Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 201 Martes, 22 de outubro de 2019 Páx. 46247

III. Outras disposicións

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 14 de outubro de 2019, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se resolve a concesión de once bolsas de excelencia para a mocidade do exterior (BEME), co fin de cursar estudos de máster que se inicien no curso 2019/20 nunha universidade galega da lista de persoas suplentes.

Por Resolución do 11 de febreiro de 2019, da Secretaría Xeral da Emigración, aprobáronse as bases reguladoras e procedeuse á convocatoria de 150 bolsas de excelencia para a mocidade do exterior (BEME), co fin de cursar estudos de máster que se inicien no curso 2019/20 nunha universidade galega (DOG núm. 39, do 25 de febreiro).

Por Resolución do 30 de agosto de 2019, da Secretaría Xeral da Emigración, resolveuse a dita convocatoria das bolsas de excelencia para a mocidade do exterior, concedendo a bolsa a un total de 150 beneficiarios (DOG núm. 168, do 5 de setembro) que figuran no anexo I da devandita resolución.

No artigo 2 desa resolución do 30 de agosto, recóllese que dado que o número de persoas matriculadas foi superior ao número de bolsas convocadas, establécese segundo o establecido no artigo 16.2.b) da resolución, unha lista de 25 persoas suplentes que se relacionan no anexo II, formada por aquelas persoas solicitantes que acreditaron estar matriculadas nun máster e non foron adxudicatarias da bolsa para o caso de renuncia ou baixa dalgunha das persoas adxudicatarias.

As 11 persoas que se recollen a continuación figuran como persoas beneficiarias no anexo I da Resolución do 30 de agosto de 2019 e presentaron escritos a través da plataforma informática accesible desde a sede electrónica da Xunta de Galicia renunciando ás bolsas concedidas:

Apelidos

Nome

Másteres

Universidade

Créditos

Anualidade 2019

Anualidade 2020

Importe total

Carrera Villar

Araceli

Comunicación en Medios Sociais e Creación de Contidos Dixitais

UVIGO

60

5.000,00

2.000,00

7.000,00

Fraga Telechea

Gonzalo Agustín

Administración Integrada de Empresas e Responsabilidade Social Corporativa

UVIGO

60

5.000,00

2.650,00

7.650,00

Grabiel Ojea

Rodrigo

Dirección de pemes-Pequenas e Medianas Empresas

UVIGO

60

5.000,00

2.650,00

7.650,00

Pergola Yannello

Florencia de

Investigación Química e Química Industrial

USC

60

5.000,00

2.650,00

7.650,00

Terceiro Guimarey

Cristina

Tradución para a Comunicación Internacional

UVIGO

60

5.000,00

2.650,00

7.650,00

Rodríguez Gámez

Mariana

Investigación en Educación, Diversidade Cultural e Desenvolvemento Comunitario

USC

60

5.000,00

2.650,00

7.650,00

Regueiro Paniagua

Natalia

Servizos Culturais

USC

60

5.000,00

2.650,00

7.650,00

Meaño Couso

Ana

Dirección de Empresas

USC

60

5.000,00

2.000,00

7.000,00

González González

César Augusto

Dirección de Empresas

USC

60

5.000,00

2.650,00

7.650,00

Silva Álvarez

Cristopher da

Matemática Industrial

USC

90

5.000,00

6.475,00

11.475,00

Sagues Díaz

Manuel Antonio

Dirección de Empresas

USC

60

5.000,00

2.650,00

7.650,00

De conformidade co disposto nos artigos 11 e 16 da Resolución do 11 de febreiro de 2019, a Subdirección Xeral de Xestión Económico-Administrativa e do Retorno como órgano instrutor do procedemento, unha vez recibidas as renuncias ás bolsas presentadas polas persoas antes referenciadas, á vista da lista de suplentes, e unha vez verificada a aceptación da adxudicación das bolsas segundo a orde de puntuación, formulou a correspondente proposta de resolución para a concesión das bolsas ás once primeiras persoas da lista de suplentes que aceptaron a bolsa ofertada.

Vista a lista de suplentes e verificada a súa aceptación da adxudicación das bolsas e tamén á vista da proposta de resolución da Subdirección Xeral de Xestión Económico-Administrativa e do Retorno e de conformidade co establecido na resolución da convocatoria,

RESOLVO:

Artigo 1

Conceder as bolsas ás once primeiras persoas da lista de suplentes que aceptaron a bolsa e que se relacionan no anexo I desta resolución para cursar os másteres que se sinalan na correspondente universidade galega e polo importe que se indica.

O pagamento da bolsa realizarase na conta bancaria indicada pola persoa beneficiaria nos prazos establecidos e unha vez presentada a documentación xustificativa segundo o establecido no artigo 20 da resolución.

Artigo 2

As persoas beneficiarias destas bolsas están obrigadas ao cumprimento do establecido no artigo 21 da resolución da convocatoria. Os incumprimentos das ditas obrigacións poderán dar lugar ao reintegro parcial ou total, nos termos recollidos no artigo 22 da dita resolución.

Contra esta resolución cabe interpoñer potestativamente recurso de reposición ante o mesmo órgano que a ditou no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Así mesmo, poderá interpoñerse recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, de acordo co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 14 de outubro de 2019

Antonio Rodríguez Miranda
Secretario xeral da Emigración

ANEXO I

Nº orde lista suplentes

Puntuación total

Apelidos

Nome

DNI/
pasaporte

País de residencia

Másteres

Universidade

Créditos

Anualidade 2019

Anualidade 2020

Importe total

1

14,68

Latas Lugo

Ángel Manuel

*****6873

Reino Unido

Tecnoloxías de Análise de Datos Masivos: Big Data

USC

60

5.000,00

2.000,00

7.000,00

2

14,64

Hervés Hervés

Juan Manuel

*****4720

México

Edificación Sostible

UDC

60

5.000,00

2.650,00

7.650,00

3

14,54

Dalio Arufe

Sabrina Eugenia

*****7140

Arxentina

Xestión e Dirección Laboral

USC

60

5.000,00

2.650,00

7.650,00

4

14,54

Teixeira López

Leandro

*****5469

Brasil

Xestión do Desenvolvemento Sostible

UVIGO

60

5.000,00

2.650,00

7.650,00

6

14,46

Díaz Rodríguez

Diego Alberto

*****7274

Arxentina

Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos

UDC

90

5.000,00

6.475,00

11.475,00

8

14,28

Jiménez González

Camila

*****9524

Arxentina

Nutrición

UVIGO

60

5.000,00

2.650,00

7.650,00

9

14,24

Ramírez López

Martín Alonso

*****9464

Chile

Dirección e Xestión Contable e Financeira

USC

60

5.000,00

2.650,00

7.650,00

10

14,16

Rodríguez Sánchez

María Teresa

*****8592

Venezuela

Ciberseguridade

UDC

90

5.000,00

6.475,00

11.475,00

11

14,14

Sanquiz Núñez

Néstor Enrique

*****3077

Venezuela

Eficiencia e Aproveitamento Enerxético

UDC

72

5.000,00

2.650,00

7.650,00

12

14,02

Fernández García

Jesús

***6518**

México

Administración Integrada de Empresas e Responsabilidade Social Corporativa

UVIGO

60

5.000,00

2.650,00

7.650,00

13

14,00

Trentin Rivadulla

Cecilia

*****1151

Uruguai

Dirección e Xestión Contable e Financeira

USC

60

5.000,00

2.650,00

7.650,00