Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 239 Martes, 17 de decembro de 2019 Páx. 53493

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía, Emprego e Industria

ANUNCIO do 30 de novembro de 2019, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se notifica a resolución do expediente sancionador incoado por infracción administrativa na orde social 2017/0103-1 e sete máis.

De conformidade co disposto nos artigos 44 e 46 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, intentada a notificación persoal e devoltas polo servizo de Correos por resultar imposible a súa práctica, polo presente anuncio notifícaselles ás empresas relacionadas no anexo as resolucións recaídas nos expedientes sancionadores na orde social.

O texto íntegro das resolucións poderán consultarse nas dependencias da Secretaría Xeral de Emprego, situada no Edificio Administrativo de San Lázaro, s/n, 15781 Santiago de Compostela; no prazo de dez (10) días contados desde o día seguinte ao da data de publicación deste anuncio no taboleiro de edictos único (TEU) do Boletín Oficial del Estado. Transcorrido este prazo teranse por notificado as actuacións.

As resolucións poñen fin á vía administrativa polo que os interesados poderán impugnalas perante os xulgados sociais, no prazo de dous meses contados desde a súa publicación, de acordo co disposto nos artigos 2.n) e 6.2.b) da Lei 36/2011, do 10 de outubro, reguladora da xurisdición social.

Advertíndolles que terán que aboar a multa imposta mediante a necesaria utilización do impreso que poderán solicitar na correspondente xefatura territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria, no número de conta, na entidade bancaria e prazo que nel se sinala, dentro do prazo de pagamento do período voluntario, xa que, noutro caso, incoarase o procedemento pola vía de constrinximento.

Santiago de Compostela, 30 de novembro de 2019

Covadonga Toca Carús
Secretaria xeral de Emprego

ANEXO

Empresa

Localidade

Nº expediente

Acta de infracción

Data da resolución

Preceptos

Sanción imposta

Infrinxidos

Sancionadores

Comedores de Obras Móviles, S.A.

A Coruña

A Coruña

RL 2017/0103-1 10564/2017/1/H

30 de xullo de 2019

Artigos 4.2.f), 12.4.c), 26.1, 29.1, 35.5 e 37.1 do Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores. Artigos 15 e 30 do convenio colectivo de hostalaría da Coruña.

Artigos 7.5 e 7.10 do texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social, aprobado mediante Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto.

15.628 €

Ponte Castela Hostelería, S.L.

Narón

A Coruña

RL 2017/0173-1
26429/2017/1/T

20 de xuño de 2019

Artigos 12.4, 15.1, 34 e 35 do Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores. Artigos 14 e 15 do convenio colectivo de hostalaría da Coruña.

Artigos 7.2 e 7.5 do texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social, aprobado mediante Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto.

8.000 €

Amado Pazos, Laura

Ferrol

A Coruña

RL 2017/0192-1 31176/2017/1/T

12 de xullo de 2019

Artigo 12.5 do Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores.

Artigo 7.5 do texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social, aprobado mediante Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto.

1.251 €

Yance Renojo, Francisco

A Coruña

A Coruña

RL 2017/0214-1 33604/2017/1/H

25 de setembro de 2019

Artigos 14, 15, 16 e 17 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais. Artigos 3 a 8 do Real decreto 773/1997, do 30 de maio, sobre as disposicións mínimas de seguridade e saúde relativas ao uso polos traballadores de equipos de protección individual.

Artigo 12.6.f) do texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social, aprobado mediante Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto.

2.046 €

Galialvasa Import, S.L.

Cambre

A Coruña

RL 2017/0261-1 40270/2017/1/H

18 de setembro de 2019

Artigos 4.2.d) e 19.1 do Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido

da Lei do Estatuto dos traballadores. Artigos 14, 30.1 e 30.2 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención

de riscos laborais.

Artigos 12.5.a) do texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social, aprobado mediante Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto.

2.046 €

Club Náutico Panxón, S.L.

Nigrán

Pontevedra

RL 2017/0214-4 59810/2017/4/H

2 de outubro de 2019

Artigos 4.2.d) e 19.1 do Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores. Artigo 17.1 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais.

Artigo 12.16.b) do texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social, aprobado mediante Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto.

8.195 €

Club Náutico Panxón, S.L.

Nigrán

Pontevedra

RL 2017/0215-4 59911/2017/4/H

1 de outubro de 2019

Artigos 4.2.d) e 19.1 do Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido

da Lei do Estatuto dos traballadores. Artigos 14, 30.1 e 30.2 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención

de riscos laborais.

Artigo 12.5.a) do texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social, aprobado mediante Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto.

2.046 €

Complementos Policiais, S.L.

A Estrada

Pontevedra

RL 2019/0127-4 9749/2019/4/T

25 de setembro de 2019

Artigo 29 do Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores.

Artigo 8.1 do texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social, aprobado mediante Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto.

0 €