Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 226 Mércores, 27 de novembro de 2019 Páx. 50599

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda

RESOLUCIÓN do 25 de novembro de 2019, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se convoca concurso ordinario para a provisión de postos de traballo vacantes da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

O artigo 89 da Lei de 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, en diante LEPG, establece que o concurso é o procedemento normal de provisión de postos de traballo para o persoal funcionario de carreira e consiste na valoración dos méritos e das capacidades e, de ser o caso, das aptitudes dos candidatos conforme as bases establecidas na correspondente convocatoria.

O artigo 14.2.d) do devandito texto legal atribúe á persoa titular da consellería competente en materia de función pública a competencia para convocar e resolver os concursos de provisión de postos de traballo incluídos nas relacións de postos de traballo do persoal funcionario da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

O artigo 90.1 da LEPG establece o concurso ordinario como o procedemento xeral de provisión dos postos de traballo que non teñan establecida outra forma de provisión na relación de postos de traballo.

Ao existiren na relación de postos de traballo, vacantes dotadas orzamentariamente e cuxa provisión se considera necesaria, esta Dirección Xeral, en uso das competencias que ten atribuídas, logo de negociación na Mesa Xeral de Empregados Públicos e na Comisión de Persoal, resolve convocar concurso ordinario de traslados para a provisión dos postos de traballo vacantes de Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, de conformidade coas seguintes bases:

I. Requisitos para a participación.

1. Poderán participar neste concurso:

a) O persoal funcionario de carreira de Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

b) O persoal funcionario de carreira dos corpos de Administración xeral doutras administracións respecto daqueles postos nos que así se especifique expresamente no anexo de postos de traballo.

c) O persoal funcionario de carreira das diversas escalas e especialidades dos corpos de Administración xeral, respecto daqueles postos nos que así se especifique expresamente no anexo de postos de traballo.

d) O persoal funcionario de carreira dos corpos de Administración especial respecto daqueles postos no que así se especifique expresamente no anexo de postos de traballo.

e) O persoal docente respecto daqueles postos nos que así se especifique no anexo de postos de traballo.

O persoal incluído nas aliñas a), b) , c), d) e e) a que se refire o punto I.1 desta convocatoria poderán participar sempre e cando teñan transcorridos dous anos desde que accedesen ao posto que veñan desempeñando con carácter definitivo, agás que este se provese polo sistema de libre designación en cuxo caso non se esixirá permanencia. Non obstante, de acordo co disposto no artigo 90.2 da LEPG, o persoal funcionario de novo ingreso terá que acreditar, en todo caso, para os efectos de poder participar neste concurso, unha antigüidade mínima de dous anos desde o seu nomeamento como persoal funcionario de carreira.

Ao persoal funcionario de carreira que accedese a un corpo ou escala por promoción interna ou en virtude dun procedemento de integración e permanecese no posto de traballo que desempeñaba, computaráselle o tempo de servizos prestados neste posto no corpo ou escala de procedencia para os efectos do disposto no parágrafo anterior.

f) O persoal funcionario de carreira relacionado nas aliñas a), b), c), d) e e) a que se refire o punto I.1 desta convocatoria, que se encontre na situación administrativa de excedencia voluntaria por interese particular, unha vez transcorrido o período mínimo de permanencia nesta situación.

g) O persoal funcionario de carreira relacionado nas aliñas a), b), c), d) e e) a que se refire o punto I.1 desta convocatoria, que se encontre na situación administrativa de excedencia voluntaria por prestación de servizos no sector público.

h) O persoal funcionario de carreira relacionado nas aliñas a), b), c), d) e e) as que se refire o punto I.1 desta convocatoria, que se encontre na situación administrativa de excedencia voluntaria por razón de violencia de xénero.

2. Está obrigado a participar neste concurso:

a) O persoal funcionario de carreira de Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, que se encontre ao dispor do órgano competente ou adscrito provisionalmente a un posto de traballo estará obrigado a participar e a solicitar todos os postos situados na mesma localidade ou en localidades que, de acordo co disposto no artigo 97.5 e a disposición transitoria quinta da LEPG, se atopen a unha distancia de 30 quilómetros en relación coa localidade do último posto que ocupou con carácter definitivo ou da localidade do posto ao que está adscrito provisionalmente, elección que deberá manifestar expresamente na solicitude de elección de postos de traballo a que se refire a base IV. O incumprimento desta obriga determinará a declaración da situación de excedencia voluntaria por interese particular (artigo 97 da LEPG). Para estes efectos, tomarase como data de referencia a da situación da persoa concursante no día da publicación da convocatoria de concurso de traslados no Diario Oficial de Galicia.

Ao persoal funcionario de carreira que, cumprindo a obriga establecida no artigo 97.5 da LEPG, non obteña praza consecuencia da resolución do concurso, seralle adxudicado pola Dirección Xeral da Función Pública, de oficio e con carácter definitivo, un posto de traballo correspondente ao seu corpo ou escala de entre aqueles que quedaran vacantes. A dita adxudicación realizarase seguindo os criterios contidos no parágrafo anterior.

Exceptúase do establecido neste punto o persoal de novo ingreso que non teña unha antigüidade mínima de dous anos desde o nomeamento como persoal funcionario de carreira.

O persoal ao que se refire esta base I.2.a) poderá solicitar, a maiores dos que está obrigado a pedir no concurso, calquera outro posto ofertado para o que cumpra os requisitos.

b) O persoal funcionario de carreira de Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, que se encontre adscrito por motivos de saúde ou rehabilitación a un posto de traballo en distinta localidade daquela na que teña o seu destino definitivo estará, en aplicación do disposto no artigo 89 da LEPG, obrigado a participar no concurso debendo solicitar todos os postos situados na mesma localidade do posto ao que figure adscrito provisionalmente.

O incumprimento desta obriga determinará o cesamento no posto no que figure adscrito por motivos de saúde ou rehabilitación.

3. Non poderán participar neste concurso:

a) O persoal funcionario de carreira de Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, nomeado con carácter provisional como consecuencia da resolución de procesos selectivos, calquera que sexa a situación na que se encontre. Este persoal será convocado para elixir destino definitivo tras a resolución do concurso atendendo á orde de prelación obtida no correspondente proceso selectivo.

b) O persoal funcionario de carreira relacionado nas aliñas a), b), c), d) e e) a que se refire o punto I.1 desta convocatoria, que se encontre na situación administrativa de suspenso firme, mentres dure a suspensión.

II. Tramitación electrónica.

a) No referente á presentación das solicitudes.

Os trámites relativos á formalización e presentación das solicitudes de participación ou das solicitudes de elección de postos de traballo, así como os de formalización da xustificación dos méritos e requisitos ou a cobertura, de ser o caso, do impreso de emenda, deberán realizarse electronicamente accedendo a:

Portal do Empregado no enderezo electrónico https://portax.xunta.es para todo o persoal da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia que se atope en servizo activo na súa escala de participación. Para acceder ao Portal do Empregado requírese un certificado electrónico válido, dispor de tarxeta de empregado público ou ben dispor de usuario e chave de acceso a un ordenador no directorio da Xunta.

2. Portal web corporativa da Dirección Xeral da Función Pública (no seguinte enderezo web: https://www.xunta.gal/funcion-publica/concurso-de-traslados/) para os que atopen en calquera situación distinta das referidas no punto 1. Deberán dispor dun certificado electrónico válido, tarxeta de empregado público ou ben de credenciais de acceso de Chave365. Pode darse de alta en Chave365 empregando o procedemento PR001A que se atopa na sede electrónica da Xunta de Galicia no seguinte enderezo https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR001A

b) No referente á presentación de documentación adicional.

No caso de que esta documentación adicional estea formada por copias electrónicas auténticas asinadas electronicamente ou documentos electrónicos con código de verificación electrónico, poderá ser presentada electronicamente a través dos seguintes medios:

1. Portal do Empregado mediante a solicitude de presentación de documentación adicional.

2. Portal corporativo da Dirección Xeral da Función Pública empregando o procedemento PR004A dispoñible na Sede Electrónica da Xunta de Galicia, no seguinte enderezo: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR004A

Con independencia do que en cada punto desta convocatoria se estableza, a documentación requirida que non fose posible entregar de modo electrónico deberá presentarse no rexistro xeral da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, nas xefaturas territoriais e oficinas comarcais da dita consellería, ou nos demais lugares previstos no artigo 16, relativo a rexistros, da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas dirixida ao á Dirección Xeral da Función Pública, Servizo de Concursos.

III. Solicitudes de participación no concurso e documentación que debe acompañala.

1. A solicitude de participación atópase dispoñible segundo o indicado na base II de tramitación electrónica.

Unha vez que teñan accedido á solicitude de participación, deberán cubrir todos os datos que aparecen en pantalla e posteriormente validalos, confirmalos e realizar a presentación electrónica seguindo as instrucións que lle proporcionará o sistema. Na solicitude de participación deberá incorporar ao seu enderezo de correo electrónico de contacto. No caso de dispor dun enderezo de correo electrónico corporativo coa extensión xunta.es ou xunta.gal debe proporcionar a dita dirección.

A solicitude deberá presentarse electronicamente a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria no Diario Oficial de Galicia e ata o día 19 de decembro de 2019 incluído.

2. Na solicitude faranse constar os datos persoais e os datos administrativos referentes á súa situación actual e ás condicións de participación.

No caso de que sexa necesario presentar documentación adicional, deberá realizarse segundo o establecido na base II de Tramitación electrónica.

Nesta fase do concurso non se poderán solicitar os postos de traballo aos que se desexa optar.

Os postos vacantes na data de convocatoria deste concurso publicaranse no anexo II desta resolución.

3. Para os efectos previstos na base V.4.3.1, o persoal funcionario de carreira que non teña destino definitivo na mesma localidade que o seu cónxuxe ou parella de feito deberá achegar xunto coa solicitude de presentación de información adicional, a seguinte documentación:

a) Certificado de matrimonio ou acreditación de ser parella de feito.

b) Certificado do departamento de persoal ou de vida laboral segundo o caso:

– Administracións públicas:

Certificado expedido polo/a xefe/a de persoal do centro directivo onde o cónxuxe ou parella de feito preste servizos no que conste que este/a é empregado/a público/a, o posto que ocupa e a localidade onde o posto radique (anexo I).

– Empresas privadas:

Certificado de vida laboral e contrato de traballo por conta allea en vigor cun mínimo de tres meses de antelación á data de remate do prazo de presentación de solicitudes de participación.

– Autónomos/as:

Certificado de vida laboral e documento de alta no réxime de autónomos da Seguridade Social con efectos dun mínimo de tres meses de antelación á data de finalización do prazo de presentación de solicitudes de participación.

4. Para os efectos previstos na base V.4.3.2, o persoal funcionario de carreira que non teña destino definitivo na mesma localidade en que radique o centro de estudos ou escola infantil dos fillos ou fillas menores de dezaseis anos deberá achegar xunto coa solicitude de participación:

a) Certificado de nacemento do fillo ou filla menor de 16 anos ou fotocopia compulsada do libro de familia.

b) Certificado acreditativo da matrícula durante o curso escolar 2019/20.

5. No suposto de estaren interesados/as nos postos dunha mesma localidade publicada neste concurso, dous/dúas funcionarios/as de carreira poderán, por razóns de convivencia familiar, condicionar a súa petición ao feito de que ambos/as obteñan destino neste concurso e na mesma localidade, en caso contrario, entenderanse anuladas as peticións efectuadas por ambos/as. As persoas concursantes que se acollan a esta petición condicionada deberán facelo constar na súa solicitude.

6. As solicitudes de participación vincularán as persoas solicitantes, unha vez finalizado o prazo de presentación destas.

Poderase renunciar a participar no concurso en calquera momento ata os dez días seguintes ao da publicación das puntuacións provisionais no Diario Oficial de Galicia. Unha vez transcorrido o dito prazo, non se admitirá ningunha renuncia á participación agás erro manifesto da persoa solicitante apreciado pola Administración.

IV. Solicitudes de elección de postos de traballo.

Unha vez rematado o período de presentación de solicitudes de participación (base III), publicarase no DOG a apertura dun prazo de quince (15) días hábiles para a presentación de solicitudes de elección de postos de traballo.

As persoas interesadas poderán solicitar por orde de preferencia os postos ofertados no anexo II desta convocatoria aos cales se engadirán as potenciais resultas consecuencia das solicitudes de participación presentadas. A relación de postos publicarase no Portal do Empregado (PORTAX), no enderezo https://portax.xunta.es e na web corporativa da Dirección Xeral da Función Pública, no enderezo https://www.xunta.gal/funcion-publica/concurso-de-traslados/

A puntuación mínima para poder adxudicar os postos que se ofertan no anexo desta convocatoria é a que para cada un deles se especifica no anexo de postos.

A adxudicación dos postos de traballo efectuarase nun proceso de asignación único que incluirá todas as prazas ofertadas.

As persoas solicitantes só poderán ser adxudicatarias daqueles postos para cuxo desempeño reúnan os requisitos establecidos na correspondente relación de postos de traballo. A adxudicación dun posto de resultas estará condicionada a que o dito posto sexa de necesaria cobertura.

Con independencia do establecido na base I.2, relativa a quen está obrigado a participar, entenderase que renuncian a participar no concurso todas aquelas persoas que, tendo presentado unha solicitude de participación, non presenten solicitude de elección de postos de traballo.

De acordo co disposto na base I.2, o persoal funcionario de carreira que se encontre ao dispor do órgano competente ou adscrito provisionalmente a un posto de traballo, estará obrigado a participar e a solicitar todos os postos situados na mesma localidade e en localidades que, de acordo co disposto no artigo 97.5 e a disposición transitoria quinta da LEPG, se atopen a unha distancia de 30 quilómetros en relación coa localidade do último posto que ocupou con carácter definitivo ou da localidade do posto ao que está adscrito provisionalmente. Esta elección de localidade deberá manifestarse expresamente na solicitude de elección de postos de traballo.

Para a elección dos postos de traballo as persoas concursantes, despois de premer na epígrafe da modalidade de solicitude, deberán cubrir todos os datos que aparecen en pantalla, proceder a validalos e confirmalos.

Na dita solicitude deberá indicarse por orde de preferencia os postos a que se opta no concurso e poderanse intercalar os inicialmente vacantes nas relacións de postos de traballo cos potencialmente vacantes de resultas. Estes últimos corresponderanse cos postos de traballo cuxo sistema de provisión fose o concurso ordinario e que estivesen ocupados con carácter definitivo por aqueles participantes que obtivesen un posto de traballo como consecuencia da adxudicación do concurso.

A solicitude deberá presentarse electronicamente segundo o establecido na base II de Tramitación electrónica.

As solicitudes de elección de postos de traballo vincularán as persoas solicitantes, unha vez finalizado o prazo de presentación destas.

V. Valoración de méritos.

A valoración dos méritos para a adxudicación de postos de traballo efectuarase conforme o seguinte baremo:

1. Antigüidade (servizos prestados nas administracións públicas):

Por cada mes de servizos como persoal funcionario: 0,02 puntos.

A puntuación máxima da base V.1 será de 7,5 puntos.

Para estes efectos computaranse os servizos recoñecidos polo órgano competente de conformidade co establecido na Lei 70/1978, do 26 de decembro, de recoñecemento de servizos previos nas administracións públicas.

2. Méritos específicos adecuados ás características do posto de traballo:

Os méritos que se especifiquen para cada posto de traballo desta resolución valoraranse do seguinte modo:

2.1. Por cada mes de servizos coa condición de persoal funcionario en postos de traballo pertencentes á mesma área funcional ca do posto solicitado: 0,02 puntos.

Respecto daqueles postos que no momento da publicación deste concurso tivesen pendentes de realizar a adaptación á Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, no relativo ás areas funcionais, serán obxecto de valoración nos termos establecidos na base V.2.2.1 desta convocatoria.

A valoración relativa ás ditas áreas funcionais será tida en conta sempre que a adaptación dos postos de traballo a través da modificación das RPT sexa aprobada pola Comisión Superior de Persoal con anterioridade á data de publicación da Resolución da Dirección Xeral da Función Pública da proposta de valoración provisional dos méritos.

A puntuación da alínea 2.1 non poderá superar 1 punto. E contabilizarase desde o 1 de xaneiro de 2015.

2.2. Por estar en posesión da titulación académica que especificamente se mencione na RPT para o posto de traballo: 1 punto. No caso de que se mencione máis dunha titulación, só se valorará unha.

2.3. Por estar en posesión do nivel de coñecementos da lingua estranxeira que se especifique para o posto de traballo, acreditado segundo o Marco Europeo Común de Referencia para as linguas (MERC): 1 punto. No caso que se mencione máis dun idioma, só se valorará un.

2.4. Por estar en posesión do permiso de conducir valorable para o desempeño do posto de traballo: 0,75 puntos.

Os distintos puntos da base V.2 non se valorarán como mérito cando figuren como requisito imprescindible para acceder ao posto.

A puntuación máxima da base V.2 será de 3,5 puntos.

3. Grao persoal.

Polo nivel 10 de grao consolidado, recoñecido e formalizado: 1 punto.

Por cada unidade de nivel que exceda 10: 0,15 puntos.

A puntuación máxima da base V.3 será de 4 puntos.

No suposto en que as persoas concursantes non teñan recoñecido ningún grao persoal ou este sexa inferior a 10 computarase, para os efectos de puntuación nesta epígrafe, o nivel mínimo correspondente ao intervalo de niveis do grupo de pertenza do funcionario ou funcionaria.

4. Traballo desenvolvido, tempo transcorrido desde o último posto de traballo obtido con carácter definitivo e medidas de conciliación laboral e igualdade de xénero.

4.1. Traballo desenvolvido.

4.1.1. Só se computará o traballo desenvolvido coa condición de funcionario/a nos distintos subgrupos.

4.1.2. A determinación da puntuación realizarase a partir do sumatorio das puntuacións parciais obtidas no desempeño dun ou máis postos de traballo deste ou diferente nivel de destino como consecuencia de aplicar a seguinte fórmula.

Traballo desenvolvido = (T1×P1 + T2×P2 + ... + Tn×Pn)

Onde:

– Ti amosa o tempo total de traballo desenvolvido nun nivel de destino concreto (i) expresado en meses (teranse en conta meses de 30 días).

– Pi amosa a puntuación asignada ao nivel de destino (i) segundo o seguinte criterio:

Polo nivel de destino 10: 0,001 puntos.

Por cada unidade de nivel de destino que exceda 10: 0,001 puntos, ata un máximo de 0,020 puntos.

4.2. Tempo transcorrido desde a última adxudicación dun posto con carácter definitivo:

Por cada mes de servizos de tempo transcorrido desde a última adxudicación dun posto con carácter definitivo do corpo ou escala desde o que participa: 0,015 puntos. Exceptúanse os períodos de tempo que non sexan computables de acordo coa LEPG.

Exclúense da puntuación os dous anos de permanencia obrigatoria se o último posto adxudicado con carácter definitivo se obtivo polo sistema de concurso, e os dous primeiros anos se o último posto adxudicado con carácter definitivo se obtivo polo sistema de libre designación.

4.3. Medidas de conciliación e de igualdade de xénero.

4.3.1. Outorgaranse 0,5 puntos para acceder aos postos situados na localidade onde radique o posto de traballo do cónxuxe ou parella de feito sempre que o solicitante non teña destino definitivo nesa mesma localidade.

Esta circunstancia xustificarase documentalmente xunto coa solicitude de participación no concurso nos termos establecidos na base III.3.

4.3.2. Outorgaranse 0,5 puntos para acceder aos postos situados na localidade onde radique o centro de estudos ou escola infantil en que estea matriculado un ou máis fillos ou fillas menores de dezaseis anos sempre que a persoa solicitante non teña destino definitivo nesa mesma localidade.

Esta circunstancia xustificarase documentalmente xunto coa solicitude de participación no concurso nos termos establecidos na base III.4.

Para os efectos do disposto nas alíneas 4.3.1 e 4.3.2, entenderase por localidade do posto de traballo do cónxuxe ou localidade do domicilio familiar tanto o concello no que efectivamente radiquen ambas como os concellos xeograficamente limítrofes con este.

A puntuación das alíneas 4.3.1 e 4.3.2 outorgarase con carácter alternativo e nunca acumulativo.

4.3.3. Outorgaranse 0,01 puntos por mes a aqueles funcionarios o funcionarias que estean gozando ou gozasen nos cinco anos anteriores ao remate do prazo de presentación de solicitudes dunha excedencia para o coidado de fillos/as ou familiares. Esta circunstancia, de ser o participante persoal funcionario da Administración da Xunta de Galicia incluído no ámbito de competencias da Dirección Xeral da Función Pública, apreciarase de oficio.

A puntuación da alínea 4.3.3 non poderá superar os 0,6 puntos.

A puntuación máxima da base V.4 será de 5,5 puntos.

5. Cursos de formación e perfeccionamento.

Valorarase a asistencia e, de ser o caso, a superación de cursos organizados e impartidos directamente pola Escola Galega de Administración Pública, Academia Galega de Seguridade Pública, escolas oficiais de formación do Estado e das restantes comunidades autónomas, e cursos impartidos no marco do Acordo de formación para o emprego das administracións públicas (Afedap). Neste punto quedan incluídos os de contido en materia de igualdade, prevención e loita contra a violencia de xénero, así como os de prevención de riscos, seguridade e saúde laboral.

Para cada curso de duración igual ou superior a 8 horas lectivas valoraranse con 0,01 puntos cada hora de formación, ata un máximo de 2 puntos por curso.

Para os efectos de puntuación desta alínea estimaranse como valorables as probas de avaliación de carácter libre organizadas pola EGAP, ao consideralas equivalentes a un aproveitamento polas horas previstas dos correspondentes cursos organizados e impartidos directamente pola EGAP.

Non se valorará:

A asistencia a congresos, xornadas, seminarios, simposios e similares.

Os módulos ou partes integrantes dun curso.

As materias (créditos) que formen parte dunha titulación académica.

Os cursos de doutoramento.

Os cursos que formen parte dos procesos de selección de persoal funcionario.

A puntuación máxima da base V.5 será de 4 puntos.

6. Grao de coñecemento do idioma galego.

a) Celga 3 ou equivalente: 1,25 puntos.

b) Celga 4 ou equivalente: 2,00 puntos.

c) Curso de nivel medio de linguaxe administrativa galega, curso de nivel medio de linguaxe administrativa local galega, curso de linguaxe xurídica galega, ciclo superior dos estudos de galego das escolas oficiais de idiomas ou Celga 5: 2,75 puntos.

d) Curso de nivel superior de linguaxe administrativa galega ou curso de nivel superior de linguaxe xurídica galega: 3,50 puntos.

En caso de acreditar máis dun grao de coñecemento de galego, só se computará o superior.

Só se lle concederá validez, no que se refire á acreditación do coñecemento do galego, aos cursos, estudos ou titulacións validadas polo órgano competente de acordo coa Orde do 16 de xullo de 2007 (DOG nº 146, do 30 de xullo), modificada pola Orde do 10 de febreiro de 2014 (DOG nº 34, do 19 de febreiro), pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega (Celga), e pola Orde do 13 de xuño de 2011 pola que se regulan os cursos de linguaxe administrativa e xurídica galegos.

O coñecemento do idioma galego só será obxecto de valoración nesta epígrafe.

A puntuación máxima da base V.6 será de 3,5 puntos.

7. Polo grupo ao que pertenza o/a concursante e desde o cal participe no concurso outorgaranse os seguintes puntos:

– Subgrupo A1: 4 puntos.

– Subgrupo A2: 3,25 puntos.

– Subgrupo C1: 2,5 puntos.

– Subgrupo C2: 1,75 puntos.

– Agrupación profesional de persoal subalterno: 1 punto.

8. A orde de prioridade para a adxudicación das prazas determinarase pola puntuación obtida de acordo co baremo anterior.

Todos os méritos recollidos na base V computaranse ata a data de finalización do prazo de presentación de solicitudes de participación no concurso.

En caso de empate nas puntuacións acudirase para dirimilo á outorgada polos méritos alegados seguindo a orde establecida nos diferentes puntos desta base. De persistir o empate, resolverase pola orde alfabética do primeiro apelido, e de ser igual, polo segundo, a partir da letra resultante no sorteo que tivo lugar o día 24 de xaneiro de 2019 (DOG nº 25, do 5 de febreiro). En último lugar, o empate dirimirase por sorteo entre as persoas implicadas.

VI. Xustificación da posesión de méritos e requisitos.

1. Os méritos e os requisitos específicos para o acceso aos postos deberán posuírse na data de finalización do prazo de presentación de solicitudes de participación no concurso.

2. O procedemento para a xustificación destes méritos e requisitos será o seguinte:

Para a xustificación dos méritos e/ou requisitos as persoas concursantes, no prazo de quince (15) días hábiles contado desde o día de apertura do prazo de presentación de solicitudes de elección de postos de traballo a que se refire o parágrafo primeiro da base IV, actuarán do seguinte xeito:

a) Aqueles participantes na situación administrativa de servizo activo e pertencentes a corpos ou escalas da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, o impreso de emenda, de ser o caso, deberá ser presentado por rexistro dirixido á unidade de persoal da que dependa o posto que ocupa á data de inicio do prazo de xustificación de méritos.

b) Aqueles participantes noutra situación administrativa distinta da de servizo activo e pertencentes a corpos ou escalas da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, o impreso de emenda, de ser o caso, deberá ser presentado por rexistro dirixido á Dirección Xeral da Función Pública.

Para os participantes dos puntos VI.2.a) y VI.2.b).

– Deberán acceder á aplicación de xeración de impresos para xustificar os méritos segundo o establecido na base II de Tramitación electrónica.

– No suposto de estar conforme cos datos consultados, a persoa interesada deberá validalos e deberá presentar electronicamente o impreso de conformidade.

– No suposto de desconformidade con algún dos datos por erróneos ou incompletos, a persoa interesada deberá corrixir os datos erróneos ou incorporar a información que considere oportuna e xerar o impreso de emenda.

– Xunto co impreso de emenda as persoas interesadas achegarán a documentación adicional xustificativa das modificacións que propoñan para que polas unidades correspondentes se emita a oportuna certificación segundo o modelo que estableza a Dirección Xeral da Función Pública, validando, de estimalo procedente, as correccións realizadas. Esta documentación adicional deberá presentarse segundo o indicado na base II de Tramitación electrónica.

c) Para o resto de concursantes a xustificación de méritos alegados deberá ser presentada por rexistro e dirixida á Dirección Xeral da Función Pública da Consellería de Facenda, da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.

O prazo para expedir esta certificación será de corenta e cinco días hábiles contado desde o día de apertura do prazo de presentación de solicitudes de elección de postos de traballo ao que ser refire o parágrafo primeiro da base IV.

Unha vez expedida a certificación, esta seralle enviada á dirección de correo electrónico introducida na súa solicitude de participación. Unha vez recibida a súa solicitude de certificación de méritos, deberá ser presentada electronicamente segundo o indicado na base II de Tramitación electrónica.

O prazo para presentar a certificación, derivada das actuacións anteriores, ou a xustificación de tela solicitada, será de cincuenta días hábiles contados desde o día de apertura do prazo de presentación de solicitudes de elección de postos de traballo a que ser refire o parágrafo primeiro da base IV.

3. Os datos reflectidos no impreso de conformidade ou na certificación serán os que teña en conta a comisión de valoración do concurso para a adxudicación dos postos de traballo solicitados. Calquera dato omitido non poderá ser invocado para os efectos de futuras reclamacións, nin considerar por tal motivo lesionados os seus intereses e/ou dereitos.

4. Calquera impreso de conformidade ou certificación que non reúna os requisitos ou que fose enviado pola persoa interesada fóra do prazo establecido, terase por non presentada, agás no suposto establecido no último parágrafo da base VI.2.

VII. Listaxe de persoas admitidas e excluídas.

1. Expirados os prazos de presentación das solicitudes de participación no concurso e de petición de postos de traballo, a Dirección Xeral da Función Pública ditará resolución que se publicará no Diario Oficial de Galicia na cal se declararán aprobadas as listas de persoas admitidas e excluídas con indicación do lugar en que estarán á disposición das persoas interesadas.

2. As persoas excluídas disporán dun prazo de dez días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación da resolución, para poder emendar, de ser o caso, o defecto que motivase a exclusión. O formulario de reclamación deberá cubrirse e presentarse electronicamente segundo o establecido na base II de Tramitación electrónica.

Unha vez transcorrido o dito prazo, a Dirección Xeral da Función Pública ditará resolución definitiva. Contra esta resolución poderase interpoñer, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia e de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano ou, directamente, recurso contencioso-administrativo ante o xulgado do contencioso-administrativo correspondente, no prazo de dous meses contados desde a mesma data e de conformidade co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

VIII. Comisión de valoración.

1. A valoración dos méritos alegados polas persoas concursantes para a adxudicación dos postos de traballo vacantes será efectuada pola comisión de valoración que prevé o artigo 12 do Regulamento de provisión de postos de traballo, promoción profesional e promoción interna, coa composición establecida nel. Esta comisión terá a categoría primeira das previstas no Decreto 144/2001, do 7 de xuño, e será nomeada polo órgano convocante. Os acordos da comisión adoptaranse por maioría dos seus membros.

2. A comisión poderá dispor a incorporación aos seus traballos de asesores para aquelas tarefas que o requiran, procedendo o órgano convocante ao seu nomeamento.

3. A proposta de adxudicación dos postos de traballo ofertados recaerá sobre o/a concursante que obtivese maior puntuación conforme o baremo establecido na base V, así como, se é o caso, conforme os criterios de desempate fixados na base V.8.

4. Unha vez efectuada a proposta de valoración provisional dos méritos esta farase pública no Diario Oficial de Galicia mediante resolución da Dirección Xeral da Función Pública da Consellería de Facenda.

Contra a dita resolución as persoas concursantes poderán formular as oportunas reclamacións no prazo de dez días hábiles que se contarán a partir do seguinte ao da publicación. O formulario de reclamación deberá cubrirse e presentarse electronicamente segundo o establecido na base II de Tramitación electrónica.

O dito formulario de reclamación deberá especificar a alínea ou alíneas da base V sobre as cales se formula a reclamación, con indicación expresa daqueles méritos que se consideran erroneamente puntuados e a causa concreta obxecto de reclamación.

Examinadas e resoltas pola comisión as reclamacións presentadas, elevarase proposta definitiva de resolución do concurso. A convocatoria resolverase por resolución da persoa titular da Dirección Xeral de Función Pública, que se publicará no Diario Oficial de Galicia e na que figurarán os destinos adxudicados a cada un dos participantes.

A estimación ou desestimación das reclamacións presentadas contra a valoración provisional de méritos entenderanse implícitas na devandita resolución.

IX. Adxudicación de destinos.

1. Os destinos adxudicados serán irrenunciables salvo que con anterioridade á finalización do prazo posesorio se obteña outro destino mediante convocatoria pública, ben polo procedemento de libre designación ou por concurso, casos nos que poderán optar entre os postos adxudicados, estando obrigados a comunicar por escrito a opción seleccionada á Dirección Xeral da Función Pública no prazo de tres días seguintes ao da publicación no DOG da resolución pola que se abren prazos posesorios.

2. Os traslados que se deriven da resolución do presente concurso terán a consideración de voluntarios polo que, en consecuencia, non xerarán dereito á indemnización.

X. Toma de posesión.

A toma de posesión en todos os postos adxudicados como consecuencia da realización do presente concurso efectuarase a partir da data que se faga constar na orde de resolución deste e iniciará o cómputo dos prazos posesorios establecidos no artigo 14 do Decreto 93/1991, do 24 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de provisión de postos de traballo, promoción profesional e promoción interna.

XI. Recursos.

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso potestativo de reposición ante esta mesma Dirección Xeral, no prazo dun mes que se contará desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas ou, directamente, recurso contencioso-administrativo ante o xulgado do contencioso-administrativo correspondente, no prazo de dous meses contados desde a mesma data, de conformidade co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 25 de novembro de 2019

Director xeral da Función Pública
José María Barreiro Díaz

ANEXO I

Certificación do posto do cónxuxe ou parella de feito

Nome do/da funcionario/a que certifica:

Cargo:

CERTIFICO:

Que segundo os antecedentes que constan neste centro directivo e á vista da documentación presentada polo/a funcionario/a:

D/Dª................................................................................................................................., con DNI ......................................, ten acreditados os seguintes datos administrativos:

NRP

Corpo/escala

Subgrupo

Administración (xeral/especial)

Situación administrativa

(1)

Data do paso á situación administrativa

Posto de traballo

Data de toma de posesión

Forma de provisión

Código do posto

Unidade orgánica da que depende

Consellería/organismo

Localidade

Provincia

Administración á que pertence o posto: Xunta ( ) Estado ( ) Local ( ) Outras ( )

(1) Reservado para cubrir pola Dirección Xeral da Función Pública

ANEXO II

Concurso F0219 - Concurso de Administración xeral 2019

Estado concurso: primeira fase. Concurso aberto.

Posto

Código do posto

Nv.

Grupos

Corpo/escala

Adm. pub /Áreas func.

Denominación posto

Cons.

Centro directivo

Centro destino

Conc.

Titulacións requeridas

Formación específica

Observacións

(1)

1

PX.101.00.002.15770.010

18

A2C1C2

XERAL

AXG F_PER

XEFE/A NEGOCIADO I

PX

SECRETARÍA XERAL DA PRESIDENCIA

VICESECRETARÍA XERAL

15770

1.753

2

PX.101.00.002.15770.011

18

A2C1C2

XERAL

AXG F_PER

XEFE/A NEGOCIADO II

PX

SECRETARÍA XERAL DA PRESIDENCIA

VICESECRETARÍA XERAL

15770

1.753

3

PX.101.00.002.15770.016

25

A1A2C1

XERAL

AXG F_PER

XEFE SECCIÓN DE PERSOAL

PX

SECRETARÍA XERAL DA PRESIDENCIA

VICESECRETARÍA XERAL

15770

2.505

4

PX.101.00.003.28001.008

10

AP

XERAL

A11

SUBALTERNO/A

PX

SECRETARÍA XERAL DA PRESIDENCIA

SECRETARÍA XERAL DA PRESIDENCIA (CASA DE GALICIA EN MADRID)

28001

641

XORNADA DE TARDE

1.001

5

PX.101.00.003.28001.020

25

A1A2C1

XERAL

A11 F_ECO

XEFE/A SECCIÓN

PX

SECRETARÍA XERAL DA PRESIDENCIA

SECRETARÍA XERAL DA PRESIDENCIA (CASA DE GALICIA EN MADRID)

28001

640

2.505

6

PX.101.00.003.28001.022

18

A2C1C2

XERAL

AXG F_ECO

XEFE/A NEGOCIADO

PX

SECRETARÍA XERAL DA PRESIDENCIA

SECRETARÍA XERAL DA PRESIDENCIA (CASA DE GALICIA EN MADRID)

28001

1.753

7

PX.201.00.000.15770.009

12

C2

XERAL

AXG

POSTO BASE SUBGRUPO C2

PX

SECRETARÍA XERAL DE MEDIOS

SECRETARÍA XERAL DE MEDIOS

15770

1.753

8

PX.201.00.002.15770.002

16

C1C2

XERAL

AXG

SECRETARIO/A DO/A SUBDIRECTOR/A XERAL

PX

SECRETARÍA XERAL DE MEDIOS

S.X. DE ENXEÑARÍA E PLANIFICACIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN E MULTIMEDIA

15770

1.753

9

PX.201.00.003.15770.020

25

A1A2C1

XERAL

AXG F_XUR

XEFATURA SECCIÓN II

PX

SECRETARÍA XERAL DE MEDIOS

S.X. DE RÉXIME XURÍDICO

15770

2.505

10

PX.301.00.001.15770.002

16

C1C2

XERAL

AXG

SECRETARIO/A DO/A SUBDIRECTOR/A XERAL

PX

SECRETARÍA XERAL DA EMIGRACIÓN

S.X. DE XESTIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA E DO RETORNO

15770

1.753

11

PX.301.00.001.15770.005

25

A1A2C1

XERAL

AXG

XEFATURA SECCIÓN COORD.OFICINA INFORMAC.EMIGRACIÓN

PX

SECRETARÍA XERAL DA EMIGRACIÓN

S.X. DE XESTIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA E DO RETORNO

15770

565, 566

2.505

12

PX.301.00.001.15770.020

25

A1A2C1

XERAL

AXG F_CON

XEFATURA SECCIÓN I

PX

SECRETARÍA XERAL DA EMIGRACIÓN

S.X. DE XESTIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA E DO RETORNO

15770

2.505

13

PX.301.00.001.15770.033

25

A1A2C1

XERAL

AXG

XEFATURA SECCIÓN I

PX

SECRETARÍA XERAL DA EMIGRACIÓN

S.X. DE XESTIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA E DO RETORNO

15770

2.505

14

PX.301.00.001.15770.036

18

A2C1C2

XERAL

AXG

XEFATURA NEGOCIADO I

PX

SECRETARÍA XERAL DA EMIGRACIÓN

S.X. DE XESTIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA E DO RETORNO

15770

1.753

15

PX.301.00.001.15770.037

18

A2C1C2

XERAL

AXG

XEFATURA NEGOCIADO II

PX

SECRETARÍA XERAL DA EMIGRACIÓN

S.X. DE XESTIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA E DO RETORNO

15770

1.753

16

PX.301.00.002.15770.025

18

A2C1C2

XERAL

AXG

XEFATURA NEGOCIADO II

PX

SECRETARÍA XERAL DA EMIGRACIÓN

S.X. DA EMIGRACIÓN E DAS COMUNIDADES GALEGAS

15770

1.753

17

PX.301.00.002.15770.026

18

A2C1C2

XERAL

AXG

XEFATURA NEGOCIADO III

PX

SECRETARÍA XERAL DA EMIGRACIÓN

S.X. DA EMIGRACIÓN E DAS COMUNIDADES GALEGAS

15770

1.753

18

PX.301.00.002.15770.036

18

A2C1C2

XERAL

AXG

XEFATURA NEGOCIADO I

PX

SECRETARÍA XERAL DA EMIGRACIÓN

S.X. DA EMIGRACIÓN E DAS COMUNIDADES GALEGAS

15770

1.753

19

PX.401.00.001.15770.005

18

A2C1C2

XERAL

AXG F_ECO

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO I

PX

SECRETARÍA XERAL PARA O DEPORTE

S.X. DE XESTIÓN DEPORTIVA

15770

1.753

20

PX.401.00.001.15770.008

18

A2C1C2

XERAL

AXG F_ECO

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO IV

PX

SECRETARÍA XERAL PARA O DEPORTE

S.X. DE XESTIÓN DEPORTIVA

15770

1.753

21

PX.401.00.001.15770.045

25

A1A2C1

XERAL

AXG F_CON

XEFATURA SECCIÓN DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

PX

SECRETARÍA XERAL PARA O DEPORTE

S.X. DE XESTIÓN DEPORTIVA

15770

2.505

22

PX.401.00.002.15770.006

25

A1A2C1

XERAL

AXG

XEFATURA SECCIÓN DE ACTIVIDADE FEDERADA

PX

SECRETARÍA XERAL PARA O DEPORTE

S.X. DE PLANS E PROGRAMAS

15770

2.505

23

PX.401.00.002.15770.012

25

A1A2C1

XERAL

AXG

XEFATURA SECCIÓN DEPORTIVA I

PX

SECRETARÍA XERAL PARA O DEPORTE

S.X. DE PLANS E PROGRAMAS

15770

845, 848

2.505

24

PX.401.00.002.15770.015

25

A1A2C1

XERAL

AXG

XEFATURA SECCIÓN DEPORTIVA II

PX

SECRETARÍA XERAL PARA O DEPORTE

S.X. DE PLANS E PROGRAMAS

15770

845, 848

2.505

25

PX.499.10.000.15001.012

18

A2C1C2

XERAL

AXG

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO II

PX

SECRETARÍA XERAL PARA O DEPORTE - SERVIZOS PERIFÉRICOS

SECRETARÍA XERAL PARA O DEPORTE - SERVIZOS PERIFÉRICOS (A CORUÑA)

15001

1.753

26

PX.499.10.000.15001.021

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

PX

SECRETARÍA XERAL PARA O DEPORTE - SERVIZOS PERIFÉRICOS

SECRETARÍA XERAL PARA O DEPORTE - SERVIZOS PERIFÉRICOS (A CORUÑA)

15001

1.001

27

PX.499.10.000.32001.021

12

C2

XERAL

AXG

POSTO BASE SUBGRUPO C2

PX

SECRETARÍA XERAL PARA O DEPORTE - SERVIZOS PERIFÉRICOS

SECRETARÍA XERAL PARA O DEPORTE - SERVIZOS PERIFÉRICOS (OURENSE)

32001

1.753

28

PX.499.10.001.36560.002

25

A1A2C1

XERAL

AXG

XEFATURA SECCIÓN DE DEPORTE II

PX

SECRETARÍA XERAL PARA O DEPORTE - SERVIZOS PERIFÉRICOS

SECRETARÍA XERAL PARA O DEPORTE-SERVIZOS PERIFÉRICOS PONTEVEDRA (VIGO)

36560

2.505

29

CU.A11.00.001.15770.042

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

CU

AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS (AGADIC)

DEPARTAMENTO DE XESTIÓN

15770

954

XORNADA PARTIDA, TAREFAS DE CONDUCIÓN ADEMAIS DAS PROPIAS DO POSTO DE TRABALLO

1.001

30

ED.201.00.002.15770.005

16

A2

XERAL

AXG

POSTO BASE SUBGRUPO A2

CU

SECRETARÍA XERAL TÉCNICA

S.X. DE XESTIÓN E COORDINACIÓN CULTURAL

15770

3.257

31

ED.201.00.002.15770.015

18

A2C1C2

XERAL

AXG F_PER

XEFATURA NEGOCIADO DE XESTIÓN E DOTACIÓN RR HH

CU

SECRETARÍA XERAL TÉCNICA

S.X. DE XESTIÓN E COORDINACIÓN CULTURAL

15770

1.753

32

ED.201.00.005.15770.013

16

C1C2

XERAL

AXG

SECRETARIO/A DO/A SUBDIRECTOR/A XERAL

CU

SECRETARÍA XERAL TÉCNICA

ASESORÍA XURÍDICA DE CULTURA

15770

1.753

33

ED.301.00.000.15770.007

20

A1

XERAL

AXG

POSTO BASE SUBGRUPO A1

CU

SECRETARÍA XERAL DE CULTURA

SECRETARÍA XERAL DE CULTURA

15770

4.011

34

ED.301.00.001.15770.003

16

C1C2

XERAL

AXG

SECRETARIO/A DO/A SUBDIRECTOR/A XERAL

CU

SECRETARÍA XERAL DE CULTURA

S.X. DE BIBLIOTECAS

15770

1.753

35

ED.301.00.001.15770.086

12

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

CU

SECRETARÍA XERAL DE CULTURA

S.X. DE BIBLIOTECAS

15770

1.753

36

ED.301.00.002.15770.009

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

CU

SECRETARÍA XERAL DE CULTURA

S.X. DE ARQUIVOS

15770

954

TAREFAS DE CONDUCIÓN ADEMAIS DAS PROPIAS DO POSTO DE TRABALLO

1.001

37

ED.301.00.003.15770.015

18

A2C1C2

XERAL

AXG

XEFATURA NEGOCIADO

CU

SECRETARÍA XERAL DE CULTURA

CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA (CGAC)

15770

1.753

38

ED.302.00.000.15770.010

20

A1

XERAL

AXG

POSTO BASE SUBGRUPO A1

CU

DIRECCIÓN XERAL DO PATRIMONIO CULTURAL

D.X. DE PATRIMONIO CULTURAL

15770

4.011

39

ED.302.00.000.15770.011

20

A1

XERAL

AXG F_XUR

POSTO BASE SUBGRUPO A1

CU

DIRECCIÓN XERAL DO PATRIMONIO CULTURAL

D.X. DE PATRIMONIO CULTURAL

15770

LICENCIADO/A EN DEREITO

4.011

40

ED.302.00.000.15770.015

20

A1

XERAL

AXG

POSTO BASE SUBGRUPO A1

CU

DIRECCIÓN XERAL DO PATRIMONIO CULTURAL

D.X. DE PATRIMONIO CULTURAL

15770

4.011

41

ED.302.00.000.15770.017

20

A1

XERAL

AXG

POSTO BASE SUBGRUPO A1

CU

DIRECCIÓN XERAL DO PATRIMONIO CULTURAL

D.X. DE PATRIMONIO CULTURAL

15770

4.011

42

ED.302.00.001.15770.002

16

C1C2

XERAL

AXG

SECRETARIO/A DO/A SUBDIRECTOR/A XERAL

CU

DIRECCIÓN XERAL DO PATRIMONIO CULTURAL

S.X. DE PROTECCIÓN DO PATRIMONIO CULTURAL

15770

1.753

43

ED.302.00.001.15770.015

25

A1A2C1

XERAL

AXG

XEFATURA DE SECCIÓN DE PLANEAMENTO

CU

DIRECCIÓN XERAL DO PATRIMONIO CULTURAL

S.X. DE PROTECCIÓN DO PATRIMONIO CULTURAL

15770

2.505

44

ED.302.00.001.15770.017

18

A2C1C2

XERAL

AXG

XEFATURA DE NEGOCIADO I

CU

DIRECCIÓN XERAL DO PATRIMONIO CULTURAL

S.X. DE PROTECCIÓN DO PATRIMONIO CULTURAL

15770

1.753

45

ED.401.00.002.15770.010

25

A1A2C1

XERAL

AXG F_ECO

XEFATURA SECCIÓN I

CU

SECRETARÍA XERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA

S.X. DE PLANIFICACIÓN E DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA

15770

2.505

46

ED.401.00.002.15770.020

25

A1A2C1

XERAL

AXG F_ECO

XEFATURA SECCIÓN DE HABILITACIÓN

CU

SECRETARÍA XERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA

S.X. DE PLANIFICACIÓN E DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA

15770

2.505

47

ED.401.00.002.15770.021

25

A1A2C1

XERAL

AXG

XEFATURA SECCIÓN DE TRAMITACIÓN

CU

SECRETARÍA XERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA

S.X. DE PLANIFICACIÓN E DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA

15770

2.505

48

ED.419.10.000.27001.005

12

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

CU

SECRETARÍA XERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA-SERVIZOS PERIFÉRICOS

SECRETARÍA XERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA-SERVIZOS PERIFÉRICOS (LUGO)

27001

1.753

49

ED.419.10.000.32001.002

14

C1C2

XERAL

AXG

XEFATURA GRUPO

CU

SECRETARÍA XERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA-SERVIZOS PERIFÉRICOS

SECRETARÍA XERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA-SERVIZOS PERIFÉRICOS (OURENSE)

32001

1.753

50

ED.C99.10.000.15001.510

14

C1

XERAL

AXG

POSTO BASE SUBGRUPO C1

CU

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA TERRITORIAL A CORUÑA

15001

2.505

51

ED.C99.10.000.27001.519

12

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

CU

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA TERRITORIAL LUGO

27001

1.753

52

ED.C99.10.000.27001.536

20

A2C1C2

XERAL

AXG F_PER

XEFATURA NEGOCIADO DE HABILITACIÓN

CU

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA TERRITORIAL LUGO

27001

DISPOÑIBILIDADE HORARIA (ACORDO DO CONSELLO DA XUNTA DO 30.12.2008)

1.753

53

ED.C99.10.000.27001.545

18

A2C1C2

XERAL

AXG

XEFATURA DE NEGOCIADO SUBVEN E TRAMIT. EXPEDIENTES

CU

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA TERRITORIAL LUGO

27001

1.753

54

ED.C99.10.000.32001.516

12

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

CU

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA TERRITORIAL OURENSE

32001

1.753

55

ED.C99.10.000.32001.517

12

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

CU

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA TERRITORIAL OURENSE

32001

1.753

56

ED.C99.10.000.32001.518

12

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

CU

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA TERRITORIAL OURENSE

32001

1.753

57

ED.C99.10.000.32001.532

18

A2C1C2

XERAL

AXG

XEFATURA DE NEGOCIADO DO DEPÓSITO LEGAL E R.P.I.

CU

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA TERRITORIAL OURENSE

32001

1.753

58

ED.C99.10.000.32001.551

18

A2C1C2

XERAL

AXG

XEFATURA DE NEGOCIADO DO PATRIMONIO HISTÓRICO

CU

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA TERRITORIAL OURENSE

32001

1.753

59

ED.C99.10.000.36001.507

18

A2C1C2

XERAL

AXG

XEFATURA DE ADMINISTRACIÓN

CU

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA TERRITORIAL PONTEVEDRA

36001

1.753

60

ED.C99.10.000.36001.519

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

CU

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA TERRITORIAL PONTEVEDRA

36001

1.001

61

ED.C99.10.000.36001.543

18

A2C1C2

XERAL

AXG

XEFATURA DE NEGOCIADO

CU

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA TERRITORIAL PONTEVEDRA

36001

1.753

62

ED.C99.50.101.15001.012

12

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

CU

SERVIZOS PERIFÉRICOS

BIBLIOTECA DA CORUÑA

15001

XORNADA MAÑÁ OU TARDE

1.753

63

ED.C99.50.101.15001.013

12

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

CU

SERVIZOS PERIFÉRICOS

BIBLIOTECA DA CORUÑA

15001

XORNADA MAÑÁ OU TARDE

1.753

64

ED.C99.50.101.32001.015

14

C1

XERAL

AXG

POSTO BASE SUBGRUPO C1

CU

SERVIZOS PERIFÉRICOS

BIBLIOTECA OURENSE

32001

XORNADA MAÑÁ OU TARDE

2.505

65

ED.C99.50.101.32001.016

14

C1

XERAL

AXG

POSTO BASE SUBGRUPO C1

CU

SERVIZOS PERIFÉRICOS

BIBLIOTECA OURENSE

32001

XORNADA MAÑÁ OU TARDE

2.505

66

ED.C99.50.201.15001.020

12

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

CU

SERVIZOS PERIFÉRICOS

MUSEO DE BELAS ARTES DA CORUÑA

15001

XORNADA MAÑÁ OU TARDE

1.753

67

ED.C99.50.201.15770.017

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

CU

SERVIZOS PERIFÉRICOS

MUSEO DAS PEREGRINACIÓNS

15770

XORNADA MAÑÁ OU TARDE

1.001

68

ED.C99.50.201.15770.019

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

CU

SERVIZOS PERIFÉRICOS

MUSEO DAS PEREGRINACIÓNS

15770

XORNADA MAÑÁ OU TARDE

1.001

69

ED.C99.50.301.27001.015

14

C1

XERAL

AXG

POSTO BASE SUBGRUPO C1

CU

SERVIZOS PERIFÉRICOS

ARQUIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE LUGO

27001

XORNADA MAÑÁ OU TARDE

2.505

70

ED.C99.50.301.27001.020

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

CU

SERVIZOS PERIFÉRICOS

ARQUIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE LUGO

27001

XORNADA MAÑÁ OU TARDE

1.001

71

ED.C99.50.301.32001.015

12

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

CU

SERVIZOS PERIFÉRICOS

ARQUIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE OURENSE

32001

XORNADA MAÑÁ OU TARDE

1.753

72

ED.C99.50.301.32001.020

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

CU

SERVIZOS PERIFÉRICOS

ARQUIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE OURENSE

32001

XORNADA MAÑÁ OU TARDE

1.001

73

ED.C99.50.301.36001.012

12

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

CU

SERVIZOS PERIFÉRICOS

ARQUIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

36001

XORNADA MAÑÁ OU TARDE

1.753

74

ED.C99.50.301.36001.015

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

CU

SERVIZOS PERIFÉRICOS

ARQUIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

36001

XORNADA MAÑÁ OU TARDE

1.001

75

ED.C99.50.302.27001.017

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

CU

SERVIZOS PERIFÉRICOS

ARQUIVO XERAL TERRITORIAL DE LUGO

27001

1.001

76

PX.A20.00.000.15770.005

16

C1C2

XERAL

AXG

AXUDANTE/A DE SECRETARÍA

CU

AXENCIA TURISMO DE GALICIA

DIRECCIÓN

15770

020

XORNADA DE TARDE

1.753

77

PX.A20.00.002.15770.005

25

A1A2C1

XERAL

AXG

SECCIÓN TRAMITACIÓN DE CONVENIOS

CU

AXENCIA TURISMO DE GALICIA

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ECONÓMICA E ADMINISTRATIVA

15770

2.505

78

PX.A20.00.002.15770.032

25

A1

XERAL

AXG

XEFATURA SECCIÓN XURÍDICA

CU

AXENCIA TURISMO DE GALICIA

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ECONÓMICA E ADMINISTRATIVA

15770

LICENCIADO/A EN DEREITO

4.011

79

PX.A20.00.002.15770.034

18

A2C1C2

XERAL

AXG

XEFATURA NEGOCIADO VI

CU

AXENCIA TURISMO DE GALICIA

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ECONÓMICA E ADMINISTRATIVA

15770

1.753

80

PX.A20.00.002.15770.055

18

A2C1C2

XERAL

AXG

XEFATURA NEGOCIADO VIII

CU

AXENCIA TURISMO DE GALICIA

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ECONÓMICA E ADMINISTRATIVA

15770

1.753

81

PX.A20.00.003.15770.027

14

C1C2

XERAL

AXG

XEFATURA GRUPO I

CU

AXENCIA TURISMO DE GALICIA

DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDADE

15770

1.753

82

PX.A29.10.000.15001.012

16

A2

XERAL

AXG

POSTO BASE SUBGRUPO A2

CU

AXENCIA TURISMO DE GALICIA (SERVIZOS PERIFÉRICOS)

ÁREA PROVINCIAL DA CORUÑA

15001

3.257

83

PX.A29.10.000.15001.020

25

A1A2C1

XERAL

(ESCALA DE INSPECCIÓN TURÍSTICA)

AXG

XEFATURA SECCIÓN TURISMO II

CU

AXENCIA TURISMO DE GALICIA (SERVIZOS PERIFÉRICOS)

ÁREA PROVINCIAL DA CORUÑA

15001

2.505

84

PX.A29.10.000.15001.038

18

A2C1C2

XERAL

AXG

XEFATURA NEGOCIADO TURISMO IV

CU

AXENCIA TURISMO DE GALICIA (SERVIZOS PERIFÉRICOS)

ÁREA PROVINCIAL DA CORUÑA

15001

1.753

85

PX.A29.10.000.27001.002

20

A1

XERAL

AXG

POSTO BASE SUBGRUPO A1

CU

AXENCIA TURISMO DE GALICIA (SERVIZOS PERIFÉRICOS)

ÁREA PROVINCIAL DE LUGO

27001

4.011

86

PX.A29.10.000.27001.003

25

A1A2C1

XERAL

AXG

XEFATURA SECCIÓN TURISMO I

CU

AXENCIA TURISMO DE GALICIA (SERVIZOS PERIFÉRICOS)

ÁREA PROVINCIAL DE LUGO

27001

2.505

87

PX.A29.10.000.27001.007

25

A1A2C1

XERAL

(ESCALA DE INSPECCIÓN TURÍSTICA)

AXG

XEFATURA SECCIÓN TURISMO II

CU

AXENCIA TURISMO DE GALICIA (SERVIZOS PERIFÉRICOS)

ÁREA PROVINCIAL DE LUGO

27001

2.505

88

PX.A29.10.000.32001.007

25

A1A2C1

XERAL

(ESCALA DE INSPECCIÓN TURÍSTICA)

AXG

XEFATURA SECCIÓN TURISMO II

CU

AXENCIA TURISMO DE GALICIA (SERVIZOS PERIFÉRICOS)

ÁREA PROVINCIAL DE OURENSE

32001

2.505

89

PX.A29.10.000.32001.022

18

A2C1C2

XERAL

AXG

XEFATURA NEGOCIADO TURISMO I

CU

AXENCIA TURISMO DE GALICIA (SERVIZOS PERIFÉRICOS)

ÁREA PROVINCIAL DE OURENSE

32001

1.753

90

PX.A29.10.000.32001.027

12

C2

XERAL

AXG

POSTO BASE SUBGRUPO C2

CU

AXENCIA TURISMO DE GALICIA (SERVIZOS PERIFÉRICOS)

ÁREA PROVINCIAL DE OURENSE

32001

1.753

91

PX.A29.10.000.36001.036

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

CU

AXENCIA TURISMO DE GALICIA (SERVIZOS PERIFÉRICOS)

ÁREA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

36001

1.001

92

PX.A29.40.401.15001.001

22

A1A2C1

XERAL

AXG

RESPONSABLE DE OFICINA TURISMO

CU

AXENCIA TURISMO DE GALICIA (SERVIZOS PERIFÉRICOS)

OFICINA TURISMO A CORUÑA

15001

466, 467

XORNADA PARTIDA, HORARIO ESPECIAL

2.505

93

PX.A29.40.401.15770.001

22

A1A2C1

XERAL

AXG

RESPONSABLE DE OFICINA TURISMO

CU

AXENCIA TURISMO DE GALICIA (SERVIZOS PERIFÉRICOS)

OFICINA TURISMO SANTIAGO

15770

466, 467

XORNADA PARTIDA, HORARIO ESPECIAL

2.505

94

PX.A29.40.401.27001.001

22

A1A2C1

XERAL

AXG

RESPONSABLE DE OFICINA TURISMO

CU

AXENCIA TURISMO DE GALICIA (SERVIZOS PERIFÉRICOS)

OFICINA TURISMO LUGO

27001

466, 467

XORNADA PARTIDA, HORARIO ESPECIAL

2.505

95

PX.A29.40.401.32001.001

22

A1A2C1

XERAL

AXG

RESPONSABLE DE OFICINA TURISMO

CU

AXENCIA TURISMO DE GALICIA (SERVIZOS PERIFÉRICOS)

OFICINA TURISMO OURENSE

32001

466, 467

XORNADA PARTIDA, HORARIO ESPECIAL

2.505

96

PX.A29.40.401.36001.006

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

CU

AXENCIA TURISMO DE GALICIA (SERVIZOS PERIFÉRICOS)

OFICINA TURISMO PONTEVEDRA

36001

467

XORNADA PARTIDA

1.001

97

PX.A29.40.401.36560.001

22

A1A2C1

XERAL

AXG

RESPONSABLE DE OFICINA TURISMO

CU

AXENCIA TURISMO DE GALICIA (SERVIZOS PERIFÉRICOS)

OFICINA TURISMO VIGO

36560

466, 467

XORNADA PARTIDA, HORARIO ESPECIAL

2.505

98

PX.A29.40.401.36560.002

18

A2C1C2

XERAL

AXG

XEFATURA NEGOCIADO OFICINA TURISMO

CU

AXENCIA TURISMO DE GALICIA (SERVIZOS PERIFÉRICOS)

OFICINA TURISMO VIGO

36560

467

XORNADA PARTIDA

1.753

99

PX.A29.40.401.36560.003

14

C1C2

XERAL

AXG

XEFATURA GRUPO

CU

AXENCIA TURISMO DE GALICIA (SERVIZOS PERIFÉRICOS)

OFICINA TURISMO VIGO

36560

467

XORNADA PARTIDA, HORARIO ESPECIAL

1.753

100

PX.A29.40.401.36560.009

12

C2

XERAL

AXG

POSTO BASE SUBGRUPO C2

CU

AXENCIA TURISMO DE GALICIA (SERVIZOS PERIFÉRICOS)

OFICINA TURISMO VIGO

36560

467

XORNADA PARTIDA

1.753

101

ED.101.00.000.15770.010

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

GABINETE CONSELLEIRO/A

GABINETE CONSELLEIRO/A

15770

1.001

102

ED.201.00.000.15770.014

12

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SECRETARÍA XERAL TÉCNICA

SECRETARÍA XERAL TÉCNICA

15770

1.753

103

ED.201.00.000.15770.025

12

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SECRETARÍA XERAL TÉCNICA

SECRETARÍA XERAL TÉCNICA

15770

1.753

104

ED.201.00.000.15770.027

12

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SECRETARÍA XERAL TÉCNICA

SECRETARÍA XERAL TÉCNICA

15770

1.753

105

ED.201.00.000.15770.028

12

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SECRETARÍA XERAL TÉCNICA

SECRETARÍA XERAL TÉCNICA

15770

1.753

106

ED.201.00.000.15770.076

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SECRETARÍA XERAL TÉCNICA

SECRETARÍA XERAL TÉCNICA

15770

1.001

107

ED.201.00.001.15770.041

25

A1A2C1

XERAL

AXG

XEFATURA SECCIÓN DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

ED

SECRETARÍA XERAL TÉCNICA

VICESECRETARÍA XERAL

15770

2.505

108

ED.201.00.001.15770.042

25

A1A2C1

XERAL

AXG F_XUR

XEFATURA SECCIÓN DE APOIO NORMATIVO

ED

SECRETARÍA XERAL TÉCNICA

VICESECRETARÍA XERAL

15770

501

2.505

109

ED.201.00.003.15770.049

18

A2C1C2

XERAL

AXG F_CON

XEFATURA NEGOCIADO II

ED

SECRETARÍA XERAL TÉCNICA

S.X. DE RECURSOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS

15770

1.753

110

ED.201.00.004.15770.024

14

C1C2

XERAL

AXG

XEFATURA GRUPO

ED

SECRETARÍA XERAL TÉCNICA

S.X. DE CONSTRUCCIÓNS E EQUIPAMENTO

15770

1.753

111

ED.501.00.000.15770.005

20

A1

XERAL

AXG

POSTO BASE SUBGRUPO A1

ED

SECRETARÍA XERAL DE UNIVERSIDADES

SECRETARÍA XERAL DE UNIVERSIDADES

15770

4.011

112

ED.501.00.000.15770.012

12

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SECRETARÍA XERAL DE UNIVERSIDADES

SECRETARÍA XERAL DE UNIVERSIDADES

15770

1.753

113

ED.501.00.000.15770.014

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SECRETARÍA XERAL DE UNIVERSIDADES

SECRETARÍA XERAL DE UNIVERSIDADES

15770

1.001

114

ED.501.00.001.15770.002

16

C1C2

XERAL

AXG

SECRETARIO/A DO/A SUBDIRECTOR/A XERAL

ED

SECRETARÍA XERAL DE UNIVERSIDADES

S.X. DE UNIVERSIDADES

15770

1.753

115

ED.501.00.001.15770.004

25

A1A2C1

XERAL

AXG

XEFATURA SECCIÓN ENSINANZAS UNIVERSITARIAS

ED

SECRETARÍA XERAL DE UNIVERSIDADES

S.X. DE UNIVERSIDADES

15770

2.505

116

ED.501.00.001.15770.005

25

A1A2C1

XERAL

AXG

XEFATURA SECCIÓN UNIVERSIDADES

ED

SECRETARÍA XERAL DE UNIVERSIDADES

S.X. DE UNIVERSIDADES

15770

954

2.505

117

ED.501.00.001.15770.009

25

A1A2C1

XERAL

AXG

XEFATURA SECCIÓN INFORMAC. Á COMUNIDADE UNIVERSIT.

ED

SECRETARÍA XERAL DE UNIVERSIDADES

S.X. DE UNIVERSIDADES

15770

2.505

118

ED.501.00.002.15770.008

25

A1A2C1

XERAL

AXG

XEFATURA SECCIÓN PROGRAMAS CIENTÍFICOS I

ED

SECRETARÍA XERAL DE UNIVERSIDADES

S.X. DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA E TECNOLÓXICA UNIVERSITARIA

15770

2.505

119

ED.501.00.002.15770.025

25

A1A2C1

XERAL

AXG

XEATURA SECCIÓN PROGRAMAS CIENTÍFICOS II

ED

SECRETARÍA XERAL DE UNIVERSIDADES

S.X. DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA E TECNOLÓXICA UNIVERSITARIA

15770

2.505

120

ED.601.00.000.15770.011

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

DIRECCIÓN XERAL DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E INNOVACIÓN EDUCATIVA

D.X. DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E INNOVACIÓN EDUCATIVA

15770

1.001

121

ED.601.00.000.15770.012

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

DIRECCIÓN XERAL DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E INNOVACIÓN EDUCATIVA

D.X. DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E INNOVACIÓN EDUCATIVA

15770

1.001

122

ED.601.00.000.15770.013

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

DIRECCIÓN XERAL DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E INNOVACIÓN EDUCATIVA

D.X. DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E INNOVACIÓN EDUCATIVA

15770

1.001

123

ED.601.00.001.15770.004

25

A1A2C1

XERAL

AXG

XEFATURA SECCIÓN EDUCACIÓN ESPECIAL

ED

DIRECCIÓN XERAL DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E INNOVACIÓN EDUCATIVA

S.X. DE ORDENACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA E FORMACIÓN DO PROFESORADO

15770

2.505

124

ED.601.00.002.15770.007

18

A2C1C2

XERAL

AXG

XEFATURA NEGOCIADO III

ED

DIRECCIÓN XERAL DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E INNOVACIÓN EDUCATIVA

S.X. DE FORMACIÓN PROFESIONAL

15770

1.753

125

ED.601.00.002.15770.015

18

A2C1C2

XERAL

AXG

XEFATURA NEGOCIADO XESTIÓN DA FORM. PROFESIONAL

ED

DIRECCIÓN XERAL DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E INNOVACIÓN EDUCATIVA

S.X. DE FORMACIÓN PROFESIONAL

15770

1.753

126

ED.601.00.002.15770.022

25

A1A2C1

XERAL

AXG

XEFATURA SECCIÓN DE FORMACIÓN EN EMPRESAS

ED

DIRECCIÓN XERAL DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E INNOVACIÓN EDUCATIVA

S.X. DE FORMACIÓN PROFESIONAL

15770

2.505

127

ED.601.00.004.15770.005

18

A2C1C2

XERAL

AXG

XEFATURA NEGOCIADO ENSINANZAS RÉXIME ESPECIAL

ED

DIRECCIÓN XERAL DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E INNOVACIÓN EDUCATIVA

S.X. DE APRENDIZAXE PERMANENTE E ENSINANZAS DE RÉXIME ESPECIAL

15770

1.753

128

ED.601.00.004.15770.016

14

C1C2

XERAL

AXG

XEFATURA GRUPO

ED

DIRECCIÓN XERAL DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E INNOVACIÓN EDUCATIVA

S.X. DE APRENDIZAXE PERMANENTE E ENSINANZAS DE RÉXIME ESPECIAL

15770

1.753

129

ED.701.00.001.15770.014

25

A1A2C1

XERAL

AXG F_XUR

XEFATURA SECCIÓN HABILIT. PROF. CENTROS PRIVADOS

ED

DIRECCIÓN XERAL DE CENTROS E RECURSOS HUMANOS

S.X. DE CENTROS

15770

2.505

130

ED.701.00.001.15770.021

18

A2C1C2

XERAL

AXG

XEFATURA NEGOCIADO HOMOLOG. TÍTULOS ESTRANXEIROS

ED

DIRECCIÓN XERAL DE CENTROS E RECURSOS HUMANOS

S.X. DE CENTROS

15770

1.753

131

ED.701.00.001.15770.033

25

A1A2C1

XERAL

AXG

XEFATURA SECCIÓN PROGRAMAS EDUCATIVOS I

ED

DIRECCIÓN XERAL DE CENTROS E RECURSOS HUMANOS

S.X. DE CENTROS

15770

2.505

132

ED.701.00.001.15770.034

25

A1A2C1

XERAL

AXG

XEFATURA SECCIÓN PROGRAMAS EDUCATIVOS II

ED

DIRECCIÓN XERAL DE CENTROS E RECURSOS HUMANOS

S.X. DE CENTROS

15770

2.505

133

ED.701.00.002.15770.005

18

A2C1C2

XERAL

AXG F_PER

XEFATURA NEGOCIADO I

ED

DIRECCIÓN XERAL DE CENTROS E RECURSOS HUMANOS

S.X. DE RECURSOS HUMANOS

15770

1.753

134

ED.701.00.002.15770.007

18

A2C1C2

XERAL

AXG F_PER

XEFATURA NEGOCIADO III

ED

DIRECCIÓN XERAL DE CENTROS E RECURSOS HUMANOS

S.X. DE RECURSOS HUMANOS

15770

1.753

135

ED.701.00.002.15770.011

14

C1C2

XERAL

AXG F_PER

XEFATURA GRUPO

ED

DIRECCIÓN XERAL DE CENTROS E RECURSOS HUMANOS

S.X. DE RECURSOS HUMANOS

15770

1.753

136

ED.701.00.002.15770.033

14

C1C2

XERAL

AXG F_PER

XEFATURA GRUPO

ED

DIRECCIÓN XERAL DE CENTROS E RECURSOS HUMANOS

S.X. DE RECURSOS HUMANOS

15770

1.753

137

ED.701.00.002.15770.046

25

A1A2C1

XERAL

AXG F_PER

XEFATURA SECCIÓN PERSOAL FUNCIONARIO

ED

DIRECCIÓN XERAL DE CENTROS E RECURSOS HUMANOS

S.X. DE RECURSOS HUMANOS

15770

2.505

138

ED.701.00.002.15770.056

18

A2C1C2

XERAL

AXG F_PER

XEFATURA NEGOCIADO III

ED

DIRECCIÓN XERAL DE CENTROS E RECURSOS HUMANOS

S.X. DE RECURSOS HUMANOS

15770

1.753

139

ED.C99.10.000.15001.005

12

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA TERRITORIAL A CORUÑA

15001

1.753

140

ED.C99.10.000.15001.015

12

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA TERRITORIAL A CORUÑA

15001

1.753

141

ED.C99.10.000.15001.021

12

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA TERRITORIAL A CORUÑA

15001

1.753

142

ED.C99.10.000.15001.032

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA TERRITORIAL A CORUÑA

15001

954

TAREFAS DE CONDUCIÓN ADEMAIS DAS PROPIAS DO POSTO DE TRABALLO

1.001

143

ED.C99.10.000.15001.040

18

A2C1C2

XERAL

AXG

XEFATURA NEGOCIADO II

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA TERRITORIAL A CORUÑA

15001

1.753

144

ED.C99.10.000.15001.048

18

A2C1C2

XERAL

AXG F_ECO

XEFATURA NEGOCIADO II

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA TERRITORIAL A CORUÑA

15001

1.753

145

ED.C99.10.000.15001.107

25

A1A2C1

XERAL

AXG F_INS

XEFATURA SECCIÓN DE INSPECCIÓN

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA TERRITORIAL A CORUÑA

15001

2.505

146

ED.C99.10.000.15001.110

18

A2C1C2

XERAL

AXG F_INS

XEFATURA NEGOCIADO

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA TERRITORIAL A CORUÑA

15001

1.753

147

ED.C99.10.000.15001.112

18

A2C1C2

XERAL

AXG F_INS

XEFATURA NEGOCIADO

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA TERRITORIAL A CORUÑA

15001

1.753

148

ED.C99.10.000.15001.130

18

A2C1C2

XERAL

AXG F_PER

XEFATURA NEGOCIADO INFORMÁTICO I

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA TERRITORIAL A CORUÑA

15001

1.753

149

ED.C99.10.000.15001.137

14

C1C2

XERAL

AXG F_PER

XEFATURA GRUPO

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA TERRITORIAL A CORUÑA

15001

1.753

150

ED.C99.10.000.15001.142

14

C1C2

XERAL

AXG F_PER

XEFATURA GRUPO

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA TERRITORIAL A CORUÑA

15001

1.753

151

ED.C99.10.000.15001.160

14

C1C2

XERAL

AXG F_PER

XEFATURA GRUPO

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA TERRITORIAL A CORUÑA

15001

1.753

152

ED.C99.10.000.15001.167

25

A1A2C1

XERAL

AXG F_PER

XEFATURA SECCIÓN DE PERSOAL NON DOCENTE

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA TERRITORIAL A CORUÑA

15001

2.505

153

ED.C99.10.000.15001.180

18

A2C1C2

XERAL

AXG F_PER

XEFATURA NEGOCIADO II

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA TERRITORIAL A CORUÑA

15001

1.753

154

ED.C99.10.000.15001.197

18

A2C1C2

XERAL

AXG F_PER

XEFATURA NEGOCIADO DE SEGURIDADE SOCIAL

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA TERRITORIAL A CORUÑA

15001

1.753

155

ED.C99.10.000.27001.003

12

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA TERRITORIAL LUGO

27001

1.753

156

ED.C99.10.000.27001.015

12

C2

XERAL

A11

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA TERRITORIAL LUGO

27001

641

1.753

157

ED.C99.10.000.27001.032

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA TERRITORIAL LUGO

27001

1.001

158

ED.C99.10.000.27001.040

14

C1C2

XERAL

AXG

XEFATURA GRUPO

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA TERRITORIAL LUGO

27001

1.753

159

ED.C99.10.000.27001.092

14

C1C2

XERAL

AXG F_ECO

XEFATURA GRUPO

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA TERRITORIAL LUGO

27001

1.753

160

ED.C99.10.000.27001.098

18

A2C1C2

XERAL

AXG F_PER

XEFATURA NEGOCIADO II

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA TERRITORIAL LUGO

27001

1.753

161

ED.C99.10.000.27001.102

14

C1C2

XERAL

AXG

XEFATURA GRUPO

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA TERRITORIAL LUGO

27001

1.753

162

ED.C99.10.000.27001.108

14

C1C2

XERAL

AXG

XEFATURA GRUPO

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA TERRITORIAL LUGO

27001

1.753

163

ED.C99.10.000.27001.110

14

C1C2

XERAL

AXG

XEFATURA GRUPO

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA TERRITORIAL LUGO

27001

1.753

164

ED.C99.10.000.27001.156

14

C1C2

XERAL

AXG F_INS

XEFATURA GRUPO

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA TERRITORIAL LUGO

27001

1.753

165

ED.C99.10.000.27001.164

25

A1A2C1

XERAL

AXG

XEFATURA SECCIÓN SERVIZOS EDUCATIVOS COMPLEMENTAR.

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA TERRITORIAL LUGO

27001

2.505

166

ED.C99.10.000.27001.167

18

A2C1C2

XERAL

AXG

XEFATURA NEGOCIADO II

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA TERRITORIAL LUGO

27001

1.753

167

ED.C99.10.000.27001.170

14

C1C2

XERAL

AXG

XEFATURA GRUPO

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA TERRITORIAL LUGO

27001

1.753

168

ED.C99.10.000.27001.184

18

A2C1C2

XERAL

AXG F_CON

XEFATURA NEGOCIADO I

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA TERRITORIAL LUGO

27001

1.753

169

ED.C99.10.000.27001.186

14

C1C2

XERAL

AXG F_CON

XEFATURA GRUPO

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA TERRITORIAL LUGO

27001

1.753

170

ED.C99.10.000.32001.006

12

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA TERRITORIAL OURENSE

32001

1.753

171

ED.C99.10.000.32001.017

12

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA TERRITORIAL OURENSE

32001

1.753

172

ED.C99.10.000.32001.033

14

C1C2

XERAL

AXG

XEFATURA GRUPO DE INFORMACIÓN Ó CIDADÁN

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA TERRITORIAL OURENSE

32001

1.753

173

ED.C99.10.000.32001.086

25

A1A2C1

XERAL

AXG F_PER

XEFATURA SECCIÓN PROFES. EDUC. INFANTIL E PRIMARIA

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA TERRITORIAL OURENSE

32001

2.505

174

ED.C99.10.000.32001.087

18

A2C1C2

XERAL

AXG F_PER

XEFATURA NEGOCIADO I

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA TERRITORIAL OURENSE

32001

1.753

175

ED.C99.10.000.32001.089

18

A2C1C2

XERAL

AXG F_PER

XEFATURA NEGOCIADO III

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA TERRITORIAL OURENSE

32001

1.753

176

ED.C99.10.000.32001.100

18

A2C1C2

XERAL

AXG F_PER

XEFATURA NEGOCIADO SEGURIDADE SOCIAL

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA TERRITORIAL OURENSE

32001

1.753

177

ED.C99.10.000.32001.102

18

A2C1C2

XERAL

AXG F_PER

XEFATURA NEGOCIADO II

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA TERRITORIAL OURENSE

32001

1.753

178

ED.C99.10.000.32001.150

25

A1A2C1

XERAL

AXG

XEFATURA SECCIÓN SERVIZOS EDUCATIVOS COMPLEMENTAR.

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA TERRITORIAL OURENSE

32001

2.505

179

ED.C99.10.000.32001.154

14

C1C2

XERAL

AXG

XEFATURA GRUPO

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA TERRITORIAL OURENSE

32001

1.753

180

ED.C99.10.000.32001.155

14

C1C2

XERAL

AXG

XEFATURA GRUPO

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA TERRITORIAL OURENSE

32001

1.753

181

ED.C99.10.000.32001.163

18

A2C1C2

XERAL

AXG F_CON

XEFATURA NEGOCIADO I

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA TERRITORIAL OURENSE

32001

1.753

182

ED.C99.10.000.32001.164

18

A2C1C2

XERAL

AXG F_CON

XEFATURA NEGOCIADO II

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA TERRITORIAL OURENSE

32001

1.753

183

ED.C99.10.000.36001.003

12

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA TERRITORIAL PONTEVEDRA

36001

1.753

184

ED.C99.10.000.36001.005

12

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA TERRITORIAL PONTEVEDRA

36001

1.753

185

ED.C99.10.000.36001.010

12

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA TERRITORIAL PONTEVEDRA

36001

1.753

186

ED.C99.10.000.36001.017

12

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA TERRITORIAL PONTEVEDRA

36001

1.753

187

ED.C99.10.000.36001.018

12

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA TERRITORIAL PONTEVEDRA

36001

1.753

188

ED.C99.10.000.36001.027

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA TERRITORIAL PONTEVEDRA

36001

954

TAREFAS DE CONDUCIÓN ADEMAIS DAS PROPIAS DO POSTO DE TRABALLO

1.001

189

ED.C99.10.000.36001.030

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA TERRITORIAL PONTEVEDRA

36001

1.001

190

ED.C99.10.000.36001.103

25

A1A2C1

XERAL

AXG F_INS

XEFATURA SECCIÓN DE INSPECCIÓN

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA TERRITORIAL PONTEVEDRA

36001

2.505

191

ED.C99.10.000.36001.106

14

C1C2

XERAL

AXG

XEFATURA GRUPO

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA TERRITORIAL PONTEVEDRA

36001

1.753

192

ED.C99.10.000.36001.119

18

A2C1C2

XERAL

AXG F_PER

XEFATURA NEGOCIADO I

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA TERRITORIAL PONTEVEDRA

36001

1.753

193

ED.C99.10.000.36001.122

14

C1C2

XERAL

AXG F_PER

XEFATURA GRUPO

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA TERRITORIAL PONTEVEDRA

36001

1.753

194

ED.C99.10.000.36001.128

14

C1C2

XERAL

AXG F_PER

XEFATURA GRUPO

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA TERRITORIAL PONTEVEDRA

36001

1.753

195

ED.C99.10.000.36001.132

14

C1C2

XERAL

AXG F_PER

XEFATURA GRUPO

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA TERRITORIAL PONTEVEDRA

36001

1.753

196

ED.C99.10.000.36001.137

25

A1A2C1

XERAL

AXG F_PER

XEFATURA SECCIÓN PROFESORADO ENSINANZA SECUNDARIA

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA TERRITORIAL PONTEVEDRA

36001

2.505

197

ED.C99.10.000.36001.142

18

A2C1C2

XERAL

AXG F_PER

XEFATURA NEGOCIADO II

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA TERRITORIAL PONTEVEDRA

36001

1.753

198

ED.C99.10.000.36001.160

14

C1C2

XERAL

AXG

XEFATURA GRUPO

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA TERRITORIAL PONTEVEDRA

36001

1.753

199

ED.C99.10.000.36001.161

14

C1C2

XERAL

AXG F_PER

XEFATURA GRUPO

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA TERRITORIAL PONTEVEDRA

36001

1.753

200

ED.C99.10.000.36001.166

18

A2C1C2

XERAL

AXG F_PER

XEFATURA NEGOCIADO DE NÓMINAS II

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA TERRITORIAL PONTEVEDRA

36001

1.753

201

ED.C99.10.000.36001.172

14

C1C2

XERAL

AXG F_PER

XEFATURA GRUPO

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA TERRITORIAL PONTEVEDRA

36001

1.753

202

ED.C99.10.000.36001.176

14

C1C2

XERAL

AXG F_PER

XEFATURA GRUPO

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA TERRITORIAL PONTEVEDRA

36001

1.753

203

ED.C99.10.000.36001.177

14

C1C2

XERAL

AXG F_PER

XEFATURA GRUPO

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA TERRITORIAL PONTEVEDRA

36001

1.753

204

ED.C99.10.000.36001.193

25

A1A2C1

XERAL

AXG F_INS

INSPECTOR/A RECURSOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA TERRITORIAL PONTEVEDRA

36001

2.505

205

ED.C99.10.000.36001.205

14

C1C2

XERAL

AXG

XEFATURA GRUPO

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA TERRITORIAL PONTEVEDRA

36001

1.753

206

ED.C99.10.000.36001.211

18

A2C1C2

XERAL

AXG F_CON

XEFATURA NEGOCIADO II

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA TERRITORIAL PONTEVEDRA

36001

1.753

207

ED.C99.30.000.15350.015

12

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

INSPECCION EDUCATIVA (FERROL)

15350

1.753

208

ED.C99.30.000.15770.011

18

A2C1C2

XERAL

AXG F_INS

XEFATURA NEGOCIADO

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

INSPECCIÓN EDUCATIVA (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

15770

1.753

209

ED.C99.30.000.36560.020

25

A1A2C1

XERAL

AXG F_INS

XEFATURA SECCIÓN

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

INSPECCIÓN EDUCATIVA (VIGO)

36560

2.505

210

ED.C99.30.000.36560.023

14

C1C2

XERAL

AXG F_INS

XEFATURA GRUPO

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

INSPECCIÓN EDUCATIVA (VIGO)

36560

1.753

211

ED.C99.40.050.15770.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CENTRO DE FORMACIÓN E RECURSOS (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

15770

XORNADA PARTIDA

1.753

212

ED.C99.40.050.27001.003

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CENTRO DE FORMACIÓN E RECURSOS (LUGO)

27001

XORNADA PARTIDA, HORARIO ESPECIAL

1.001

213

ED.C99.40.050.32090.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CENTRO DE FORMACIÓN E RECURSOS (O BARCO DE VALDEORRAS)

32090

XORNADA PARTIDA

1.753

214

ED.C99.40.050.32090.003

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CENTRO DE FORMACIÓN E RECURSOS (O BARCO DE VALDEORRAS)

32090

XORNADA PARTIDA, HORARIO ESPECIAL

1.001

215

ED.C99.40.050.36001.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CENTRO DE FORMACIÓN E RECURSOS (PONTEVEDRA)

36001

XORNADA PARTIDA

1.753

216

ED.C99.40.050.36001.003

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CENTRO DE FORMACIÓN E RECURSOS (PONTEVEDRA)

36001

XORNADA PARTIDA, HORARIO ESPECIAL

1.001

217

ED.C99.40.101.15010.010

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEIP PLURILINGÜE SAN MARCOS (ABEGONDO)

15010

1.753

218

ED.C99.40.101.15020.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEIP A MAÍA (AMES)

15020

1.753

219

ED.C99.40.101.15040.002

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CPI CONDE DE FENOSA (ARES)

15040

1.753

220

ED.C99.40.101.15070.006

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CPI DE SAN VICENTE (A BAÑA)

15070

1.753

221

ED.C99.40.101.15090.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEIP FCO. VALES VILLAMARÍN (BETANZOS)

15090

1.753

222

ED.C99.40.101.15130.010

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEIP PLURILINGÜE DE PEDROUZOS (BRIÓN)

15130

1.753

223

ED.C99.40.101.15170.010

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEIP WENCESLAO FERNÁNDEZ FLÓREZ (CAMBRE)

15170

1.753

224

ED.C99.40.101.15210.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEIP VICENTE OTERO VALCÁRCEL (CARRAL)

15210

1.753

225

ED.C99.40.101.15230.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEIP EUGENIO LÓPEZ (CEE)

15230

1.753

226

ED.C99.40.101.15300.010

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEIP PLURILINGÜE DE TARRÍO (CULLEREDO)

15300

1.753

227

ED.C99.40.101.15350.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEIP RECIMIL (FERROL)

15350

1.753

228

ED.C99.40.101.15390.006

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CPI CABO DA AREA (LAXE)

15390

1.753

229

ED.C99.40.101.15400.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEIP RAMÓN OTERO PEDRAIO (A LARACHA)

15400

1.753

230

ED.C99.40.101.15530.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CPI DO FEAL (NARÓN)

15530

1.753

231

ED.C99.40.101.15570.010

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEIP DE RABADEIRA (OLEIROS)

15570

1.753

232

ED.C99.40.101.15590.010

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEIP DE SIGÜEIRO (OROSO)

15590

1.753

233

ED.C99.40.101.15650.006

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CPI CAMIÑO DE SANTIAGO (O PINO)

15650

1.753

234

ED.C99.40.101.15710.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEIP ALFONSO D. RODRÍGUEZ CASTELAO (RIANXO)

15710

1.753

235

ED.C99.40.101.15720.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEIP PLURILINGÜE O GRUPO (RIBEIRA)

15720

1.753

236

ED.C99.40.101.15760.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEIP BARRIÉ DE LA MAZA (SANTA COMBA)

15760

1.753

237

ED.C99.40.101.15810.010

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEIP A IGREXA-CALO (TEO)

15810

1.753

238

ED.C99.40.101.15850.006

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CPI DE VIAÑO PEQUENO (TRAZO)

15850

1.753

239

ED.C99.40.101.15870.006

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CPI DE BEMBIBRE (VAL DO DUBRA)

15870

1.753

240

ED.C99.40.101.15880.004

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CPI DE VEDRA

15880

1.753

241

ED.C99.40.101.27170.007

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CPI POETA UXÍO NOVONEYRA

27170

COMPARTE CON CPI DE PEDRAFITA DO CEBREIRO

1.753

242

ED.C99.40.101.32090.010

14

C2

XERAL

A11

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEIP CONDESA DE FENOSA (O BARCO DE VALDEORRAS)

32090

641

1.753

243

ED.C99.40.101.32260.010

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CPI ANTONIO FAILDE (COLES)

32260

1.753

244

ED.C99.40.101.32550.007

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CPI DE CRESPOS (PADRENDA)

32550

1.753

245

ED.C99.40.101.36040.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEIP PLURILINGÜE A PEDRA (BUEU)

36040

1.753

246

ED.C99.40.101.36060.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEIP SAN TOMÉ (CAMBADOS)

36060

1.753

247

ED.C99.40.101.36080.010

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEIP CASTRILLÓN-COIRO (CANGAS)

36080

1.753

248

ED.C99.40.101.36100.004

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CPI DE PROGRESO (CATOIRA)

36100

HORARIO ESPECIAL

1.001

249

ED.C99.40.101.36235.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEIP DA TORRE-ILLA (A ILLA DE AROUSA)

36235

1.753

250

ED.C99.40.101.36350.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEIP HUMBERTO JUANES (NIGRÁN)

36350

1.753

251

ED.C99.40.101.36380.010

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEIP PLURILINGÜE ANTONIO PALACIOS (O PORRIÑO)

36380

1.753

252

ED.C99.40.101.36420.010

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEIP Nª Sª DOS REMEDIOS (PONTEAREAS)

36420

1.753

253

ED.C99.40.101.36480.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEP ALTAMIRA (SALCEDA DE CASELAS)

36480

1.753

254

ED.C99.40.101.36490.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEIP PLURILINGÜE INFANTE FELIPE DE BORBÓN (SALVATERRA DE MIÑO)

36490

1.753

255

ED.C99.40.101.36500.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEIP DE PORTONOVO (SANXENXO)

36500

1.753

256

ED.C99.40.101.36540.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEIP PLURILINGÜE Nº 2 (TUI)

36540

1.753

257

ED.C99.40.102.15020.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEIP PLURILINGÜE DE VENTÍN (AMES)

15020

1.753

258

ED.C99.40.102.15050.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEIP DE ARTEIXO

15050

1.753

259

ED.C99.40.102.15300.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEIP SOFÍA CASANOVA (CULLEREDO)

15300

1.753

260

ED.C99.40.102.15530.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEIP A SOLAINA (NARÓN)

15530

1.753

261

ED.C99.40.102.15570.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEIP RAMÓN Mª DEL VALLE-INCLÁN (OLEIROS)

15570

1.753

262

ED.C99.40.102.15810.010

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEIP A RAMALLOSA (TEO)

15810

1.753

263

ED.C99.40.102.15920.006

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CPI DE ZAS

15920

1.753

264

ED.C99.40.102.27230.007

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CPI TINO GRANDÍO (GUNTÍN)

27230

1.753

265

ED.C99.40.102.27560.010

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEIP FREI LUIS DE GRANADA (SARRIA)

27560

1.753

266

ED.C99.40.102.32001.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEIP PRAC. E. U. FORM. PROF. EXB (OURENSE)

32001

1.753

267

ED.C99.40.102.32080.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEIP PLURILINGÜE O RUXIDORIO (BARBADÁS)

32080

1.753

268

ED.C99.40.102.32320.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEIP CARLOS CASARES (XINZO DE LIMIA)

32320

1.753

269

ED.C99.40.102.32840.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEIP AMARO REFOJO (VERÍN)

32840

1.753

270

ED.C99.40.102.36080.010

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEIP PLURILINGÜE SAN ROQUE DARBO (CANGAS)

36080

1.753

271

ED.C99.40.102.36510.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEIP DE SILLEDA

36510

1.753

272

ED.C99.40.103.15020.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEIP AGRO DO MUÍÑO (AMES)

15020

1.753

273

ED.C99.40.103.15050.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEIP DE GALÁN (ARTEIXO)

15050

1.753

274

ED.C99.40.103.15170.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEIP PORTOFARO (CAMBRE)

15170

1.753

275

ED.C99.40.103.15190.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEIP BERGANTIÑOS (CARBALLO)

15190

1.753

276

ED.C99.40.103.15300.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEIP ISAAC DÍAZ PARDO (CULLEREDO)

15300

1.753

277

ED.C99.40.103.15350.004

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEIP ALMIRANTE JUAN DE LÁNGARA Y HUARTE (FERROL)

15350

HORARIO ESPECIAL

1.001

278

ED.C99.40.103.15440.006

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CPI DA PICOTA (MAZARICOS)

15440

1.753

279

ED.C99.40.103.15530.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEIP A GÁNDARA (NARÓN)

15530

1.753

280

ED.C99.40.103.15570.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEIP PLURILINGÜE ISIDRO PARGA PONDAL (OLEIROS)

15570

1.753

281

ED.C99.40.103.15810.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEIP OS TILOS (TEO)

15810

1.753

282

ED.C99.40.103.27120.007

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CPI DE SAN ROMÁN (CERVANTES)

27120

COMPARTE CON CPI DE NAVIA DE SUARNA

1.753

283

ED.C99.40.103.36001.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEP CAMPOLONGO (PONTEVEDRA)

36001

1.753

284

ED.C99.40.103.36080.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEIP NAZARET (CANGAS)

36080

1.753

285

ED.C99.40.103.36420.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEIP MESTRE RAMIRO SABELL MOSQUERA (PONTEAREAS)

36420

1.753

286

ED.C99.40.104.15001.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEIP WENCESLAO FERNÁNDEZ FLÓREZ (A CORUÑA)

15001

1.753

287

ED.C99.40.104.15170.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEIP GRAXAL (CAMBRE)

15170

1.753

288

ED.C99.40.104.15300.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEIP RÍA DO BURGO (CULLEREDO)

15300

1.753

289

ED.C99.40.104.15350.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEIP CRUCEIRO DE CANIDO (FERROL)

15350

1.753

290

ED.C99.40.104.15770.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEIP PÍO XII (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

15770

1.753

291

ED.C99.40.104.36001.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEIP DE VILAVERDE-MOURENTE (PONTEVEDRA)

36001

1.753

292

ED.C99.40.105.15001.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEIP SALGADO TORRES (A CORUÑA)

15001

1.753

293

ED.C99.40.105.15570.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEIP LUÍS SEOANE (OLEIROS)

15570

1.753

294

ED.C99.40.106.15770.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEIP PLURILINGÜE CARDEAL QUIROGA PALACIOS (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

15770

1.753

295

ED.C99.40.106.27001.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEIP DE CASAS (LUGO)

27001

1.753

296

ED.C99.40.106.36001.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEIP PRAZA DE BARCELOS (PONTEVEDRA)

36001

1.753

297

ED.C99.40.107.15770.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEIP LAMAS DE ABADE (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

15770

1.753

298

ED.C99.40.107.36001.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEIP A XUNQUEIRA Nº 2 (PONTEVEDRA)

36001

1.753

299

ED.C99.40.108.15770.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEIP RAMÓN CABANILLAS (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

15770

1.753

300

ED.C99.40.108.27001.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEIP ILLA VERDE (LUGO)

27001

1.753

301

ED.C99.40.108.36001.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEIP MANUEL VIDAL PORTELA (PONTEVEDRA)

36001

1.753

302

ED.C99.40.109.15001.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEIP ALBORADA (A CORUÑA)

15001

1.753

303

ED.C99.40.109.15770.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEIP DAS FONTIÑAS (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

15770

1.753

304

ED.C99.40.109.36001.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEIP ÁLVAREZ LIMESES (PONTEVEDRA)

36001

1.753

305

ED.C99.40.110.27001.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEIP MENÉNDEZ PELAYO (LUGO)

27001

1.753

306

ED.C99.40.110.32001.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEIP O COUTO (OURENSE)

32001

1.753

307

ED.C99.40.111.27001.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEIP ROSALÍA DE CASTRO (LUGO)

27001

1.753

308

ED.C99.40.111.36560.010

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEIP PLURILINGÜE DE CARRASQUEIRA (VIGO)

36560

1.753

309

ED.C99.40.112.15001.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEIP RAQUEL CAMACHO (A CORUÑA)

15001

1.753

310

ED.C99.40.112.36560.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEIP SEIS DO NADAL (VIGO)

36560

1.753

311

ED.C99.40.113.36560.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEIP ESCULTOR ACUÑA (VIGO)

36560

1.753

312

ED.C99.40.115.36560.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEIP FRIAN-TEIS (VIGO)

36560

1.753

313

ED.C99.40.116.15001.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEIP JUAN FERNÁNDEZ LATORRE (A CORUÑA)

15001

1.753

314

ED.C99.40.116.36560.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEIP LOPE DE VEGA (VIGO)

36560

1.753

315

ED.C99.40.118.36560.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEIP BALAÍDOS (VIGO)

36560

1.753

316

ED.C99.40.119.36560.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CEIP PLURILINGÜE PINTOR LAXEIRO (VIGO)

36560

1.753

317

ED.C99.40.201.15001.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES IMAXE E SON (A CORUÑA)

15001

1.753

318

ED.C99.40.201.15001.004

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES IMAXE E SON (A CORUÑA)

15001

HORARIO ESPECIAL

1.001

319

ED.C99.40.201.15001.005

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES IMAXE E SON (A CORUÑA)

15001

HORARIO ESPECIAL

1.001

320

ED.C99.40.201.15050.003

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES DE SABÓN (ARTEIXO)

15050

HORARIO ESPECIAL

1.001

321

ED.C99.40.201.15090.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES AS MARIÑAS (BETANZOS)

15090

1.753

322

ED.C99.40.201.15090.007

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES AS MARIÑAS (BETANZOS)

15090

HORARIO ESPECIAL

1.001

323

ED.C99.40.201.15110.005

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES ESPIÑEIRA (BOIRO)

15110

HORARIO ESPECIAL

1.001

324

ED.C99.40.201.15190.005

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES MONTE NEME (CARBALLO)

15190

HORARIO ESPECIAL

1.001

325

ED.C99.40.201.15210.004

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES DE CARRAL

15210

HORARIO ESPECIAL

1.001

326

ED.C99.40.201.15210.005

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES DE CARRAL

15210

HORARIO ESPECIAL

1.001

327

ED.C99.40.201.15230.002

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES FERNANDO BLANCO (CEE)

15230

1.753

328

ED.C99.40.201.15230.004

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES FERNANDO BLANCO (CEE)

15230

HORARIO ESPECIAL

1.001

329

ED.C99.40.201.15230.005

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES FERNANDO BLANCO (CEE)

15230

HORARIO ESPECIAL

1.001

330

ED.C99.40.201.15230.006

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES FERNANDO BLANCO (CEE)

15230

HORARIO ESPECIAL

1.001

331

ED.C99.40.201.15350.006

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CIFP RODOLFO UCHA PIÑEIRO (FERROL)

15350

HORARIO ESPECIAL

1.001

332

ED.C99.40.201.15614.005

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES CABO ORTEGAL (CARIÑO)

15614

HORARIO ESPECIAL

1.001

333

ED.C99.40.201.15640.004

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES MACÍAS O NAMORADO (PADRÓN)

15640

HORARIO ESPECIAL

1.001

334

ED.C99.40.201.15640.005

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES MACÍAS O NAMORADO (PADRÓN)

15640

HORARIO ESPECIAL

1.001

335

ED.C99.40.201.15680.005

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES FRAGA DO EUME (PONTEDEUME)

15680

HORARIO ESPECIAL

1.001

336

ED.C99.40.201.15690.005

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES CASTRO DA UZ (AS PONTES)

15690

HORARIO ESPECIAL

1.001

337

ED.C99.40.201.15720.004

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CIFP COROSO (RIBEIRA)

15720

HORARIO ESPECIAL

1.001

338

ED.C99.40.201.15770.006

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CIFP COMPOSTELA (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

15770

HORARIO ESPECIAL

1.001

339

ED.C99.40.201.15770.007

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CIFP COMPOSTELA (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

15770

HORARIO ESPECIAL

1.001

340

ED.C99.40.201.27001.005

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES AS MERCEDES (LUGO)

27001

HORARIO ESPECIAL

1.001

341

ED.C99.40.201.27300.004

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES FRANCISCO DAVIÑA REY (MONFORTE DE LEMOS)

27300

HORARIO ESPECIAL

1.001

342

ED.C99.40.201.27300.005

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES FRANCISCO DAVIÑA REY (MONFORTE DE LEMOS)

27300

HORARIO ESPECIAL

1.001

343

ED.C99.40.201.27560.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES GREGORIO FERNÁNDEZ (SARRIA)

27560

1.753

344

ED.C99.40.201.27560.004

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES GREGORIO FERNÁNDEZ (SARRIA)

27560

HORARIO ESPECIAL

1.001

345

ED.C99.40.201.27560.005

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES GREGORIO FERNÁNDEZ (SARRIA)

27560

HORARIO ESPECIAL

1.001

346

ED.C99.40.201.27640.002

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES LOIS PEÑA NOVO (VILALBA)

27640

1.753

347

ED.C99.40.201.27650.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES MARÍA SARMIENTO (VIVEIRO)

27650

1.753

348

ED.C99.40.201.27650.005

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES MARÍA SARMIENTO (VIVEIRO)

27650

HORARIO ESPECIAL

1.001

349

ED.C99.40.201.27650.006

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES MARÍA SARMIENTO (VIVEIRO)

27650

HORARIO ESPECIAL

1.001

350

ED.C99.40.201.27650.007

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES MARÍA SARMIENTO (VIVEIRO)

27650

HORARIO ESPECIAL

1.001

351

ED.C99.40.201.32090.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES LAURO OLMO (O BARCO DE VALDEORRAS)

32090

1.753

352

ED.C99.40.201.32090.004

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES LAURO OLMO (O BARCO DE VALDEORRAS)

32090

HORARIO ESPECIAL

1.001

353

ED.C99.40.201.32090.005

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES LAURO OLMO (O BARCO DE VALDEORRAS)

32090

HORARIO ESPECIAL

1.001

354

ED.C99.40.201.32320.004

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES CIDADE DE ANTIOQUÍA (XINZO DE LIMIA)

32320

HORARIO ESPECIAL

1.001

355

ED.C99.40.201.32840.004

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES GARCÍA BARBÓN (VERÍN)

32840

HORARIO ESPECIAL

1.001

356

ED.C99.40.201.32860.004

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES DE VILAMARÍN

32860

HORARIO ESPECIAL

1.001

357

ED.C99.40.201.36001.005

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CIFP A XUNQUEIRA (PONTEVEDRA)

36001

HORARIO ESPECIAL

1.001

358

ED.C99.40.201.36170.007

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES ANTÓN LOSADA DIÉGUEZ (A ESTRADA)

36170

HORARIO ESPECIAL

1.001

359

ED.C99.40.201.36240.005

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES LAXEIRO (LALÍN)

36240

HORARIO ESPECIAL

1.001

360

ED.C99.40.201.36240.006

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES LAXEIRO (LALÍN)

36240

HORARIO ESPECIAL

1.001

361

ED.C99.40.201.36260.005

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES CHAN DO MONTE (MARÍN)

36260

HORARIO ESPECIAL

1.001

362

ED.C99.40.201.36260.006

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES CHAN DO MONTE (MARÍN)

36260

HORARIO ESPECIAL

1.001

363

ED.C99.40.201.36290.006

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES A PARALAIA (MOAÑA)

36290

HORARIO ESPECIAL

1.001

364

ED.C99.40.201.36350.004

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES ESCOLAS PROVAL (NIGRÁN)

36350

HORARIO ESPECIAL

1.001

365

ED.C99.40.201.36350.005

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES ESCOLAS PROVAL (NIGRÁN)

36350

HORARIO ESPECIAL

1.001

366

ED.C99.40.201.36350.006

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES ESCOLAS PROVAL (NIGRÁN)

36350

HORARIO ESPECIAL

1.001

367

ED.C99.40.201.36380.004

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES RIBEIRA DO LOURO (O PORRIÑO)

36380

HORARIO ESPECIAL

1.001

368

ED.C99.40.201.36420.004

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CIFP A GRANXA (PONTEAREAS)

36420

1.753

369

ED.C99.40.201.36420.006

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CIFP A GRANXA (PONTEAREAS)

36420

HORARIO ESPECIAL

1.001

370

ED.C99.40.201.36440.006

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES PEDRO FLORIANI (REDONDELA)

36440

HORARIO ESPECIAL

1.001

371

ED.C99.40.201.36540.004

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES INDALECIO PÉREZ TIRÓN (TUI)

36540

HORARIO ESPECIAL

1.001

372

ED.C99.40.201.36560.001

18

A2C1C2

XERAL

AXG

XEFATURA SECRETARÍA CENTRO EDUCATIVO

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES RICARDO MELLA (VIGO)

36560

1.753

373

ED.C99.40.201.36560.008

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES RICARDO MELLA (VIGO)

36560

HORARIO ESPECIAL

1.001

374

ED.C99.40.201.36560.009

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES RICARDO MELLA (VIGO)

36560

HORARIO ESPECIAL

1.001

375

ED.C99.40.201.36560.010

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES RICARDO MELLA (VIGO)

36560

HORARIO ESPECIAL

1.001

376

ED.C99.40.202.15001.006

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES FERNANDO WIRTZ (A CORUÑA)

15001

HORARIO ESPECIAL

1.001

377

ED.C99.40.202.15001.007

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES FERNANDO WIRTZ (A CORUÑA)

15001

HORARIO ESPECIAL

1.001

378

ED.C99.40.202.15001.008

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES FERNANDO WIRTZ (A CORUÑA)

15001

HORARIO ESPECIAL

1.001

379

ED.C99.40.202.15001.009

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES FERNANDO WIRTZ (A CORUÑA)

15001

HORARIO ESPECIAL

1.001

380

ED.C99.40.202.15350.006

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES LEIXA (FERROL)

15350

1.001

381

ED.C99.40.202.15770.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES SAN CLEMENTE (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

15770

1.753

382

ED.C99.40.202.27001.007

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES MURALLA ROMANA (LUGO)

27001

HORARIO ESPECIAL

1.001

383

ED.C99.40.202.27001.009

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES MURALLA ROMANA (LUGO)

27001

HORARIO ESPECIAL

1.001

384

ED.C99.40.202.27300.002

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES A PINGUELA (MONFORTE DE LEMOS)

27300

1.753

385

ED.C99.40.202.27300.005

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES A PINGUELA (MONFORTE DE LEMOS)

27300

HORARIO ESPECIAL

1.001

386

ED.C99.40.202.32001.004

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CIFP A FARIXA (OURENSE)

32001

HORARIO ESPECIAL

1.001

387

ED.C99.40.202.36420.004

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES PEDRA DA AUGA (PONTEAREAS)

36420

HORARIO ESPECIAL

1.001

388

ED.C99.40.202.36420.005

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES PEDRA DA AUGA (PONTEAREAS)

36420

HORARIO ESPECIAL

1.001

389

ED.C99.40.202.36560.006

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CIFP VALENTÍN PAZ ANDRADE (VIGO)

36560

HORARIO ESPECIAL

1.001

390

ED.C99.40.202.36560.008

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CIFP VALENTÍN PAZ ANDRADE (VIGO)

36560

HORARIO ESPECIAL

1.001

391

ED.C99.40.203.15001.005

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CIFP ANXEL CASAL - MONTE ALTO (A CORUÑA)

15001

1.753

392

ED.C99.40.203.15001.006

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CIFP ANXEL CASAL - MONTE ALTO (A CORUÑA)

15001

HORARIO ESPECIAL

1.001

393

ED.C99.40.203.15001.008

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CIFP ANXEL CASAL - MONTE ALTO (A CORUÑA)

15001

HORARIO ESPECIAL

1.001

394

ED.C99.40.203.15001.009

10

AP

XERAL

A11

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CIFP ANXEL CASAL - MONTE ALTO (A CORUÑA)

15001

641

HORARIO ESPECIAL

1.001

395

ED.C99.40.203.15001.010

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CIFP ANXEL CASAL - MONTE ALTO (A CORUÑA)

15001

HORARIO ESPECIAL

1.001

396

ED.C99.40.203.15350.009

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES FERROLTERRA (FERROL)

15350

HORARIO ESPECIAL

1.001

397

ED.C99.40.203.15350.011

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES FERROLTERRA (FERROL)

15350

HORARIO ESPECIAL

1.001

398

ED.C99.40.203.15770.006

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES LAMAS DE ABADE (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

15770

HORARIO ESPECIAL

1.001

399

ED.C99.40.203.27001.001

18

A2C1C2

XERAL

AXG

XEFATURA SECRETARÍA

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CIFP POLITÉCNICO (LUGO)

27001

1.753

400

ED.C99.40.203.27001.003

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CIFP POLITÉCNICO (LUGO)

27001

1.753

401

ED.C99.40.203.32001.012

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CIFP PORTOVELLO (OURENSE)

32001

HORARIO ESPECIAL

1.001

402

ED.C99.40.203.36001.006

14

C2

XERAL

A11

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES FREI MARTÍN SARMIENTO (PONTEVEDRA)

36001

641

1.753

403

ED.C99.40.203.36001.010

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES FREI MARTÍN SARMIENTO (PONTEVEDRA)

36001

HORARIO ESPECIAL

1.001

404

ED.C99.40.203.36560.003

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES DE TEIS (VIGO)

36560

1.753

405

ED.C99.40.203.36560.008

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES DE TEIS (VIGO)

36560

HORARIO ESPECIAL

1.001

406

ED.C99.40.204.15001.003

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CIFP SOMESO (A CORUÑA)

15001

1.753

407

ED.C99.40.204.15001.006

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CIFP SOMESO (A CORUÑA)

15001

HORARIO ESPECIAL

1.001

408

ED.C99.40.204.15001.007

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CIFP SOMESO (A CORUÑA)

15001

HORARIO ESPECIAL

1.001

409

ED.C99.40.204.15770.003

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CIFP POLITÉCNICO (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

15770

1.753

410

ED.C99.40.204.15770.006

10

AP

XERAL

A11

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CIFP POLITÉCNICO (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

15770

641

HORARIO ESPECIAL

1.001

411

ED.C99.40.204.15770.007

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CIFP POLITÉCNICO (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

15770

HORARIO ESPECIAL

1.001

412

ED.C99.40.204.15770.008

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CIFP POLITÉCNICO (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

15770

HORARIO ESPECIAL

1.001

413

ED.C99.40.204.15770.009

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CIFP POLITÉCNICO (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

15770

HORARIO ESPECIAL

1.001

414

ED.C99.40.204.32001.006

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CIFP A CARBALLEIRA-MARCOS VALCÁRCEL (OURENSE)

32001

HORARIO ESPECIAL

1.001

415

ED.C99.40.204.36560.001

18

A2C1C2

XERAL

AXG

XEFATURA SECRETARÍA CENTRO EDUCATIVO

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES POLITÉCNICO (VIGO)

36560

1.753

416

ED.C99.40.204.36560.007

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES POLITÉCNICO (VIGO)

36560

HORARIO ESPECIAL

1.001

417

ED.C99.40.205.15001.006

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES URBANO LUGRÍS (A CORUÑA)

15001

HORARIO ESPECIAL

1.001

418

ED.C99.40.205.15001.007

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES URBANO LUGRÍS (A CORUÑA)

15001

HORARIO ESPECIAL

1.001

419

ED.C99.40.205.15001.008

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES URBANO LUGRÍS (A CORUÑA)

15001

HORARIO ESPECIAL

1.001

420

ED.C99.40.301.15001.011

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES SALVADOR DE MADARIAGA (A CORUÑA)

15001

HORARIO ESPECIAL

1.001

421

ED.C99.40.301.15020.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES DE AMES (AMES)

15020

1.753

422

ED.C99.40.301.15050.004

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES MANUEL MURGUÍA (ARTEIXO)

15050

HORARIO ESPECIAL

1.001

423

ED.C99.40.301.15110.005

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES PRAIA DE BARRAÑA (BOIRO)

15110

HORARIO ESPECIAL

1.001

424

ED.C99.40.301.15130.008

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES DE BRIÓN

15130

HORARIO ESPECIAL

1.001

425

ED.C99.40.301.15130.010

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES DE BRIÓN

15130

HORARIO ESPECIAL

1.001

426

ED.C99.40.301.15160.002

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES PEDRA DA AGUIA (CAMARIÑAS)

15160

1.753

427

ED.C99.40.301.15160.008

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES PEDRA DA AGUIA (CAMARIÑAS)

15160

HORARIO ESPECIAL

1.001

428

ED.C99.40.301.15170.004

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES DAVID BUJÁN (CAMBRE)

15170

HORARIO ESPECIAL

1.001

429

ED.C99.40.301.15190.007

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES ALFREDO BRAÑAS (CARBALLO)

15190

HORARIO ESPECIAL

1.001

430

ED.C99.40.301.15190.008

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES ALFREDO BRAÑAS (CARBALLO)

15190

HORARIO ESPECIAL

1.001

431

ED.C99.40.301.15200.003

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES LAMAS DE CASTELO (CARNOTA)

15200

1.753

432

ED.C99.40.301.15220.005

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES PUNTA CANDIEIRA (CEDEIRA)

15220

HORARIO ESPECIAL

1.001

433

ED.C99.40.301.15220.015

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES PUNTA CANDIEIRA (CEDEIRA)

15220

HORARIO ESPECIAL

1.001

434

ED.C99.40.301.15230.004

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES AGRA DE RAÍCES (CEE)

15230

HORARIO ESPECIAL

1.001

435

ED.C99.40.301.15230.005

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES AGRA DE RAÍCES (CEE)

15230

HORARIO ESPECIAL

1.001

436

ED.C99.40.301.15300.009

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES CRUCEIRO BALEARES (CULLEREDO)

15300

HORARIO ESPECIAL

1.001

437

ED.C99.40.301.15300.010

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES CRUCEIRO BALEARES (CULLEREDO)

15300

HORARIO ESPECIAL

1.001

438

ED.C99.40.301.15300.012

10

AP

XERAL

A11

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES CRUCEIRO BALEARES (CULLEREDO)

15300

641

HORARIO ESPECIAL

1.001

439

ED.C99.40.301.15350.007

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES SOFÍA CASANOVA (FERROL)

15350

HORARIO ESPECIAL

1.001

440

ED.C99.40.301.15360.002

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES FIN DO CAMIÑO (FISTERRA)

15360

1.753

441

ED.C99.40.301.15360.008

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES FIN DO CAMIÑO (FISTERRA)

15360

HORARIO ESPECIAL

1.001

442

ED.C99.40.301.15400.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES AGRA DE LEBORÍS (A LARACHA)

15400

1.753

443

ED.C99.40.301.15400.004

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES AGRA DE LEBORÍS (A LARACHA)

15400

HORARIO ESPECIAL

1.001

444

ED.C99.40.301.15400.005

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES AGRA DE LEBORÍS (A LARACHA)

15400

HORARIO ESPECIAL

1.001

445

ED.C99.40.301.15420.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES URBANO LUGRÍS (MALPICA DE BERGANTIÑOS)

15420

1.753

446

ED.C99.40.301.15420.004

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES URBANO LUGRÍS (MALPICA DE BERGANTIÑOS)

15420

HORARIO ESPECIAL

1.001

447

ED.C99.40.301.15450.002

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES DE MELIDE

15450

1.753

448

ED.C99.40.301.15450.006

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES DE MELIDE

15450

HORARIO ESPECIAL

1.001

449

ED.C99.40.301.15510.002

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES RAMÓN CAAMAÑO (MUXÍA)

15510

1.753

450

ED.C99.40.301.15510.008

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES RAMÓN CAAMAÑO (MUXÍA)

15510

HORARIO ESPECIAL

1.001

451

ED.C99.40.301.15520.007

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES FONTEXERÍA (MUROS)

15520

HORARIO ESPECIAL

1.001

452

ED.C99.40.301.15530.004

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES AS TELLEIRAS (NARÓN)

15530

1.753

453

ED.C99.40.301.15570.005

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES XOSÉ NEIRA VILAS (OLEIROS)

15570

HORARIO ESPECIAL

1.001

454

ED.C99.40.301.15580.005

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES Nº 1 (ORDES)

15580

HORARIO ESPECIAL

1.001

455

ED.C99.40.301.15600.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES DE ORTIGUEIRA

15600

1.753

456

ED.C99.40.301.15600.004

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES DE ORTIGUEIRA

15600

HORARIO ESPECIAL

1.001

457

ED.C99.40.301.15600.005

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES DE ORTIGUEIRA

15600

HORARIO ESPECIAL

1.001

458

ED.C99.40.301.15610.008

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES POETA AÑÓN (OUTES)

15610

HORARIO ESPECIAL

1.001

459

ED.C99.40.301.15610.009

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES POETA AÑÓN (OUTES)

15610

HORARIO ESPECIAL

1.001

460

ED.C99.40.301.15640.004

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES CAMILO JOSÉ CELA (PADRÓN)

15640

HORARIO ESPECIAL

1.001

461

ED.C99.40.301.15660.006

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES DA POBRA DO CARAMIÑAL

15660

HORARIO ESPECIAL

1.001

462

ED.C99.40.301.15670.006

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES DE PONTECESO

15670

HORARIO ESPECIAL

1.001

463

ED.C99.40.301.15680.004

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES BRÉAMO (PONTEDEUME)

15680

HORARIO ESPECIAL

1.001

464

ED.C99.40.301.15690.004

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES MONCHO VALCARCE (AS PONTES)

15690

HORARIO ESPECIAL

1.001

465

ED.C99.40.301.15690.006

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES MONCHO VALCARCE (AS PONTES)

15690

HORARIO ESPECIAL

1.001

466

ED.C99.40.301.15710.005

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES FÉLIX MURIEL (RIANXO)

15710

HORARIO ESPECIAL

1.001

467

ED.C99.40.301.15720.004

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES Nº 1 (RIBEIRA)

15720

HORARIO ESPECIAL

1.001

468

ED.C99.40.301.15720.006

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES Nº 1 (RIBEIRA)

15720

HORARIO ESPECIAL

1.001

469

ED.C99.40.301.15760.002

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES TERRA DE XALLAS (SANTA COMBA)

15760

1.753

470

ED.C99.40.301.15910.005

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES TERRA DE SONEIRA (VIMIANZO)

15910

HORARIO ESPECIAL

1.001

471

ED.C99.40.301.15920.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES MAXIMINO ROMERO DE LEMA (ZAS)

15920

1.753

472

ED.C99.40.301.15920.003

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES MAXIMINO ROMERO DE LEMA (ZAS)

15920

HORARIO ESPECIAL

1.001

473

ED.C99.40.301.27001.004

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES LUCUS AUGUSTI (LUGO)

27001

1.753

474

ED.C99.40.301.27020.005

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES DE ALFOZ-VALADOURO

27020

HORARIO ESPECIAL

1.001

475

ED.C99.40.301.27060.004

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES DE BECERREÁ

27060

HORARIO ESPECIAL

1.001

476

ED.C99.40.301.27085.006

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES MONTE CASTELO (BURELA)

27085

HORARIO ESPECIAL

1.001

477

ED.C99.40.301.27100.003

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES DA TERRA CHA JOSÉ TRAPERO (CASTRO DE REI)

27100

HORARIO ESPECIAL

1.001

478

ED.C99.40.301.27180.003

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES FONTEM ALBEI (A FONSAGRADA)

27180

HORARIO ESPECIAL

1.001

479

ED.C99.40.301.27220.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES POETA DÍAZ CASTRO (GUITIRIZ)

27220

1.753

480

ED.C99.40.301.27250.004

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES ILLA DE SARÓN (XOVE)

27250

HORARIO ESPECIAL

1.001

481

ED.C99.40.301.27250.005

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES ILLA DE SARÓN (XOVE)

27250

HORARIO ESPECIAL

1.001

482

ED.C99.40.301.27290.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES SAN ROSENDO (MONDOÑEDO)

27290

1.753

483

ED.C99.40.301.27290.005

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES SAN ROSENDO (MONDOÑEDO)

27290

HORARIO ESPECIAL

1.001

484

ED.C99.40.301.27300.003

14

C2

XERAL

A11

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES RÍO CABE (MONFORTE DE LEMOS)

27300

641

1.753

485

ED.C99.40.301.27300.008

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES RÍO CABE (MONFORTE DE LEMOS)

27300

HORARIO ESPECIAL

1.001

486

ED.C99.40.301.27470.003

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES ENRIQUE MURUAIS (A PONTENOVA)

27470

HORARIO ESPECIAL

1.001

487

ED.C99.40.301.27500.004

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES DE RIBADEO DIONISIO GAMALLO (RIBADEO)

27500

HORARIO ESPECIAL

1.001

488

ED.C99.40.301.27550.004

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES RÍO MIÑO (RÁBADE)

27550

HORARIO ESPECIAL

1.001

489

ED.C99.40.301.27560.005

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES XOGRAR AFONSO GÓMEZ (SARRIA)

27560

1.001

490

ED.C99.40.301.27640.004

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES SANTIAGO BASANTA SILVA (VILALBA)

27640

HORARIO ESPECIAL

1.001

491

ED.C99.40.301.27650.007

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES VILAR PONTE (VIVEIRO)

27650

HORARIO ESPECIAL

1.001

492

ED.C99.40.301.32060.003

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES AQUIS QUERQUERNIS (BANDE)

32060

1.001

493

ED.C99.40.301.32090.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES MARTAGUISELA (O BARCO DE VALDEORRAS)

32090

1.753

494

ED.C99.40.301.32090.004

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES MARTAGUISELA (O BARCO DE VALDEORRAS)

32090

HORARIO ESPECIAL

1.001

495

ED.C99.40.301.32090.005

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES MARTAGUISELA (O BARCO DE VALDEORRAS)

32090

HORARIO ESPECIAL

1.001

496

ED.C99.40.301.32190.004

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES Nº 1 (O CARBALLIÑO)

32190

HORARIO ESPECIAL

1.001

497

ED.C99.40.301.32620.003

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES XERMÁN ANCOCHEA QUEVEDO (A POBRA DE TRIVES)

32620

HORARIO ESPECIAL

1.001

498

ED.C99.40.301.32700.004

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES COSME LÓPEZ RODRÍGUEZ (A RÚA)

32700

HORARIO ESPECIAL

1.001

499

ED.C99.40.301.32840.004

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES XESÚS TABOADA CHIVITE (VERÍN)

32840

HORARIO ESPECIAL

1.001

500

ED.C99.40.301.32840.005

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES XESÚS TABOADA CHIVITE (VERÍN)

32840

HORARIO ESPECIAL

1.001

501

ED.C99.40.301.32850.002

14

C1C2

XERAL

AXG

AXUDANTE DE SECRETARÍA

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES CARLOS CASARES (VIANA DO BOLO)

32850

1.753

502

ED.C99.40.301.32850.003

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES CARLOS CASARES (VIANA DO BOLO)

32850

HORARIO ESPECIAL

1.001

503

ED.C99.40.301.36001.009

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES SÁNCHEZ CANTÓN (PONTEVEDRA)

36001

HORARIO ESPECIAL

1.001

504

ED.C99.40.301.36001.010

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES SÁNCHEZ CANTÓN (PONTEVEDRA)

36001

HORARIO ESPECIAL

1.001

505

ED.C99.40.301.36030.005

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES 1º DE MARZO (BAIONA)

36030

HORARIO ESPECIAL

1.001

506

ED.C99.40.301.36040.004

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES JOHAN CARBALLEIRA (BUEU)

36040

HORARIO ESPECIAL

1.001

507

ED.C99.40.301.36050.004

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES AQUAS CELENIS (CALDAS DE REIS)

36050

HORARIO ESPECIAL

1.001

508

ED.C99.40.301.36050.005

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES AQUAS CELENIS (CALDAS DE REIS)

36050

HORARIO ESPECIAL

1.001

509

ED.C99.40.301.36060.004

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES RAMÓN CABANILLAS (CAMBADOS)

36060

HORARIO ESPECIAL

1.001

510

ED.C99.40.301.36060.005

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES RAMÓN CABANILLAS (CAMBADOS)

36060

HORARIO ESPECIAL

1.001

511

ED.C99.40.301.36080.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES MARÍA SOLIÑO (CANGAS)

36080

1.753

512

ED.C99.40.301.36090.004

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES DA CAÑIZA

36090

HORARIO ESPECIAL

1.001

513

ED.C99.40.301.36170.005

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES MANUEL GARCÍA BARROS (A ESTRADA)

36170

HORARIO ESPECIAL

1.001

514

ED.C99.40.301.36180.008

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES CHANO PIÑEIRO (FORCAREI)

36180

HORARIO ESPECIAL

1.001

515

ED.C99.40.301.36230.002

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES A SANGRIÑA (A GUARDA)

36230

1.753

516

ED.C99.40.301.36235.009

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES DA ILLA DE AROUSA

36235

HORARIO ESPECIAL

1.001

517

ED.C99.40.301.36240.004

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES RAMÓN Mª ALLER ULLOA (LALÍN)

36240

HORARIO ESPECIAL

1.001

518

ED.C99.40.301.36270.008

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES DE MEAÑO

36270

HORARIO ESPECIAL

1.001

519

ED.C99.40.301.36270.009

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES DE MEAÑO

36270

HORARIO ESPECIAL

1.001

520

ED.C99.40.301.36330.001

14

C1C2

XERAL

AXG

AXUDANTE DE SECRETARÍA

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES DE MOS

36330

1.753

521

ED.C99.40.301.36350.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES VAL MIÑOR (NIGRÁN)

36350

1.753

522

ED.C99.40.301.36350.004

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES VAL MIÑOR (NIGRÁN)

36350

HORARIO ESPECIAL

1.001

523

ED.C99.40.301.36400.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES DE POIO

36400

1.753

524

ED.C99.40.301.36400.003

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES DE POIO

36400

HORARIO ESPECIAL

1.001

525

ED.C99.40.301.36410.002

14

C1C2

XERAL

AXG

AXUDANTE DE SECRETARÍA

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES DE PONTE CALDELAS

36410

1.753

526

ED.C99.40.301.36410.008

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES DE PONTE CALDELAS

36410

HORARIO ESPECIAL

1.001

527

ED.C99.40.301.36420.004

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES VAL DO TEA (PONTEAREAS)

36420

HORARIO ESPECIAL

1.001

528

ED.C99.40.301.36420.006

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES VAL DO TEA (PONTEAREAS)

36420

HORARIO ESPECIAL

1.001

529

ED.C99.40.301.36480.005

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES PEDRAS RUBIAS (SALCEDA DE CASELAS)

36480

HORARIO ESPECIAL

1.001

530

ED.C99.40.301.36490.002

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES DE SALVATERRA DE MIÑO

36490

1.753

531

ED.C99.40.301.36490.009

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES DE SALVATERRA DE MIÑO

36490

HORARIO ESPECIAL

1.001

532

ED.C99.40.301.36500.007

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES DE VILALONGA (SANXENXO)

36500

HORARIO ESPECIAL

1.001

533

ED.C99.40.301.36500.008

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES DE VILALONGA (SANXENXO)

36500

HORARIO ESPECIAL

1.001

534

ED.C99.40.301.36510.008

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES PINTOR COLMEIRO (SILLEDA)

36510

HORARIO ESPECIAL

1.001

535

ED.C99.40.301.36510.009

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES PINTOR COLMEIRO (SILLEDA)

36510

HORARIO ESPECIAL

1.001

536

ED.C99.40.301.36520.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES DE SOUTOMAIOR

36520

1.753

537

ED.C99.40.301.36520.005

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES DE SOUTOMAIOR

36520

HORARIO ESPECIAL

1.001

538

ED.C99.40.301.36520.006

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES DE SOUTOMAIOR

36520

HORARIO ESPECIAL

1.001

539

ED.C99.40.301.36530.003

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES DE TOMIÑO

36530

HORARIO ESPECIAL

1.001

540

ED.C99.40.301.36550.008

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES DE VALGA

36550

HORARIO ESPECIAL

1.001

541

ED.C99.40.301.36550.009

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES DE VALGA

36550

HORARIO ESPECIAL

1.001

542

ED.C99.40.301.36590.007

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES CASTRO ALOBRE (VILAGARCÍA DE AROUSA)

36590

HORARIO ESPECIAL

1.001

543

ED.C99.40.301.36590.008

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES CASTRO ALOBRE (VILAGARCÍA DE AROUSA)

36590

HORARIO ESPECIAL

1.001

544

ED.C99.40.301.36600.004

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES A BASELLA (VILANOVA DE AROUSA)

36600

HORARIO ESPECIAL

1.001

545

ED.C99.40.302.15020.005

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES DO MILLADOIRO (AMES)

15020

HORARIO ESPECIAL

1.001

546

ED.C99.40.302.15020.006

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES DO MILLADOIRO (AMES)

15020

HORARIO ESPECIAL

1.001

547

ED.C99.40.302.15110.008

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES A CACHADA (BOIRO)

15110

1.753

548

ED.C99.40.302.15110.011

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES A CACHADA (BOIRO)

15110

HORARIO ESPECIAL

1.001

549

ED.C99.40.302.15170.008

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES ALFONSO X O SABIO (CAMBRE)

15170

HORARIO ESPECIAL

1.001

550

ED.C99.40.302.15170.009

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES ALFONSO X O SABIO (CAMBRE)

15170

HORARIO ESPECIAL

1.001

551

ED.C99.40.302.15190.004

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES ISIDRO PARGA PONDAL (CARBALLO)

15190

HORARIO ESPECIAL

1.001

552

ED.C99.40.302.15190.005

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES ISIDRO PARGA PONDAL (CARBALLO)

15190

HORARIO ESPECIAL

1.001

553

ED.C99.40.302.15190.006

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES ISIDRO PARGA PONDAL (CARBALLO)

15190

HORARIO ESPECIAL

1.001

554

ED.C99.40.302.15520.008

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES AS INSUAS (MUROS)

15520

HORARIO ESPECIAL

1.001

555

ED.C99.40.302.15720.003

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES LELIADOURA (RIBEIRA)

15720

HORARIO ESPECIAL

1.001

556

ED.C99.40.302.15720.004

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES LELIADOURA (RIBEIRA)

15720

HORARIO ESPECIAL

1.001

557

ED.C99.40.302.15740.006

18

A2C1C2

XERAL

AXG

XEFATURA NEGOCIADO

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES O MOSTEIRÓN (SADA)

15740

1.753

558

ED.C99.40.302.15740.012

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES O MOSTEIRÓN (SADA)

15740

HORARIO ESPECIAL

1.001

559

ED.C99.40.302.15770.008

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES PLURILINGÜE ROSALÍA DE CASTRO (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

15770

HORARIO ESPECIAL

1.001

560

ED.C99.40.302.15770.012

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES PLURILINGÜE ROSALÍA DE CASTRO (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

15770

1.001

561

ED.C99.40.302.27130.004

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES MARQUÉS DE SARGADELOS (CERVO)

27130

HORARIO ESPECIAL

1.001

562

ED.C99.40.302.27500.004

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CIFP PORTA DA AUGA (RIBADEO)

27500

HORARIO ESPECIAL

1.001

563

ED.C99.40.302.32001.005

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES RAMÓN OTERO PEDRAYO (OURENSE)

32001

1.753

564

ED.C99.40.302.32001.011

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES RAMÓN OTERO PEDRAYO (OURENSE)

32001

HORARIO ESPECIAL

1.001

565

ED.C99.40.302.36001.006

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES VALLE INCLÁN (PONTEVEDRA)

36001

HORARIO ESPECIAL

1.001

566

ED.C99.40.302.36001.007

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES VALLE INCLÁN (PONTEVEDRA)

36001

HORARIO ESPECIAL

1.001

567

ED.C99.40.302.36001.008

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES VALLE INCLÁN (PONTEVEDRA)

36001

HORARIO ESPECIAL

1.001

568

ED.C99.40.302.36001.009

10

AP

XERAL

A11

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES VALLE INCLÁN (PONTEVEDRA)

36001

641

HORARIO ESPECIAL

1.001

569

ED.C99.40.302.36060.007

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES FRANCISCO ASOREY (CAMBADOS)

36060

HORARIO ESPECIAL

1.001

570

ED.C99.40.302.36060.008

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES FRANCISCO ASOREY (CAMBADOS)

36060

HORARIO ESPECIAL

1.001

571

ED.C99.40.302.36080.004

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES DE RODEIRA (CANGAS)

36080

HORARIO ESPECIAL

1.001

572

ED.C99.40.302.36080.015

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES DE RODEIRA (CANGAS)

36080

HORARIO ESPECIAL

1.001

573

ED.C99.40.302.36170.009

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES Nº 1 (A ESTRADA)

36170

HORARIO ESPECIAL

1.001

574

ED.C99.40.302.36210.008

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES TERRA DE TURONIO (GONDOMAR)

36210

HORARIO ESPECIAL

1.001

575

ED.C99.40.302.36260.008

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES MESTRE LANDÍN (MARÍN)

36260

HORARIO ESPECIAL

1.001

576

ED.C99.40.302.36420.005

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES DO BARRAL

36420

HORARIO ESPECIAL

1.001

577

ED.C99.40.302.36420.006

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES DO BARRAL

36420

HORARIO ESPECIAL

1.001

578

ED.C99.40.302.36560.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES A GUÍA (VIGO)

36560

1.753

579

ED.C99.40.302.36590.008

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES MIGUEL A. GONZÁLEZ ESTÉVEZ (VILAGARCÍA DE AROUSA)

36590

HORARIO ESPECIAL

1.001

580

ED.C99.40.302.36600.004

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES FARO DAS LÚAS (VILANOVA DE AROUSA)

36600

HORARIO ESPECIAL

1.001

581

ED.C99.40.303.15001.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES AGRA DO ORZÁN (A CORUÑA)

15001

1.753

582

ED.C99.40.303.15300.002

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES DE CULLEREDO

15300

1.753

583

ED.C99.40.303.15300.005

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES DE CULLEREDO

15300

HORARIO ESPECIAL

1.001

584

ED.C99.40.303.15300.006

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES DE CULLEREDO

15300

HORARIO ESPECIAL

1.001

585

ED.C99.40.303.15350.003

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES SATURNINO MONTOJO (FERROL)

15350

1.753

586

ED.C99.40.303.15700.003

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES DE PORTO DO SON

15700

HORARIO ESPECIAL

1.001

587

ED.C99.40.303.15700.004

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES DE PORTO DO SON

15700

HORARIO ESPECIAL

1.001

588

ED.C99.40.303.15770.002

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES EDUARDO PONDAL (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

15770

1.753

589

ED.C99.40.303.15770.008

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES EDUARDO PONDAL (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

15770

HORARIO ESPECIAL

1.001

590

ED.C99.40.303.27001.004

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES XOÁN MONTES (LUGO)

27001

HORARIO ESPECIAL

1.001

591

ED.C99.40.303.32001.004

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES AS LAGOAS (OURENSE)

32001

1.753

592

ED.C99.40.303.36080.009

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES MONTECARRASCO (CANGAS)

36080

HORARIO ESPECIAL

1.001

593

ED.C99.40.303.36440.007

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES ILLA DE SAN SIMÓN (REDONDELA)

36440

HORARIO ESPECIAL

1.001

594

ED.C99.40.303.36590.004

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES FERMÍN BOUZA BREY (VILAGARCÍA DE AROUSA)

36590

HORARIO ESPECIAL

1.001

595

ED.C99.40.303.36590.005

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES FERMÍN BOUZA BREY (VILAGARCÍA DE AROUSA)

36590

HORARIO ESPECIAL

1.001

596

ED.C99.40.304.15001.007

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES MONELOS (A CORUÑA)

15001

1.001

597

ED.C99.40.304.15350.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES CANIDO (FERROL)

15350

1.753

598

ED.C99.40.304.15770.005

10

AP

XERAL

A11

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES ARCEBISPO XELMÍREZ II (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

15770

641

HORARIO ESPECIAL

1.001

599

ED.C99.40.304.15770.006

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES ARCEBISPO XELMÍREZ II (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

15770

HORARIO ESPECIAL

1.001

600

ED.C99.40.304.27001.006

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES ANXEL FOLE (LUGO)

27001

HORARIO ESPECIAL

1.001

601

ED.C99.40.304.36001.007

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES A XUNQUEIRA II (PONTEVEDRA)

36001

HORARIO ESPECIAL

1.001

602

ED.C99.40.304.36001.008

10

AP

XERAL

A11

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES A XUNQUEIRA II (PONTEVEDRA)

36001

641

HORARIO ESPECIAL

1.001

603

ED.C99.40.304.36590.005

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES ARMANDO COTARELO VALLEDOR (VILAGARCÍA DE AROUSA)

36590

HORARIO ESPECIAL

1.001

604

ED.C99.40.304.36590.011

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES ARMANDO COTARELO VALLEDOR (VILAGARCÍA DE AROUSA)

36590

HORARIO ESPECIAL

1.001

605

ED.C99.40.305.15001.004

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL (A CORUÑA)

15001

1.753

606

ED.C99.40.305.15770.005

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES ANTONIO FRAGUAS FRAGUAS (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

15770

HORARIO ESPECIAL

1.001

607

ED.C99.40.305.15770.006

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES ANTONIO FRAGUAS FRAGUAS (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

15770

HORARIO ESPECIAL

1.001

608

ED.C99.40.305.36001.005

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES GONZALO TORRENTE BALLESTER (PONTEVEDRA)

36001

HORARIO ESPECIAL

1.001

609

ED.C99.40.305.36560.003

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES ALEXANDRE BÓVEDA (VIGO)

36560

1.753

610

ED.C99.40.305.36560.007

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES ALEXANDRE BÓVEDA (VIGO)

36560

HORARIO ESPECIAL

1.001

611

ED.C99.40.305.36560.010

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES ALEXANDRE BÓVEDA (VIGO)

36560

HORARIO ESPECIAL

1.001

612

ED.C99.40.306.15001.008

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES PLURILINGÜE ELVIÑA (A CORUÑA)

15001

HORARIO ESPECIAL

1.001

613

ED.C99.40.306.15350.006

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CENTRO PÚBLICO DE EDUCACIÓN E PROMOCIÓN DE ADULTOS SANTA MARÍA DE CARANZA (FERROL)

15350

HORARIO ESPECIAL

1.001

614

ED.C99.40.306.15770.006

10

AP

XERAL

A11

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES A PONTEPEDRIÑA (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

15770

641

HORARIO ESPECIAL

1.001

615

ED.C99.40.306.27001.004

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES SANXILLAO (LUGO)

27001

HORARIO ESPECIAL

1.001

616

ED.C99.40.306.27001.012

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES SANXILLAO (LUGO)

27001

HORARIO ESPECIAL

1.001

617

ED.C99.40.306.36001.009

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES LUIS SEOANE (PONTEVEDRA)

36001

HORARIO ESPECIAL

1.001

618

ED.C99.40.307.15001.004

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES A SARDIÑEIRA (A CORUÑA)

15001

HORARIO ESPECIAL

1.001

619

ED.C99.40.307.15770.004

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES DE SAR (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

15770

HORARIO ESPECIAL

1.001

620

ED.C99.40.307.32001.002

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CENTRO PÚBLICO DE EDUCACIÓN E PROMOCIÓN DE ADULTOS (OURENSE)

32001

1.753

621

ED.C99.40.307.32001.005

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CENTRO PÚBLICO DE EDUCACIÓN E PROMOCIÓN DE ADULTOS (OURENSE)

32001

HORARIO ESPECIAL

1.001

622

ED.C99.40.307.32001.006

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CENTRO PÚBLICO DE EDUCACIÓN E PROMOCIÓN DE ADULTOS (OURENSE)

32001

HORARIO ESPECIAL

1.001

623

ED.C99.40.307.36560.005

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES CARLOS CASARES (VIGO)

36560

HORARIO ESPECIAL

1.001

624

ED.C99.40.308.15350.008

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES CATABOIS (FERROL)

15350

HORARIO ESPECIAL

1.001

625

ED.C99.40.308.32001.009

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES UNIVERSIDADE LABORAL (OURENSE)

32001

HORARIO ESPECIAL

1.001

626

ED.C99.40.308.36001.004

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CENTRO PÚBLICO DE EDUCACIÓN E PROMOCIÓN DE ADULTOS (PONTEVEDRA)

36001

HORARIO ESPECIAL

1.001

627

ED.C99.40.308.36560.007

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES REPÚBLICA O. DO URUGUAY (VIGO)

36560

1.001

628

ED.C99.40.309.36560.005

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES DE BEADE (VIGO)

36560

HORARIO ESPECIAL

1.001

629

ED.C99.40.310.36560.005

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES OS ROSAIS 2 (VIGO)

36560

HORARIO ESPECIAL

1.001

630

ED.C99.40.310.36560.007

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES OS ROSAIS 2 (VIGO)

36560

HORARIO ESPECIAL

1.001

631

ED.C99.40.312.15001.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES RAMÓN OTERO PEDRAIO (A CORUÑA)

15001

1.753

632

ED.C99.40.312.15001.005

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES RAMÓN OTERO PEDRAIO (A CORUÑA)

15001

HORARIO ESPECIAL

1.001

633

ED.C99.40.313.15001.008

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CIFP PASEO DAS PONTES (A CORUÑA)

15001

HORARIO ESPECIAL

1.001

634

ED.C99.40.313.36560.006

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CIFP MANUEL ANTONIO (VIGO)

36560

HORARIO ESPECIAL

1.001

635

ED.C99.40.313.36560.009

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CIFP MANUEL ANTONIO (VIGO)

36560

HORARIO ESPECIAL

1.001

636

ED.C99.40.314.36560.004

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES DO CASTRO (VIGO)

36560

HORARIO ESPECIAL

1.001

637

ED.C99.40.314.36560.005

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES DO CASTRO (VIGO)

36560

HORARIO ESPECIAL

1.001

638

ED.C99.40.316.36560.004

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES AUDIOVISUAL (VIGO)

36560

HORARIO ESPECIAL

1.001

639

ED.C99.40.316.36560.005

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

IES AUDIOVISUAL (VIGO)

36560

HORARIO ESPECIAL

1.001

640

ED.C99.40.401.15001.003

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA (A CORUÑA)

15001

1.753

641

ED.C99.40.401.15001.007

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA (A CORUÑA)

15001

HORARIO ESPECIAL

1.001

642

ED.C99.40.401.15001.008

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA (A CORUÑA)

15001

HORARIO ESPECIAL

1.001

643

ED.C99.40.401.15350.004

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CONSERVATORIO DE MÚSICA PROFESIONAL XAN VIAÑO (FERROL)

15350

HORARIO ESPECIAL

1.001

644

ED.C99.40.401.15770.004

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MUSICA (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

15770

HORARIO ESPECIAL

1.001

645

ED.C99.40.401.15770.005

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MUSICA (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

15770

HORARIO ESPECIAL

1.001

646

ED.C99.40.401.15770.006

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MUSICA (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

15770

HORARIO ESPECIAL

1.001

647

ED.C99.40.401.27001.004

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CONSERVATORIO DE MÚSICA DE LUGO (LUGO)

27001

HORARIO ESPECIAL

1.001

648

ED.C99.40.401.36001.004

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA MANUEL QUIROGA (PONTEVEDRA)

36001

HORARIO ESPECIAL

1.001

649

ED.C99.40.401.36001.010

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA MANUEL QUIROGA (PONTEVEDRA)

36001

HORARIO ESPECIAL

1.001

650

ED.C99.40.401.36560.011

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA (VIGO)

36560

HORARIO ESPECIAL

1.001

651

ED.C99.40.402.15001.004

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA (A CORUÑA)

15001

1.753

652

ED.C99.40.402.15001.009

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA (A CORUÑA)

15001

HORARIO ESPECIAL

1.001

653

ED.C99.40.402.27001.001

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CONSERVATORIO DE DANZA (LUGO)

27001

1.753

654

ED.C99.40.402.36560.003

14

C2

XERAL

AXG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA (VIGO)

36560

1.753

655

ED.C99.40.402.36560.007

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA (VIGO)

36560

HORARIO ESPECIAL

1.001

656

ED.C99.40.403.36560.007

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

ESCOLA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICA DE GALICIA (VIGO)

36560

HORARIO ESPECIAL

1.001

657

ED.C99.40.501.15001.001

18

A2C1C2

XERAL

AXG

XEFATURA SECRETARÍA CENTRO EDUCATIVO

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

ESCOLA OFICIAL DE IDIOMAS (A CORUÑA)

15001

1.753

658

ED.C99.40.501.15001.008

10

AP

XERAL

AXG

SUBALTERNO/A

ED

SERVIZOS PERIFÉRICOS

ESCOLA OFICIAL DE IDIOMAS (A CORUÑA)

15001

HORARIO ESPECIAL

1.001