Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 220 Martes, 19 de novembro de 2019 Páx. 49174

II. Autoridades e persoal

b) Nomeamentos

Consellería de Economía, Emprego e Industria

ORDE do 7 de novembro de 2019 pola que se procede ao cesamento e nomeamento de membros do Consello Galego de Cooperativas.

O Decreto 25/2001, do 18 de xaneiro, polo que se regulan a organización e o funcionamento do Consello Galego de Cooperativas, en desenvolvemento das previsións contidas na súa norma de creación, a Lei 5/1998, do 18 de decembro, de cooperativas de Galicia, regula no seu artigo 4 a composición do Consello, no artigo 5, o procedemento de nomeamento e cesamento dos seus membros, e no artigo 6, a duración do mandato e substitucións.

Os actuais membros do Consello Galego de Cooperativas foron nomeados pola Orde do 16 de outubro de 2017 pola que se procede ao nomeamento de membros do Consello Galego de Cooperativas, pola Orde do 27 de xuño de 2018 pola que se procede ao cesamento e nomeamento de membros do Consello Galego de Cooperativas, e pola Orde do 4 de setembro de 2018 pola que se procede ao cesamento e nomeamento de membros do Consello Galego de Cooperativas.

Os cambios de adscrición producidos na Consellería de Economía, Emprego e Industria e na Consellería do Medio Rural fan necesario substituír as persoas titulares nomeadas como vogais no Consello Galego de Cooperativas en representación das ditas consellerías.

Así mesmo, o Consello Galego de Universidades acordou propoñer o nomeamento doutro membro titular no Consello Galego de Cooperativas en representación das universidades galegas.

Tamén a Unión de Cooperativas Espazocoop comunicou a modificación de representantes desa entidade no Consello Galego de Cooperativas como consecuencia dos acordos adoptados no seu consello reitor.

En consecuencia, en virtude das facultades que me confire o artigo 38 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta de Galicia e da súa Presidencia, e o artigo 5 do Decreto 25/2001, do 18 de xaneiro, polo que se regulan a organización e o funcionamento do Consello Galego de Cooperativas,

RESOLVO:

Primeiro. Que cese Alfonso Marnotes González como vogal titular en representación da Consellería de Economía, Emprego e Industria; Belén María do Campo Piñeiro como vogal titular en representación da Consellería do Medio Rural; Javier Bueno Lema como vogal titular en representación das universidades galegas; e Celso Gándara Carnero como titular primeiro, Constantino A. Gago Conde como titular segundo, Miguel Anxo Filgueira Touriño como suplente primeiro, Roberto Andrés Sanmartín como suplente segundo e Ramón Rodríguez Padín como suplente terceiro, en representación da Unión de Cooperativas Espazocoop.

Segundo. Nomear a Pablo Casal Espido como vogal titular en representación da Consellería de Economía, Emprego e Industria; a Silvestre José Balseiros Guinarte como vogal titular en representación da Consellería do Medio Rural; a Montserrat Valcárcel Armesto como vogal titular en representación das universidades galegas; e a Ana Olveira Blanco como titular primeira, a Miguel Anxo Filgueira Touriño como titular segundo, a Celso Gándara Carnero como suplente primeiro, a Pilar Lozano Yáñez como suplente segunda e a Constantino A. Gago Conde como suplente terceiro, en representación da Unión de Cooperativas Espazocoop.

Contra esta orde poderase interpoñer, potestativamente, recurso de reposición ante o conselleiro de Economía, Emprego e Industria no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co establecido no artigo 123 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou interpoñer directamente recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, contados desde o día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co establecido no artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 7 de novembro de 2019

Francisco Conde López
Conselleiro de Economía, Emprego e Industria