Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 246 Venres, 27 de decembro de 2019 Páx. 55458

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social

RESOLUCIÓN do 17 de decembro de 2019, da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, pola que se publica a Resolución do 13 de decembro de 2019 das axudas convocadas pola Orde do 19 de xullo de 2019 pola que se regulan as bases que rexerán a concesión de axudas económicas para creación de escolas infantís 0-3 en polígonos industriais e outros contornos laborais, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 en réxime de concorrencia competitiva para os anos 2019 e 2020.

Mediante a Orde do 19 de xullo de 2019 (DOG núm. 156, do 20 de agosto), publicáronse as bases reguladoras do procedemento de concesión de axudas para a creación de escolas infantís 0-3 en polígonos industriais e outros contornos laborais e convocáronse en réxime de concorrencia competitiva para os anos 2019 e 2020.

De conformidade co artigo 17 da antedita orde, a resolución dos expedientes de axuda, logo da fiscalización da proposta facendo uso do previsto no artigo 7.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, corresponde, por delegación, á directora xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica da Consellería de Política Social, que deberá resolver no prazo de quince días desde a data de elevación da proposta.

Así mesmo, o artigo 17 da mesma orde, establece que se publicarán no Diario Oficial de Galicia de conformidade co artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, entre outras, as correspondentes resolucións. Esta publicación producirá os efectos de notificación.

Polo exposto,

RESOLVO:

Primeiro. Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia do contido íntegro da Resolución do 13 de decembro de 2019, ditada no procedemento BS403D, de concesión de axudas económicas para a creación de escolas infantís 0-3 en polígonos industriais e outros contornos laborais, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, que se xunta á presente resolución no anexo.

Segundo. Comunicar que a Resolución do 13 de decembro de 2019 que finaliza este procedemento esgota a vía administrativa e contra ela poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes contado a partir da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Terceiro. Notificada a resolución polo órgano competente, as entidades propostas como beneficiarias dispoñerán dun prazo de 10 días computado a partir do día seguinte ao da publicación para a súa aceptación, transcorrido o cal sen que se producise manifestación expresa se entenderá tacitamente aceptada.

Santiago de Compostela, 17 de decembro de 2019

Amparo González Méndez
Directora xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica

ANEXO

Resolución do 13 de decembro de 2019 ditada no procedemento BS403D
de concesión de axudas económicas para a creación de escolas infantís 0-3
en polígonos industriais e outros contornos laborais cofinanciadas
polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do
programa operativo Feder Galicia (2014-2020)

Vista a proposta de resolución da Subdirección Xeral de Demografía e Conciliación de conformidade co disposto no artigo 15 da Orde do 19 de xullo de 2019 pola que se regulan as bases que rexerán a concesión de axudas económicas para creación de escolas infantís 0-3 en polígonos industriais e outros contornos laborais, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 en réxime de concorrencia competitiva para os anos 2019 e 2020 (DOG do 20.8.2019).

RESOLVO:

Primeiro. Conceder a axuda solicitada á entidade que se relaciona na alínea A) do anexo con cargo á aplicación orzamentaria 13.02.312B.781.0.

Esta liña de axudas está cofinanciada nun 80 % polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, eixe prioritario 10-Investir en educación, formación e formación profesional para a adquisición de capacidades e unha aprendizaxe permanente, prioridade de investimento 10. 5 Infraestruturas de educación e formación, obxectivo específico 10.5.1-Mellorar as infraestruturas de educación e formación, actuación 10.5.1.4b- Axudas ao investimento en centros de atención á primeira infancia de 0-3 anos e casas niño.

O que exixe o cumprimento da normativa aplicable a este fondo, en particular, o Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento e do Consello, do 17 de decembro de 2013, e o Regulamento (UE) nº 1301/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, sobre o Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, a Orde HPF/1979/2016, do 29 de decembro, pola que se aproban as normas sobre os gastos subvencionables dos programas operativos do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional para o período 2014-2020, así como a súa normativa comunitaria, estatal e autonómica de desenvolvemento.

A concesión desta axuda supón que o beneficiario acepta ser incluído na lista pública de operacións prevista no artigo 115.2 do Regulamento (UE) nº 1303/2013. Así mesmo, o beneficiario deberá cumprir os requisitos de publicación e comunicación en relación coa publicidade do financiamento, de conformidade co previsto no anexo XII, punto 2.2, do devandito Regulamento (UE) nº 1303/2013.

O método aplicado para determinar o importe subvencionable e o importe da subvención é o de custos reais.

A axuda concedida condicionarase ao cumprimento de todas as obrigas establecidas na Orde do 19 de xullo de 2019.

A xustificación da subvención realizarase de acordo co establecido no artigo 22 da orde de convocatoria.

Coa solicitude de pagamento a entidade beneficiaria deberá informar sobre o nivel de logro dos indicadores de produtividade asociados a esta convocatoria de axudas.

O pagamento da subvención realizarase de acordo co establecido no artigo 23 da Orde do 19 de xullo de 2019.

Segundo. Declarar desistidas e excluídas as solicitudes relacionadas na alínea B) do anexo polas causas indicadas.

Terceiro. Esta resolución que finaliza o procedemento esgota a vía administrativa e contra ela poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes contado a partir da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 13 de decembro de 2019. A conselleira de Política Social; P.D. (Artigo 17 da Orde do 19.7.2019; DOG núm. 156, do 20 de agosto; Mª Amparo González Méndez, directora xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica.

Anexo

A) Concesións:

Axuda concedida: 1.

Núm. expediente: BS403D-2019/1-0.

Entidade beneficiaria: Entidade Urbanística de Conservación da Granxa.

NIF: G36381929.

Axuda solicitada: 321.800,00 euros.

Valoración: 83 puntos.

Axuda concedida 2019-2020: 200.000,00 euros.

Anualidade 2019: 50.000,00 euros.

Anualidade 2020: 150.000,00 euros.

B) Solicitudes desistidas e excluídas:

– Núm. de expediente: BS403D-2019/2-0.

Entidade solicitante: Estudios Rafer, S.L.

NIF: B27239136.

Causa de exclusión: incumprimento dos requisitos para obter a condición de entidade beneficiaria.

– Núm. de expediente: BS403D-2019/6-0.

Entidade solicitante: Escuela Infantil Kekos, S.C.

NIF: J27507995.

Causa de exclusión: incumprimento dos requisitos para obter a condición de entidade beneficiaria.

– Núm. de expediente: BS403D-2019/3-0.

Entidade solicitante: Asociación de Empresarios de Deza.

NIF: G36187169.

Causa de desistencia: desistencia expresa.

– Núm. de expediente: BS403D-2019/4-0.

Entidade solicitante: Asociación Área Empresarial do Tambre.

NIF: G15037112.

Causa de desistencia: incumprimento do requisito de emenda ou achega da documentación preceptiva.

– Núm. de expediente: BS403D-2019/5-0.

Entidade solicitante: Cofraría de Pescadores de Malpica.

NIF: G15031511.

Causa de desistencia: incumprimento do requisito de emenda ou achega da documentación preceptiva.