Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 211 Mércores, 6 de novembro de 2019 Páx. 47759

V. Administración de xustiza

Xulgado do Social número 2 da Coruña

EDICTO (PO 401/2017).

Eu, Paloma Recalde Álvarez, letrada da Administración de xustiza do Xulgado do Social número 2 da Coruña, fago saber que no procedemento ordinario 401/2017 deste xulgado do social, seguido por instancia de Alison Claire Moore contra a empresa Expending World, S.A., sobre ordinario, ditouse a seguinte resolución, cuxa parte dispositiva se xunta:

«Na cidade da Coruña o 8 de outubro de 2019.

Lara Munín Sánchez, xuíza substituta do Xulgado do Social número 2 da Coruña, tras ver os presentes autos sobre reclamación de cantidade, por instancia de Alison Claire Moore, que comparece asistida pola letrada Ana Vanesa Botana Castro, contra a empresa Expending World, S.A. e o Fogasa, que non comparecen, ditou a seguinte

Sentenza.

Antecedentes de feito:

Primeiro. A parte demandante, Alison Claire Moore, presentou o 26.4.2017 demanda que por quenda correspondeu a este Xulgado do Social número 2 da Coruña, na cal, tras expoñer os feitos e alegar os fundamentos de dereito que considerou pertinentes, solicitaba a condena da empresa ao aboamento das cantidades indicadas no suplico.

Segundo. Admitida a trámite a devandita demanda, sinalouse para a celebración do acto de xuízo o día 18.9.2019, ao cal compareceu unicamente a parte demandante e este desenvolveuse en todas as súas fases tal e como consta na correspondente gravación audiovisual, deuse por rematado o acto e os autos quedaron vistos para sentenza.

Terceiro. Na tramitación dos presentes autos observáronse as normas legais de procedemento.

Decido que, estimando en parte a demanda interposta por Alison Claire Moore contra a empresa Expending World, S.A. e o Fogasa, condénase a empresa Expending World, S.A. a aboar á demandante a cantidade de 4.438,80 €.

Así mesmo, débese absolver o Fondo de Garantía Salarial, sen prexuízo da súa responsabilidade subsidiaria nos casos previstos no artigo 33 do Estatuto dos traballadores.

Notifíquese esta resolución ás partes, facéndolles saber que esta non é firme e que fronte a ela cabe formular recurso de suplicación ante o Tribunal Superior de Xustiza, que deberá ser anunciado por comparecencia ou mediante escrito presentado na oficina xudicial dentro dos cinco días seguintes á notificación desta sentenza, ou por simple manifestación no momento en que se lle practique a notificación. Advírtase, igualmente, ao recorrente que non sexa traballador ou beneficiario do réxime público da Seguridade Social, ou habente causa seu, ou non teña recoñecido o beneficio de xustiza gratuíta, que deberá depositar a cantidade de 300 euros na conta aberta no Banco Santander a nome desta oficina xudicial.

En todo caso, o recorrente deberá designar letrado ou graduado social para a tramitación do recurso, no momento de anuncialo.

Así, por esta sentenza, pronúncioo, mándoo e asínoo».

E para que sirva de notificación en legal forma a Expending World, S.A., en ignorado paradoiro, expido o presente edicto para a súa inserción no Diario Oficial de Galicia.

Advírtese ao destinatario que as seguintes comunicacións se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou sentenza, ou cando se trate de emprazamento.

A Coruña, 14 de outubro de 2019

A letrada da Administración de xustiza