Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 245 Xoves, 26 de decembro de 2019 Páx. 54910

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Vigo

ANUNCIO do 28 de novembro de 2019, da Xerencia Municipal de Urbanismo, de alleamento mediante poxa pública da parcela municipal 172 do IPMS (U.E 2 PERI U.A 2 SENSAT).

O Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo do Concello de Vigo, en sesión ordinaria do día 17 de setembro de 2019, acordou aprobar o expediente patrimonial e o prego de cláusulas económico-administrativas que rexerá o procedemento para o alleamento, mediante poxa pública con proposición económica en sobre pechado, da parcela municipal núm. 172 do IPMS (parcela 3A resultante da xestión do ámbito «U.E 2 PERI U.A 2 SENSAT sita no Camiño da Igrexa 30, Alcabre), e dispuxo a apertura do procedemento de adxudicación por medio da publicación de anuncios no Boletín Oficial da provincia de Pontevedra e no Diario Oficial de Galicia (expediente 1984/433).

Datos xerais do procedemento:

Órgano de contratación: Xerencia Municipal de Urbanismo do Concello de Vigo, con domicilio na praza do Rei, s/n, Vigo (Pontevedra).

Parcela que se vai allear: parcela 172 do IPMS que se corresponde coa parcela 3A resultante da xestión do ámbito U.E 2 PERI U.A 2 SENSAT sita no Camiño da Igrexa, 30, Alcabre.

Garantía provisional: 5 % do tipo de licitación.

Modalidade de alleamento: poxa pública á alza con proposición económica en sobre pechado.

Lugar de consulta do prego e documentación: oficinas e perfil do contratante da Xerencia de Urbanismo https://sede.vigo.org/expedientes/perfilcontratante.

Prazo de presentación de ofertas: 45 días naturais desde a publicación do último anuncio da apertura da convocatoria ben no BOP ou no DOG.

Lugar de presentación de ofertas*: luns a venres: Rexistro da XMU, das 9.00 ás 13.30 horas.

No caso da presentación por outros medios segundo o artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, deberá xustificarse a data de presentación e anunciar a presentación no mesmo día ao órgano de contratación por correo electrónico ao enderezo urb.scentrais@vigo.org. Ver cláusula 8.1 do prego regulador.

Forma de presentación de ofertas: a indicada no punto 8.2 do prego de condicións económico-administrativas, consonte os modelos anexos do referido prego.

Lugar e día do acto público de apertura de ofertas: na sede da Xerencia Municipal de Urbanismo, nos dez días hábiles seguintes á conclusión do prazo de admisión das diferentes posturas. As posibles variacións serán publicadas no perfil do contratante.

Descrición da parcela:

Parcela 172 PMS: parcela núm. 3A U.E 2 PERI U.A 2 SENSAT.

Situación: Camiño da Igrexa 30, Alcabre.

Ref. catastral: 9847448NG1794N0001JD.

Superficie da parcela: 158 m2, edificabilidade: 199 m3.

Inscrita no Rexistro da Propiedade número 3 de Vigo, tomo 1149, libro 1144, folio 103, predio: 66456.

Cargas e gravames: ver descrición completa.

Tipo mínimo de licitación: 113.911,58 euros (máis IVE).

Vigo, 28 de novembro de 2019

O alcalde
P.D. (Resolución do 11.7.2019)
María José Caride Estévez
Vicepresidenta da Xerencia Municipal de Urbanismo