Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 225 Martes, 26 de novembro de 2019 Páx. 50159

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social

RESOLUCIÓN do 13 de novembro de 2019, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se require a presentación ou a emenda da xustificación da documentación no procedemento da Orde do 28 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases que rexen as axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove durante o ano 2019 e se procede á súa convocatoria (código de procedemento BS306B).

A Consellería de Política Social convocou para o ano 2019, a través da Orde do 28 de decembro de 2018 (DOG núm. 24, do 4 de febreiro), as axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove.

Segundo o artigo 19 da orde de convocatoria, a data límite para presentar a xustificación é o día 15 de outubro de 2019. No mesmo artigo determínase a documentación necesaria para a xustificación do proxecto.

Unha vez revisada a dita documentación, identificáronse aquelas entidades ou grupos que non presentaron a xustificación en prazo, así como aquelas xustificacións en que se apreciou a existencia de defectos emendables.

De conformidade co artigo 45.2 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, «Transcorrido o prazo establecido de xustificación sen ter presentado esta perante o órgano administrativo competente, este requirirá o beneficiario para que no prazo improrrogable de dez días a presente para os efectos previstos neste capítulo».

Así mesmo, no artigo 46.2 do dito Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, dispón que «Cando o órgano administrativo competente para a comprobación da subvención aprecie a existencia de defectos emendables na xustificación presentada polo beneficiario, porao no seu coñecemento e concederalle un prazo de dez días para a súa corrección».

Apreciado a ausencia e defectos na presentación da xustificación da documentación ao abeiro do disposto no referido artigo 19 da Orde o 28 de decembro de 2018, cómpre proceder ao seu requirimento.

No artigo 11 da dita Orde do 28 de decembro de 2018, establece que se publicarán no Diario Oficial de Galicia (DOG), de conformidade co previsto no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, os actos administrativos e as correspondentes resolucións deste procedemento e que esta publicación producirá os efectos de notificación.

Por todo o exposto,

RESOLVO:

1. Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das entidades e grupos aos cales se notifica o requirimento:

a) Relación de entidades e grupos que non presentaron a xustificación no prazo establecido no artigo 19 da Orde do 28 de decembro de 2018, que figuran no anexo I.

b) Relación de entidades e grupos que deben emendar a xustificación presentada que figuran no anexo II.

2. Facer indicación expresa a todas as entidades e grupos relacionados no anexo I de que son requiridos para que no prazo improrrogable de dez (10) días, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, presenten a documentación xustificativa relacionada no artigo 19 da Orde do 28 de decembro de 2018. A falta de presentación da xustificación no prazo establecido comportará a perda do dereito ao cobramento total ou parcial da subvención, a exixencia do reintegro e demais responsabilidades establecidas na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

3. Facer indicación expresa a todas as entidades e grupos relacionados no anexo II de que son requiridos para que no prazo de dez (10) días, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, emenden os defectos apreciados na xustificación presentada que se relacionan no dito anexo II. A falta de emenda destes defectos no prazo establecido comportará a perda do dereito ao cobramento total ou parcial da subvención, a exixencia do reintegro e demais responsabilidades establecidas na Lei 9/2007, do 13 de xuño.

4. En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información durante o proceso de emenda da documentación necesaria para a xustificación, poderán dirixirse á Consellería de Política Social a través dos teléfonos 981 54 49 59 e 981 95 75 72.

Santiago de Compostela, 13 de novembro de 2019

Cristina Pichel Toimil
Directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

ANEXO I

(Entidades e grupos informais que non presentaron a xustificación)

Entidades de ámbito autonómico.

Nº exp.

Solicitante

NIF da entidade ou DNI/NIE do representante

Documentación requirida

BS306B

2019/012-0

Asociación xuvenil Galiza Nova

G15221252

Documentación, artigo 19 da Orde do 28 decembro de 2018

BS306B

2019/079-0

Arousa Moza

G94157963

Documentación, artigo 19 da Orde do 28 decembro de 2018

Entidades de ámbito provincial (Vigo).

Nº exp.

Solicitante

NIF da entidade ou DNI/NIE do representante

Documentación requirida

BS306B

2019/015-5

Club Montañeiros Celtas

G36637890

Documentación, artigo 19 da Orde do 28 decembro de 2018

Grupos informais.

Nº exp.

Solicitante

DNI/NIE do representante

Nome do representante

Documentación requirida

BS306B

2019/066-0

GI Orixes

***6046**

Elena Calvelo Hermida

Documentación, artigo 19 da Orde do 28 decembro de 2018

ANEXO II

(Entidades e grupos informais con defectos emendables
na documentación xustificativa presentada)

Entidades de ámbito autonómico.

Nº exp.

Solicitante

NIF da entidade ou DNI/NIE do representante

Documentación requirida

BS306B

2019/001-0

Apader

G15051741

1. Anexo VII. Relación de todas as facturas ordenadas correlativamente. Poñer por separado as dúas nóminas.

2. Anexo IX. Poñer por separado as dúas nóminas e explicar de forma máis detallada a necesidade de cada gasto.

3. Nóminas. Modelo 111 da AEAT, TC1, TC2 e correspondentes xustificantes de pagamento á Seguridade Social.

BS306B

2019/007-0

Organización Juvenil Española

G28556728

1. Póliza seguro factura nº 3.

2. Anexo VII que recolla o importe exacto da factura nº 11.

BS306B

2019/009-0

Federación Scouts Galicia

G70305008

1. Reportaxe fotográfica e/ou audiovisual.

2. Concretar actividades na memoria xustificativa.

3. Anexo IX. Asinado en todas as súas follas.

BS306B

2019/019-0

Federación EFA Galicia

G15299357

1. Anexo VII. Relación de todas as facturas ordenadas correlativamente e asinado polo/a presidente/a.

2. Anexo VIII. Datos cubertos.

BS306B

2019/020-0

Asociación Sustinea

G32422834

1. Anexo X sen número de conta corrente.

2. Datas concepto na factura nº 3.

3. Aclaración nas datas das actividades: non hai concordancia entre as datas da memoria de actividades e as datas da memoria económica.

BS306B

2019/025-0

Amigos da Terra

G32242422

1. Modelo 111 do 2º, 3º e 4º trimestre da AEAT.

2. Xustificante do pagamento á Seguridade Social do mes de setembro.

BS306B

2019/030-0

Xeración

G70385091

1. Anexo VII asinado polo/a presidente/a.

2. Anexo IX asinado polo/a presidente/a.

3. Factura nº 3. Non recolle o tipo impositivo ou o artigo da Lei do IVE que indica a exención deste.

4. Falta póliza seguro Factura nº 11.

5. Factura nº 20. Documento que acredite a relación entre o provedor e o beneficiario do pagamento.

6. Acreditar titularidade nos pagamentos realizados mediante tarxeta de crédito/débito.

7. Modelo 111 do 3º trimestre da AEAT.

BS306B

2019/032-0

Nfoca8 Agrupación fotográfica de Betanzos

G70554142

1. Anexo IX. A memoria económica deberá estar asinada polo/a presidente/a en todas as súas follas. Explicar de forma máis detallada a necesidade de cada gasto.

2. Póliza de responsabilidade civil.

3. Factura 4. Orixinal de factura e xustificante.

BS306B

2019/038-0

Asociación Lalatinica

G70358155

1. Factura 5. Documento que acredite a recepción dos obsequios.

2. Factura 6. Documento que acredite que a tarxeta coa que se pagou é de titularidade da asociación.

BS306B

2019/039-0

Asociación Ocionautas

G94114022

1. Anexo IX. A memoria económica deberá estar asinada polo/a presidente/a en todas as súas follas.

2. Documento que acredite a recepción dos premios e acta ou documento que acredite a súa concesión.

3. Factura nº 13.

4. Xustificantes facturas nº 13, 14, 15, 16,17 e 18.

BS306B

2019/046-0

Asociación Recreativa e Cultural Marexada

G36980605

1. Facturas orixinais.

2. Xustificante de pagamento da factura nº 8.

BS306B

2019/047-0

ONG Mestura

G15940414

Factura nº 1. Non recolle o tipo impositivo ou o artigo da Lei do IVE que indica a exención deste.

BS306B

2019/048-0

Cruz Vermella Xuventude

Q2866001G

1. Anexo VII asinado polo/a presidente/a, coa suma total da listaxe de facturas.

2. Anexo IX asinado polo/a presidente/a.

3. Xustificante de pagamento da factura nº 6.

BS306B

2019/055-0

Asociación Síndrome de Down Compostela

G15587355

1. Anexo IX. A memoria económica deberá estar asinada polo/a presidente/a en todas as súas follas.

2. Modelo 111 do 3º trimestre da AEAT.

BS306B

2019/057-0

Asociación Cultural Outra Vaca no Millo

G70513106

1. Anexo VIII.

BS306B

2019/063-0

Asociación Xuvenil Aslán

G27801901

1. Anexo VII asinado polo/a presidente/a.

2. Anexo IX asinado polo/a presidente/a.

3. Documento que acredite a relación entre o provedor e o beneficiario do pagamento nas facturas nº 3 e nº 4.

4. Xustificante de pagamento das facturas nº 5 e nº 9.

BS306B

2019/064-0

Asociación Solidariedade Internacional de Galicia

G36833648

1. Anexo VIII.

BS306B

2019/073-0

Federación de Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia

G15450828

1. Reportaxe fotográfica e/ou audiovisual.

2. Explicar a diferencia entre os importes orzados nos distintos conceptos de gastos do anexo III e o realmente gastado.

3. Anexos VII e IX asinados polo/a presidente/a.

BS306B

2019/087-0

Asoc. de Padres con Discapacidad Intelectual, Aspas

G15031537

1. Anexo VII asinado polo/a presidente/a.

2. Anexo IX asinado polo/a presidente/a.

3. Xustificantes das facturas nº 1, nº 3 e nº 4. Os presentados son ilexibles.

4. Xustificante de pagamento da factura nº 7.

BS306B

2019/117-0

Asociación Colectivo Espazo 16

G94155298

1. Anexo VIII.

2. Anexo IX. A memoria económica deberá estar asinada en todas as súas follas.

3. Xustificantes de pagamento das facturas nº 19, 21, 23, 24 e 25.

Grupos informais.

Nº exp.

Solicitante

DNI/NIE do representante

Nome do representante

Documentación requirida

BS306B

2019/014-0

Cantos somos

***7490**

Jorge Enríquez Méndez

1. Anexo IX. A memoria económica deberá estar asinada, en todas as súas follas, por todas as persoas membros do grupo.

2. Acreditar titularidade da conta de pagamento das facturas nº 10 e nº 11.

3. Carpeta dixital de fotos e vídeos dixitalizados.

4. Listaxe de disfraces e restos de carrozas atopados.

2BS306B

019/031-0

RedAcción´19

***7331**

Silvia Campos López

1. Anexo IX. A memoria económica deberá estar asinada, en todas as súas follas, por todas as persoas membros do grupo.

2. Póliza de seguro de accidentes e responsabilidade civil correspondente á factura 8.

3. Xustificante de pagamento da factura 9.

BS306B

2019/050-0

Apisgal

***7709**

Aarón Pereira Álvarez

1. Anexo VII. Falta nº de orde.

2. Anexo X.

BS306B

2019/051-0

GI Implícate

***9362**

Andrea Piñeiro Puente

1. Facturas 1, 2, 3, 4, 5 e 6 orixinais.

2. Xustificante de pagamento da factura 5.

BS306B

2019/58-0

Faísca Cultural, Xestión e Difusión Cultural

***8050**

Soraya Martínez Bautista

1. Anexo VII. Falta nº de orde.

2. Anexo VIII. Un anexo asinado por cada un dos membros do grupo.

3. Anexo IX. A memoria económica deberá estar asinada, en todas as súas follas, por todas as persoas membros do grupo. Ademais, é preciso explicar a necesidade de cada gasto de forma detallada.

4. Factura do trípode.

5. Factura 13.

6. Xustificantes de pagamento das facturas 12, 13 e 16.

7. Póliza de seguros correspondente á factura 17.

BS306B

2019/069-0

GI Xóvenes do Xurés

***6959**

Pablo Rodríguez Paz

1. Anexo VI.

2. Anexo VII.

3. Anexo VIII.

4. Anexo IX.

5. Factura 24 orixinal.

BS306B

2019/074-0

GI Martabelas

***6052**

Jonathan Santos Seoane

1. Anexo VII sin asinar.

2. Anexo IX. A memoria económica deberá estar asinada, en todas as súas follas, por todas as persoas membros do grupo.

3. Acreditar titularidade nos pagamentos realizados mediante tarxeta de crédito/débito.

4. Xustificantes de pagamento das facturas nº 3, 6 e 7.

BS306B

2019/076-0

Mocidade activa para a difusión das novas tecnoloxías

***9036**

Beltrán Puentes Cociña

1. Acreditar titularidade nos pagamentos realizados mediante tarxeta de crédito/débito.

BS306B

2019/089-0

Dezactiva

***9202**

Yolanda Castro Reboredo

1. Factura 2. Especificar as datas, motivos e nº de matrícula do coche con que se fixeron os traxectos.

2. Factura 9. Especificar o concepto da factura.

BS306B

2019/093-0

Iniciativa Xuvenil pola innovación na ciencia (IXIC)

***1639**

Ignacio Delgado Ferreiro

1. Anexo VII. Falta nº de orde.

2. Falta factura 4 e o seu xustificante.

3. Facturas 3, 5, 8, 15-17, 21-24, 27-29, 35 e 39. Documento que acredite a relación entre o provedor e o beneficiario do pagamento.

4. Facturas 10, 13, 15-17, 21-24, 27-29, 35, 39. O importe do xustificante de pagamento non coincide co da factura.

BS306B

2019/094-0

GI Trilobites

***9003**

Claudia Esperanza Corredoira López

1. Anexo IX. Falta unha sinatura na última folla.

2. Documento que acredite a titularidade das tarxetas de crédito/débito coas que se realizan os pagamentos.

3. Facturas 1-5, 7. Documento que acredite a relación entre o provedor e o beneficiario do pagamento.

4. Póliza de accidentes e responsabilidade civil correspondentes ás facturas 11 e 17.

5. Facturas 14, 21 e 22. Non recolle o tipo impositivo ou o artigo da Lei do IVE que indica a exención deste.

BS306B

2019/096-0

As teimudas

***8871**

Sofía Arangüena López

1. Anexo VII.

2. Anexo VIII por cada membro do grupo.

3. Anexo IX. A memoria económica deberá estar asinada, en todas as súas follas, por todas as persoas membros do grupo.

4. Factura 3. Documento que acredite a recepción dos premios e acta ou documento que acredite a súa concesión factura nº 3.

5. Factura 12. Reportaxe audiovisual.

BS306B

2019/103

Pesquedellas

***4484**

Sara Fraga Pérez

1. Facturas 3 e 4. Documento que acredite a relación entre o provedor e o beneficiario do pagamento.

2. Facturas 8 e 10. Non recolle o tipo impositivo ou o artigo da Lei do IVE que indica a exención deste.

3. Factura 9. Póliza de responsabilidade civil.

BS306B

2019/111-0

GI Mozas do rural con proxecto

***1678**

Uxía Seoane Fernández

1. Anexo VIII por cada membro do grupo.

2. Factura 4. Datas erróneas.

3. Xustificante de pagamento da factura nº 7.

BS306B

2019/112-0

Salvaxes.com

***1209**

Manuel Chapela Poceiro

1. Anexo IX. A memoria económica deberá estar asinada, en todas as súas follas, por todas as persoas membros do grupo.

2. Ligazón web ao libro que funcione.

3. Xustificación do cumprimento da obriga incluída no artigo 21.g) da orde de convocatoria.

4. Explicación do destino das copias do libro.

BS306B

2019/115-0

GI Siéntete

***7530**

Andrea López Pérez

1. Anexo VIII por cada membro.

2. Xustificante de pagamento das facturas nº 2, nº 3, nº 11 e nº 15.

3. Acreditación da titularidade nos pagamentos realizados mediante tarxeta de crédito/débito.

4. Non coincide importe do xustificante de pagamento co importe da factura nº 4.

5. Facturas orixinais nº 16 e nº 20.

6. Factura nº 22. Documento de gasto de cada colaborador/a en que quede perfectamente identificado quen realiza o pagamento e quen o recibe, asinado por ambas as partes.

2BS306B

019/119-0

Sororidade

***0029**

Uxía Sar López

1. Anexo IX. A memoria económica deberá estar asinada, en todas as súas follas, por todas as persoas membros do grupo.

2. Facturas nº 2 e nº 18. Non recollen o tipo impositivo ou o artigo da Lei do IVE que indica a exención deste.

3. Facturas nº 3 e nº 4. Non recollen NIF destinatario da factura.

4. Acreditación da titularidade nos pagamentos realizados mediante tarxeta de crédito/débito.

BS306B

2019/122-0

Aspies en Acción

***8925**

Xan Baliñas Vidal

1. Anexo IX. A memoria económica deberá estar asinada, en todas as súas follas, por todas as persoas membros do grupo. Ademais, debe indicar o número da factura.

2. Xustificantes de pagamento das facturas 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 11.

3. Recibo da factura 2.

4. Facturas 8 e 11 orixinais.