Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 243 Luns, 23 de decembro de 2019 Páx. 54330

III. Outras disposicións

Universidade de Santiago de Compostela

RESOLUCIÓN do 12 de decembro de 2019 pola que se publica a oferta de emprego público do persoal de administración e servizos para o ano 2019.

De conformidade co disposto na Lei 6/2018, do 3 de xullo, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2018, e nos artigos 12 e 36 da Lei 2/2018, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019, a incorporación de novo persoal estará suxeita ás limitacións e requisitos establecidos nas normas mencionadas.

No ámbito do persoal de administración e servizos da Universidade de Santiago de Compostela, a taxa de reposición é do 100 % e o número de prazas que se poden convocar na oferta de emprego público do ano 2019 é de 30.

Para determinar a taxa de reposición das prazas de acceso libre tivéronse en conta o número de xubilacións, falecementos e reingresos producidos durante o ano 2018. Así mesmo, sobre a taxa resultante realizouse a oportuna reserva para promoción interna de conformidade coas disposicións convencionais e legais de aplicación.

Con respecto á reserva da cota para persoas con discapacidade, na oferta de acceso libre reservouse unha porcentaxe do 10 % das vacantes, que se distribúe segundo se establece no anexo.

Esta oferta de emprego público axústase ao disposto no artigo 43 dos estatutos da Universidade de Santiago de Compostela, e foi obxecto de Acordo do Consello de Goberno do 29 de xullo de 2019 polo que se aprobou a oferta de emprego público do persoal de administración e servizos, logo de negociación cos órganos de representación do persoal de administración e servizos.

Así mesmo, dispón da preceptiva autorización emitida o 10 de decembro de 2019 pola Consellería de Facenda da Xunta de Galicia.

En virtude do punto décimo cuarto.d) da Resolución do 20 de xuño de 2018 sobre delegación de competencias en determinados órganos universitarios (DOG do 29 de xuño),

RESOLVO:

Primeiro. Publicar a oferta de emprego público do persoal de administración e servizos da USC para o ano 2019, recollida no anexo a esta resolución.

Segundo. Esta oferta de emprego inclúe as necesidades de recursos humanos con asignación orzamentaria que non poden ser cubertas cos efectivos de persoal existentes, segundo se detalla nos anexos, dentro do contexto global de restrición orzamentaria que afecta as administracións públicas.

Terceiro. Para determinar a taxa de reposición e en aplicación do artigo 19 da Lei 6/2018, de orzamentos xerais do Estado, tívose en conta o número de xubilacións e falecementos producidos no ano 2018, así como os reingresos.

Cuarto. Na presente oferta, de acordo co previsto no artigo 48 da Lei 2/2015, de emprego público de Galicia, establécense os criterios xerais, sen prexuízo das especificidades que se poidan establecer nas convocatorias respectivas.

Quinto. Esta oferta concíbese como un instrumento de programación das necesidades de persoal e de racionalización do emprego público e dos procesos de selección do persoal ao servizo das administracións públicas, nos cales deben primar os principios constitucionais de igualdade, mérito e capacidade, así como o de publicidade.

Sexto. Para dar cumprimento ao previsto no artigo 70.3 do texto refundido do Estatuto básico do empregado público e ao artigo 35.3 do Convenio colectivo para o persoal laboral da Universidade de Santiago de Compostela, establécese como medida de planificación dos recursos humanos a promoción interna, que ten como principal obxectivo, contribuír á consecución da eficacia na prestación dos servizos. Para estes efectos, a Administración facilitará a promoción interna como vía para a adquisición das correspondentes competencias e como requisito necesario para a progresión na carreira profesional.

Sétimo. Reservouse unha cota do 10 % para persoas con discapacidade, de acordo co establecido no anexo de prazas obxecto desta oferta. A reserva realízase naquelas escalas e categorías en que as actividades ou funcións que se vaian realizar son compatibles, en maior medida, coa posible existencia dunha discapacidade. O número de prazas reservadas quedará recollido nas correspondentes bases das convocatorias.

As prazas reservadas para discapacidade poderán convocarse conxuntamente coas prazas ordinarias pero garantindo, en todo caso, o carácter individual do proceso.

Oitavo. As convocatorias das probas selectivas de acceso libre derivadas da presente oferta publicaranse no Diario Oficial de Galicia e no Boletín Oficial del Estado, para garantir a publicidade exixida no artigo 75.2 da Lei 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, e executaranse dentro do prazo máximo previsto no artigo 70 do texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público.

Santiago de Compostela, 12 de decembro de 2019

Antonio Javier Ferreira Fernández
Xerente da Universidade de Santiago de Compostela

ANEXO

Oferta de emprego público do persoal de administración e servizos
da Universidade de Santiago de Compostela para o ano 2019

Subgrupo/grupo

Escala/categoría

Promoción interna

Acceso libre

Total

Cupo reserva persoas con discapacidade

Libre

Persoal funcionario

A1

Escala técnica superior de administración, especialidade xurídica

1

2

3

A2

Escala de xestión da USC

2

1

4

7

A2

Escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos; esp. bibliotecas

1

2

3

C2

Escala auxiliar

1

6

7

Total prazas persoal funcionario

4

2

14

20

Persoal laboral

III

Condutor

1

1

2

III

Técnico de investigación, área electrónica-mecánica

1

1

III

Técnico investigación, área bioloxía-saúde

1

1

IV.1

Oficial de servizos

3

1

2

6

Total prazas persoal laboral

6

1

3

10

Total prazas convocadas

10

3

17

30