diego

75,00

75,00

75,00

TG-MR362A-000456-19

XXX5784XX

Souto López

Martín

75,00

75,00

75,00

TG-MR362A-000457-19

XXX5124XX

Souto Novo

David

135,00

135,00

135,00

TG-MR362A-000458-19

XXX8757XX

Souto Pena

María Isabel

70,00

70,00

70,00

TG-MR362A-000459-19

XXX3743XX

Suárez Caneda

Felipe

115,00

115,00

115,00

TG-MR362A-000460-19

XXX2993XX

Suárez Fernández

Mercedes

130,00

130,00

130,00

TG-MR362A-000461-19

XXX7852XX

Suárez Pérez

Miguel

1.140,00

1.140,00

1.140,00

TG-MR362A-000462-19

XXX2468XX

Taboada González

Alejandro

75,00

75,00

75,00

TG-MR362A-000463-19

XXX9104XX

Taboada Vázquez

Luis

420,00

420,00

420,00

TG-MR362A-000464-19

XXX5837XX

Tasende Andrade

María Aurora

110,00

110,00

110,00

TG-MR362A-000465-19

XXX4059XX

Teijeira Montero

José Manuel

65,00

65,00

65,00

TG-MR362A-000466-19

XXX7481XX

Torreiro Cao

Diego

175,00

175,00

175,00

TG-MR362A-000468-19

XXX4847XX

Torres Moya

Pilar

65,00

65,00

65,00

TG-MR362A-000469-19

XXX3209XX

Trabada Arias

Arturo

150,00

150,00

150,00

TG-MR362A-000470-19

XXX2147XX

Trashorras Álvarez

Lidia

60,00

60,00

60,00

TG-MR362A-000471-19

XXX4464XX

Trastoy Trastoy

Manuel

70,00

70,00

70,00

TG-MR362A-000472-19

XXX1648XX

Trillo Trillo

María Soledad

80,00

80,00

80,00

TG-MR362A-000475-19

XXX2491XX

Valín Vázquez

Ovidio

140,00

140,00

140,00

TG-MR362A-000476-19

XXX4073XX

Valiña Méndez

Alberto

60,00

60,00

60,00

TG-MR362A-000477-19

XXX9967XX

Valiño Prieto

Juan Carlos

70,00

70,00

70,00

TG-MR362A-000478-19

XXX2245XX

Varela Coto

Aurelia

95,00

95,00

95,00

TG-MR362A-000479-19

XXX4508XX

Varela Díaz

José Ramiro

70,00

70,00

70,00

TG-MR362A-000480-19

XXX4771XX

Varela Fonteboa

María Sonia

65,00

65,00

65,00

TG-MR362A-000481-19

XXX2103XX

Varela Galego

Gonzalo

100,00

100,00

100,00

TG-MR362A-000482-19

XXX7611XX

Varela González

Sonia María

65,00

65,00

65,00

TG-MR362A-000483-19

XXX8773XX

Varela López

José Antonio

125,00

125,00

125,00

TG-MR362A-000484-19

XXX4875XX

Varela López

Juan Ramón

970,00

970,00

970,00

TG-MR362A-000485-19

XXX9057XX

Varela Romeu

Sara

100,00

100,00

100,00

TG-MR362A-000486-19

XXX2999XX

Varela Vilares

Raquel

110,00

110,00

110,00

TG-MR362A-000487-19

XXX7078XX

Vasallo Pérez

Lorenzo

65,00

65,00

65,00

TG-MR362A-000488-19

XXX0407XX

Vázquez Abal

José

60,00

60,00

60,00

TG-MR362A-000489-19

XXX4916XX

Vázquez Cruz

Sonia

85,00

85,00

85,00

TG-MR362A-000490-19

XXX2596XX

Vázquez Fernández

Antonia

80,00

80,00

80,00

TG-MR362A-000491-19

XXX1586XX

Vázquez Ferreiro

María Isabel

95,00

95,00

95,00

TG-MR362A-000492-19

XXX6564XX

Vázquez García

Ángel Javier

60,00

60,00

60,00

TG-MR362A-000493-19

XXX6767XX

Vázquez López

Aránzazu

65,00

65,00

65,00

TG-MR362A-000494-19

XXX7954XX

Vázquez Muñoz

Enrique

85,00

85,00

85,00

TG-MR362A-000495-19

XXX3856XX

Vázquez Rodríguez

Manuel

205,00

205,00

205,00

TG-MR362A-000496-19

XXX4869XX

Vázquez Ron

Javier

65,00

65,00

65,00

TG-MR362A-000498-19

XXX1623XX

Vázquez Varela

María del Carmen

60,00

60,00

60,00

TG-MR362A-000499-19

XXX1762XX

Veiga González

Evaristo

90,00

90,00

90,00

TG-MR362A-000500-19

XXX2349XX

Verdes González

Andrés

125,00

125,00

125,00

TG-MR362A-000501-19

XXX1269XX

Vieites Couselo

Clara

65,00

65,00

65,00

TG-MR362A-000502-19

XXX6058XX

Vigo Pérez

Olimpio

105,00

105,00

105,00

TG-MR362A-000504-19

XXX8849XX

Vilaboy Ramos

María Isabel

125,00

125,00

125,00

TG-MR362A-000505-19

XXX5039XX

Vilabrille García

Javier

230,00

230,00

230,00

TG-MR362A-000506-19

XXX3997XX

Vilarín Díaz

Luciano

60,00

60,00

60,00

TG-MR362A-000507-19

XXX6569XX

Villamor García

Yolanda

90,00

90,00

90,00

TG-MR362A-000508-19

XXX2606XX

Villanueva Marques

José Manuel

60,00

60,00

60,00

TG-MR362A-000509-19

XXX2911XX

Villar Aldao

José Antonio

90,00

90,00

90,00

TG-MR362A-000510-19

XXX5486XX

Virtus Palomanes

María Carmen

450,00

450,00

450,00

TG-MR362A-000512-19

XXX4875XX

Zas Corral

María Josefa

65,00

65,00

65,00

Listaxe de beneficiarios que participan no réxime de calidade xestionado polo Consello Regulador das Indicacións Xeográficas Protexidas de Carne de Vacún de Galicia (IXP Vaca e Boi de Galicia/Vaca y Buey de Galicia).

Expediente

NIF

Apelidos/razón social

Nome

Importe solicitado

Importe subvencionable

Axuda concedida

VB-MR362A-000019-19

XXX5046XX

 

Pernas Viña, S.C.

180,00

180,00

180,00

VB-MR362A-000016-19

XXX4557XX

 

Ganados A Barreira, S.C.

395,00

395,00

395,00

VB-MR362A-000015-19

XXX3494XX

 

Arnejo Rolle, S.C.

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000014-19

XXX3514XX

 

Gandeiría Neifra, S.C.

140,00

140,00

140,00

VB-MR362A-000012-19

XXX4636XX

 

O Noso Lar Souto

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000010-19

XXX4356XX

 

Miravalles, S.C.

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000008-19

XXX5015XX

 

Explotación Gandeira Lago, S.C.

140,00

140,00

140,00

VB-MR362A-000007-19

XXX4898XX

 

Campopena, S.C.

140,00

140,00

140,00

VB-MR362A-000005-19

XXX4896XX

 

Iglesias, S.C.

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000252-19

XXX3357XX

 

Gandeiría Palmeiro, S.C.

140,00

140,00

140,00

VB-MR362A-000021-19

XXX4194XX

 

Veiga Novo, S.C.

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000020-19

XXX0373XX

 

Castro Castiñeira, S.C.

100,00

100,00

100,00

VB-MR362A-000018-19

XXX4347XX

 

Ganadería Domínguez Barreiro, S.C.

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000017-19

XXX2012XX

 

Ganadería O Pedregal, C.B.

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000013-19

XXX4349XX

 

Ganadería Caldelas, S.C.

160,00

160,00

160,00

VB-MR362A-000011-19

XXX3719XX

 

Loureiro, S.C.

180,00

180,00

180,00

VB-MR362A-000009-19

XXX3401XX

 

Yáñez e Cuadrado, S.C.

360,00

360,00

360,00

VB-MR362A-000006-19

XXX3747XX

 

Irmáns Carracedo, S.C.

100,00

100,00

100,00

VB-MR362A-000003-19

XXX4448XX

 

Tc Campos

100,00

100,00

100,00

VB-MR362A-000002-19

XXX4202XX

 

Ganadería Casisaldo, S.C.

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000001-19

XXX4780XX

 

Ganadería Díaz López, S.C.

195,00

195,00

195,00

VB-MR362A-000022-19

XXX9243XX

Allo Recarey

María Carmen

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000023-19

XXX0610XX

Alonso García

Andrés

120,00

120,00

120,00

VB-MR362A-000024-19

XXX7766XX

Alonso López

José

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000025-19

XXX2117XX

Álvarez Díaz

María Purificación

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000026-19

XXX1996XX

Álvarez Fernández

Ana

100,00

100,00

100,00

VB-MR362A-000027-19

XXX7153XX

Amido Cendan

Antonio

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000029-19

XXX5848XX

Antelo Amigo

María Gracinda

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000030-19

XXX8925XX

Arcos Salgado

Juan

100,00

100,00

100,00

VB-MR362A-000031-19

XXX1897XX

Arias López

María Luisa

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000032-19

XXX6012XX

Arruñada Vidal

Óscar

120,00

120,00

120,00

VB-MR362A-000033-19

XXX1132XX

Augusto dos Santos

Fernando

120,00

120,00

120,00

VB-MR362A-000034-19

XXX6247XX

Balsa Balsa

María Milagros

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000035-19

XXX4161XX

Balsa Pico

Esperanza

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000036-19

XXX3656XX

Barral Miragaya

Pablo

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000037-19

XXX4223XX

Barral Santamariña

Óscar

140,00

140,00

140,00

VB-MR362A-000038-19

XXX3904XX

Barreiro Fraga

Jesús

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000039-19

XXX3886XX

Bello Rivas

María Olga

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000041-19

XXX9659XX

Blanco Basanta

María José

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000042-19

XXX1735XX

Blanco Castro

José Manuel

100,00

100,00

100,00

VB-MR362A-000043-19

XXX5392XX

Blanco Pérez

Lucía

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000044-19

XXX4125XX

Buceta Gontad

María Avelina

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000045-19

XXX5516XX

Cabana Fraga

Antonio

140,00

140,00

140,00

VB-MR362A-000046-19

XXX3516XX

Cabanas Somoza

María Luz

100,00

100,00

100,00

VB-MR362A-000047-19

XXX2930XX

Cabo Álvarez

José Manuel

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000048-19

XXX5136XX

Cadabal Romay

Juan José

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000049-19

XXX3721XX

Caldeiro Somoza

María Dolores

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000050-19

XXX8827XX

Cambeiro Ledo

Iván

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000051-19

XXX6039XX

Canedo Señarís

Josefina

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000052-19

XXX9637XX

Caneiro Golpe

Aurora

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000053-19

XXX5099XX

Carballal Corral

Margarita

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000054-19

XXX1136XX

Carneiro Viqueira

María Pilar

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000055-19

XXX3530XX

Carracedo Basanta

María

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000056-19

XXX3651XX

Carro Boado

José Manuel

100,00

100,00

100,00

VB-MR362A-000057-19

XXX0830XX

Castro Díaz

Juan Abel

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000058-19

XXX4450XX

Castro Pardo

Manuel José

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000059-19

XXX0522XX

Castro Rey

Rosa María

100,00

100,00

100,00

VB-MR362A-000060-19

XXX4553XX

Cela Núñez

Miguel Ángel

120,00

120,00

120,00

VB-MR362A-000061-19

XXX0768XX

Cendán Galán

Gerardo

100,00

100,00

100,00

VB-MR362A-000062-19

XXX6073XX

Cernuda Rodríguez

María Carmen

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000063-19

XXX6092XX

Chao Gago

Montserrat

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000064-19

XXX3214XX

Chorén Núñez

Jesús

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000065-19

XXX2625XX

Cordero Seijo

Manuel Guillermo

100,00

100,00

100,00

VB-MR362A-000066-19

XXX1900XX

Corral Rodríguez

José Manuel

100,00

100,00

100,00

VB-MR362A-000067-19

XXX7153XX

Cortiñas Orosa

María Montserrat

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000068-19

XXX9037XX

Costoya Garea

Amancio

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000069-19

XXX0391XX

Costoya Vázquez

Nilo

160,00

160,00

160,00

VB-MR362A-000070-19

XXX3228XX

Couce Romero

Aquilino

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000071-19

XXX9440XX

De la Barrera López

Pablo

240,00

240,00

240,00

VB-MR362A-000072-19

XXX4311XX

De la Torre Cabanas

Elisabet

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000073-19

XXX5219XX

Díaz Carballeira

José

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000074-19

XXX1551XX

Díaz Dorado

Juan Carlos

160,00

160,00

160,00

VB-MR362A-000075-19

XXX2343XX

Díaz López

Jesús

140,00

140,00

140,00

VB-MR362A-000076-19

XXX7012XX

Dubra Viqueira

Ana Belén

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000077-19

XXX0381XX

Durán Cao

Eva

100,00

100,00

100,00

VB-MR362A-000078-19

XXX8870XX

Durán Tojeiro

Raquel

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000079-19

XXX4058XX

Felpeto Cal

Josefa

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000080-19

XXX2230XX

Fente Meilán

María Carmen

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000081-19

XXX0954XX

Fernández Álvarez

José Antonio

140,00

140,00

140,00

VB-MR362A-000082-19

XXX1557XX

Fernández Castro

Ana María

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000083-19

XXX4338XX

Fernández Castro

José Manuel

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000084-19

XXX6037XX

Fernández Cela

Antolín

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000085-19

XXX2262XX

Fernández Fernández

Ana María

100,00

100,00

100,00

VB-MR362A-000086-19

XXX3529XX

Fernández García

Fabián

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000088-19

XXX7201XX

Fernández García

Ramón

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000087-19

XXX6143XX

Fernández García

María Carmen

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000090-19

XXX5530XX

Fernández González

Félix

120,00

120,00

120,00

VB-MR362A-000089-19

XXX5092XX

Fernández González

Amable

100,00

100,00

100,00

VB-MR362A-000091-19

XXX1380XX

Fernández Gudín

María Montserrat

120,00

120,00

120,00

VB-MR362A-000092-19

XXX7275XX

Fernández López

Miguel Ángel

120,00

120,00

120,00

VB-MR362A-000093-19

XXX4154XX

Fernández Martínez

Antonio

100,00

100,00

100,00

VB-MR362A-000094-19

XXX5502XX

Fernández Novo

Marta

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000095-19

XXX5458XX

Fernández Salgado

Susana

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000096-19

XXX2160XX

Fernández Torre

José Enrique

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000097-19

XXX3889XX

Fernández Villanustre

Elisardo

90,00

90,00

90,00

VB-MR362A-000098-19

XXX1971XX

Ferreiro Cabarcos

Jesús

140,00

140,00

140,00

VB-MR362A-000099-19

XXX1725XX

Ferreiro Ferreiro

Antonio

180,00

180,00

180,00

VB-MR362A-000100-19

XXX9897XX

Fojón Guerreiro

Ceferino

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000101-19

XXX7312XX

Freijo Díaz

Ana Belén

140,00

140,00

140,00

VB-MR362A-000102-19

XXX6738XX

Freijo López

Manuel

100,00

100,00

100,00

VB-MR362A-000103-19

XXX6034XX

Fresnedo Pérez

Ricardo

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000104-19

XXX8099XX

Furelos Codesido

David

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000105-19

XXX1136XX

Gabeiras Saavedra

María Montserrat

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000106-19

XXX6767XX

García Fernández

José

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000107-19

XXX4717XX

García González

María del Carmen

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000108-19

XXX1878XX

García López

Manuel

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000109-19

XXX6291XX

García Marful

María Amparo

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000110-19

XXX7339XX

García Pérez

María Carmen

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000111-19

XXX4661XX

García Puebla

Montserrat

160,00

160,00

160,00

VB-MR362A-000112-19

XXX6251XX

García Quintana

José Magín

120,00

120,00

120,00

VB-MR362A-000113-19

XXX5372XX

García Rodríguez

María Digna

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000114-19

XXX0992XX

García Rodríguez

Ricardo

120,00

120,00

120,00

VB-MR362A-000115-19

XXX4621XX

García Rubiños

María Mónica

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000116-19

XXX7479XX

García Varela

Cástor

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000117-19

XXX5226XX

Goiriz Cornide

Marina

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000118-19

XXX5413XX

Gómez Eiro

Evaristo

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000119-19

XXX7054XX

Gómez Fernández

Elías

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000120-19

XXX4162XX

Gómez García

José Luis

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000121-19

XXX4027XX

Gómez Martínez

Diego

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000122-19

XXX6705XX

Gómez Pardo

Manuel

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000124-19

XXX8177XX

González Álvarez

Ángel

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000125-19

XXX6737XX

González Cela

Begoña

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000126-19

XXX7390XX

González Cerqueira

Ana Isabel

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000127-19

XXX2780XX

González Garrido

José Luis

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000128-19

XXX3580XX

González Pereira

Félix

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000129-19

XXX3653XX

González Romeo

Rosa

120,00

120,00

120,00

VB-MR362A-000130-19

XXX7588XX

Hermida Mel

Gonzalo

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000131-19

XXX3408XX

Iglesias Fernández

Manuel

100,00

100,00

100,00

VB-MR362A-000132-19

XXX6253XX

Juanes Pérez

Ermitas

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000133-19

XXX0853XX

Lago López

Marisol

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000134-19

XXX2435XX

Lamas Ferradas

Eugenio

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000135-19

XXX7787XX

Lamela Castiñeira

Senén

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000136-19

XXX8040XX

Lodos López

Giovanni

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000137-19

XXX5373XX

López Abella

Teresa

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000138-19

XXX5147XX

López Amarelo

Manuel

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000139-19

XXX3982XX

López Castro

Carlos

120,00

120,00

120,00

VB-MR362A-000141-19

XXX2672XX

López Díaz

María Fe

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000140-19

XXX0556XX

López Díaz

Luisa

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000142-19

XXX4323XX

López Díaz

Nélida

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000143-19

XXX4622XX

López do Barrio

José Ramón

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000144-19

XXX6109XX

López Fernández

Josefa

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000147-19

XXX8082XX

López García

Magdalena

100,00

100,00

100,00

VB-MR362A-000145-19

XXX8011XX

López García

David

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000148-19

XXX2873XX

López García

María Carmen

120,00

120,00

120,00

VB-MR362A-000146-19

XXX9586XX

López García

José

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000149-19

XXX0742XX

López González

Abel

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000150-19

XXX5536XX

López González

Manuel

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000155-19

XXX7625XX

López López

Walter

100,00

100,00

100,00

VB-MR362A-000153-19

XXX0610XX

López López

María Inés

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000152-19

XXX0815XX

López López

Concepción

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000154-19

XXX5491XX

López López

María Pilar

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000156-19

XXX2588XX

López Muñiz

Eliseo

165,00

165,00

165,00

VB-MR362A-000157-19

XXX8642XX

López Pernas

María del Carmen

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000158-19

XXX2371XX

López Puentes

Julia

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000159-19

XXX4907XX

López Rodríguez

Antonio

300,00

300,00

300,00

VB-MR362A-000160-19

XXX5064XX

López Sánchez

Tamara

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000161-19

XXX2090XX

Lorenzo Fernández

José Ángel

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000162-19

XXX7707XX

Lorigados Rodríguez

Ana María

90,00

90,00

90,00

VB-MR362A-000163-19

XXX6102XX

Losada Golas

Eva

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000164-19

XXX7264XX

Losada Roca

Esperanza

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000165-19

XXX0489XX

Loures Torres

Carlos

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000166-19

XXX4640XX

Marey Alonso

Iván

100,00

100,00

100,00

VB-MR362A-000167-19

XXX9418XX

Martínez Díaz

José Francisco

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000168-19

XXX1622XX

Martínez Vázquez

María Dolores

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000169-19

XXX2970XX

Martínez Vigo

María José

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000170-19

XXX6891XX

Meire Rodríguez

Miguel

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000171-19

XXX9924XX

Meitin Calvo

Ana Belén

140,00

140,00

140,00

VB-MR362A-000172-19

XXX1812XX

Méndez Zapata

Ángel

100,00

100,00

100,00

VB-MR362A-000173-19

XXX0181XX

Mera Carrodeguas

Patricia

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000174-19

XXX2599XX

Mera Otero

José Ramón

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000175-19

XXX4027XX

Mon Fernández

Erica

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000176-19

XXX6040XX

Monteagudo Méndez

Fe

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000177-19

XXX6746XX

Montero Fontal

Alfredo

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000178-19

XXX6490XX

Mourín Fernández

José

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000179-19

XXX7771XX

Murado Pérez

Mercedes

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000180-19

XXX1129XX

Naveiras Ardao

Fernando

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000181-19

XXX6208XX

Novo Otero

José Antonio

100,00

100,00

100,00

VB-MR362A-000182-19

XXX1152XX

Núñez Carballo

José Manuel

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000183-19

XXX6761XX

Osorio Mon

Magdalena

140,00

140,00

140,00

VB-MR362A-000184-19

XXX0172XX

Otero Fernández

María Emilia

120,00

120,00

120,00

VB-MR362A-000185-19

XXX5960XX

Otero Sanjurjo

Ana María

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000186-19

XXX3248XX

Pardo Fernández

Gloria

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000187-19

XXX3747XX

Pardo Fouce

Sonia

140,00

140,00

140,00

VB-MR362A-000188-19

XXX1766XX

Pérez Estévez

Faustino

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000189-19

XXX1186XX

Pérez González

María Victoria

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000190-19

XXX9208XX

Pérez Ramos

María del Carmen

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000191-19

XXX2724XX

Pérez Santin

Ángela

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000192-19

XXX4974XX

Piñeiro López

Marcos

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000193-19

XXX1642XX

Polo Castro

Jesús

100,00

100,00

100,00

VB-MR362A-000194-19

XXX2147XX

Pombo Toiral

José Manuel

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000196-19

XXX6386XX

Porto Calvo

María Josefa

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000195-19

XXX9332XX

Porto Calvo

Manuel

200,00

200,00

200,00

VB-MR362A-000197-19

XXX8000XX

Prados López

Vanessa

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000198-19

XXX5297XX

Prego Laranga

Francisco

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000199-19

XXX0467XX

Prieto Díaz

Javier Manuel

120,00

120,00

120,00

VB-MR362A-000200-19

XXX6878XX

Prieto Ledo

Vicente

100,00

100,00

100,00

VB-MR362A-000201-19

XXX3452XX

Puente Lamas

José Manuel

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000202-19

XXX3148XX

Quintela Domínguez

Jesús

120,00

120,00

120,00

VB-MR362A-000203-19

XXX9793XX

Quintela Leiva

Adolfo

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000204-19

XXX4750XX

Ramalleira Vázquez

José

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000205-19

XXX9655XX

Ramudo Camba

Javier

140,00

140,00

140,00

VB-MR362A-000206-19

XXX7796XX

Rego Calaza

Bernabé

120,00

120,00

120,00

VB-MR362A-000207-19

XXX3666XX

Rego Teijeiro

Santiago

100,00

100,00

100,00

VB-MR362A-000208-19

XXX6696XX

Regueiro Castro

José

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000209-19

XXX3416XX

Requeijo Pita

María Elita

100,00

100,00

100,00

VB-MR362A-000210-19

XXX3648XX

Rey Loures

Adolfo Carlos

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000211-19

XXX6760XX

Rico Noceda

Daniel Javier

120,00

120,00

120,00

VB-MR362A-000212-19

XXX5358XX

Río Airado

María Sara

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000213-19

XXX2202XX

Ríos Ruanova

Ramón

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000214-19

XXX0929XX

Rivas Ron

Jorge

90,00

90,00

90,00

VB-MR362A-000215-19

XXX9804XX

Rodríguez Fernández

José Antonio

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000216-19

XXX1712XX

Rodríguez García

Antonio

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000217-19

XXX6745XX

Rodríguez Río

María Estrella

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000218-19

XXX2422XX

Rodríguez Varela

Antonio

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000219-19

XXX4065XX

Rodríguez Vázquez

Carmen

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000220-19

XXX6851XX

Rouco Martínez

María Carmen

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000221-19

XXX8943XX

Salgado Conde

José Manuel

120,00

120,00

120,00

VB-MR362A-000222-19

XXX5528XX

Salgado Quiroga

Rosa

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000223-19

XXX3871XX

Sánchez Gómez

Josefa

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000224-19

XXX0578XX

Sánchez Martínez

Jesús María

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000225-19

XXX6928XX

Sánchez Sánchez

José Ramón

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000226-19

XXX9566XX

Sanmartín Díaz

Antonio

140,00

140,00

140,00

VB-MR362A-000227-19

XXX1116XX

Seoane Iglesias

Carmen

160,00

160,00

160,00

VB-MR362A-000228-19

XXX2406XX

Souto Morado

Beatriz

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000229-19

XXX0544XX

Sufuentes Amor

José Antonio

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000230-19

XXX4412XX

Teijeiro Sande

Benita

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000231-19

XXX2948XX

Tuset Balbis

Domingo

140,00

140,00

140,00

VB-MR362A-000232-19

XXX6310XX

Valcarce Losada

Juan Manuel

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000233-19

XXX3563XX

Valcárcel Pombo

María Nieves

100,00

100,00

100,00

VB-MR362A-000234-19

XXX2491XX

Valín Vázquez

Ovidio

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000235-19

XXX2103XX

Varela Galego

Gonzalo

140,00

140,00

140,00

VB-MR362A-000236-19

XXX0842XX

Vázquez Cardeiro

Domingo Antonio

180,00

180,00

180,00

VB-MR362A-000237-19

XXX2659XX

Vázquez Castro

José

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000238-19

XXX4330XX

Vázquez Lamas

Manuel

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000239-19

XXX5834XX

Vázquez Ordóñez

María

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000240-19

XXX4679XX

Vázquez Quiroga

Alberto

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000241-19

XXX7991XX

Vázquez Rouco

Marta

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000242-19

XXX7064XX

Vázquez Vilares

Francisco Javier

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000243-19

XXX4683XX

Vázquez Vilela

José Manuel

100,00

100,00

100,00

VB-MR362A-000244-19

XXX5619XX

Vega Iglesias

José

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000245-19

XXX8465XX

Verdes Díaz

José María

120,00

120,00

120,00

VB-MR362A-000246-19

XXX3125XX

Vicente Padín

María Pilar

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000247-19

XXX9710XX

Vigo Folgueira

Ana

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000248-19

XXX2831XX

Vigo Veiga

Ramón

60,00

60,00

60,00

VB-MR362A-000249-19

XXX6122XX

Vilar Moure

María José

80,00

80,00

80,00

VB-MR362A-000251-19

XXX2586XX

Vivero Polo

María del Carmen

120,00

120,00

120,00

Listaxe de beneficiarios que participan no réxime de calidade xestionado polo Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia.

Expediente

NIF

Apelidos/razón social

Nome

Importe solicitado

Importe subvencionable

Axuda concedida

AE-MR362A-000105-19

XXX2715XX

Agra das Mil Medas, S.L.U.

235,00

235,00

235,00

AE-MR362A-000097-19

XXX4792XX

Ismois Mel, S.L.U.

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000096-19

XXX3820XX

Josmar Ganadería, S.C.

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000090-19

XXX4855XX

Outeiro Mel, S.L.

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000084-19

XXX262XX

SAT nº 4378 Panda

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000077-19

XXX3378XX

Refol, S.C.

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000076-19

XXX8723XX

Ganadería Roidiz, S.C.

286,00

286,00

286,00

AE-MR362A-000068-19

XXX4779XX

O Mel de Sempre, S.C.

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000067-19

XXX4655XX

Castañas dos Ancares, S.L.

760,81

760,81

760,81

AE-MR362A-000168-19

XXX1866XX

Celtic Berries, S.C.

235,00

235,00

235,00

AE-MR362A-000108-19

XXX4291XX

Xonxa, S.C.

325,00

325,00

325,00

AE-MR362A-000106-19

XXX1169XX

Vivaz Plant, S.A.T.

250,00

250,00

250,00

AE-MR362A-000104-19

XXX4680XX

A Cortiña da Bouza, C.B.

235,00

235,00

235,00

AE-MR362A-000103-19

XXX2079XX

Ganadería Pérez, S.C.

338,00

338,00

338,00

AE-MR362A-000102-19

XXX4994XX

Gandería Mourelle, S.C.

70,00

70,00

70,00

AE-MR362A-000101-19

XXX4840XX

Alicornio Organic Spirits, S.C.

214,00

214,00

214,00

AE-MR362A-000100-19

XXX3365XX

Ganadería Casardixo, S.C.

250,00

250,00

250,00

AE-MR362A-000099-19

XXX3346XX

Ganados Balboa, S.C.

1.670,16

1.670,16

1.670,16

AE-MR362A-000098-19

XXX5215XX

Ganadería Ecovilariño, S.C.

1.183,19

1.183,19

1.183,19

AE-MR362A-000095-19

XXX4506XX

Casa Casanova, S.L.

70,00

70,00

70,00

AE-MR362A-000093-19

XXX5085XX

Agronuquel, S.L.

604,83

604,83

604,83

AE-MR362A-000092-19

XXX4288XX

Gandeiría Chavella, S.C.

250,00

250,00

250,00

AE-MR362A-000091-19

XXX3771XX

As Pontellas, S.C.

933,68

933,68

933,68

AE-MR362A-000089-19

XXX0373XX

Coop. Burgo do Negral, Sdad. Coop. Ltda.

3.694,63

3.000,00

3.000,00

AE-MR362A-000088-19

XXX3369XX

Ganadería Pena Bretoña, S.C.

2.215,23

2.215,23

2.215,23

AE-MR362A-000087-19

XXX4367XX

Cabuxa Natur, S.C.

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000086-19

XXX2031XX

Os Corraliños, S.C.G.

2.112,44

2.112,44

2.112,44

AE-MR362A-000085-19

XXX7518XX

SAT La Sobreira nº 1062 A Xuga

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000083-19

XXX2944XX

Moure Viana, S.C.

1.074,72

1.074,72

1.074,72

AE-MR362A-000080-19

XXX3504XX

Explotación Ganadera Cabinsua, S.C.

507,05

507,05

507,05

AE-MR362A-000079-19

XXX4906XX

Ceide Amil, S.C.

216,00

216,00

216,00

AE-MR362A-000078-19

XXX4904XX

El Merini, S.C.

90,00

90,00

90,00

AE-MR362A-000075-19

XXX5056XX

Torre de Arcos, S.C.

300,00

300,00

300,00

AE-MR362A-000074-19

XXX4810XX

Billo, S.C.

106,32

106,32

106,32

AE-MR362A-000073-19

XXX1075XX

Gandería Lavandeira, S.C.

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000072-19

XXX2918XX

Granxas de Lousada, S.C.

287,30

287,30

287,30

AE-MR362A-000071-19

XXX0128XX

Agropecuaria Mabelipa, S.L.

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000070-19

XXX5174XX

Gandeiría Beiro, S.C.

250,00

250,00

250,00

AE-MR362A-000069-19

XXX1732XX

Gandaría A Valga, S.C.

286,00

286,00

286,00

AE-MR362A-000066-19

XXX3351XX

Casa Ánxel, S.C.

1.295,74

1.295,74

1.295,74

AE-MR362A-000065-19

XXX4610XX

Asociación Raíña Paraíso

632,00

632,00

632,00

AE-MR362A-000110-19

XXX6818XX

Abad Villamor

Ángel

171,00

171,00

171,00

AE-MR362A-000040-19

XXX4687XX

Álvarez Borges

Purificación

276,96

276,96

276,96

AE-MR362A-000111-19

XXX8138XX

Arca Iglesias

Sara

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000044-19

XXX5175XX

Ares Pérez

José Luis

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000007-19

XXX3751XX

Arias Ramil

Cynthia

220,64

220,64

220,64

AE-MR362A-000064-19

XXX1619XX

Baamonde Montes

Helio

171,00

171,00

171,00

AE-MR362A-000113-19

XXX7986XX

Barja Rodríguez

Ramón

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000114-19

XXX5220XX

Bello Souto

Antonio

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000115-19

XXX2256XX

Brey Baltar

Mónica

125,28

125,28

125,28

AE-MR362A-000116-19

XXX3516XX

Cabanas Somoza

María Luz

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000023-19

XXX4901XX

Calvelo Capelo

Manuel

652,05

652,05

652,05

AE-MR362A-000002-19

XXX7774XX

Campello Prieto

Marta

70,00

70,00

70,00

AE-MR362A-000024-19

XXX2825XX

Capón Fernández

Carmen

205,00

205,00

205,00

AE-MR362A-000027-19

XXX9800XX

Carballada López

Xavier Manuel

279,79

279,79

279,79

AE-MR362A-000036-19

XXX4892XX

Carballo Rodríguez

Luis

488,81

488,81

488,81

AE-MR362A-000001-19

XXX1704XX

Cardeiro Guerra

María Jesusa

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000117-19

XXX5591XX

Carreira Valín

Xosé Luís

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000056-19

XXX4415XX

Castiñeira Fernández

Francisco Javier

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000032-19

XXX2789XX

Corral Bellas

Rafael

563,00

563,00

563,00

AE-MR362A-000006-19

XXX0005XX

Daparte Daparte

Ireneo

377,04

377,04

377,04

AE-MR362A-000038-19

XXX4080XX

Díaz Gómez

Joaquín

1.161,05

1.161,05

1.161,05

AE-MR362A-000157-19

XXX5340XX

Díaz Vázquez

María Olga

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000119-19

XXX4219XX

Diéguez López

María Luisa

177,83

177,83

177,83

AE-MR362A-000120-19

XXX4006XX

Domínguez Abelairas

Ana María

205,00

205,00

205,00

AE-MR362A-000012-19

XXX6285XX

Domínguez Estraviz

Rubén

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000121-19

XXX4771XX

Dorado Gómez

Juan Carlos

296,17

296,17

296,17

AE-MR362A-000122-19

XXX4702XX

Dorado Gómez

Olga Elvira

160,00

160,00

160,00

AE-MR362A-000037-19

XXX0954XX

Fernández Álvarez

José Antonio

293,99

293,99

293,99

AE-MR362A-000010-19

XXX2235XX

Fernández Armesto

Adela

496,77

496,77

496,77

AE-MR362A-000028-19

XXX1503XX

Fernández Blanco

Pasión

461,71

461,71

461,71

AE-MR362A-000026-19

XXX7092XX

Fernández Caseiro

Víctor

645,19

645,19

645,19

AE-MR362A-000107-19

XXX9088XX

Fernández García

Fernando

205,00

205,00

205,00

AE-MR362A-000055-19

XXX6992XX

Fernández Martínez

Roberto

278,00

278,00

278,00

AE-MR362A-000005-19

XXX4131XX

Ferreiro Fernández

Andrea

250,00

250,00

250,00

AE-MR362A-000158-19

XXX3239XX

Ferreiro Prieto

Jorge

160,00

160,00

160,00

AE-MR362A-000123-19

XXX4087XX

Fraga Chans

Francisco Javier

160,00

160,00

160,00

AE-MR362A-000034-19

XXX8309XX

Freire Gómez

Manuel

261,00

261,00

261,00

AE-MR362A-000124-19

XXX6710XX

García Díaz

Sandra

250,00

250,00

250,00

AE-MR362A-000025-19

XXX3762XX

García Vázquez

Óscar

216,00

216,00

216,00

AE-MR362A-000125-19

XXX4242XX

Gayoso Yáñez

Rogelio

256,47

256,47

256,47

AE-MR362A-000047-19

XXX4687XX

Gómez Rodríguez

María Anjhara

216,00

216,00

216,00

AE-MR362A-000126-19

XXX3013XX

González Alonso

Xoán

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000162-19

XXX1829XX

González Arias

José Luis

516,71

516,71

516,71

AE-MR362A-000094-19

XXX1572XX

González Pérez

Andrés

229,02

229,02

229,02

AE-MR362A-000041-19

XXX5672XX

González Rodríguez

Lois

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000128-19

XXX2960XX

Herrera García

Alejandro

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000129-19

XXX6145XX

Lamelo Otero

Ramón Jesús

160,00

160,00

160,00

AE-MR362A-000130-19

XXX1599XX

Lata Alonso

Noelia

205,00

205,00

205,00

AE-MR362A-000131-19

XXX3150XX

Lata Rodríguez

Aitor

253,05

253,05

253,05

AE-MR362A-000156-19

XXX8724XX

López Calvo

Soraya

203,00

203,00

203,00

AE-MR362A-000045-19

XXX1959XX

López Fernández

María Isabel

670,00

670,00

670,00

AE-MR362A-000049-19

XXX3414XX

López López

Jorge

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000018-19

XXX7907XX

López Parada

Daniel

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000057-19

XXX5785XX

Louzao Pérez

Andrés

235,00

235,00

235,00

AE-MR362A-000132-19

XXX7635XX

Malvar Rodríguez

Mónica Aránzazu

216,00

216,00

216,00

AE-MR362A-000133-19

XXX7017XX

Mazás García

Eva

143,01

143,01

143,01

AE-MR362A-000058-19

XXX6321XX

Meijer

Michiel

173,50

173,50

173,50

AE-MR362A-000021-19

XXX9776XX

Moital Davila

Álvaro

234,46

234,46

234,46

AE-MR362A-000003-19

XXX5774XX

Montoto Medela

María Pilar

250,00

250,00

250,00

AE-MR362A-000022-19

XXX9658XX

Mouro Ares

Gervasio

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000134-19

XXX2231XX

Nercellas de la Torre

Juan José

216,00

216,00

216,00

AE-MR362A-000164-19

XXX5844XX

Núñez Seoane

María Luisa

497,00

497,00

497,00

AE-MR362A-000135-19

XXX2982XX

Ogando Blanco

Alba Sabina

260,14

260,14

260,14

AE-MR362A-000081-19

XXX5113XX

Oliveira da Rocha

Nuno Manuel

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000136-19

XXX2354XX

Páez Pérez

María

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000137-19

XXX9658XX

Pantín Ramos

María Priscila

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000159-19

XXX9339XX

Peleteiro García

Isidro

379,00

379,00

379,00

AE-MR362A-000138-19

XXX3625XX

Pena Fernández

Carlos

234,43

234,43

234,43

AE-MR362A-000004-19

XXX3533XX

Pereiro Somoza

Miguel

205,00

205,00

205,00

AE-MR362A-000014-19

XXX7843XX

Pérez Barja

Miguel Óscar

424,16

424,16

424,16

AE-MR362A-000139-19

XXX9200XX

Pérez Diz

Amable

410,00

410,00

410,00

AE-MR362A-000165-19

XXX4197XX

Pérez Llanes

Alberto

70,00

70,00

70,00

AE-MR362A-000140-19

XXX6382XX

Peroja Villaverde

Víctor Manuel

114,20

114,20

114,20

AE-MR362A-000141-19

XXX7174XX

Piñeiro Terzado

José

235,00

235,00

235,00

AE-MR362A-000142-19

XXX2951XX

Prieto Fernández

Lorena

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000046-19

XXX3452XX

Puente Lamas

José Manuel

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000143-19

XXX4267XX

Puente Pena

José Manuel

160,00

160,00

160,00

AE-MR362A-000035-19

XXX1721XX

Rebolo Varela

María Alicia

160,00

160,00

160,00

AE-MR362A-000144-19

XXX3080XX

Remuiñán Sánchez

María Dolores

345,00

345,00

345,00

AE-MR362A-000051-19

XXX5984XX

Rey Mazaira

Elsa

348,38

348,38

348,38

AE-MR362A-000061-19

XXX2213XX

Rico Rodríguez

José Juan

205,00

205,00

205,00

AE-MR362A-000145-19

XXX8718XX

Rivas Couceiro

María

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000016-19

XXX5981XX

Rivera López

Pablo

261,93

261,93

261,93

AE-MR362A-000019-19

XXX8742XX

Rodríguez Gómez

María Asunción

284,00

284,00

284,00

AE-MR362A-000054-19

XXX5592XX

Rodríguez Cabanelas

José Benito

235,00

235,00

235,00

AE-MR362A-000020-19

XXX6251XX

Rodríguez Chao

Miguel

379,00

379,00

379,00

AE-MR362A-000146-19

XXX6690XX

Rodríguez Cures

María Dolores

205,00

205,00

205,00

AE-MR362A-000160-19

XXX7279XX

Rodríguez Fernández

Casimiro

235,00

235,00

235,00

AE-MR362A-000155-19

XXX7710XX

Rodríguez López

Ovidio

456,22

456,22

456,22

AE-MR362A-000017-19

XXX7937XX

Rodríguez Millares

Miguel

216,00

216,00

216,00

AE-MR362A-000048-19

XXX2162XX

Rodríguez Paz

José Ángel

460,27

460,27

460,27

AE-MR362A-000147-19

XXX9633XX

Rodríguez Rodríguez

Eva María

392,23

392,23

392,23

AE-MR362A-000063-19

XXX0344XX

Rodríguez Rozas

Raquel

216,00

216,00

216,00

AE-MR362A-000011-19

XXX8959XX

Rogel Fernández

Cristina

235,00

235,00

235,00

AE-MR362A-000148-19

XXX6955XX

Santiago Potel

Roberto

371,00

371,00

371,00

AE-MR362A-000053-19

XXX4763XX

Seco Fraga

Anabel

261,00

261,00

261,00

AE-MR362A-000043-19

XXX4513XX

Seijas Méndez

Josefa

575,00

575,00

575,00

AE-MR362A-000050-19

XXX1952XX

Sinde Basanta

Emilio

261,00

261,00

261,00

AE-MR362A-000042-19

XXX3622XX

Sueiro Pérez

Tamara

205,00

205,00

205,00

AE-MR362A-000031-19

XXX8245XX

Tallón García

María José

160,00

160,00

160,00

AE-MR362A-000149-19

XXX3156XX

Teijeiro González

Sandra

235,00

235,00

235,00

AE-MR362A-000150-19

XXX9755XX

Torres Lombardero

Javier

296,25

296,25

296,25

AE-MR362A-000052-19

XXX1783XX

Torres López

Concepción

614,52

614,52

614,52

AE-MR362A-000009-19

XXX5908XX

Torres Vázquez

Luis

230,65

230,65

230,65

AE-MR362A-000013-19

XXX5452XX

Varela Méndez

Juan

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000039-19

XXX1448XX

Vaz Quintillán

Marina

424,44

424,44

424,44

AE-MR362A-000059-19

XXX3820XX

Vázquez Blanco

María Nuria

370,00

370,00

370,00

AE-MR362A-000151-19

XXX5693XX

Vázquez Francos

María Flor

275,00

275,00

275,00

AE-MR362A-000109-19

XXX6569XX

Vázquez Gavieiro

María Luisa

1578,37

1578,37

1578,37

AE-MR362A-000008-19

XXX2961XX

Vázquez Marey

Marcos

147,54

147,54

147,54

AE-MR362A-000152-19

XXX0008XX

Vence Deza

José Benito

777,17

777,17

777,17

AE-MR362A-000163-19

XXX1277XX

Verea Fernández

Alberto

171,00

171,00

171,00

AE-MR362A-000153-19

XXX1711XX

Vial Cal

Eludina

152,15

152,15

152,15

AE-MR362A-000015-19

XXX7952XX

Vilela Rodríguez

Carmen

171,00

171,00

171,00

AE-MR362A-000154-19

XXX1265XX

Vizcaya Somoza

Xulio

275,00

275,00

275,00

Listaxe de beneficiarios que participan no réxime de calidade xestionado polo Consello Regulador da IXP Mel de Galicia.

Expediente

NIF

Apelidos/razón social

Nome

Importe solicitado

Importe subvencionable

Axuda concedida

MG-MR362A-000008-19

XXX4627XX

 

Mieles Valdeorras, S.L.

959,40

959,40

959,40

MG-MR362A-000006-19

XXX4792XX

 

Ismois Mel, S.L.U.

337,50

337,50

337,50

MG-MR362A-000005-19

XXX4382XX

 

Horta de San Antón, S.C.

61,65

61,65

61,65

MG-MR362A-000017-19

XXX1738XX

Alonso Pérez

Juan Manuel

244,89

244,89

244,89

MG-MR362A-000018-19

XXX6310XX

Alonso Veleda

María Ángeles

162,00

162,00

162,00

MG-MR362A-000003-19

XXX1815XX

Burgos Núñez

Diego Antonio

75,20

75,20

75,20

MG-MR362A-000022-19

XXX6197XX

Castro Rodríguez

Ana Lidia

190,18

190,18

190,18

MG-MR362A-000016-19

XXX2943XX

Couso Rodríguez

Diego

265,14

265,14

265,14

MG-MR362A-000010-19

XXX0364XX

Dias Pereira

María da Gloria

196,20

196,20

196,20

MG-MR362A-000012-19

XXX3044XX

Fernández Silva

Emilio

188,16

188,16

188,16

MG-MR362A-000002-19

XXX9792XX

Iriso Bernández

David

281,70

281,70

281,70

MG-MR362A-000014-19

XXX4584XX

López Baños

María

139,32

139,32

139,32

MG-MR362A-000021-19

XXX0679XX

Pinto Estévez

María del Carmen

282,89

282,89

282,89

MG-MR362A-000004-19

XXX5592XX

Rodríguez Cabanelas

José Benito

289,00

54,00

54,00

MG-MR362A-000011-19

XXX0833XX

Rodríguez Giménez

Leonardo

117,00

117,00

117,00

MG-MR362A-000015-19

XXX1265XX

Rodríguez Rodríguez

Teresa

72,00

72,00

72,00

MG-MR362A-000019-19

XXX7136XX

Romero Telles

Fausto

379,08

379,08

379,08

MG-MR362A-000020-19

XXX7418XX

Rosón Fernández

María Teresa

110,25

110,25

110,25

MG-MR362A-000009-19

XXX2821XX

Varela Losada

Jara

209,70

209,70

209,70

MG-MR362A-000013-19

XXX6979XX

Veiga Gómez

David

135,00

135,00

135,00

Listaxe de beneficiarios que participan no réxime de calidade xestionado polo Consello Regulador da DO Valdeorras.

Expediente

NIF

Apelidos/razón social

Nome

Importe solicitado

Importe subvencionable

Axuda concedida

V-MR362A-000002-19

XXX4683XX

Viñedos Ferrer, S.L.

765,82

765,82

765,82

ANEXO II

Solicitudes denegadas

Listaxe de solicitudes denegadas de produtores que participan no réxime de calidade xestionado polo Consello Regulador das Indicacións Xeográficas Protexidas da Carne de Vacún de Galicia (IXP Ternera Gallega).

Expediente

NIF

Apelidos/razón social

Nome

Importe solicitado

Causa de denegación

TG-MR362A-000036-19

XXX4866XX

 

Casa Liñares, S.C.

50,00

Non cumpre o establecido no artigo 4.3, da Resolución do 28 de xaneiro de 2019, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000021-19

XXX4105XX

 

Ramil de Friolfe, S.C.

50,00

Non cumpre o establecido no artigo 4.3, da Resolución do 28 de xaneiro de 2019, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000006-19

XXX3918XX

 

Pedron, S.C.

190,00

Non cumpre o establecido no artigo 3.1, da Resolución do 28 de xaneiro de 2019, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000069-19

XXX8409XX

Barradas Borges

José Manuel

50,00

Non cumpre o establecido no artigo 4.3, da Resolución do 28 de xaneiro de 2019, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000071-19

XXX3904XX

Barreiro Fraga

Jesús

50,00

Non cumpre o establecido no artigo 4.3, da Resolución do 28 de xaneiro de 2019, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000096-19

XXX6088XX

Carballo Páez

María Soledad

50,00

Non cumpre o establecido no artigo 4.3, da Resolución do 28 de xaneiro de 2019, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000162-19

XXX8380XX

Fernández Gómez

José Luis

50,00

Non cumpre o establecido no artigo 4.3, da Resolución do 28 de xaneiro de 2019, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000167-19

XXX6495XX

Fernández López

José

50,00

Non cumpre o establecido no artigo 4.3, da Resolución do 28 de xaneiro de 2019, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000175-19

XXX6138XX

Fernández Otero

Ana

50,00

Non cumpre o establecido no artigo 4.3, da Resolución do 28 de xaneiro de 2019, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000180-19

XXX9594XX

Fernández Sousa

Eva

50,00

Non cumpre o establecido no artigo 4.3, da Resolución do 28 de xaneiro de 2019, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000186-19

XXX4441XX

Ferreiro Álvarez

Félix

50,00

Non cumpre o establecido no artigo 4.3, da Resolución do 28 de xaneiro de 2019, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000188-19

XXX7554XX

Fidalgo Prieto

María José

50,00

Non cumpre o establecido no artigo 4.3, da Resolución do 28 de xaneiro de 2019, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000192-19

XXX4475XX

Fouz López

Manuel

50,00

Non cumpre o establecido no artigo 4.3, da Resolución do 28 de xaneiro de 2019, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000194-19

XXX1277XX

Freire Caínzos

Dositeo

50,00

Non cumpre o establecido no artigo 4.3, da Resolución do 28 de xaneiro de 2019, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000219-19

XXX3217XX

García Seco

Olga Inés

50,00

Non cumpre o establecido no artigo 4.3, da Resolución do 28 de xaneiro de 2019, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000288-19

XXX8112XX

Gómez Casas

Carmen

70,00

Non cumpre o establecido no artigo 3.1, da Resolución do 28 de xaneiro de 2019, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000232-19

XXX5015XX

Gómez Niño

Ana Belén

55,00

Non cumpre o establecido no artigo 3.1, da Resolución do 28 de xaneiro de 2019, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000242-19

XXX1340XX

González López

Aurita

80,00

Non cumpre o establecido no artigo 3.1, da Resolución do 28 de xaneiro de 2019, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000253-19

XXX5413XX

Hermida Fraga

Félix

50,00

Non cumpre o establecido no artigo 4.3, da Resolución do 28 de xaneiro de 2019, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000257-19

XXX0553XX

Irimia Lombao

César Raimundo

50,00

Non cumpre o establecido no artigo 4.3, da Resolución do 28 de xaneiro de 2019, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000276-19

XXX0556XX

López Díaz

Luisa

75,00

Non cumpre o establecido no artigo 3.1, da Resolución do 28 de xaneiro de 2019, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000286-19

XXX2266XX

López López

Manuel

50,00

Non cumpre o establecido no artigo 4.3, da Resolución do 28 de xaneiro de 2019, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000294-19

XXX3981XX

López Rodríguez

María Ana

50,00

Non cumpre o establecido no artigo 4.3, da Resolución do 28 de xaneiro de 2019, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000307-19

XXX2558XX

Lozano Cendán

María Dolores

50,00

Non cumpre o establecido no artigo 4.3, da Resolución do 28 de xaneiro de 2019, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000310-19

XXX2068XX

Luis Danoz

María

50,00

Non cumpre o establecido no artigo 4.3, da Resolución do 28 de xaneiro de 2019, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000318-19

XXX9575XX

Martínez Yáñez

Silvia

50,00

Non cumpre o establecido no artigo 4.3, da Resolución do 28 de xaneiro de 2019, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000319-19

XXX0536XX

Mel López

Vanessa

50,00

Non cumpre o establecido no artigo 4.3, da Resolución do 28 de xaneiro de 2019, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000345-19

XXX3402XX

Otero Caaveiro

Catalina

50,00

Non cumpre o establecido no artigo 4.3, da Resolución do 28 de xaneiro de 2019, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000359-19

XXX1109XX

Pérez Lorenzo

Virginia

50,00

Non cumpre o establecido no artigo 4.3, da Resolución do 28 de xaneiro de 2019, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000368-19

XXX2919XX

Piñeiro García

José Manuel

70,00

Non cumpre o establecido no artigo 3.1, da Resolución do 28 de xaneiro de 2019, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000390-19

XXX5794XX

Rego Sante

José

50,00

Non cumpre o establecido no artigo 4.3, da Resolución do 28 de xaneiro de 2019, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000422-19

XXX6666XX

Rodríguez Rodríguez

Ana

195,00

Non cumpre o establecido no artigo 3.1, da Resolución do 28 de xaneiro de 2019, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000433-19

XXX4235XX

Rubio Corral

Manuel

130,00

Non cumpre o establecido no artigo 3.1, da Resolución do 28 de xaneiro de 2019, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000514-19

XXX8774XX

Sánchez Sánchez

Adolfina

45,00

Non cumpre o establecido no artigo 4.3, da Resolución do 28 de xaneiro de 2019, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000453-19

XXX7819XX

Silva Díaz

Jesús

50,00

Non cumpre o establecido no artigo 4.3, da Resolución do 28 de xaneiro de 2019, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000467-19

XXX0014XX

Torrente Otero

Ana María

50,00

Non cumpre o establecido no artigo 4.3, da Resolución do 28 de xaneiro de 2019, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000473-19

XXX4469XX

Valcárcel Fernández

José Manuel

160,00

Non cumpre o establecido no artigo 3.1, da Resolución do 28 de xaneiro de 2019, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000474-19

XXX6066XX

Valencia Leiros

Juan Carlos

50,00

Non cumpre o establecido no artigo 4.3, da Resolución do 28 de xaneiro de 2019, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000497-19

XXX8398XX

Vázquez Sánchez

Ana María

50,00

Non cumpre o establecido no artigo 4.3, da Resolución do 28 de xaneiro de 2019, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000503-19

XXX0621XX

Vila Rodríguez

David

50,00

Non cumpre o establecido no artigo 4.3, da Resolución do 28 de xaneiro de 2019, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

TG-MR362A-000511-19

XXX4309XX

Vizcaíno López

María Inés

50,00

Non cumpre o establecido no artigo 4.3, da Resolución do 28 de xaneiro de 2019, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

Listaxe de solicitudes denegadas de produtores que participan no réxime de calidade xestionado polo Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia.

Expediente

NIF

Apelidos/razón social

Nome

Importe solicitado

Causa de denegación

AE-MR362A-000082-19

XXX2713XX

 

Champivil, S.L.

205,00

Non cumpre o establecido no artigo 3.1, da Resolución do 28 de xaneiro de 2019, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

AE-MR362A-000112-19

XXX6042XX

Areán Varela

José

446,00

Non cumpre o establecido no artigo 3.1, da Resolución do 28 de xaneiro de 2019, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

AE-MR362A-000118-19

XXX6187XX

Couceiro Ulla

María Basilisa

160,00

Non cumpre o establecido no artigo 3.1, da Resolución do 28 de xaneiro de 2019, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

AE-MR362A-000167-19

XXX3011XX

Gómez Misa

Jesús

371,00

Non cumpre o establecido no artigo 3.1, da Resolución do 28 de xaneiro de 2019, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

AE-MR362A-000127-19

XXX7118XX

González Martínez

Manuel Domingo

320,00

Non cumpre o establecido no artigo 3.1, da Resolución do 28 de xaneiro de 2019, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

AE-MR362A-000166-19

XXX7221XX

Troncoso Fernández

María Begoña

232,00

Non cumpre o establecido no artigo 3.1, da Resolución do 28 de xaneiro de 2019, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

AE-MR362A-000060-19

XXX6181XX

Vázquez Rodríguez

Eugenio Horacio

250,00

Non cumpre o establecido no artigo 3.1, da Resolución do 28 de xaneiro de 2019, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

AE-MR362A-000033-19

XXX1091XX

Veiga Freire

Manuel

261,00

Non cumpre o establecido no artigo 3.1, da Resolución do 28 de xaneiro de 2019, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

Listaxe de solicitudes denegadas de produtores que participan no réxime de calidade xestionado polo Consello Regulador das Indicacións Xeográficas Protexidas da Carne de Vacún de Galicia (IXP Vaca e Boi de Galicia/Vaca y Buey de Galicia).

Expediente

NIF

Apelidos/razón social

Nome

Importe solicitado

Causa de denegación

VB-MR362A-000250-19

XXX5892XX

Villarino Rodríguez

Elvira

60,00

Non cumpre o establecido no artigo 3.1, da Resolución do 28 de xaneiro de 2019, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

VB-MR362A-000151-19

XXX7845XX

López Iglesias

Miguel

60,00

Non cumpre o establecido no artigo 3.1, da Resolución do 28 de xaneiro de 2019, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

VB-MR362A-000123-19

XXX3102XX

Gómez Pérez

José Ramón

60,00

Non cumpre o establecido no artigo 3.1, da Resolución do 28 de xaneiro de 2019, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

VB-MR362A-000040-19

XXX0180XX

Ben Justo

María Josefa

100,00

Non cumpre o establecido no artigo 3.1, da Resolución do 28 de xaneiro de 2019, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

VB-MR362A-000028-19

XXX4383XX

Anido Sánchez

Alfonso

140,00

Non cumpre o establecido no artigo 3.1, da Resolución do 28 de xaneiro de 2019, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

Listaxe de solicitudes denegadas de produtores que participan no réxime de calidade xestionado polo Consello Regulador da IXP Mel de Galicia.

Expediente

NIF

Apelidos/razón social

Nome

Importe solicitado

Causa de denegación

MG-MR362A-000024-19

XXX7983XX

Domínguez Vázquez

Pedro

50,00

Non cumpre o establecido no artigo 4.3, da Resolución do 28 de xaneiro de 2019, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

MG-MR362A-000023-19

XXX8071XX

González González

Antonio

50,00

Non cumpre o establecido no artigo 4.3, da Resolución do 28 de xaneiro de 2019, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

MG-MR362A-000007-19

XXX5022XX

García Fernández

Rafael

57,15

Non cumpre o establecido no artigo 3.1, da Resolución do 28 de xaneiro de 2019, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

MG-MR362A-000001-19

XXX8804XX

Pérez Alonso

Johnny

50,00

Non cumpre o establecido no artigo 4.3, da Resolución do 28 de xaneiro de 2019, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

Listaxe de solicitudes denegadas de produtores que participan no réxime de calidade xestionado polo Consello Regulador da DOP Pemento de Herbón.

Expediente

NIF

Apelidos/razón social

Nome

Importe solicitado

Causa de denegación

PH-MR362A-000001-19

XXX8462XX

Guimarey López

Rosa

67,76

Non cumpre o establecido no artigo 3.1, da Resolución do 28 de xaneiro de 2019, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

Listaxe de solicitudes denegadas de produtores que participan no réxime de calidade xestionado polo Consello Regulador da IXP Castaña de Galicia.

Expediente

NIF

Apelidos/razón social

Nome

Importe solicitado

Causa de denegación

CG-MR362A-000001-19

XXX3533XX

Pereiro Somoza

Miguel

20,00

Non cumpre o establecido no artigo 4.3, da Resolución do 28 de xaneiro de 2019, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

Listaxe de solicitudes denegadas de produtores que participan no réxime de calidade xestionado polo Consello Regulador da DO Rías Baixas.

Expediente

NIF

Apelidos/razón social

Nome

Importe solicitado

Causa de denegación

RB-MR362A-000002-19

XXX7279XX

Rodríguez Fernández

Casimiro

39,98

Non cumpre o establecido no artigo 4.3, da Resolución do 28 de xaneiro de 2019, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

RB-MR362A-000001-19

XXX7221XX

Troncoso Fernández

María Begoña

77,77

Non cumpre o establecido no artigo 3.1, da Resolución do 28 de xaneiro de 2019, da Agacal, pola que se convocan estas axudas

Listaxe de solicitudes inadmitidas a trámite.

Expediente

NIF

Apelidos/razón social

Nome

Importe solicitado

Causa da inadmisión

TG-MR362A-000011-19

J27420272

 

Ganadería Casisaldo, S.C.

125,00

Desistencia por parte do solicitante