Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 213 Venres, 8 de novembro de 2019 Páx. 48296

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Augas de Galicia

RESOLUCIÓN do 24 de outubro de 2019 pola que se fai público o cofinanciamento de servizos hidráulicos nun 75 % pola Unión Europea, a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) Galicia 2014-2020.

missing image file

Para os efectos previstos na normativa da Unión Europea reguladora dos fondos europeos en relación coa obriga de información e publicidade das actuacións cofinanciadas polos ditos fondos, Regulamento de execución (UE) nº 808/2014 da Comisión, do 17 de xullo de 2014, polo que se establecen disposicións de aplicación do dito Regulamento (UE) nº 1305/2013, cómpre dar publicidade á actuación contratada, de acordo co disposto na Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014, que a continuación se indica por razón do seu cofinanciamento pola Unión Europea:

1. Entidade adxudicadora.

Entidade: Augas de Galicia, entidade pública adscrita á Consellería de Infraestruturas e Mobilidade da Xunta de Galicia.

Actividade principal exercida: infraestruturas e servizos hidráulicos.

Enderezo da internet: http://augasdegalicia.xunta.gal/

Perfil de contratante: http://www.contratosdegalicia.gal/consultaOrganismo.jsp?N=216. Tamén se terá acceso ao perfil de contratante desde a Plataforma de contratos públicos de Galicia https://www.contratosdegalicia.gal, accesible, así mesmo, no portal web institucional da Xunta de Galicia https://www.xunta.gal e na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal, o Portal de transparencia de Galicia https://transparencia.xunta.gal, a Plataforma de contratación do sector público https://contrataciondelestado.es por medio de ligazóns de interese ás plataformas de contratación das comunidades autónomas e na páxina web https://augasdegalicia.xunta.gal/.

Dependencia que tramita o expediente: Contratación.

Tipo de contrato: servizo.

Tramitación: ordinaria.

Procedemento de adxudicación: contrato menor (artigo 118 da LCSP).

2. Obxecto dos contratos.

a) Título: asistencia técnica á dirección facultativa na obra hidráulica de saneamento en Orto e Crendes. Fase I. Abegondo (A Coruña).

Clave do expediente: GA.19020.

CPV (referencia de nomenclatura): 71311100-2 (servizos de asistencia en enxeñaría civil).

Orzamento base. Importe neto: 12.762,83 euros. Importe total: 15.443,02 euros.

Prazo de execución: 6 meses.

Importe da adxudicación. Importe neto: 11.741,80 euros. Importe total: 14.207,58 euros.

Empresa contratista: Iceacsa Consultores, S.L.

b) Título: servizo para o desenvolvemento de actividades preventivas e accións de coordinación empresarial no marco da actuación denominada OH.227.664. Abastecemento de auga ao núcleo de Prado. Friol (Lugo).

Clave do expediente: GA.19040.

CPV (referencia de nomenclatura): 71317200-5 (servizos de saúde e seguridade).

Orzamento base. Importe neto: 7.735,00 euros. Importe total: 9.359,35 euros.

Prazo de execución: 6 meses.

Importe da adxudicación. Importe neto: 5.100,00 euros. Importe total: 6.171,00 euros.

Empresa contratista: Segurinco, S.L.

c) Título: servizo para o desenvolvemento de actividades preventivas e accións de coordinación empresarial no marco da actuación denominada OH.327.631. Saneamento e depuración en Ferrón, A Igrexa-O Pinar. Sober (Lugo).

Clave do expediente: GA.19043.

CPV (referencia de nomenclatura): 71317200-5 (servizos de saúde e seguridade).

Orzamento base. Importe neto: 4.760,00 euros. Importe total: 5.759,60 euros.

Prazo de execución: 2 meses.

Importe da adxudicación. Importe neto: 3.491,00 euros. Importe total: 4.224,11 euros.

Empresa contratista: Consultoría Inrupre, S.L.P.

d) Título: servizo para o desenvolvemento de actividades preventivas e accións de coordinación empresarial no marco da actuación denominada OH.227.665. Mellora do sistema de abastecemento de Outeiro de Rei. Outeiro de Rei (Lugo).

Clave do expediente: GA.19061.

CPV (referencia de nomenclatura): 71317200-5 (servizos de saúde e seguridade).

Orzamento base. Importe neto: 11.602,50 euros. Importe total: 14.039,03 euros.

Prazo de execución: 6 meses.

Importe da adxudicación. Importe neto: 9.674,70 euros. Importe total: 11.706,39 euros.

Empresa contratista: E-Sostible, S.L.

e) Título: servizo para o desenvolvemento de actividades preventivas e accións de coordinación empresarial no marco da actuación denominada OH.315.1118. Saneamento nas parroquias de San Mamede e Santa Cruz. Fase II. Vedra (A Coruña).

Clave do expediente: GA.19057.

CPV (referencia de nomenclatura): 71317200-5 (servizos de saúde e seguridade).

Orzamento base. Importe neto: 7.735,00 euros. Importe total: 9.359,35 euros.

Prazo de execución: 4 meses.

Importe da adxudicación. Importe neto: 5.027,75 euros. Importe total: 6.083,58 euros.

Empresa contratista: Segurinco, S.L.

f) Título: servizo para o desenvolvemento de actividades preventivas e accións de coordinación empresarial no marco da actuación denominada OH.315.1038. Mellora do saneamento de Cedeira. Fase I. Cedeira (A Coruña)

Clave do expediente: GA.19076.

CPV (referencia de nomenclatura): 71317200-5 (servizos de saúde e seguridade).

Orzamento base. Importe neto: 13.685,00 euros. Importe total: 16.558,85 euros.

Prazo de execución: 4 meses.

Importe da adxudicación. Importe neto: 10.800,00 euros. Importe total: 13.068,00 euros.

Empresa contratista: Ingeniería del Noroeste, S.L.

g) Título: servizo para o desenvolvemento de actividades preventivas e accións de coordinación empresarial no marco da actuación denominada OH.215.1112. Abastecemento de auga ás parroquias de Moar e Añá. Frades (A Coruña).

Clave do expediente: GA.19074.

CPV (referencia de nomenclatura): 71317200-5 (servizos de saúde e seguridade).

Orzamento base. Importe neto: 5.801,25 euros. Importe total: 7.019,51 euros.

Prazo de execución: 3 meses.

Importe da adxudicación. Importe neto: 3.570,00 euros. Importe total: 4.319,70 euros.

Empresa contratista: Ingeniería y Prevención de Riesgos, S.L.

h) Título: servizo para o desenvolvemento de actividades preventivas e accións de coordinación empresarial no marco da actuación denominada OH.336.1110. Melloras do saneamento na parroquia de Tenorio. Cotobade (Pontevedra).

Clave do expediente: GA.19069.

CPV (referencia de nomenclatura): 71317200-5 (servizos de saúde e seguridade).

Orzamento base. Importe neto: 9.668,75 euros. Importe total: 11.699,19 euros.

Prazo de execución: 5 meses.

Importe da adxudicación. Importe neto: 6.574,75 euros. Importe total: 7.955,45 euros.

Empresa contratista: Segurinco, S.L.

3. Información sobre o cofinanciamento dos contratos con fondos da Unión Europea.

As actuacións referidas no punto 2 anterior cofinánciaas a Unión Europea a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) nun 75 % do gasto elixible, no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) Galicia 2014-2020.

Estas actuacións enmárcanse dentro do Programa de desenvolvemento rural na medida 07, servizos básicos e renovación de poboacións en zonas rurais, submedida 7.2, apoio aos investimentos na creación, mellora ou ampliación de todo tipo de pequenas infraestruturas, incluídos os investimentos en enerxías renovables e aforro enerxético, e prioridade 6 de desenvolvemento rural, fomentar a inclusión social, a redución da pobreza e o desenvolvemento económico nas zonas rurais. Europa inviste no rural.

Santiago de Compostela, 24 de outubro de 2019

A presidenta de Augas de Galicia
P.D. (Resolución do 30.1.2012; DOG núm. 21, do 31 de xaneiro)
Teresa María Gutiérrez López
Directora de Augas de Galicia