Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 206 Martes, 29 de outubro de 2019 Páx. 46936

III. Outras disposicións

Universidade de Vigo

RESOLUCIÓN do 21 de outubro de 2019 pola que se publica a modificación do plan de estudos da titulación de grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación.

O plan de estudos da titulación de grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación pola Universidade de Vigo foi publicado no Boletín Oficial del Estado do 11 de xaneiro de 2013, unha vez establecido o carácter oficial do título por acordo do Consello de Ministros do 12 de novembro de 2010, publicado mediante resolución da Secretaría Xeral de Universidades do 22 de novembro de 2010 (BOE do 16 de decembro).

De conformidade co disposto no artigo 28 do Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, modificado polo Real decreto 861/2010, do 2 de xullo, polo que se establece o procedemento para a modificación de plans de estudo xa verificados, e tras obter o informe favorable da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia á solicitude da Universidade de Vigo de modificación do plan de estudos da titulación de grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación, esta reitoría

RESOLVE:

Publicar a modificación do plan de estudos conducente á obtención do título universitario oficial de graduado ou graduada en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación pola Universidade de Vigo, que se recolle no anexo desta resolución.

Vigo, 21 de outubro de 2019

Manuel Joaquín Reigosa Roger
Reitor da Universidade de Vigo

ANEXO

Denominación do título: graduado o graduada en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación pola Universidade de Vigo.

Rama de coñecemento á que se adscribe o título (Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro): Enxeñaría e Arquitectura.

Código da titulación: V05G301-Escola de Enxeñaría de Telecomunicación-Campus de Vigo.

Código RUCT: 2502244.

Distribución do plan de estudos en créditos ECTS:

Tipo de materia

Créditos ECTS

Formación básica

60

Materias obrigatorias

90

Materias optativas

78

Traballo de fin de grao

12

Total

240

Distribución dos créditos da formación básica do plan de estudos:

Rama de coñecemento

Materia da rama (RD 1393/2007,

do 29 de outubro)

Materias vinculadas

do plan de estudos

ECTS

Materia

Rama

Enxeñaría e Arquitectura

Matemáticas

Cálculo I

6

24

60

Cálculo II

6

Álxebra lineal

6

Probabilidade e estatística

6

Física

Fundamentos de mecánica e termodinámica

6

24

Campos e ondas

6

Análise de circuítos lineais

6

Fundamentos de electrónica

6

Informática

Arquitectura de ordenadores

6

Empresa

Fundamentos de empresa

6

Total ECTS

60

Organización temporal do plan de estudos de grao en Enxeñaría
de Tecnoloxías de Telecomunicación
Escola de Enxeñaría de Telecomunicación-Campus de Vigo

Curso

Sem.

Materia

Mód.

Tipo

ECTS

Curso

Sem.

Materia

Mód.

Tipo

ECTS

1

1

Matemáticas: Cálculo I

FB

FB

6

1

2

Matemáticas: Cálculo II

FB

FB

6

1

1

Matemáticas: Álxebra lineal

FB

FB

6

1

2

Matemáticas: Probabilidade e estatística

FB

FB

6

1

1

Física: Fundamentos de mecánica e termodinámica

FB

FB

6

1

2

Física: Análise de circuítos lineais

FB

FB

6

1

1

Empresa: Fundamentos de empresa

FB

FB

6

1

2

Informática: Arquitectura de ordenadores

FB

FB

6

1

1

Programación I

T

OB

6

1

2

Programación II

T

OB

6

2

1

Física: Fundamentos de electrónica

FB

FB

6

2

2

Tecnoloxía electrónica

T

OB

6

2

1

Física: Campos e ondas

FB

FB

6

2

2

Transmisión electromagnética

T

OB

6

2

1

Electrónica dixital

T

OB

6

2

2

Técnicas de transmisión e recepción de sinais

T

OB

6

2

1

Comunicación de datos

T

OB

6

2

2

Fundamentos de son e imaxe

T

OB

6

2

1

Procesado dixital de sinais

T

OB

6

2

2

Redes de ordenadores

T

OB

6

3

1

Servizos de Internet

T

OB

6

3

1

Circuítos electrónicos programables

T

OB

6

4

1

Prácticas en empresa I

OPEX

OP

6

4

2

Xestión e dirección tecnolóxica

PI

OB

6

4

1

Prácticas en empresa II

OPEX

OP

6

4

2

Laboratorio de proxectos

PI

OB

12

4

1

Mobilidade I

OPEX

OP

6

4

2

Traballo de fin de grao

TFG

OB

12

4

1

Mobilidade II

OPEX

OP

6

4

1

Mobilidade III

OPEX

OP

6

4

1

Mobilidade IV

OPEX

OP

6

4

1

Mobilidade V

OPEX

OP

6

Mención telemática.

Curso

Sem.

Materia

Mód.

Tipo

ECTS

Curso

Sem.

Materia

Mód.

Tipo

ECTS

3

1

Sistemas operativos

TL

OB-P

6

3

2

Programación concorrente e distribuída

TL

OB-P

6

3

1

Arquitectura e tecnoloxía de redes

TL

OB-P

6

3

2

Teoría de redes e conmutación

TL

OB-P

6

3

1

Seguridade

TL

OB-P

6

3

2

Redes multimedia

TL

OB-P

6

3

2

Sistemas de información

TL

OB-P

6

3

2

Arquitectura e servizos telemáticos

TL

OB-P

6

Curso

Sem.

Materia

Mód.

Tipo

ECTS

4

1

Servizos multimedia

OPTL

OP

6

4

1

Redes sen fíos e móbiles

OPTL

OP

6

4

1

Programación de sistemas intelixentes

OPTL

OP

6

4

1

Deseño de sistemas integrados

OPTL

OP

6

4

1

Novos servizos telemáticos

OPTL

OP

6

Mención sistemas electrónicos.

Curso

Sem.

Materia

Mód.

Tipo

ECTS

Curso

Sem.

Materia

Mód.

Tipo

ECTS

3

1

Electrónica analóxica

SE

OB-P

6

3

2

Sistemas de adquisición de datos

SE

OB-P

6

3

1

Sistemas electrónicos de procesado de sinal

SE

OB-P

6

3

2

Electrónica de potencia

SE

OB-P

6

3

1

Enxeñaría de equipos electrónicos

SE

OB-P

6

3

2

Instrumentación electrónica e sensores

SE

OB-P

6

3

2

Deseño microelectrónico

SE

OB-P

6

3

2

Sistemas electrónicos para comunicacións dixitais

SE

OB-P

6

Curso

Sem.

Materia

Mód.

Tipo

ECTS

4

1

Deseño de aplicacións con microcontroladores

OPSE

OP

6

4

1

Dispositivos optoelectrónicos

OPSE

OP

6

4

1

Deseño e síntese de sistemas dixitais

OPSE

OP

6

4

1

Sensores electrónicos avanzados

OPSE

OP

6

4

1

Comunicacións industriais

OPSE

OP

6

Mención sistemas de telecomunicación.

Curso

Sem.

Materia

Mód.

Tipo

ECTS

Curso

Sem.

Materia

Mód.

Tipo

ECTS

3

1

Circuítos de radiofrecuencia

ST

OB-P

6

3

2

Circuítos de microondas

ST

OB-P

6

3

1

Sistemas de comunicacións por radio

ST

OB-P

6

3

2

Xestión do espectro radioeléctrico

ST

OB-P

6

3

1

Tratamento de sinais multimedia

ST

OB-P

6

3

2

Principios de comunicacións dixitais

ST

OB-P

6

3

2

Infraestruturas ópticas de telecomunicación

ST

OB-P

6

3

2

Redes e sistemas sen fíos

ST

OB-P

6

Curso

Sem.

Materia

Mód.

Tipo

ECTS

4

1

Teledetección

OPST

OP

6

4

1

Sistemas de navegación e comunicacións por satélite

OPST

OP

6

4

1

Procesado dixital en tempo real

OPST

OP

6

4

1

Comunicacións dixitais

OPST

OP

6

4

1

Fundamentos de bioenxeñaría

OPST

OP

6

Mención son e imaxe.

Curso

Sem.

Materia

Mód.

Tipo

ECTS

Curso

Sem.

Materia

Mód.

Tipo

ECTS

3

1

Fundamentos de enxeñaría acústica

SI

OB-P

6

3

2

Acústica arquitectónica

SI

OB-P

6

3

1

Vídeo e televisión

SI

OB-P

6

3

2

Sistemas de audio interactivo

SI

OB-P

6

3

1

Procesado de son

SI

OB-P

6

3

2

Sistemas de imaxe

SI

OB-P

6

3

2

Fundamentos de procesado de imaxe

SI

OB-P

6

3

2

Deseño de instalacións audiovisuais

SI

OB-P

6

Curso

Sem.

Materia

Mód.

Tipo

ECTS

4

1

Análise de imaxe e vídeo

OPSI

OP

6

4

1

Videoxogos e realidade virtual

OPSI

OP

6

4

1

Acústica avanzada

OPSI

OP

6

4

1

Técnicas de medida de ruído e lexislación

OPSI

OP

6

4

1

Produción audiovisual CGI

OPSI

OP

6

Deberase elixir obrigatoriamente unha das catro mencións ofertadas.

Optativas: teranse que cursar 30 ECTS optativos entre a oferta de optativas da propia mención, as materias de terceiro curso das mencións non cursadas e materias do módulo de optatividade externa.

A temporalidade das materias poderá, por circunstancias excepcionais, sufrir modificacións, sempre que o autorice a vicerreitoría con competencia en organización académica e con anterioridade ao inicio do curso académico.

Sem.: semestre. Mód.: módulo (véxanse abreviaturas na táboa de organización da oferta de créditos).

FB

Formación básica

OB

Obrigatoria

OB-P

Obrigatoria de perfil

OP

Optativa

Organización da oferta de créditos ECTS do plan de estudos por módulos
do grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación
pola Universidade de Vigo
Escola de Enxeñaría de Telecomunicación-Campus de Vigo

Módulo

Abreviatura

ECTS

oferta total

Distribución da oferta

Formación básica

FB

60

60 Formación básica

Telecomunicación

T

72

72 Obrigatorios

Telemática

TL

78

48 Obrigatorios de perfil

Optatividade Telemática

OPTL

30 Optativos

Sistemas Electrónicos

SE

78

48 Obrigatorios de perfil

Optatividade Sistemas Electrónicos

OPSE

30 Optativos

Sistemas de Telecomunicación

ST

78

48 Obrigatorios de perfil

Optatividade Sistemas de Telecomunicación

OPST

30 Optativos

Son e Imaxe

SI

78

48 Obrigatorios de perfil

Optatividade Son e Imaxe

OPSI

30 Optativos

Proxectos de enxeñaría

PI

18

18 Obrigatorios

Optatividade externa

OPEX

42

42 Optativos

Traballo de fin de grao

TFG

12

12 Obrigatorios

Oferta total ECTS

516