Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 206 Martes, 29 de outubro de 2019 Páx. 46942

III. Outras disposicións

Universidade de Vigo

RESOLUCIÓN do 21 de outubro de 2019 pola que se publica a modificación do plan de estudos da titulación de grao en Química.

O plan de estudos da titulación de grao en Química pola Universidade de Vigo foi publicado no Boletín Oficial del Estado do 1 de novembro de 2010, unha vez establecido o carácter oficial do título por acordo do Consello de Ministros do 30 de outubro de 2009, publicado mediante resolución da Secretaría Xeral de Universidades do 13 de novembro de 2009 (BOE do 5 de xaneiro de 2010).

De conformidade co disposto no artigo 28 do Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, modificado polo Real decreto 861/2010, do 2 de xullo, polo que se establece o procedemento para a modificación de plans de estudo xa verificados, e tras obter o informe favorable da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia á solicitude da Universidade de Vigo de modificación do plan de estudos da titulación de grao en Química, esta reitoría

RESOLVE:

Publicar a modificación do plan de estudos conducente á obtención do título universitario oficial de graduado ou graduada en Química pola Universidade de Vigo, que se recolle no anexo desta resolución.

Vigo, 21 de outubro de 2019

Manuel Joaquín Reigosa Roger
Reitor da Universidade de Vigo

ANEXO

Denominación do título: graduado ou graduada en Química pola Universidade de Vigo.

Rama de coñecemento a que se adscribe o título (Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro): Ciencias.

Código da titulación: V11G201-Facultade de Química-Campus de Vigo.

Código RUCT: 2501087.

Distribución do plan de estudos en créditos ECTS:

Tipo de materia

Créditos ECTS

Formación básica

60

Materias obrigatorias

132

Materias optativas

30

Traballo de fin de grao

18

Total

240

Distribución dos créditos da formación básica do plan de estudos:

Rama de coñecemento

Materia da rama (Real decreto 1393/2007,

do 29 de outubro)

Materias vinculadas do plan de estudos

ECTS

Materia

Rama

Ciencias

Bioloxía

Bioloxía

6

60

Física

Física I

6

12

Física II

6

Matemáticas

Matemáticas I

6

12

Matemáticas II

6

Química

Química I

6

24

Química II

6

Laboratorio de Química I

6

Laboratorio de Química II

6

Xeoloxía

Xeoloxía

6

Total ECTS

60

Organización temporal do plan de estudos de grao en Química
Facultade de Química-Campus de Vigo

Curso

Sem.

Materia

Mód.

Tipo

ECTS

Curso

Sem.

Materia

Mód.

Tipo

ECTS

1

1

Bioloxía : Bioloxía

FB

FB

6

1

2

Xeoloxía: Xeoloxía

FB

FB

6

1

1

Física: Física I

FB

FB

6

1

2

Física: Física II

FB

FB

6

1

1

Matemáticas: Matemáticas I

FB

FB

6

1

2

Matemáticas: Matemáticas II

FB

FB

6

1

1

Química: Química I

FB

FB

6

1

2

Química: Química II

FB

FB

6

1

1

Química: Laboratorio de química I

FB

FB

6

1

2

Química: Laboratorio de química II

FB

FB

6

Curso

Sem.

Materia

Mód.

Tipo

ECTS

Curso

Sem.

Materia

Mód.

Tipo

ECTS

2

1

Bioquímica

C

OB

6

2

2

Determinación estrutural

F

OB

6

2

1

Química analítica I: Principios de química analítica

F

OB

6

2

2

Química analítica II: Métodos ópticos de análise

F

OB

6

2

1

Química física I: Termodinámica química

F

OB

6

2

2

Química física II: Superficies e coloides

F

OB

6

2

1

Química inorgánica I

F

OB

6

2

2

Química inorgánica II

F

OB

6

2

1

Química orgánica I

F

OB

6

2

2

Química orgánica II

F

OB

6

3

1

Química Analítica III: Métodos electroanalíticos e separacións

F

OB

6

3

2

Química analítica IV: Métodos cromatográficos e afíns

F

OB

6

3

1

Química física III: Química cuántica

F

OB

6

3

2

Química física IV: Estrutura molecular e espectroscopia

F

OB

6

3

1

Química inorgánica III: Química de coordinación

F

OB

6

3

2

Química física V: Cinética química

F

OB

6

3

1

Química orgánica III: Reaccións concertadas, radicalarias e fotoquímicas

F

OB

6

3

2

Química inorgánica IV: Metais de transición e estado sólido

F

OB

6

3

1

Enxeñaría química

C

OB

6

3

2

Química orgánica IV: Deseño da síntese orgánica

F

OB

6

4

1

Proxecto

C

OB

6

4

2

Traballo de fin de grao

TFG

OB

18

4

1

Química de materiais

C

OB

6

4

1

Introdución á xestión de empresas

O

OP

6

4

2

Ampliación de química física

O

OP

6

4

2

Química analítica ambiental e agroalimentaria

O

OP

6

4

2

Química computacional

O

OP

6

4

2

Química inorgánica ambiental e bioinorgánica

O

OP

6

4

2

Química terapéutica

O

OP

6

4

2

Seguridade e hixiene industrial

O

OP

6

4

2

Técnicas informáticas en química

O

OP

6

4

2

Tecnoloxía do ambiente

O

OP

6

4

2

Teoría das reaccións orgánicas

O

OP

6

4

2

Materia condensada

O

OP

6

4

2

Inmunoquímica

O

OP

6

Mención química avanzada (optativas de mención)

Curso

Sem.

Materia

Mód.

Tipo

ECTS

Curso

Sem.

Materia

Mód.

Tipo

ECTS

4

1

Nanoquímica

O

OP

6

4

2

Ampliación de química analítica

O

OP

6

4

1

Química organometálica

O

OP

6

4

1

Síntese estereoselectiva de compuestos bioactivos

O

OP

6

Mención química aplicada (optativas de mención)

Curso

Sem.

Materia

Mód.

Tipo

ECTS

Curso

Sem.

Materia

Mód.

Tipo

ECTS

4

1

Calidade nos laboratorios analíticos

O

OP

6

4

2

Prácticas externas

O

OP

6

4

1

Química industrial

O

OP

6

Optatividade:

Denominación

Nº de créditos

Mención Química Avanzada

30 (24 créditos específicos de mención)

Mención Química Aplicada

30 (18 créditos específicos de mención)

Sen mención

30 créditos a escoller entre a totalidade de materias optativas (OP)

A temporalidade das materias poderá, por circunstancias excepcionais, sufrir modificacións, sempre que o autorice a vicerreitoría con competencia en organización académica e con anterioridade ao inicio do curso académico.

Sem.: Semestre. Mód.: Módulo (ver abreviaturas na táboa de organización da oferta de créditos).

FB

Formación básica

OB

Obrigatoria

OP

Optativa

Organización da oferta de créditos ECTS do plan de estudos por módulos do grao en Química
Facultade de Química-Campus de Vigo

Módulo

Abreviatura

ECTS

Oferta total

Distribución da oferta

Formación básica

FB

60

60 Formación básica

Fundamental

F

108

108 Obrigatorios

Complementario

C

24

24 Obrigatorios

Optativo

O

114

114 Optativos

Traballo de fin de grao

TFG

18

18 Obrigatorios

Oferta total ECTS

324