Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 206 Martes, 29 de outubro de 2019 Páx. 46947

III. Outras disposicións

Universidade de Vigo

RESOLUCIÓN do 21 de outubro de 2019 pola que se publica a modificación do plan de estudos da titulación de grao en Ciencias do Mar.

O plan de estudos da titulación de grao en Ciencias do Mar pola Universidade de Vigo foi publicado no Boletín Oficial del Estado do 1 de novembro de 2010, unha vez establecido o carácter oficial do título por acordo do Consello de Ministros do 30 de outubro de 2009, publicado mediante Resolución da Secretaría Xeral de Universidades do 13 de novembro de 2009 (BOE do 5 de xaneiro de 2010).

De conformidade co disposto no artigo 28 do Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, modificado por Real decreto 861/2010, do 2 de xullo, polo que se establece o procedemento para a modificación de plans de estudo xa verificados, e tras obter o informe favorable da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia á solicitude da Universidade de Vigo de modificación do plan de estudos da titulación de grao en Ciencias do Mar, esta reitoría

RESOLVE:

Publicar a modificación do plan de estudos conducente á obtención do título universitario oficial de graduado ou graduada en Ciencias do Mar pola Universidade de Vigo, que se recolle no anexo desta resolución.

Vigo, 21 de outubro de 2019

Manuel Joaquín Reigosa Roger
Reitor da Universidade de Vigo

ANEXO

Denominación do título: graduado ou graduada en Ciencias do Mar pola Universidade de Vigo.

Rama de coñecemento á que se adscribe o título (Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro): Ciencias.

Código da titulación: V10G061-Facultade de Ciencias do Mar-Campus de Vigo.

Código RUCT: 2501086.

Distribución do plan de estudos en créditos ECTS:

Tipo de materia

Créditos ECTS

Formación básica

60

Materias obrigatorias

150

Optativas

Inclúe prácticas externas (6 ECTS optativos)

18

Traballo de fin de grao

12

Total

240

Distribución dos créditos da formación básica do plan de estudos:

Rama de coñecemento

Materia da rama (RD 1393/2007, do 29 de outubro)

Materias vinculadas

do plan de estudos

ECTS

Materia

Rama

Ciencias

Matemáticas

Matemáticas: Matemáticas I

6

12

60

Matemáticas: Matemáticas II

6

Física

Física: Física I

6

12

Física: Física II

6

Química

Química: Química I

6

12

Química: Química II

6

Xeoloxía

Xeoloxía: Xeoloxía I

6

12

Xeoloxía: Xeoloxía II

6

Bioloxía

Bioloxía: Bioloxía I

6

12

Bioloxía: Bioloxía II

6

Total ECTS

60

Organización temporal do plan de estudos de grao en Ciencias do Mar
Facultade de Ciencias do Mar-Campus de Vigo

Curso

Sem.

Materia

Mód.

Tipo

ECTS

Curso

Sem.

Materia

Mód.

Tipo

ECTS

1

1

Bioloxía: Bioloxía I

FB

FB

6

1

2

Bioloxía: Bioloxía II

FB

FB

6

1

1

Física: Física I

FB

FB

6

1

2

Estatística

CTT

OB

6

1

1

Xeoloxía: Xeoloxía I

FB

FB

6

1

2

Xeoloxía: Xeoloxía II

FB

FB

6

1

1

Matemáticas: Matemáticas I

FB

FB

6

1

2

Matemáticas: Matemáticas II

FB

FB

6

1

1

Química: Química I

FB

FB

6

1

2

Química: Química II

FB

FB

6

Curso

Sem.

Materia

Mód.

Tipo

ECTS

Curso

Sem.

Materia

Mód.

Tipo

ECTS

2

1

Bioquímica

CTT

OB

6

2

2

Ecoloxía mariña

CTT

OB

6

2

1

Botánica mariña

CTT

OB

6

2

2

Medios sedimentarios costeiros e mariños

CTT

OB

6

2

1

Física: Física II

FB

FB

6

2

2

Principios de microbioloxía mariña

CTT

OB

6

2

1

Oceanografía química I

P

OB

6

2

2

Oceanografía química II

P

OB

6

2

1

Sedimentoloxía

CTT

OB

6

2

2

Zooloxía mariña

CTT

OB

6

3

1

Oceanografía biolóxica I

P

OB

6

3

2

Oceanografía biolóxica II

P

OB

6

3

1

Oceanografía física I

P

OB

6

3

2

Oceanografía física II

P

OB

6

3

1

Oceanografía xeolóxica I

P

OB

6

3

2

Oceanografía xeolóxica II

P

OB

6

3

1

Química aplicada ao medio mariño I

CTT

OB

6

3

2

Química aplicada ao medio mariño II

CTT

OB

6

3

1

Fisioloxía de organismos mariños

CTT

OB

6

3

2

Acuicultura

P

OB

6

4

1

Contaminación mariña

P

OB

6

4

2

Análise de cuncas

P

OP

6

4

1

Dinámica oceánica

CTT

OB

6

4

2

Bioloxía de peixes e mariscos

CTT

OP

6

4

1

Xeoloxía mariña aplicada

P

OB

6

4

2

Economía e lexislación

P

OP

6

4

1

Xestión mariña e litoral

P

OB

6

4

2

Métodos en análise xeográfica

CTT

OP

6

4

1

Pesqueiras

P

OB

6

4

2

Modelización

CTT

OP

6

4

2

Parasitoloxía e microbioloxía mariña

P

OP

6

4

2

Recursos xenéticos mariños

P

OP

6

4

2

Teledetección

CTT

OP

6

4

2

Prácticas externas

PE

OP

6

4

2

Traballo de fin de grao

TFG

OB

12

Optativas: a escoller un total de tres (18 ECTS) dunha oferta de nove materias (54 ECTS).

Sem.: semestre. Mód.: módulo (véxanse abreviaturas na táboa de organización da oferta de créditos).

FB

Formación básica

OB

Obrigatoria

OP

Optativa

Organización da oferta de créditos ECTS do plan de estudos
por módulos do grao en Ciencias do Mar
Facultade de Ciencias do Mar-Campus de Vigo

Módulo

Abreviatura

ECTS

Oferta total

Distribución da oferta

Formación básica

FB

60

60 formación básica

Coñecementos e técnicas transversais

CTT

96

72 obrigatorios

24 optativos

Profesional

P

102

78 obrigatorios

24 optativos

Prácticas externas

PE

6

6 optativos

Traballo de fin de grao

TFG

12

12 obrigatorios

Oferta total ECTS

276