Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 224 Luns, 25 de novembro de 2019 Páx. 49942

III. Outras disposicións

Universidade da Coruña

RESOLUCIÓN do 14 de novembro de 2019 pola que se aproba unha oferta de emprego público adicional de persoal docente e investigador para o ano 2019 para a consolidación de emprego temporal.

O artigo 19.un.6 da Lei 3/2017, do 27 de xuño, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2017 (en diante, LOXE2017), establece que «...Ademais do previsto nos parágrafos anteriores, as administracións públicas poderán dispoñer, nos exercicios 2017 a 2019, dunha taxa adicional para a estabilización de emprego temporal daquelas prazas que, nos termos previstos na disposición transitoria cuarta do texto refundido do Estatuto básico do empregado público, estean dotadas orzamentariamente e, desde unha data anterior ao 1 de xaneiro de 2005, estivesen ocupadas ininterrompidamente de forma temporal. A estas convocatorias seralles de aplicación o previsto no punto terceiro da citada disposición transitoria».

O Decreto 444/2003, do 18 de decembro, de traspaso do Instituto Nacional de Educación Física de Galicia (INEF) á Universidade da Coruña (DOG núm. 249, do 21 de decembro), relaciona no seu anexo II as prazas de profesorado interino que se traspasa á UDC.

O título IX da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, establece como requisito necesario para acceder aos corpos docentes universitarios a acreditación nacional previa.

No momento do traspaso do INEF de Galicia á UDC, o profesorado interino relacionado no anexo II mencionado non contaba cos requisitos necesarios para acceder a un posto estable de profesor/a universitario dos recollidos no título IX da Lei orgánica 6/2001, polo que non foi posible promover a súa estabilidade. Na actualidade é posible afrontar esta estabilidade ao contar con profesorado que reúne os requisitos necesarios para acceder a un posto estable.

Os postos relacionados no anexo II do Decreto 444/2003 veñen sendo ocupados de forma interina con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2005 e están dotados orzamentariamente.

Por isto, o Consello de Goberno da Universidade da Coruña aprobou o 30 de outubro de 2019 a seguinte oferta de emprego público adicional de persoal docente e investigador para o ano 2019 para consolidación de emprego temporal, oferta que foi autorizada pola Consellería de Facenda da Xunta de Galicia con data do 13 de novembro de 2019.

Praza ofertada:

Número de prazas

Categoría

Departamento

Área de coñecemento

1

Titular de universidade

Educación Física e Deportiva

Educación Física e Deportiva

Esta oferta realízase ao abeiro da disposición transitoria cuarta do texto refundido do Estatuto básico do empregado público. Non supón ningún aumento nos custos de persoal no capítulo I do orzamento da Universidade da Coruña do ano 2019 e non afecta o cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria establecidos para a Universidade da Coruña nin os demais límites fixados na Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira.

A Coruña, 14 de novembro de 2019

Julio E. Abalde Alonso
Reitor da Universidade da Coruña