Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 197 Mércores, 16 de outubro de 2019 Páx. 45487

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura e Turismo

RESOLUCIÓN do 4 de outubro de 2019, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se anuncia a adxudicación de 9 bolsas de formación en proxectos de investigación do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.

Mediante a Orde do 4 de xuño de 2019 apróbanse as bases que rexen o concurso público de nove bolsas de formación en proxectos de investigación do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades (DOG núm. 114, do 18 de xuño de 2019).

O secretario xeral de Política Lingüística é competente para resolver o expediente, no uso das facultades que ten conferidas en virtude da Orde do 21 de marzo de 2019, de delegación de competencias nos órganos superiores e de dirección da Consellería de Cultura e Turismo, en relación co procedemento de concesión de bolsas establecido na base décimo primeira da orde da convocatoria.

De acordo coa proposta de resolución definitiva elevada polo órgano instrutor,

RESOLVO:

1. Aprobar en todo o seu contido a proposta presentada polo órgano instrutor, realizada con base no informe da Comisión de Valoración debidamente motivado, e conceder as 9 bolsas de formación en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, ás persoas candidatas que se relacionan no anexo A desta resolución.

Ao abeiro da base segunda da convocatoria, a contía das bolsas será de 990 euros ao mes, por todos os conceptos, incluídos os custos da Seguridade Social, durante o período comprendido entre o 1.12.2019, data de incorporación ao centro, e o 30.11.2021.

2. Establecer a listaxe de suplentes, por orde decrecente de puntuación, que se indica no referido anexo desta resolución, que poderá ser operativa no caso de que a persoa seleccionada como titular non se incorporase na data establecida, cando manifestase expresamente a súa non aceptación á bolsa ou renunciase a esta unha vez aceptada, así como cando se proceda á súa revogación.

3. Denegar as demais solicitudes presentadas, polas causas que figuran no anexo B, así como declarar desistentes da petición de bolsa por non contestar o requirimento de documentación preceptiva no prazo establecido ou por desistencia propia, en aplicación do disposto no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

4. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpoñer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante a persoa titular da Secretaría Xeral de Política Lingüística, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da recepción desta notificación, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, quen resolverá segundo o disposto na Orde do 21 de marzo de 2019, de delegación de competencias nos órganos superiores e de dirección da Consellería de Cultura e Turismo (DOG núm. 63, do 1 de abril) ou ben interpoñer directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de acordo co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. En todo caso, non se poderá interpoñer recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente ou se produza a desestimación presunta do recurso de reposición presentado.

5. Que se notifique a presente resolución ás persoas interesadas.

Santiago de Compostela, 4 de outubro de 2019

Valentín García Gómez
Secretario xeral de Política Lingüística

ANEXO A

1. Proxecto Legado científico de Jürgen Untermann.

Titular:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Rodríguez Vidal

Héctor

***5460**

7,7480

2. Proxecto Corpus de referencia do galego actual (Corga).

Titular:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Lorenzo Herrera

Lara

***2953**

11,8525

Suplentes:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

López Iglesias

Nerea

***3392**

11,6525

Santomé Nantes

Alba

***1719**

10,7106

Rivadulla Costa

Diego

***0395**

10,3382

Arribas González

Laura

***9775**

9,6275

Montesinos Amado

Susana

***4157**

9,2100

Silva Hervella

Irma

***5913**

9,2073

Vladu

Adina Ioana

***4840**

9,0800

Castro Lorenzo

Laura

***4293**

9,0163

Casal Munín

Sandra

***5807**

8,8488

García Rodríguez

Noemi

***8014**

8,5771

Soneira Sánchez

Alba María

***1108**

8,4863

Carrera Pérez

Leticia

***0885**

8,4832

Pereira Gutiérrez

Beatriz

***0907**

8,4330

Jimeno Rodríguez

Juan Antonio

***0200**

8,2681

Sotelo Domínguez

Helena

***9768**

8,2050

Engster Appezzato

Karen Giselle

***7764**

8,0750

Varela Rodríguez

Martiña

***3064**

8,0750

Anta Fernández

Alicia

***2759**

7,7500

Gamallo Fernández

Aida

***9485**

7,5550

Albán Gilino

Blanca

***6336**

7,4725

Gil Rodríguez

Laura

***8867**

7,4100

Santamaría Estévez

Noemi

***4587**

7,4100

Pérez García

Trinidad

***7172**

7,2710

Saavedra Blanco

Lucía

***9843**

7,2100

Pérez Martínez

María

***9055**

7,1660

Rodríguez González

Eloy

***9188**

7,1159

Pardo Álvarez

Héctor

***5859**

7,0638

Maneiro Torreira

Paula

***0355**

6,9981

Vázquez Pérez

Alfredo

***8452**

6,8975

Mariño Gómez

Claudia

***9536**

6,8875

Ares González

Vanesa

***8332**

6,8404

Pérez Martínez

María

***8941**

6,8190

Santiago Parada

Noelia

***9560**

6,6225

3. Proxecto Corpus documentale latinum Gallaeciae (Codolga).

Titular:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Bouzón Custodio

Almudena

***1261**

15,3925

Suplentes:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Castro Lorenzo

Laura

***4293**

9,0538

Hermo Moledo

Paula

***8806**

7,8507

Rodríguez Vidal

Héctor

***5460**

7,6480

4. Proxecto Bibliografía informatizada da lingua galega (Bilega).

Titular:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Caamaño Pérez

Laura

***0616**

14,1756

Suplentes:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Lorenzo Herrera

Lara

***2953**

14,2025

Jimeno Rodríguez

Juan Antonio

***0200**

11,8681

Montesinos Amado

Susana

***4157**

11,7100

Fernández Pazo

Noa

***3931**

11,5350

Anta Fernández

Alicia

***2759**

11,4500

Vladu

Adina Ioana

***4840**

11,1800

Santomé Nantes

Alba

***1719**

10,7106

Rivadulla Costa

Diego

***0395**

10,6382

Gil Rodríguez

Laura

***8867**

9,9100

Mariño Gómez

Claudia

***9536**

9,4875

Silva Hervella

Irma

***5913**

9,2073

Carrera Pérez

Leticia

***0885**

8,3832

Sotelo Domínguez

Helena

***9768**

8,2050

Naveira Fuentes

Manuel

***5075**

8,1654

Varela Rodríguez

Martiña

***3064**

8,0750

Gamallo Fernández

Aida

***9485**

7,8050

Albán Gilino

Blanca

***6336**

7,4725

Santamaría Estévez

Noemi

***4587**

7,4100

Saavedra Blanco

Lucía

***9843**

7,2100

Pérez Martínez

María

***8941**

6,8190

5. Proxecto Terminoloxía científico-técnica.

Titular:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Vladu

Adina Ioana

***4840**

14,6800

Suplentes:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Casal Munín

Sandra

***5807**

12,4988

Rivadulla Costa

Diego

***0395**

11,7882

López Iglesias

Nerea

***3392**

11,4525

Anta Fernández

Alicia

***2759**

11,4500

Caamaño Pérez

Laura

***0616**

9,9756

Soneira Sánchez

Alba María

***1108**

9,8363

Santomé Nantes

Alba

***1719**

9,7106

Silva Hervella

Irma

***5913**

9,2073

Sotelo Domínguez

Helena

***9768**

8,5550

Pereira Gutiérrez

Beatriz

***0907**

8,5330

Jimeno Rodríguez

Juan Antonio

***0200**

8,3181

Engster Appezzato

Karen Giselle

***7764**

8,0750

Pardo Álvarez

Héctor

***5859**

7,9138

Gamallo Fernández

Aida

***9485**

7,6550

Rivas Couce

Alba

***1378**

7,1000

Varela Rodríguez

Martiña

***3064**

7,0750

Maneiro Torreira

Paula

***0355**

6,9981

Pérez Martínez

María

***8941**

6,8190

6. Proxecto Informes de Literatura.

Titular:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Rozas Arceo

Alba

***9147**

17,1528

Suplentes:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Rivadulla Costa

Diego

***0395**

16,4382

Caamaño Pérez

Laura

***0616**

15,8756

Fernández Pazo

Noa

***3931**

12,3850

Gil Rodríguez

Laura

***8867**

9,9100

Vázquez Pérez

Alfredo

***8452**

9,3975

Mariño Gómez

Claudia

***9536**

9,3875

Silva Hervella

Irma

***5913**

9,2073

García Rodríguez

Noemi

***8014**

8,7271

Naveira Fuentes

Manuel

***5075**

8,6654

Varela Rodríguez

Martiña

***3064**

8,0750

Ares González

Vanesa

***8332**

6,8404

Pérez Martínez

María

***8941**

6,8190

7. Proxecto Recuperación de textos literarios e xornalísticos galegos.

Titular:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Rivadulla Costa

Diego

***0395**

16,4382

Suplentes:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Rozas Arceo

Alba

***9147**

17,1528

Caamaño Pérez

Laura

***0616**

15,8756

Fernández Pazo

Noa

***3931**

12,3850

Gil Rodríguez

Laura

***8867**

9,9100

Castro Lorenzo

Laura

***4293**

9,4163

Vázquez Pérez

Alfredo

***8452**

9,3975

Mariño Gómez

Claudia

***9536**

9,3875

García Rodríguez

Noemi

***8014**

8,7271

Naveira Fuentes

Manuel

***5075**

8,6654

Pereira Gutiérrez

Beatriz

***0907**

8,4330

Varela Rodríguez

Martiña

***3064**

8,0750

Pardo Álvarez

Héctor

***5859**

7,0638

Maneiro Torreira

Paula

***0355**

6,9981

Ares González

Vanesa

***8332**

6,8404

Pérez Martínez

María

***8941**

6,8190

8. Proxecto Lírica profana galego-portuguesa.

Titular:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Jimeno Rodríguez

Juan Antonio

***0200**

10,8681

Suplentes:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Caamaño Pérez

Laura

***0616**

10,9756

Varela Rodríguez

Martiña

***3064**

10,5750

Rivadulla Costa

Diego

***0395**

10,1382

Pérez Martínez

María

***9055**

10,0160

Castro Lorenzo

Laura

***4293**

8,5538

García Rodríguez

Noemi

***8014**

8,4771

Vázquez Pérez

Alfredo

***8452**

6,8975

Pérez Martínez

María

***8941**

6,8190

9. Proxecto Dimensións da identidade colectiva de Galicia.

Titular:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

López Díaz

Iván

***9228**

12,0404

Suplentes:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Santos Seoane

Jonatan

***6052**

7,7331

Ribeiro Coelho

Bárbara

***1610**

7,0331

ANEXO B

1. Proxecto Legado científico de Jürgen Untermann.

Desistentes por non emendar ou achegar a documentación preceptiva:

Apelidos

Nome

DNI

Casado Franco

Claudia

***5590**

Excluídos por non cumprir os requisitos xerais ou específicos:

Apelidos

Nome

DNI

Causa da exclusión

Fraga Pérez

Sara

***4484**

Non cumpre a base 4, punto b)

da convocatoria

López Iglesias

Nerea

***3392**

Non cumpre a base 4, punto b)

da convocatoria

Peleteiro Vázquez

Isabel Elena

***0054**

Non cumpre a base 4, punto b)

da convocatoria

Pérez Martínez

María

***8941**

Non reúne os requisitos específicos
Non acredita coñecemento de alemán

2. Proxecto Corpus de referencia do galego actual (Corga).

Desistentes por non emendar ou achegar a documentación preceptiva:

Apelidos

Nome

DNI

Covelo Pedreira

Andrés

***7093**

Doval Rodríguez

Alba

***3654**

Fernández Melón

Ana Belén

***0330**

Mancebo Cancela

Pablo

***4238**

Excluídos por non cumprir os requisitos xerais ou específicos:

Apelidos

Nome

DNI

Causa da exclusión

Fraga Pérez

Sara

***4484**

Non cumpre a base 4, punto b)

da convocatoria

Lamela Varela

Tamara

***7987**

Non cumpre a base 4, punto e)

da convocatoria

López González

María del Mar

***6111**

Non cumpre a base 4, punto b)

da convocatoria

3. Proxecto Corpus documentale latinum Gallaeciae (Codolga).

Desistentes por non emendar ou achegar a documentación preceptiva:

Apelidos

Nome

DNI

Fernández García

Sandra

***7503**

Fernández Melón

Ana Belén

***0330**

Gesteira Estévez

David

***6347**

Montes Blanco

Daniel

***7826**

Desistentes por petición propia:

Apelidos

Nome

DNI

Cadaveira López

Paula

***2587**

Excluídos por non cumprir os requisitos xerais ou específicos:

Apelidos

Nome

DNI

Causa da exclusión

Fraga Pérez

Sara

***4484**

Non reúne os requisitos específicos

Ordóñez Triñanes

Cristina

***0873**

Non reúne os requisitos específicos

Penedo Vázquez

Eva

***6106**

Non cumpre a base 4, punto b)

da convocatoria

Pérez Martínez

María

***8941**

Non cumpre a base 4, punto b)

da convocatoria

Pérez Martínez

María

***9055**

Non reúne os requisitos específicos

Varela Rouco

Sara

***5472**

Non reúne os requisitos específicos

4. Proxecto Bibliografía informatizada da lingua galega (Bilega).

Desistentes por non emendar ou achegar a documentación preceptiva:

Apelidos

Nome

DNI

Couceiro Gestoso

María Nerea

***0765**

Doval Rodríguez

Alba

***3654**

Mancebo Cancela

Pablo

***4238**

Excluídos por non cumprir os requisitos xerais ou específicos:

Apelidos

Nome

DNI

Causa da exclusión

Fraga Pérez

Sara

***4484**

Non cumpre a base 4, punto b)

da convocatoria

Lamela Varela

Tamara

***7987**

Non cumpre a base 4, punto e)

da convocatoria

López González

María del Mar

***6111**

Non cumpre a base 4, punto b)

da convocatoria

5. Proxecto Terminoloxía científico-técnica.

Desistentes por non emendar ou achegar a documentación preceptiva:

Apelidos

Nome

DNI

Covelo Pedreira

Andrés

***7093**

Doval Rodríguez

Alba

***3654**

Excluídos por non cumprir os requisitos xerais ou específicos:

Apelidos

Nome

DNI

Causa da exclusión

Fraga Pérez

Sara

***4484**

Non cumpre a base 4, punto b)

da convocatoria

Lamela Varela

Tamara

***7987**

Non cumpre a base 4, punto e)

da convocatoria

6. Proxecto Informes de Literatura.

Desistentes por non emendar ou achegar a documentación preceptiva:

Apelidos

Nome

DNI

Mancebo Cancela

Pablo

***4238**

Excluídos por non cumprir os requisitos xerais ou específicos:

Apelidos

Nome

DNI

Causa da exclusión

Doval Rodríguez

Alba

***3654**

Non cumpre a base 4, punto b)

da convocatoria

Fraga Pérez

Sara

***4484**

Non cumpre a base 4, punto b)

da convocatoria

Santomé Nantes

Alba

***1719**

Non cumpre a base 4, punto b)

da convocatoria

7. Proxecto Recuperación de textos literarios e xornalísticos galegos.

Desistentes por non emendar ou achegar a documentación preceptiva:

Apelidos

Nome

DNI

Mancebo Cancela

Pablo

***4238**

Excluídos por non cumprir os requisitos xerais ou específicos:

Apelidos

Nome

DNI

Causa da exclusión

Couceiro Gestoso

María Nerea

***0765**

Non cumpre a base 4, punto b)

da convocatoria

Doval Rodríguez

Alba

***3654**

Non cumpre a base 4, punto b)

da convocatoria

Fraga Pérez

Sara

***4484**

Non cumpre a base 4, punto b)

da convocatoria

López González

María del Mar

***6111**

Non cumpre a base 4, punto b)

da convocatoria

Montesinos Amado

Susana

***4157**

Non cumpre a base 4, punto b)

da convocatoria

Santomé Nantes

Alba

***1719**

Non cumpre a base 4, punto b)

da convocatoria

8. Proxecto Lírica profana galego-portuguesa.

Desistentes por non emendar ou achegar a documentación preceptiva:

Apelidos

Nome

DNI

Fernández Melón

Ana Belén

***0330**

Mancebo Cancela

Pablo

***4238**

Excluídos por non cumprir os requisitos xerais ou específicos:

Apelidos

Nome

DNI

Causa da exclusión

Fraga Pérez

Sara

***4484**

Non cumpre a base 4, punto b)

da convocatoria

Pereira Domínguez

Laura

***6980**

Non cumpre a base 4, punto d)

da convocatoria

9. Proxecto Dimensións da identidade colectiva de Galicia.

Excluídos por non cumprir os requisitos xerais ou específicos:

Apelidos

Nome

DNI

Causa da exclusión

Doval Rodríguez

Alba

***3654**

Non cumpre a base 4, punto b)

da convocatoria

Fraga Pérez

Sara

***4484**

Non cumpre a base 4, punto b)

da convocatoria

Ordóñez Triñanes

Cristina

***0873**

Non cumpre a base 4, punto b)

da convocatoria

Pérez Martínez

María

***8941**

Non cumpre a base 4, punto b)

da convocatoria

Rodríguez Soto

Belén

***8616**

Non cumpre a base 4, punto b)

da convocatoria

Excluídos por non cumprir os requisitos xerais ou específicos:

Apelidos

Nome

DNI

Causa da exclusión

Vilariño Otero

Diego

***3413**

Non cumpre a base 4, punto b)

da convocatoria

Desistentes por non emendar ou achegar a documentación preceptiva:

Apelidos

Nome

DNI

Rei Martiz

Antía

***0696**