Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 213 Venres, 8 de novembro de 2019 Páx. 48228

V. Administración de xustiza

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (Sala do Social)

EDICTO (RSU 3205/2019).

Tipo e número de recurso: RSU. Recurso de suplicación 3205/2019

Xulgado de orixe/autos: despedimento/cesamentos en xeral 680/2017. Xulgado do Social número 3 da Coruña

Recorrente: José Esteban Lista Nión

Avogado: José Manuel Nión Cancela

Recorrido: Fogasa

Avogado/a: letrado/a de Fogasa

Recorrida: Estructuras Dabalpo, S.L.

Eu, María Isabel Freire Corzo, letrada da Administración de xustiza da Sala do Social da Coruña do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, fago saber que no procedemento de recurso de suplicación 3205/2019 desta sección, seguido por instancia de José Esteban Lista Nión contra Estructuras Dabalpo, S.L. e o Fondo de Garantía Salarial, sobre despedimento disciplinario, se ditou a Resolución do 15 de outubro de 2019 cuxa parte dispositiva é a seguinte:

«Resolvemos que, desestimando o recurso de suplicación interposto por José Esteban Lista Nión contra a Sentenza ditada polo Xulgado do Social número 3 da Coruña, do 26 de marzo de 2019, debemos confirmar integramente a resolución impugnada.

Notifíqueselles esta resolución ás partes e ao Ministerio Fiscal.

Modo de impugnación. Fáiselles saber ás partes que contra esta sentenza cabe interpor recurso de casación para unificación de doutrina que se deberá preparar mediante escrito presentado ante esta sala dentro do improrrogable prazo de dez días hábiles inmediatos seguintes ao da data de notificación da sentenza. Se o recorrente non ten a condición de traballador ou beneficiario do réxime público da Seguridade Social, deberá efectuar:

– O depósito de 600 € na conta de 16 díxitos desta sala, aberta no Banco de Santander (Banesto) co número 1552 0000 37, seguida de catro díxitos correspondentes ao número do recurso e dous díxitos do ano deste.

– Así mesmo, se hai cantidade de condena deberá consignala na mesma conta, pero co código 80 en vez do 37, ou ben presentar aval bancario solidario en forma.

– Se o ingreso se fai mediante transferencia bancaria desde unha conta aberta en calquera entidade bancaria distinta, haberá que emitila á conta de vinte díxitos 0049 3569 92 0005001274 e facer constar no campo “Observacións ou Concepto da transferencia” os 16 díxitos que corresponden ao procedemento (1552 0000 80 ou 37 **** ++).

Unha vez que sexa firme, expídase certificación para constancia na peza que se arquivará neste tribunal e incorpórese o orixinal ao correspondente libro de sentenzas, logo de devolución dos autos ao xulgado do social de procedencia.

Así pronunciámolo, mandámolo e asinámolo por esta nosa sentenza».

Para que lle sirva de notificación en legal forma a Estructuras Dabalpo, S.L., en ignorado paradoiro, expido este edicto para a súa inserción no Diario Oficial de Galicia.

Advírteselle á destinataria que as seguintes comunicacións se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo no suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou sentenza, ou cando se trate de emprazamento.

A Coruña, 15 de outubro de 2019

A letrada da Administración de xustiza