Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 211 Mércores, 6 de novembro de 2019 Páx. 47755

V. Administración de xustiza

Xulgado de Primeira Instancia número 5 de Vigo

EDICTO (DCT 324/2018 CL).

Eu, Sarai Paniagua Acera, letrada da Administración de xustiza do Xulgado de Primeira Instancia número 5 de Vigo, anuncio no presente procedemento de divorcio 324/2018, seguido por instancia de Ricardo Bello Senra fronte a María Rosa del Río Estévez ditouse sentenza cuxo teor literal é o seguinte:

«Sentenza nº 384.

En Vigo, dezaseis de novembro de dous mil dezaoito, María Dolores Rodríguez Leirós, xuíza substituta do Xulgado de Primeira Instancia número 5 de Vigo, ditou a presente resolución no procedemento de divorcio seguido neste xulgado co nº 324/2018, no que actuaron como demandante Ricardo Bello Senra, representado pola procuradora María Luisa Carpintero Fernández e asistido polo letrado Julio Samuel Sotelo Veloso e como demandada María Rosa del Río Estévez, declarada en rebeldía procesual, sen a intervención do Ministerio Fiscal,

Antecedentes de feito:

Primero. Pola procuradora Sra. Carpintero Fernández, en nome e representación de Ricardo Bello Senra, formulouse demanda de divorcio, baseada nos feitos que cos seus fundamentos legais se dan aquí por reproducidos, e nos que termina por suplicar ao xulgado que, previos os trámites legais, se dite no seu día resolución pola que se declare a disolución do matrimonio contraído con María Rosa Río Estévez.

Segundo. Admitida a trámite a demanda, acordouse emprazar a demandada, o que levou a efecto.

Tercero. Non comparecendo a demandada María Rosa del Río Estévez dentro do prazo para contestar a demanda, foi declarada en situación de rebeldía procesual.

Cuarto. Convocadas as partes á celebración da vista o día 15 de novembro de 2018, ás 9.55 horas só compareceu a representación procesual e asistencia letrada do demandante. Ratificada a parte demandante na súa demanda e proposta e admitida como proba a documental xa achegada coa demanda, quedaron os autos conclusos para sentenza.

Quinto. Na tramitación deste procedemento observáronse as prescricións legais.

Fundamentos xurídicos:

Primero. No presente procedemento formulou Ricardo Bello Senra demanda de divorcio fronte á súa esposa, a demandada María Rosa del Río Estévez, con base no artigo 86 do Código civil en relación co artigo 81 do mesmo texto legal.

Demanda con relación á cal a esposa foi declarada en rebeldía procesual ao non comparecer e contestar no prazo conferido a tales efectos.

Segundo. O artigo 85 do Código civil establece que “O matrimonio se disolve, sexa cal for a forma e o tempo do seu celebración pola morte, ou a declaración de falecemento dun dos cónxuxes e polo divorcio”, sinalando o artigo 86 do mesmo texto legal que “Se decretará xudicialmente o divorcio, calquera que sexa a forma de celebración do matrimonio, por pedimento dun só dos cónxuxes, de ambos ou dun co consentimento do outro, cando concorran os requisitos e circunstancias exixidos no artigo 81”.

Pois ben, da proba practicada despréndese que María Rosa del Río Estévez e Ricardo Belo Senra contraeron matrimonio o 3 de maio de 1981 en Sabaxáns (Cf. Certificación de matrimonio achegada como Doc. nº 2 da demanda). Con data do 30 de maio de 2018, Ricardo Bello Senra interpuxo demanda de divorcio.

Nestas condicións, acreditándose a concorrencia dos requisitos e circunstancias do artigo 81 do Código civil, procede a disolución do matrimonio por divorcio, postulada polo demandante.

As consecuencias xurídicas derivadas diso, deben ter reflexo na adopción, en defecto de acordo dos esposos, das medidas previstas nos artigos 91 a 103 do Código civil. No presente caso, non existen fillos menores de idade nin domicilio conxugal sobre o que facer pronunciamento.

Tercero. En razón ao exposto, e ponderadas as circunstancias concorrentes, non hai lugar a facer expresa condena en custas.

Vistos os preceptos legais citados e demais de xeneral e pertinente aplicación

Decido:

Que con estimación da demanda presentada pola procuradora Sra. Carpintero Fernández, en nome e representación de Ricardo Bello Senra contra María Rosa del Río Estévez, en situación procesual de rebeldía, debo declarar e declaro a disolución por causa de divorcio do matrimonio contraído entre ambos o día 3 de maio de 1981, con todos os efectos legais inherentes.

Todo iso, sen facer expreso pronunciamiento respecto ás custas do procedemento.

Notifíquese esta sentenza ás partes, facéndolles saber que contra esta cabe interpoñer recurso de apelación no prazo de vinte días contados desde o seguinte á súa notificación.

Unha vez firme a presente, comuníquese ao Rexistro Civil de Mondariz, librando os oportunos oficios.

Así por esta a miña sentenza, definitivamente xulgando en primeira instancia, pronúncioo, mándoo e asínoo».

E atopándose devandita demandada, María Rosa del Río Estévez, en paradoiro descoñecido, expídese o presente co fin de que sirva de notificación en forma a este.

Vigo, 16 de outubro de 2019

A letrada da Administración de xustiza