Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 223 Venres, 22 de novembro de 2019 Páx. 49760

V. Administración de xustiza

Xulgado do Social número 1 de Santiago de Compostela

EDICTO (ETX 230/2019).

María Teresa Vázquez Abades, letrada da Administración de xustiza do Xulgado do Social número 1 de Santiago de Compostela, fai saber que no procedemento de execución de títulos xudiciais 230/2019 deste xulgado do social, seguido por instancia de María Guadalupe Maneiro Castro contra María Isabel Paiva Silva e Fogasa, se ditou a seguinte resolución:

«Auto

Maxistrada xuíza Paula Méndez Domínguez.

Santiago de Compostela, 4 de novembro de 2019.

Parte dispositiva.

Dispoño:

Despachar orde xeral de execución da Sentenza 204/2019, do 7 de maio, ditada no procedemento ordinario 729/2017, a favor da parte executante, María Guadalupe Maneiro Castro, contra María Isabel Paiva Silva e Fogasa, parte executada, por importe de 6.444,90 euros en concepto de principal (5.646,94 euros en concepto de salarios, vacacións non desfrutadas e falta de aviso previo, 746,09 euros en concepto de xuros do artigo 29.3 do ET e 51,87 euros en concepto de xuros do artigo 1108 do CC), máis outros 644,49 euros que se fixan provisionalmente en concepto de xuros que, de ser o caso, se poidan devindicar durante a execución e as custas desta, sen prexuízo da súa posterior liquidación.

Contra este auto poderase interpor recurso de reposición, ante este órgano xudicial, no prazo dos tres días hábiles seguintes ao da súa notificación, en que ademais de alegar as posibles infraccións en que incorrese a resolución e o cumprimento ou incumprimento dos presupostos e requisitos procesuais exixidos, poderá deducirse a oposición á execución despachada, aducindo pagamento ou cumprimento documentalmente xustificado, prescrición da acción executiva ou outros feitos impeditivos, extintivos ou excluíntes da responsabilidade que se pretenda executar, sempre que acaecesen con posterioridade á constitución do título. A compensación de débedas non será admisible como causa de oposición á execución.

Así o acorda e asina SSª. Dou fe.

A maxistrada. A letrada da Administración de xustiza.

Decreto

Letrada da Administración de xustiza María Teresa Vázquez Abades.

Santiago de Compostela, 4 de novembro de 2019.

Parte dispositiva.

Para dar efectividade ás medidas concretas solicitadas, acordo:

1. Requirir a executada a María Isabel Paiva Silva co fin de que no prazo de dez días aboe a cantidade de 6.444,90 euros en concepto de principal (5.646,94 euros en concepto de salarios, vacacións non desfrutadas e falta de aviso previo, 746,09 euros en concepto de xuros do artigo 29.3 do ET e 51,87 euros en concepto de xuros do artigo 1108 do CC), máis outros 644,49 euros que se fixan provisionalmente en concepto de xuros que, de ser o caso, se poidan devindicar durante a execución e as custas desta, sen prexuízo da súa posterior liquidación, ingresando o dito importe na conta deste xulgado, aberta en Banco Santander, co número IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (nº expediente xudicial 1589 0000 64 0230 19), con apercibimento de que, en caso de non cumprir o requirimento no prazo conferido, se embargarán os seus bens para cubrir a dita suma, logo de indagación destes a través da aplicación informática deste xulgado.

2. Requirir a María Isabel Paiva Silva co fin de que no prazo de dez días manifeste unha relación de bens e dereitos suficientes para cubrir a contía da execución, con expresión, de ser o caso, das cargas e gravames, así como, no caso de inmobles, se están ocupados, por que persoas e con que título, baixo apercibimento de que, no caso de non o verificar, poderá ser sancionado, cando menos, por desobediencia grave, en caso de que non presente a relación dos seus bens, inclúa nela bens que non sexan seus, exclúa bens propios susceptibles de embargo ou non desvele as cargas e gravames que pesen sobre eles, e poderánselle impor tamén multas coercitivas periódicas.

3. Requirir a parte executante, María Guadalupe Maneiro Castro, para que achegue número de conta bancaria da súa titularidade, co fin de transferir as cantidades que, de ser o caso, se poidan obter na presente execución.

Modo de impugnación. Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión, que se deberá interpor ante este órgano xudicial no prazo dos tres días hábiles seguintes ao da súa notificación, con expresión da infracción cometida nela a xuízo do recorrente, artigo 188 da Lei de xurisdición social.

A letrada da Administración de xustiza».

E para que sirva de notificación en legal forma a María Isabel Paiva Silva, en ignorado paradoiro, expido este edicto para a súa inserción no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 4 de novembro de 2019

A letrada da Administración de xustiza