Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 3 Martes, 7 de xaneiro de 2020 Páx. 547

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social

RESOLUCIÓN do 27 de decembro de 2019 pola que se publica a Resolución do 23 de decembro de 2019 que pon fin ao procedemento de concesión de subvencións destinadas a realizar programas de interese xeral para fins de carácter social con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas, ao abeiro da Orde do 6 de setembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas, xestionado por esta consellería.

Mediante a Orde do 6 de setembro de 2019 (DOG nº 174, do 13 de setembro) publicáronse as bases reguladoras e convocouse o procedemento para a concesión de subvencións destinadas a realizar programas de interese xeral para fins de carácter social con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas, xestionado por esta consellería.

De conformidade co artigo 15 da antedita orde, a resolución será ditada pola conselleira de Política Social, por proposta da comisión instrutora, segundo o previsto no artigo 13, logo da fiscalización da pola Intervención delegada.

Así mesmo, o artigo 16 da mesma orde establece que se publicarán no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, entre outras, as correspondentes resolucións. Esta publicación producirá os efectos da notificación.

Polo exposto,

RESOLVO:

Primeiro. Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia do contido íntegro da Resolución do 23 de decembro de 2019, ditada no procedemento BS623D, de concesión de subvencións destinadas a realizar programas de interese xeral para fins de carácter social con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas, ao abeiro da Orde do 6 de setembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas, xestionado por esta consellería, que se xunta á presente resolución no anexo.

Segundo. Comunicar que a Resolución do 23 de decembro de 2019, que finaliza este procedemento, esgota a vía administrativa e contra ela poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes contado a partir da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous ( 2) meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Terceiro. Notificada a resolución de concesión, a entidade beneficiaria deberá comunicar, no prazo de dez días (10) hábiles computado a partir do día seguinte da publicación desta resolución, a súa aceptación e comprometerse a executar a acción subvencionada nas condicións establecidas na convocatoria. No caso de non o comunicar no prazo indicado, entenderase tacitamente aceptada.

Santiago de Compostela, 27 de decembro de 2019

Fabiola García Martínez
Conselleira de Política Social

ANEXO

Resolución do 23 de decembro de 2019, ditada no procedemento de concesión de axudas destinadas a realizar programas de interese xeral para fins de carácter social con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas, ao abeiro da Orde do 6 de setembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas, xestionado por esta consellería, que se xunta á presente resolución no anexo.

Unha vez comprobadas as solicitudes pola comisión instrutora e examinadas e valoradas pola comisión de valoración as solicitudes admitidas, vista a proposta de resolución formulada polas persoas titulares das direccións xerais competentes por razón da materia en función dos colectivos destinatarios dos programas que se van desenvolver, e tendo en conta as dispoñibilidades orzamentarias,

RESOLVO:

Primeiro. Que non son susceptibles de obter subvencións as entidades e programas recollidos no anexo I polo incumprimento dos requisitos sinalados no artigo 4 da orde de convocatoria ou por non reuniren os requisitos mínimos exixidos para a presentación de solicitudes, de acordo co establecido nos artigos 7 e 8.

Segundo. Que non son susceptibles de obter subvencións os programas respecto dos cales as entidades manifestaron a súa desistencia, tal e como se recolle no anexo II.

Terceiro. Que son susceptibles de obter subvencións as entidades e programas recollidos no anexo III, na contía sinalada para cada programa, en aplicación dos criterios de valoración e prelación establecidos nos artigos 13 e 14 da orde, por un importe total de 12.836.189,04 €, distribuídos nas aplicacións orzamentarias que se indican:

Dirección xeral

Aplicación orzamentaria

Total

Liña I. Actuacións no ámbito da familia, infancia e dinamización demográfica

13.02.312B.481.1

1.081.856,60 €

Liña II. Actuacións de inclusión social

13.03.313C.481.6

4.380.030,06 €

Liña III. Actuacións de promoción da autonomía persoal e apoio de persoas maiores ou con discapacidade

13.04.312E.481.1

4.934.661,00 €

Liña IV. Proxectos de investimento e adecuación de centros e unidades de atención destinados a persoas maiores ou con discapacidade

13.04.312E.781.1

1.790.248,64 €

Liña V. Actuacións destinadas á mocidade

13.05.313A.481.0

326.421,00 €

Liña VI. Actuacións destinadas ao voluntariado

13.05.312F.481.0

322.971,74 €

Cuarto. Que non son susceptibles de obter subvencións as entidades e/ou programas recollidos no anexo IV por non acadaren a puntuación mínima establecida.

Quinto. De conformidade co artigo 22 das bases reguladoras, o pagamento do 100 % do importe da subvención realizarase dunha soa vez por anticipado, e farase efectivo unha vez notificada a resolución.

Sexto. A percepción destas axudas é compatible con outras subvencións, axudas e ingresos ou recursos para a mesma finalidade, procedentes de calquera outra Administración ou ente público ou privado, agás aquelas da mesma natureza que outorgue a Administración xeral do Estado en virtude das súas competencias e sen prexuízo daqueles gastos que poidan ser imputables ás subvencións que se concedan nos respectivos ámbitos.

Sétimo. A data límite para a presentación da documentación xustificativa dos gastos efectuados é o 15 de febreiro de 2021.

As entidades que ao abeiro desta convocatoria reciban un importe igual ou superior a 30.000 € realizarán a xustificación a través de conta xustificativa que incorpore unha memoria de actuación e unha memoria económica abreviada, con achega de informe de auditoría, de acordo co regulado no artigo 50 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, segundo sinala o artigo 23.5 da orde de convocatoria.

Oitavo. Sen prexuízo das demais obrigas establecidas na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no resto de normativa estatal ou autonómica aplicable, as entidades beneficiarias das axudas adquiren as seguintes obrigas e compromisos:

a) Executar o proxecto, realizar a actividade ou adoptar o comportamento que fundamenta a concesión da subvención e cumprir o seu obxectivo.

b) Xustificar ante o órgano concedente o cumprimento da finalidade da subvención, a realización da actividade ou a adopción do comportamento que fundamentou a súa concesión e o seu custo real.

c) Destinar os fondos percibidos ao obxecto concreto para o cal foron concedidos e realizar as actuacións que integran o proxecto subvencionado, segundo o estipulado no artigo 41 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.

d) No suposto de adquisición, construción, rehabilitación e mellora de bens inventariables, destinar os ditos bens ao fin concreto para o cal se concedeu a subvención durante un prazo que non pode ser inferior a cinco anos, no caso de bens susceptibles de inscrición nun rexistro público, nin a dous anos para o resto de bens.

e) Comunicarlle ao órgano concedente a obtención de subvencións, axudas, ingresos ou recursos que financien as actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan axiña como se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da aplicación dada aos fondos percibidos.

f) Consentir expresamente a inclusión dos datos relevantes da subvención nos rexistros públicos que proceda, conforme a disposición adicional do Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para o exercicio 2006, e o artigo 16 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

g) Conservar os documentos xustificativos orixinais da aplicación dos fondos recibidos, incluídos os documentos electrónicos, mentres poidan ser obxecto das actuacións de comprobación e control.

h) Someterse ás actuacións de comprobación que deba efectuar o órgano concedente e ás de control financeiro que corresponden á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma en relación coa subvención concedida, ás previstas na lexislación do Tribunal de Contas e do Consello de Contas e achegar canta información lles sexa requirida no exercicio das actuacións anteriores.

i) Incorporar de forma visible no material de difusión dos programas subvencionados o seu financiamento público.

j) Ter subscrito unha póliza de seguro de accidentes e de enfermidade e de responsabilidade civil a favor do persoal voluntario que participe nos programas subvencionados, conforme o previsto nos artigos 7.g) e 11.i) da Lei 10/2011, do 28 de novembro, de acción voluntaria.

l) Cumprir coa obriga de subministración de información nos termos establecidos no artigo 4 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

Noveno. De acordo co establecido no artigo 24 das bases reguladoras, o incumprimento das obrigas contidas nelas ou demais normativa aplicable, dará lugar á obriga de devolver total ou parcialmente as subvencións percibidas, así como os xuros de demora correspondentes.

Para facer efectiva a devolución a que se refire o punto anterior, tramitarase o oportuno procedemento de reintegro, que se axustará ao previsto no título II da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e na súa normativa de desenvolvemento.

Décimo. Esta resolución pon fin á vía administrativa e contra ela as persoas interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante a conselleira de Política Social, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa notificación, de acordo co establecido nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa notificación, de conformidade co disposto no artigo 46 da Lei 29/1988, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 23 de decembro de 2019

Fabiola García Martínez
Conselleira de Política Social

ANEXO I

Solicitudes inadmitidas

Número expediente

Entidade solicitante

CIF

Programa

Causa

2019/36

Asoc. de Ayuda a Familias de Drogodependientes

G15487838

Prevención, detección e loita contra a violencia entre iguais

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a)

2019/174

Asoc. de Servicios Juventud y Mujer Tempus

G15681000

Curso de monitor/a de tempo libre

Incumprimento do establecido nos artigos 7 e 8

2019/174

Asoc. de Servicios Juventud y Mujer Tempus

G15681000

Concilia no muíño do Pedroso

Incumprimento do establecido nos artigos 7 e 8

2019/174

Asoc. de Servicios Juventud y Mujer Tempus

G15681000

Campamentos na natureza rio Xubia

Incumprimento do establecido nos artigos 7 e 8

2019/174

Asoc. de Servicios Juventud y Mujer Tempus

G15681000

Campos de traballo de medio ambiente

Incumprimento do establecido nos artigos 7 e 8

2019/174

Asoc. de Servicios Juventud y Mujer Tempus

G15681000

Programa de respiro familiar

Incumprimento do establecido nos artigos 7 e 8

2019/174

Asoc. de Servicios Juventud y Mujer Tempus

G15681000

Rede escolar contra o bullying

Incumprimento do establecido nos artigos 7 e 8

2019/121

Asoc. Unidade de Tratamento do Alcol (Utaca)

G15116239

Alfabetización Dixital Crítica

Incumprimento do requisito establecido no artigo 13.6

2019/20

Asociación Alar Galicia

G15775901

Rexenérate II: cultura emprendedora

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a)

2019/20

Asociación Alar Galicia

G15775901

Rexenérate: educación para a saúde

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a)

2019/126

Asociación Andaina Redondela

G36289064

Programa de terapia con animais

Incumprimento do requisito establecido no artigo 13.6

2019/111

Asociación Antonio Noche

G15210388

Xuventude

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a)

2019/167

Asociación Centro Cult., Art. e Recr. Valadares

G36617082

Re-formándonos na ruriurbe

Incumprimento do establecido no anexo I liña II.1.d)

2019/50

Asociación Centro Trama

G80054760

Reforzo para o CIEMA Ourense

Incumprimento do establecido no anexo I Liña 1.1.h)

2019/116

Asociación CIOR

G27497619

Rehabilitación psicosocial e inclusión en TCA

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.f)

2019/116

Asociación CIOR

G27497619

Concienciación e sensibilización dos trastornos da conduta alimentaria

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a)

2019/53

Asociación Cultural Os Tres Reinos

G32345274

Voluntariado intercultural

Incumprimento do requisito establecido no artigo 13.6

2019/150

Asociación de Ayuda y Atención al Preso

G15414667

Inclusión social

Incumprimento do establecido nos artigos 7 e 8

2019/150

Asociación de Ayuda y Atención al Preso

G15414667

Xuventude

Incumprimento do establecido nos artigos 7 e 8

2019/150

Asociación de Ayuda y Atención al Preso

G15414667

Voluntariado

Incumprimento do establecido nos artigos 7 e 8

2019/21

Asociación de Viudas María Andrea

G32014334

Proxecto de adaptación á mobilidade reducida

Incumprimento dos requisitos específicos dos proxectos de investimento (anexo I, IV.2)

2019/133

Asociación Diagnosticadas de Cancro de Mama

G36380301

Programa de apoio psicosocial fronte ao cancro de mama e xinecolóxico

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.d)

2019/162

Asociación Española contra el Cáncer (AECC)

G28197564

Mozos pola saúde: promoción da saúde e fomento do voluntariado social

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a)

2019/59

Asociación Ferrolá de Drogodependencias (Asfedro)

G15072010

Limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locais

Incumprimento do establecido no anexo I liña II.1.d)

2019/124

Asociacion Gallega Afectados VIH/Sida

G27813146

Sensibilización sobre prevención da infección polo VIH: Coidándonos

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a)

2019/38

Asociación Ourensana de Ayuda al Toxicómano ATOX

G32106429

Prevención para adolescentes

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a)

2019/74

Asociación Por Eles TEA Ourense

G32490278

Programa de campamento inclusivo

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a)

2019/74

Asociación Por Eles TEA Ourense

G32490278

Programa de intervención e desenvolvemento de habilidades sociais

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a)

2019/122

Asociación Sodináutica

G36796142

Proxecto de adquisición dunha embarcación accesible

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.e)

2019/164

Asociación TDAH Salnés

G94125648

Xornadas contra o acoso escolar

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a)

2019/34

Asociación Viguesa de Alcoholoxía

G36627453

Proxecto Nen@s

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.f)

2019/52

Asociación Viraventos

G70136429

Racismo é bullying. Prevención do bullying racial

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a)

2019/82

Asociación Xarela Formación-Animación

G32261307

Informa-t

Incumprimento do establecido no artigo 5.2

2019/130

Club Atletismo O Pino

G70468343

Xornadas de convivencia Criterium marcha atlética

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a)

2019/130

Club Atletismo O Pino

G70468343

Tolerancia e participacion mediante atletismo

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a)

2019/153

Fed. Galega Enfermidades Raras Crónicas (Fegerec)

G70218128

Programa de intervención neuropsicolóxica

Incumprimento do establecido no artigo 6.3

2019/54

Federacion Autismo Galicia

G15549306

Proxecto de obras de mantemento do centro (Apacaf)

Incumprimento dos requisitos específicos dos proxectos de investimento (anexo I, IV.2)

2019/37

Federación Enfermidades Mentais (Feafes)

G15545353

Proxecto Investir Saúde Mental (Avelaíña Baiona)

Incumprimento dos requisitos específicos dos proxectos de investimento (anexo I, IV.2)

2019/160

Federación Escuelas Familiares Agrarias Galicia

G15299357

Eu son voluntario

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a)

2019/160

Federación Escuelas Familiares Agrarias Galicia

G15299357

Temos algo para ti

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a)

2019/114

Federación Scouts de Galicia

R1500317A

Promoción dos dereitos da infancia

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a)

2019/35

Fundación Amigos de Galicia

G15859911

Educar comeza por i de igualdade

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a)

2019/35

Fundación Amigos de Galicia

G15859911

Sensibilización en solidariedade

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a)

2019/108

Fundación Amigos de la Barrera

G32321978

Creando pontes

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.f)

2019/69

Fundación Diagrama Intervención Psicosocial

G73038457

Autonomía persoal e integración social

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a)

2019/69

Fundación Diagrama Intervención Psicosocial

G73038457

Centro de orientación para mozos/as

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a)

2019/69

Fundación Diagrama Intervención Psicosocial

G73038457

Prevención do ciberacoso

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a)

2019/161

Fundación Matrix

G36984367

Voluntariaxe

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.d)

2019/161

Fundación Matrix

G36984367

MAIORDISC

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.d)

2019/161

Fundación Matrix

G36984367

Igualaxe. Obradoiros educativos

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.d)

2019/161

Fundación Matrix

G36984367

Promuller

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a)

2019/180

Plan Veciñal Galego (Pavegal)

G27861095

Programa antidesafiuzamento

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a)

2019/180

Plan Veciñal Galego (Pavegal)

G27861095

Programa Cohousing

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a)

2019/180

Plan Veciñal Galego (Pavegal)

G27861095

Programa Mañás veciñais

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a)

2019/91

Radio ECCA. Fundación Canaria

G35103431

Competencias clave para a xuventude

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a)

2019/91

Radio ECCA. Fundación Canaria

G35103431

Itinerarios personalizados para a xuventude en actividades sanitarias

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a)

2019/166

Valoresc Innovation

G70377585

Programa Adopta un/unh@ av@. Aula interxeracional

Incumprimento dos requisitos específicos dos proxectos de investimento (anexo I, IV.2)

ANEXO II

Solicitudes non susceptibles de obter subvención por desistencia

Número expediente

Entidade solicitante

CIF

Programa

2019/100

ANPA CPI Armando Cotarelo Valledor

G15433238

Previr

2019/100

ANPA CPI Armando Cotarelo Valledor

G15433238

Violencia entre iguais

2019/117

As. Minusválidos Psíquicos do Morrazo (Aspamsim)

G36100071

Programa de apoio a persoas con discapacidade

2019/98

Asoc. Persoas con Discapacidade, Arela-Cambre

G70148507

Programa Escola de familias

2019/98

Asoc. Persoas con Discapacidade, Arela-Cambre

G70148507

Programa de respiro familiar

2019/53

Asociación Cultural Os Tres Reinos

G32345274

Neolectores

2019/53

Asociación Cultural Os Tres Reinos

G32345274

Programa Gabinete educativo rehabilitador (Limisi)

2019/53

Asociación Cultural Os Tres Reinos

G32345274

Reforzo socioeducativo para menores

2019/103

Asociación Protectora de Animais do Camino, Apaca

G70459045

Envellecemento activo no Camiño

2019/103

Asociación Protectora de Animais do Camino, Apaca

G70459045

Sensibilizacion no Camiño

2019/163

Asociación Sustinea

G32422834

Mocidade emprende no rural

2019/41

Comisión Católica Española de Migración (Accem)

G79963237

Participación de mulleres migrantes +45

2019/108

Fundación Amigos de la Barrera

G32321978

Coaching nutricional

2019/108

Fundación Amigos de la Barrera

G32321978

Formación en parentabilidad positiva

ANEXO III

Programas susceptibles de obter subvención

Liña I. Actuacións no ámbito da familia, infancia e dinamización demográfica.

Número expediente

Entidade

CIF

Programa

Puntuación

Importe

2019/5

Acción Familiar Ferrol (Afa Ferrol)

G15745466

Educación familiar

66,50

 14.174,72 €

2019/87

Acción Solidaria de Galicia (Asdegal)

G27727593

Merendas con maxia

61,50

 3.500,00 €

2019/106

Agrupación de Entidades Rurais Terra e Xente

G32484107

Concilia rural

82,75

 35.276,94 €

O noso espazo

76,75

 32.719,09 €

2019/79

Aldeas Infantiles SOS de Galicia

G36639896

Apoio ao acollemento en familia extensa optimizado

85,25

 54.514,09 €

Atención terapéutica para o fortalecemento familiar a familias en situación de risco social

79,25

 33.784,87 €

Intervenciones asistidas con cans en nen@s e adolescentes en risco de exclusión social

75,25

 16.400,00 €

2019/55

Asoc. Ayuda a Niños Oncológicos de Galicia

G70349360

Apoio psicosocial e económico a nen@s con cancro e familias

72,00

 15.347,06 €

2019/42

Asociación Arela

G36846152

Atención individualizada para nen@s e adolescentes residentes nas casas de familia Arela

71,25

 14.714,69 €

Programa nutricional aprender a comer

66,75

 11.355,44 €

2019/167

Asociacion Centro Cult., Art. e Recr. Valadares

G36617082

Xogoteca

64,75

 13.000,00 €

2019/50

Asociación Centro Trama

G80054760

Menores infractores sen responsabilidade penal

60,50

 12.895,80 €

2019/81

Asociación Ecos do Sur

G15354483

Ti concilias

61,50

 13.108,95 €

2019/162

Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)

G28197564

Atención integral a familias de nen@s diagnosticad@s de cancro

76,00

 20.000,00 €

2019/70

Asociación Galega de Familias Numerosas

G15428600

Continuidade do servizo de Información e asesoramento a familias numerosas con dificultades de inserción laboral

60,00

 12.789,38 €

2019/177

Asociación Galega de Pais e Nais Separados

G15483365

Ruptura de parella, non de familia

60,00

 12.789,21 €

2019/92

Asociación Natural Ardai

G32456097

Animalando socioeducativo

62,25

 13.268,82 €

2019/43

Cáritas Diocesana de Lugo

R2701016D

Familias en desvantaxe

76,00

 32.399,37 €

Programa de atención á infancia

75,00

 31.973,06 €

2019/65

Cáritas Diocesana de Santiago

R1500053B

Centro Vagalume

75,00

 31.973,06 €

Eixo

82,00

 31.046,00 €

Medrando en familia-aprendendo a educar

77,00

 32.825,67 €

Programa de apoio a familias monoparentais e familias en especial protección

69,50

 14.814,19 €

Programas que inclúan actuacións de apoio ás familias e de conciliación da vida persoal, familiar e laboral

68,00

 14.494,44 €

2019/144

Cruz Roja Española

Q2866001G

Avós e avoas educadores: soporte psicosocial a avós e avoas que exercen labores parentais con menores de idade

90,75

 58.031,11 €

Apoio á parentalidade positiva

77,75

 33.145,40 €

Atención á infancia hospitalizada

91,75

 58.670,57 €

Intervención familiar con infancia en risco

91,25

 58.350,85 €

Promoción do éxito escolar de nen@s en dificultade social

83,25

 35.490,10 €

2019/169

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Atención terapéutica a persoas con TEA/TCS e ás súas familias no medio rural

63,50

 13.535,26 €

2019/173

Federac. Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia

G15450828

Calidade da vida infantil

86,00

 54.993,67 €

Obradoiros educativos familiares

68,50

 14.601,02 €

2019/35

Fundación Amigos de Galicia

G15859911

En igualdade dende a escola

70,00

 14.920,75 €

2019/108

Fundación Amigos de la Barrera

G32321978

Apoio ás familias

66,50

 14.174,72 €

2019/12

Fundación Anar

G80453731

Chat Anar e novas tecnoloxías

66,25

 14.121,42 €

Telefono Anar de axuda a nen@s e adolescentes en risco

60,25

 12.842,51 €

Telefono Anar do adulto, a familia e os centros escolares

66,25

 14.121,42 €

Teléfono Anar para casos de nen@s desaparecidos 116000

65,25

 11.742,72 €

2019/69

Fundación Diagrama Intervención Psicosocial

G73038457

Programa de intervención para fill@s de mulleres vítimas de violencia de xénero

71,75

 15.293,77 €

Programa de prevención para nen@s menores de 14 años en conflito social e as súas familias

71,75

 15.293,77 €

2019/125

Fundación Juan Soñador

G24452435

Espabila, goza do tempo libre: educación, sanidade e calidade da vida infantil e

76,00

 32.399,37 €

2019/2

Fundación Yehudi Menuhin España

G82260282

MUS-E inclusión

68,50

 14.601,02 €

2019/10

Instituto Galego Xestión Terceiro Sector (Igaxes)

G15784978

Programa de apoio familiar terapéutico

65,25

 13.908,28 €

Programa de competencias familiares

70,75

 15.080,62 €

2019/77

Meniños, Fundación Galega para a Infancia

G15551120

Programa de atención perinatal para nais en situación de vulnerabilidade social

71,75

 15.293,77 €

Viaxe ao reino das emocións. Proposta para a educación emocional infantil

75,25

 32.079,63 €

Liña II. Actuacións de inclusión social.

Número expediente

Entidade

CIF

Programa

Puntuación

Importe

2019/106

Agrupación de Entidades Rurais Terra e Xente

G32484107

Atención ás necesidades básicas de persoas en situación ou risco de exclusión social

73,75

 63.234,61 €

Galicia acolledora

77,75

 64.921,28 €

Intervención comunitaria no medio rural

78,75

 65.756,27 €

2019/79

Aldeas Infantiles SOS de Galicia

G36639896

Programa Moz@s

73,25

 30.581,88 €

2019/40

Aliad-Ultreia

G27021120

Preparad@s, List@s, Xa!

68,00

 25.957,50 €

2019/53

Asociación Cultural Os Tres Reinos

G32345274

Formación integral e participación social para adultos

61,00

 25.467,50 €

Mediación intercultural e asesoramento técnico especializado

60,00

 18.116,20 €

2019/149

Asociación de Axuda aos Toxicómanos Érguete

G36642726

Auto-t

63,00

 12.248,00 €

Vivendas de apoio ao tratamento de persoas con adiccións e outras patoloxías

68,00

 40.000,00 €

2019/81

Asociación Ecos do Sur

G15354483

Ciberespect link II

73,00

 30.477,51 €

Taxbaldeiro

62,00

 53.159,94 €

2019/162

Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)

G28197564

Apoio social de emerxencia para familias vulnerables con cancro

63,00

 54.017,36 €

2019/18

Asociación Mestura

G15940414

Equipo A

61,25

 14.534,00 €

2019/9

Asociación Mujeres en Igualdad de Burela (Bumei)

G27441153

Emprega: Formación, traballo e igualdade, a túa liberdade

61,50

 25.676,26 €

Inserta: Formación e emprego

61,50

 25.676,26 €

2019/38

Asociación Ourensana de Ayuda al Toxicómano Atox

G32106429

Inserción sociolaboral

60,00

 25.050,01 €

2019/118

Asociación Patronato Concepción Arenal

G15030372

Malala: mediación intercultural

60,00

 25.050,01 €

2019/63

Asociación Promoción e Integración Gitana

G27017987

Acompañamento ás familias xitanas

62,50

 26.093,75 €

Educación na poboación xitana

61,50

 25.676,26 €

2019/138

Asociación Provivienda

G79408696

Hábitat: alianza para o desenvolvemento de housing first A Coruña

83,00

 102.149,30 €

2019/143

G79408696

Fogares: inclusión a través da vivenda

78,50

 96.611,09 €

2019/145

Asociacion Raíña

G70461009

Horta inc-eco II

62,00

 25.885,00 €

Xardín.inc-eco Teixeiro I

60,50

 25.258,76 €

2019/19

Asociación SOS Racismo Galicia

G15651508

Oficina de Información e Denuncia (OID) en materia de racismo e xenofobia

61,00

 25.467,50 €

2019/52

Asociación Viraventos

G70136429

Achega: mediación social e intercultural comunitaria para persoas inmigrantes

60,25

 25.154,38 €

Labora: integración sociolaboral de persoas migrantes en situación ou risco de exclusión social

61,25

 25.571,88 €

2019/43

Cáritas Diocesana de Lugo

R2701016D

Acollida e asistencia a marxinados e excluídos

80,50

138.044,39 €

Adquisición de competencias clave-Lugo

72,00

 30.060,01 €

Emprego

84,00

 70.140,03 €

Migrantes contade con nós: acollida a persoas migrantes

83,00

 69.305,03 €

Participa con nós

74,00

 30.895,00 €

2019/65

Cáritas Diocesana de Santiago

R1500053B

Afouteza: Inclusión sociolaboral para persoas sen fogar

92,00

 160.000,00 €

Arrumí-Sisastrar

90,00

 112.725,06 €

Asistencia ao migrante Berce

87,00

 95.220,00 €

Inclusión socio laboral

90,00

 112.725,06 €

Laborando

89,00

 29.500,00 €

Necesidades básicas

92,00

 236.647,53 €

Redes: Inclusión residencial para persoas sen fogar e sen aloxamento digno

90,00

 160.000,00 €

2019/41

Comisión Católica Española de Migración (Accem)

G79963237

Atención na rúa e provisión de recursos

75,50

 59.589,44 €

Centro de acollida a mulleres migrantes

72,50

 44.613,39 €

Gadea

65,50

 27.346,26 €

Inclusión básica

78,50

 38.063,12 €

2019/66

Comité cidadán AntiSida de A Coruña (Casco)

G15279219

Inclusión persoas vulnerables

60,25

 40.000,00 €

2019/152

Cooperacion Internacional ONG

G80829641

Un futuro para a infancia. Apoio educativo e psicosocial para menores en situación de risco

71,00

 29.642,51 €

2019/144

Cruz Roja Española

Q2866001G

Atención integral a persoas sen fogar

97,75

 160.000,00 €

Atención urxente a necesidades básicas

96,85

 249.122,97 €

Inclusión social e activación laboral en zonas desfavorecidas

93,75

 83.662,19 €

Inclusión social para nen@s en riso de exclusión

95,25

 119.300,68 €

Integración de persoas inmigrantes a través da participación

97,25

 121.805,69 €

Integración de persoas inmigrantes a través do asesoramento xurídico e social

95,75

 119.926,93 €

2019/175

Diaconía

R2802129C

Compensación de desigualdades educativas

60,50

 25.258,76 €

SAUSD: atención á urxencia social

60,50

 51.873,82 €

2019/71

Emaús Fundación Social

G20486825

Participa nun Vigo inclusivo: inclusión social

74,50

 31.103,76 €

2019/169

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Collendo impulso cara á inclusión social

60,00

 51.445,11 €

2019/173

Federac. Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia

G15450828

Inclusión social para infancia e mocidade

67,00

 27.972,51 €

2019/37

Federación Enfermidades Mentais (Feafes)

G15545353

Achega Saúde Mental

70,00

 29.225,00 €

Incorpora Social Saúde Mental

63,00

 10.180,67 €

PSH Inclusión Social

61,50

 5.800,00 €

2019/104

Fundación Acción contra el Hambre

G81164105

Programa Vives Emprega Vilagarcía

68,00

 28.390,01 €

Programa Vives Emprega Pontevedra

68,00

 28.390,01 €

2019/35

Fundación Amigos de Galicia

G15859911

Primeira atención

75,00

 128.612,79 €

2019/137

Fundación Apoyo Integración Sociolaboral (RAIS)

G83207712

Exclusión e emprego: do acompañamento individual á empregabilidade

67,50

 41.536,60 €

2019/102

Fundación Centro Galego de Solidariedade

G70226311

Inserción social agrogandeira

62,00

 25.885,00 €

2019/16

Fundación Érguete-integración

G36861078

Atención ás necesidades básicas de persoas en situación de emerxencia social

64,00

 27.660,00 €

2019/158

Fundación Esplai, Ciudadanía Comprometida

G62090535

Programa Nós interculturais a través das TIC

60,50

 25.258,76 €

2019/125

Fundación Juan Soñador

G24452435

Teranga emancipación

75,00

 50.656,93 €

Teranga xurídico

71,00

 29.642,51 €

Teranga social

73,00

 30.477,51 €

2019/101

Fundación Monte do Gozo

G15258213

Avanza: inserción sociolaboral

85,25

 106.775,67 €

2019/7

Fundación Ronsel

G15752660

Inclusión sociolaboral para persoas migrantes e solicitantes de asilo

60,50

 25.259,02 €

2019/88

Fundación Secretariado Gitano

G83117374

Apoio á inclusión sociolaboral Empregando

76,25

 63.668,77 €

2019/156

Médicos do Mundo

G79408852

Asesoramento técnico a migrantes

71,50

 29.851,25 €

2019/91

Radio ECCA. Fundación Canaria

G35103431

Apoio á inclusión básica

70,50

 28.285,63 €

2019/72

Red Española Entidades por el Empleo, Red Araña

G58579806

Aulas TIC

67,75

 25.467,50 €

2019/157

Remar Galicia

G36786986

Programa Íntegra

61,00

 28.000,00 €

Vivendas para persoas en situación ou risco de exclusión social con trastornos aditivos

64,50

 30.250,00 €

2019/39

Sociedad de San Vicente de Paúl

G28256667

Atención a persoas sen fogar y sen aloxamento digno

62,50

 15.000,00 €

Necesidades básicas e urxentes de persoas en situación de pobreza e vulnerabilidade

72,00

 18.592,00 €

Liña III. Actuacións de promoción da autonomía persoal e apoio de persoas maiores ou con discapacidade.

Número expediente

Entidade

CIF

Programa

Puntuación

Importe

2019/87

Acción Solidaria de Galicia (Asdegal)

G27727593

Programa de acompañamento hospitalario

61,00

3.500,00 €

Programa de voluntariado con persoas maiores

64,00

4.000,00 €

2019/106

Agrupación de Entidades Rurais Terra e Xente

G32484107

Programa Aldeas activas e saudables (O Viso-Euroeume-Portas Abertas-Ancares-Fisa Boa Vida)

79,75

49.042,56 €

Programa Cos meus (O Viso-Portas Abertas)

74,75

22.983,89 €

Programa Vou contigo (O Viso-Ancares-Portas Abertas)

74,75

22.983,89 €

Programa de capacidade inclusiva (O Viso-Portas Abertas-Ancares)

87,25

60.665,12 €

Programa de servizos de proximidade no medio rural (O Viso-Ancares)

83,75

51.502,37 €

2019/27

Asoc. Formación Permanente de Adultos (Ategal)

G15496607

Programa Maiores na rede

70,50

5.890,00 €

2019/98

Asoc. Persoas con Discapacidade, Arela-Cambre

G70148507

Programa de campamentos de verán

60,75

12.000,00 €

Programa de mellora de servizo de apoio

67,75

14.000,00 €

2019/56

Asociación Coruñesa de Promoción del Sordo

G15048762

Programa de atención e apoio a familias de persoas con discapacidade auditiva

75,00

26.083,16 €

Programa de estimulación cognitiva para persoas maiores xordas

67,50

15.644,91 €

Programa de intervención logopédica

76,00

21.244,08 €

2019/53

Asociación Cultural Os Tres Reinos

G32345274

Programa Centro ocupacional (Limisi)

60,50

12.350,00 €

Programa de atención xeral á poboación maior (Asociación Os Tres Reinos)

60,00

18.448,60 €

2019/162

Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)

G28197564

Programa de atención integral a familias

83,00

40.000,00 €

2019/73

Asociación Galega de Atención Temperá (AGAT)

G15611684

Programa de intervención para o estrés relacional

60,00

13.906,03 €

2019/80

Asociación Integrados

G15973357

Programa de integración na comunidade de persoas con discapacidade

62,50

14.485,46 €

2019/92

Asociación Natural Ardai

G32456097

Programa Miño-Seven

60,75

10.901,20 €

2019/168

Asociación Párkinson de Vigo

G36962447

Programa de atención integral

61,75

8.212,00 €

2019/46

Asociación Párkinson Lugo

G27382027

Programa de asistencia integral

61,50

18.909,83 €

2019/89

Asociación Párkinson Pontevedra

G36456317

Programa Comezando o camiño

61,00

14.137,80 €

Programa Continuando o camiño

60,00

13.906,03 €

2019/134

Asociación Socio Cultural ASCM

G15161573

Programa +independentes

72,25

16.745,19 €

2019/26

Asociación Solidaridad Intergeneracional

G49225980

Programa Conta comigo

63,00

19.371,04 €

Programa de atención social no medio rural

65,50

20.139,73 €

2019/139

Asociación Xaruma

G27746486

Programa Naturalmente

63,00

9.500,00 €

2019/165

Aspace Galicia

G36344950

Programa de alimentación segura e eficaz (Apamp-Amencer Aspace-Aspace Coruña)

78,75

36.503,37 €

Programa de atención e apoio ás familias (Apamp-Aspace Coruña-Aspace Lugo)

79,25

36.735,13 €

Programa de atención especializada a domicilio (Amencer Aspace-Aspace Coruña-Apamp)

84,75

39.284,57 €

Programa de atención temperá (Apamp-Amencer Aspace-Aspace Coruña)

84,75

39.284,57 €

Programa de axudas técnicas e produtos de apoio (Apamp-Aspace Coruña-Amencer Aspace)

79,25

36.735,13 €

Programa de habilitación funcional e apoio educativo (Apamp-Asapce Coruña-Amencer Aspace)

84,75

39.284,57 €

Programa de integración social (Apamp-Aspace Coruña-Amencer Aspace)

92,25

64.141,63 €

Programa de respiro familiar (Apamp-Aspace Coruña-Amencer Aspace)

84,75

39.284,57 €

2019/43

Cáritas Diocesana de Lugo

R2701016D

Programa Maiores vivir na casa-SAAD

84,00

51.656,11 €

Programa Maiores vivir na casa

84,50

51.963,59 €

Programa de atención a persoas con discapacidade

84,50

39.168,69 €

2019/65

Cáritas Diocesana de Santiago

R1500053B

Programa Bufarda: pisos de aluguer social

71,50

21.984,59 €

Programa Con-vivindo

84,00

38.300,00 €

Programa Cuarto sector

85,00

78.406,60 €

Programa Entorno maior I (Acompáñote)

74,00

17.150,78 €

Programa Entorno maior II

84,00

51.656,11 €

Programa Entorno maior III (Comedor sobre rodas)

80,50

49.503,78 €

Programa Entorno maior IV (Centro de día Sagrada Familia)

83,00

51.041,16 €

Programa Entorno maior V (Residencia Meu Lar)

82,00

50.426,20 €

2019/151

Centro Pai Menni Hermanas Hospitalarias

R1500110J

Programa Apóiate en ti mesmo con produtos de apoio

60,25

13.963,98 €

Programa de inserción laboral para persoas con discapacidade

60,25

13.963,98 €

2019/142

Cogami

G32115941

Pograma VAVI (ASEM Galicia)

69,50

16.107,83 €

Programa Como na casa (Asotrame)

80,50

12.605,51 €

Programa EDIAT atención temperá (Misela)

85,00

59.100,69 €

Programa de atención especializada

85,50

59.448,34 €

Programa de atención integral

85,50

59.448,34 €

Programa de atención social e asesoramento especializado

83,50

38.705,15 €

Programa de lecer, cultura e deportes

80,50

15.304,64 €

Programa de transporte adaptado (CRD Medelo)

71,50

16.571,37 €

2019/144

Cruz Roja Española

Q2866001G

Programa Centro de día

88,25

81.404,51 €

Programa Rede social para persoas maiores

93,25

86.016,66 €

Programa Saúde constante: envellecemento saudable

96,25

88.783,95 €

Programa de atención a persoas coidadoras

94,25

86.939,09 €

Programa de atención a persoas con funcións cognitivas deterioradas

95,25

87.861,52 €

Programa de axuda a domicilio complementaria

96,25

88.783,95 €

Programa de formación de voluntariado

90,75

83.710,59 €

Programa de transporte en vehículos adaptados

91,75

63.793,98 €

2019/169

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Programa de apoio familiar e persoal

90,00

62.577,20 €

Programa de apoio integral a familias (Autismo Ourense-Raiolas Lugo-Bata Vilagarcía)

85,00

59.100,69 €

Programa de atención temperá e sociosanitaria (Raiolas Lugo-Autismo Ourense)

86,00

59.795,99 €

Programa de cidadanía activa e accesibilidade cognitiva

88,00

61.186,60 €

Programa de exclusión social e muller

85,50

59.448,34 €

Programa de apoio á inclusión social e laboral

90,50

62.924,85 €

Programa de respiro familiar

90,00

62.577,20 €

Programa de saúde mental e envellecemento activo

85,50

59.448,34 €

2019/170

Fed. Galega Asoc. Universitarias Senior (Fegaus)

G70175666

Programa Adeus á soidade

70,50

21.677,11 €

Programa Dinamízate

66,50

20.447,21 €

Programa de formación ao longo da vida

66,50

20.447,21 €

Programa de voluntarios TIC

65,00

19.985,99 €

2019/153

Fed. Galega Enfermidades Raras Crónicas (Fegerec)

G70218128

Programa de acollida

72,25

16.745,19 €

Programa de atención e rehabilitación fisioterapéutica

71,75

16.629,30 €

Programa de atención, información e visibilidade

70,25

15.000,00 €

Programa de intervención social

72,25

5.000,00 €

Programa de mediación e asesoramento xurídico

71,25

16.513,42 €

Programa de terapia ocupacional

65,25

15.122,82 €

2019/67

Fed. Mulleres Rurais de Galicia (Fademur)

G70101647

Programa Coidándonos

60,00

11.685,36 €

Programa MaiorTIC

60,50

11.685,36 €

2019/99

Federación Asociacións Persoas Xordas (Faxpg)

G15068091

Programa de atención psicolóxica

78,75

36.503,37 €

Programa de envellecemento activo

79,25

36.735,13 €

Programa de intérpretes LSE e guías-intérpretes

81,25

37.662,19 €

Programa de intervención social

89,75

62.403,37 €

Programa de mediación

78,75

36.503,37 €

Programa de orientación e apoio educativo

80,25

37.198,67 €

Programa de voluntariado

77,75

25.475,37 €

2019/54

Federación Autismo Galicia

G15549306

Programa de accesibilidade cognitiva

70,00

16.223,71 €

Programa de autonomía persoal e inclusión social-laboral (Aspanaes-Asperga-Autismo Vigo-Fundación Menela)

79,00

36.619,24 €

Programa de diagnóstico precoz e atención temperá (Aspanaes-Asperga-Autismo Vigo-Fundación Menela-Apa Centro Menela)

80,00

37.082,78 €

Programa de formación e asesoramento en protección social e xurídica (Autismo Coruña-Fundación Menela)

73,00

16.919,01 €

Programa de participación social, cultural e deportiva (Asperga-Apacaf-Fundación Menela)

77,00

35.692,17 €

Programa de prevención do envellecemento (Aspanaes-Autismo Vigo-Fundación Menela)

72,00

16.687,25 €

Programa de respiro familiar (Aspanaes-APA Menela-APA Castro Navás-Apacaf-Fundación Menela-APA Os Mecos)

84,50

39.168,69 €

2019/37

Federación Enfermidades Mentais (Feafes)

G15545353

Programa Acompaña Saúde Mental

81,00

37.546,32 €

Programa Atendo e Apoio Saúde Mental

81,00

26.010,73 €

Programa Capacita Saúde Mental

81,50

37.778,08 €

Programa Inclúe Emprego Saúde Mental (Albores-SM Ferrol)

68,00

15.760,17 €

Programa Previr Saúde Mental (DOA-ALBA)

67,50

15.644,30 €

Programa Respira Saúde Mental

85,00

59.100,69 €

Programa Volunta Saúde Mental

81,00

28.953,69 €

2019/61

Federacion Galega Dano Cerebral (Fegadace)

G70191051

Programa Promove, aprende, actúa

80,25

37.198,67 €

Programa atención terapéutica (Adaceco-Sarela-Adace-Alento-Renacer)

87,25

60.665,12 €

Programa de inclusión social (Adace-Adaceco-Alento-Sarela-Renacer)

86,25

59.969,82 €

Programa de información e apoio ás familias

86,75

60.317,46 €

Programa de mobilidade e accesibilidade (Adace-Renacer)

75,25

34.880,99 €

Programa de respiro familiar (Adaceco-Sarela-Adace-Alento-Renacer)

76,25

30.000,00 €

2019/96

Federación Galega de Alzheimer (Fagal)

G15656739

Programa de apoio e formación a coidadores

84,75

52.117,33 €

Programa de atención diúrna

84,75

52.117,33 €

Programa de axudas técnicas

82,75

50.887,42 €

Programa de capacitación dixital

74,75

22.983,89 €

Programa de envellecemento activo

74,75

22.983,89 €

Programa de prevención da deterioración cognitiva

79,25

48.735,08 €

Programa de respiro familiar

74,75

22.983,89 €

Programas de atención sociosanitaria en centros de día

74,25

22.830,15 €

2019/83

Federación Galega Síndrome de Down (Down Galicia)

G15665144

Programa de accesibilidade

63,25

14.659,28 €

Programa de apoio a familias

87,25

60.665,12 €

Programa de apoio e intervención no proceso de envellecemento

78,25

36.271,60 €

Programa de apoio psicolóxico

72,25

16.745,19 €

Programa de inclusión educativa

71,75

16.629,30 €

Programa de ocio

75,75

35.112,76 €

Programa de sensibilización

75,25

34.880,99 €

Programa de vida saudable

69,25

16.049,89 €

2019/48

Federación Predif Galicia

G15811524

Programa de asistencia persoal

62,00

14.369,57 €

Programa de atención persoal e vida autónoma (Aspaym)

69,00

15.991,94 €

2019/68

Fundación Aldaba

G82453606

Programa Ao seu lado

78,00

36.155,71 €

2019/95

Fundación Amicos

G70169610

Programa Ciencia e tecnoloxía

60,50

14.021,92 €

Programa de servizo tutelar

61,50

14.253,69 €

2019/35

Fundación Amigos de Galicia

G15859911

Programa de atención e acompañamento a persoas maiores soas

80,00

31.067,50 €

2019/108

Fundación Amigos de la Barrera

G32321978

Programa Coaching envellecer activamente

62,50

19.217,30 €

Programa Conectando xeracións

65,00

19.985,99 €

2019/158

Fundación Esplai, Ciudadanía Comprometida

G62090535

Programa TIC para o benestar dos maiores

66,50

20.447,21 €

2019/45

Fundación Mujeres

G80974702

Programa de apoio integral ás mulleres coidadoras

63,50

14.717,22 €

2019/3

Fundación ONCE

G85167385

Programa de mediación socioeducativa para persoas con xordocegueira

66,50

15.412,53 €

2019/127

Fundación Tutelar Sálvora

G36733046

Programa Acompáñame, apóiame e aprendo contigo

60,00

7.843,86 €

2019/140

Hermanas Franciscanas de la Inmaculada Concepción

R3600091G

Programa Rede de clubes de lectura

74,00

22.753,28 €

Programa de acompañamento e apoio (Residencia Blanco Monroy)

66,00

20.293,47 €

Programa de atención integral (Residencia As Dores)

72,00

22.138,33 €

Programa de estimulación multisensorial-Espazo Snoezelen (Residencia Vilalba)

70,00

21.523,38 €

Programa de formación e promoción do voluntariado

72,00

22.138,33 €

Programa de promoción da autonomía persoal e envellecemento activo (Residencia Nosa Señora dos Anxos)

66,50

20.447,21 €

Programa de psicoestimulación integral (Residencia Paz y Bien)

70,00

21.523,38 €

Programa de terapia de reminiscencia (Residencia Divina Pastora)

70,00

21.523,38 €

2019/128

Orden Hospitalaria de San Juan de Dios

R3600336F

Programa de formación para o emprego e a inclusión (Hogar San Rafael)

60,00

13.906,03 €

Liña IV. Proxectos de investimento e adecuación de centros e unidades de atención destinados a persoas maiores ou con discapacidade.

Número expediente

Entidade

CIF

Programa

Puntuación

Importe

2019/106

Agrupación de Entidades Rurais Terra e Xente

G32484107

Proxecto de adquisición de equipamento tecnolóxico (O Viso)

78,75

10.571,61 €

2019/53

Asociación Cultural Os Tres Reinos

G32345274

Proxecto de adquisición de piso tutelado (Limisi)

62,50

30.313,59 €

2019/80

Asociación Integrados

G15973357

Proxecto de transporte asistencial

60,00

20.000,00 €

2019/134

Asociación Socio Cultural ASCM

G15161573

Proxecto Auto-in

72,25

35.042,51 €

2019/165

Aspace Galicia

G36344950

Proxecto de adquisición de vehículos de transporte (Aspace Coruña)

72,25

35.042,51 €

Proxecto de ampliación da Residencia Apamp-Vigo

86,25

125.498,30 €

Proxecto de ampliación do Centro Princesa Letizia (Amencer Vilagarcía)

85,00

123.679,49 €

2019/151

Centro Pai Menni Hermanas Hospitalarias

R1500110J

Proxecto de investimento

70,25

34.072,47 €

2019/142

Cogami

G32115941

Proxecto de mellora de equipamento (Adisbimur e Agora)

75,00

56.857,54 €

Proxecto de obras de reparación e mantemento (Centro Medelo)

71,00

34.436,24 €

Proxecto de transporte adaptado (Amarai e CDR Medelo)

75,50

64.728,36 €

2019/144

Cruz Roja Española

Q2866001G

Proxecto de adquisición de vehículos para axuda no fogar

80,25

77.845,32 €

Proxecto de aula móbil TIC para persoas maiores

81,25

78.815,35 €

Proxecto de centro de apoio a persoas maiores soas

79,25

76.875,29 €

2019/169

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Proxecto de aproveitamento da biomasa (Prodeme)

66,00

32.011,15 €

Proxecto de construción de centro de día (Aspas)

70,50

34.193,73 €

Proxecto de construción de residencia (Aspanaex)

77,00

74.692,70 €

2019/99

Federación Asociacións Persoas Xordas (Faxpg)

G15068091

Proxecto de equipamento informático para SILSE-GI

81,25

8.723,07 €

2019/54

Federacion Autismo Galicia

G15549306

Proxecto Compostela (Aspanaes)

69,50

33.708,72 €

Proxecto de equipamento informático Centro Castro Navás

68,50

33.223,70 €

2019/37

Federación Enfermidades Mentais (Feafes)

G15545353

ProxectoInvestir Saúde Mental (Alba Pontevedra)

60,50

17.020,30 €

Proxecto Investir Saúde Mental (APEM Cee)

65,50

9.000,00 €

2019/61

Federación Galega Dano Cerebral (Fegadace)

G70191051

Proxecto de adquisición de equipamentos e materiais especializados

74,25

36.012,54 €

Proxecto de adquisición de vehículos adaptados (Adace-Adaceco)

69,75

33.829,97 €

2019/96

Federación Galega de Alzheimer (Fagal)

G15656739

Proxecto de adecuación de centro (Afaor)

67,25

32.617,42 €

Proxecto de investimento para a adquisición dun local (AFA Chantada)

68,25

33.102,44 €

Proxecto de transporte adaptado (Afaco-Afal Ferrol-Agadea)

67,75

32.859,93 €

2019/83

Federación Galega Síndrome de Down (Down Galicia)

G15665144

Proxecto de acondicionamento e mellora de recursos materiais

68,25

33.102,44 €

Proxecto de ampliación e acondicionamento de local (Down Lugo-Fase II)

79,25

76.875,29 €

Proxecto de equipamento informático e audiovisual

73,25

35.527,53 €

2019/95

Fundación Amicos

G70169610

ProxectoLaboratorio de ideas

60,00

9.097,26 €

2019/60

Fundación de Daño Cerebral

G27293505

Proxecto de mellora da eficiencia enerxética (Fudace)

60,25

29.222,29 €

2019/140

Hermanas Franciscanas de la Inmaculada Concepción

R3600091G

Proxecto de acondicionamento (Residencia Divina Pastora)

77,00

74.692,70 €

Proxecto de creación de módulo sanitario-Fase II (Residencia Vilalba)

80,00

77.602,81 €

Proxecto de obras-Fase II (Residencia As Dores)

80,00

77.602,81 €

2019/132

Hermanitas de los Ancianos Desamparados

R1500052D

Proxecto de substitución de elevador (Residencia San Marcos)

62,00

30.071,08 €

2019/30

Institución Benéfico-Social Padre Rubinos

G15074743

Proxecto de accesibilidade

71,25

34.557,69 €

2019/154

Mensajeros de la Paz

G45482023

Proxecto de equipamento no Centro Mi Casa-Ferrol

64,00

19.505,09 €

Proxecto de equipamento no Centro San Rafael Rafael-Mondoñedo

63,00

30.556,11 €

Proxecto de equipamento no Centro de San Cibrao-Cervo

61,00

13.595,08 €

2019/128

Orden Hospitalaria de San Juan de Dios

R3600336F

Proxecto de reforma e adaptación de vivenda tutelada (Hogar San Rafael)

69,00

33.466,21 €

Liña V. Actuacións destinadas á mocidade.

Número expediente

Entidade

CIF

Programa

Puntuación

Importe

2019/43

Cáritas Diocesana de Lugo

R2701016D

Atención á mocidade

73,00

8.246,13 €

2019/65

Cáritas Diocesana de Santiago

R1500053B

AIO

74,00

8.359,10 €

En movemento

74,00

8.359,10 €

Forward

82,00

18.525,58 €

Queda-t

87,00

29.482,79 €

2019/152

Cooperación Internacional ONG

G80829641

Escola solidaria, programa de promoción do voluntariado e a solidaridade en espazos de educación formal e non formal

71,00

8.020,21 €

Scale up. programa de recoñecemento de competencias e habilidades mediante a acción voluntaria

74,00

8.359,10 €

Sensibilización contra o racismo a favor dos dereitos humanos

72,00

8.133,17 €

2019/144

Cruz Roja Española

Q2866001G

Educación para a saúde

92,25

30.000,00 €

Prevención de condutas adictivas

81,25

18.356,14 €

Prevención de condutas violentas

91,25

30.000,00 €

Prevención do acoso escolar

79,25

17.904,30 €

2019/173

Federac. Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia

G15450828

Educación en valores para a integración social da mocidade

84,00

18.977,42 €

Educación para a saúde de xuventude en risco de exclusión

82,00

18.525,58 €

Formación e axuda ao emprego para a mocidade

83,00

18.751,51 €

Promoción da igualdade na mocidade

75,00

12.300,00 €

2019/114

Federación Scouts de Galicia

R1500317A

Educación en valores solidarios para a mocidade

76,00

17.170,06 €

Educación para a saúde e fomento de hábitos de vida saudable

76,00

17.170,06 €

2019/72

Red Española Entidades por el Empleo, Red Araña

G58579806

Red Labora

72,00

8.133,17 €

Talento emprendedor

64,00

7.229,48 €

2019/147

Solidaridade Internacional de Galicia

G36833648

II Encontro d’o Globo (Observatorio para educar na cidadanía global)

64,50

7.245,00 €

Liderados xuvenís transformadores nos contextos non formais

63,50

7.173,10 €

Liña VI. Actuacións destinadas ó voluntariado.

Número expediente

Entidade

CIF

Programa

Puntuación

Importe

2019/106

Agrupación de Entidades Rurais Terra e Xente

G32484107

Coñecer, conservar, coidar a nosa contorna: voluntariado ambiental

84,25

17.462,13 €

2019/141

Agrupación Xuvenil Brigantium

G15404403

Voluntariado corporativo

60,00

6.218,12 €

2019/79

Aldeas Infantiles SOS de Galicia

G36639896

Voluntariado

62,75

6.502,96 €

2019/81

Asociación Ecos do Sur

G15354483

Daar

68,50

7.098,84 €

2019/162

Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)

G28197564

Apoio e acompañamento ao doente de cancro e a súa familia a través do voluntariado

71,50

7.409,74 €

Sensibilización, selección, formación e mantemento do voluntariado

66,00

6.839,76 €

2019/112

Asociación Helsinki España-Dimensión Humana

G80540552

Moz@s para Moz@s

67,00

6.943,40 €

2019/18

Asociación Mestura

G15940414

Voluntariado A túa voz

60,25

6.243,87 €

2019/43

Cáritas Diocesana de Lugo

R2701016D

Formacion do voluntariado

76,00

15.752,19 €

Sensibilizacion do voluntariado

76,00

15.752,19 €

2019/65

Cáritas Diocesana de Santiago

R1500053B

Edacfo i Santiago e Tui-Vigo

84,00

17.410,31 €

Vínculos: participación en entidades de acción voluntaria

84,00

17.410,31 €

2019/41

Comisión Católica Española de Migración (Accem)

G79963237

Voluntariado

64,50

6.684,31 €

2019/152

Cooperación Internacional ONG

G80829641

Formación e promoción para voluntarios que traballan con persoas sen fogar

73,50

7.617,01 €

Living for others: programa de formación e promoción do voluntariado

69,50

7.202,48 €

2019/144

Cruz Roja Española

Q2866001G

Formación do voluntariado no medio rural

92,25

28.680,38 €

Participación social a través do voluntariado

95,25

29.613,08 €

2019/173

Federac. Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia

G15450828

Formación e promoción do voluntariado

79,50

16.477,62 €

Reconoce

76,00

15.752,19 €

2019/114

Federación Scouts de Galicia

R1500317A

Mellora das capacidades do voluntariado

61,00

6.321,60 €

2019/68

Fundación Aldaba

G82453606

Bota unha man

60,50

6.269,78 €

2019/35

Fundación Amigos de Galicia

G15859911

Acción voluntaria

67,50

6.995,21 €

2019/108

Fundación Amigos de la Barrera

G32321978

Ponte en xogo: sensibilización e formación do voluntariado

60,50

6.269,78 €

2019/110

Fundación Cibervoluntarios

G84410158

Fortalecemento, promoción e divulgación do voluntariado tecnolóxico

68,00

7.047,03 €

2019/125

Fundación Juan Soñador

G24452435

Acompañando soños, transformando realidades

63,50

6.580,68 €

2019/88

Fundación Secretariado Gitano

G83117374

Halovav: difusión da acción voluntaria, captación e formación do persoal voluntario

69,25

7.176,57 €

2019/156

Médicos do Mundo

G79408852

Formación en intervención social

72,00

7.461,56 €

2019/75

Plataforma Coruñesa de Voluntariado

G15730625

In-fórmate! Actuacións formativas do voluntariado

61,50

6.373,41 €

2019/91

Radio ECCA. Fundación Canaria

G35103431

Promoción e formación do voluntariado

65,25

6.762,04 €

2019/72

Red Española Entidades por el Empleo, Red Araña

G58579806

Profesionaliza-t

60,50

6.269,78 €

2019/147

Solidaridade Internacional de Galicia

G36833648

Acción voluntaria das persoas maiores: do envellecemento activo ao envellecemento activista

61,50

6.373,41 €

ANEXO IV

Entidades e/ou programas non susceptibles de obter subvencións

Número expediente

Entidade

CIF

Actuación

Puntuación

2019/87

Acción Solidaria de Galicia (Asdegal)

G27727593

Apoio socioeducativo a menores en risco de exclusión social

48,00

2019/87

Acción Solidaria de Galicia (Asdegal)

G27727593

Formación 5G

47,00

2019/87

Acción Solidaria de Galicia (Asdegal)

G27727593

Voluntariado corporativo e responsabilidade social corporativa

50,00

2019/141

Agrupación Xuvenil Brigantium

G15404403

Emplea-te

49,00

2019/86

Arquitectura sin Fronteras España (ASFE)

G60192614

Xestión do voluntariado e a súa formación

50,00

2019/32

Asoc. Banco de Alimentos Rías Altas (BALRIAL)

G70260906

Gastos de transporte

37,50

2019/32

Asoc. Banco de Alimentos Rías Altas (BALRIAL)

G70260906

Pagamento de aluguer nave de Santiago

37,50

2019/32

Asoc. Banco de Alimentos Rías Altas (BALRIAL)

G70260906

Pagamento do aluguer da Coruña

37,50

2019/36

Asoc. de Ayuda a Familias de Drogodependientes

G15487838

Programa de intervención en situacións de violencia filioparental

48,00

2019/76

Asoc. de Pais de Nenos con Problemas Psicosociais

G15036064

Proxecto de equipamento centro ocupacional (Aspaneps)

52,75

2019/15

Asoc. de Persoas con Trastorno Bipolar (Asbiga)

G15901564

Programa BipolarES+

47,00

2019/131

Asoc. Niños con Hiperactividad y Déficit Atención

G36938272

Terapias para nen@s e adultos con TDAH

41,50

2019/121

Asoc. Unidade de Tratamento do Alcol (Utaca)

G15116239

Competencias clave

36,50

2019/49

Asociación Agalure

G15462633

Orientación e inserción laboral de persoas aditas ao xogo patolóxico

28,00

2019/113

Asociación Agarimo

G15023054

Andaina, Acouguiño: conciliación

47,00

2019/20

Asociación Alar Galicia

G15775901

ALFA

45,75

2019/20

Asociación Alar Galicia

G15775901

Coaching 2: mediación e intervención familiar

53,25

2019/20

Asociación Alar Galicia

G15775901

Coaching menores

41,75

2019/20

Asociación Alar Galicia

G15775901

Fénix II

55,25

2019/126

Asociación Andaina Redondela

G36289064

Programa Facendo camiño

42,00

2019/111

Asociación Antonio Noche

G15210388

Do Rosa ao Amarelo

56,25

2019/111

Asociación Antonio Noche

G15210388

Explora o teu río. O Anllóns

56,25

2019/6

Asociación Bulimia y Anorexia de A Coruña

G15582695

Intervención sociofamilar con pacientes con trastorno da conduta alimentaria

47,25

2019/167

Asociacion Centro Cult., Art. e Recr. Valadares

G36617082

Aprendoteca

57,75

2019/167

Asociacion Centro Cult., Art. e Recr. Valadares

G36617082

Programa Atendendo a quen nos atendeu

54,75

2019/167

Asociacion Centro Cult., Art. e Recr. Valadares

G36617082

Programa En forma co ximnasio

48,75

2019/116

Asociación CIOR

G27497619

Escola de familias

38,50

2019/116

Asociación CIOR

G27497619

Prevención e axuda aos trastornos da conduta alimentaria

40,00

2019/31

Asociación Ciudadana Lucha contra la Droga

G36624963

Formación ocupacional para o emprego para drogodependentes en exclusión

55,00

2019/53

Asociación Cultural Os Tres Reinos

G32345274

B-TEAM

57,00

2019/53

Asociación Cultural Os Tres Reinos

G32345274

Crecemos xogando. Programa de conciliación familiar

57,50

2019/107

Asociación de Ayuda a la Vida

G36802536

En brazos de mamá

32,00

2019/148

Asociación de Búsqueda y Salvamento de Galicia

G70420021

Resiliencia fronte ás consecuencias negativas das emerxencias

18,00

2019/21

Asociación de Viúdas María Andrea

G32014334

Programa de autonomía e apoio a mulleres maiores soas

38,00

2019/57

Asociación Dignidad-Galicia

G15500853

Adquisición de habilidades sociais e promoción da autonomía persoal

47,50

2019/57

Asociación Dignidad-Galicia

G15500853

Apoio á inclusión residencial

43,00

2019/57

Asociación Dignidad-Galicia

G15500853

Emerxencia social

44,00

2019/44

Asociación Dismacor

G15820855

Lecer inclusivo

30,50

2019/81

Asociación Ecos do Sur

G15354483

Lar

59,00

2019/81

Asociación Ecos do Sur

G15354483

Ocúpate

56,00

2019/81

Asociación Ecos do Sur

G15354483

Red Fogar

57,00

2019/105

Asociación Educando en Familia

G27437581

Educa aprende en familia

49,00

2019/146

Asociación Érguete (Baixo Miño)

G36124279

Competencias familiares 2020

41,50

2019/146

Asociación Érguete (Baixo Miño)

G36124279

Incorporación sociolaboral 2020

39,50

2019/59

Asociación Ferrolá de Drogodependencias (Asfedro)

G15072010

Formación sociolaboral para persoas en risco de exclusión social no CT O Confurco

38,00

2019/70

Asociación Galega de Familias Numerosas

G15428600

Rexurdimento: Renacer do rural galego

48,00

2019/177

Asociación Galega de Pais e Nais Separados

G15483365

Servizo de Coordinador Parental-Proxecto Piloto

59,00

2019/177

Asociación Galega de Pais e Nais Separados

G15483365

Servizo de mediación familiar extraxudicial

57,50

2019/124

Asociacion Gallega Afectados VIH/Sida

G27813146

Eu teño un plan, eu podo

38,50

2019/172

Asociación Manaia

G36975944

Preparación, apoio e acompañamento ás familias adoptivas

51,00

2019/18

Asociación Mestura

G15940414

Pai (proxecto axudas de inclusión)

51,25

2019/18

Asociación Mestura

G15940414

Reforzo educativo Aulas de Babel

57,25

2019/159

Asociación Montes e Vales Orientais

G27389139

Os teitos de palla: voluntariado ambiental e social na rede Natura 2000

36,00

2019/159

Asociación Montes e Vales Orientais

G27389139

Seráns cos nosos avós: escoita, crea e comparte. Voluntariado cultural na montaña

36,00

2019/9

Asociación Mujeres en Igualdad de Burela (Bumei)

G27441153

Coeduca en familia

59,50

2019/90

Asociación Nacional Presencia Gitana

G28688638

Kamelamos chanelar (Queremos comprender): apoio e seguimento da escolarización obrigatoria

42,50

2019/90

Asociación Nacional Presencia Gitana

G28688638

Saúde e educación, esperanza e plenitude debidas

57,50

2019/92

Asociación Natural Ardai

G32456097

Animalando-Inserción

44,75

2019/92

Asociación Natural Ardai

G32456097

Black Horse Educativo

54,25

2019/92

Asociación Natural Ardai

G32456097

EmpoderARTE

38,75

2019/92

Asociación Natural Ardai

G32456097

Programa Animaleiros Ardai

56,75

2019/92

Asociación Natural Ardai

G32456097

Proxecto Bichocoche Ardai

53,75

2019/115

Asociación O Son do Pobo

G94017704

Asesoramento a persoas en risco de exclusión social

34,00

2019/38

Asociación Ourensana de Ayuda al Toxicómano Atox

G32106429

Sensibilización, información e apoio ás familias para intervir preventivamente ofrecéndolles soporte especializado

46,50

2019/33

Asociación Párkinson Ferrol

G15851280

Programa de contratación de coidadores/as

38,00

2019/33

Asociación Párkinson Ferrol

G15851280

Proxecto de equipamento para sala de terapias

44,00

2019/4

Asociación Párkinson Galicia-Coruña

G15582224

Programa de apoio psicolóxico para persoas con Párkinson e as súas familias

40,00

2019/24

Asociación Patoloxía Dual Psíquica Cadabullo

G32359218

Programa de patoloxía dual e exclusión social

58,00

2019/63

Asociación Promoción e Integración Gitana

G27017987

Atención na etapa infantil

52,00

2019/63

Asociación Promoción e Integración Gitana

G27017987

Programa de atención á discapacidade

45,00

2019/119

Asociación Red Madre Ourense

G32394082

Anxela

46,50

2019/109

Asociación Red Madre Pontevedra

G27707686

Anxela

48,00

2019/155

Asociación Redmadre Coruña

G70180229

Programa de emerxencia social

50,50

2019/14

Asociación Rexurdir Provincial

G36208387

Atención ás necesidades básicas

46,50

2019/14

Asociación Rexurdir Provincial

G36208387

Vivenda de apoio á reinserción

52,50

2019/123

Asociación Social e Cultural Boanoite

G70180161

Hogar Boanoite

37,00

2019/29

Asociación Socio-Educativa Aseduc

G70067830

Inclusión social no centro de inserción social Carmela Arias y Díaz de Rábago (A Coruña)

43,50

2019/19

Asociación SOS Racismo Galicia

G15651508

ReDiversa: tradución, interpretación e dinamización comunitaria

57,00

2019/163

Asociación Sustinea

G32422834

Mulleres mudando o rural

54,00

2019/164

Asociación TDAH Salnés

G94125648

Dinamizador, divulgativo e inclusivo

38,50

2019/164

Asociación TDAH Salnés

G94125648

Intervención psicopedagóxica

36,50

2019/34

Asociación Viguesa de Alcoholoxía

G36627453

Proxecto Abrollar

28,50

2019/34

Asociación Viguesa de Alcoholoxía

G36627453

Proxecto AES

30,50

2019/52

Asociación Viraventos

G70136429

Benquerenza: intervención socioeducativa con nen@s e adolescentes inmersos en procesos migratorios e en situación

57,25

2019/82

Asociación Xarela Formación-Animación

G32261307

Asesora-t.2

34,25

2019/82

Asociación Xarela Formación-Animación

G32261307

FIS Formación para a integración social

31,25

2019/82

Asociación Xarela Formación-Animación

G32261307

NoDisc (Non discriminación)

38,25

2019/82

Asociación Xarela Formación-Animación

G32261307

PRODESFIN

39,75

2019/82

Asociación Xarela Formación-Animación

G32261307

Querer-t

39,25

2019/139

Asociación Xaruma

G27746486

Proxecto de investimento

56,00

2019/78

Betania de Jesús Nazareno

R1500247J

Ti podes

59,50

2019/179

Centro Social San Xoán Bautista

V15593668

Inclusión residencial

46,00

2019/179

Centro Social San Xoán Bautista

V15593668

Proxecto de creación dun centro de día

44,50

2019/130

Club Atletismo O Pino

G70468343

Voluntariado nas competicións atléticas escolares

29,00

2019/130

Club Atletismo O Pino

G70468343

Voluntariado nas competicións atléticas populares

29,00

2019/23

Cocina Económica de A Coruña

G15028483

Cobertura farmacéutica para persoas sen fogar «Ninguén sen as súas medicinas»

54,50

2019/23

Cocina Económica de A Coruña

G15028483

Repartición de comida para domicilio: «Alimentando a esperanza»

51,50

2019/66

Comité Cidadán AntiSida de A Coruña (Casco)

G15279219

Mediación pre e pos sentenza na xustiza penal xuvenil

41,75

2019/169

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Inserción sociolaboral de persoas con TEA/TCS

46,00

2019/169

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Intervención en contextos naturais

47,00

2019/25

Fed. Enfermidades do Ril (ALCER Galicia)

G70474556

Programa Sinerxias

52,00

2019/1

Fed. Gallega de Asoc. de Viudas

G15113566

Programa de envellecer con dignidade e calidade

48,00

2019/67

Fed. Mulleres Rurais de Galicia (Fademur)

G70101647

Programa Sumando anos

58,50

2019/160

Federación Escuelas Familiares Agrarias Galicia

G15299357

Falamos?

52,50

2019/160

Federación Escuelas Familiares Agrarias Galicia

G15299357

Teño unha idea

50,50

2019/8

Federación Galega de Esclerose Múltiple (Fegadem)

G32416471

Programa de rehabilitación integral

53,00

2019/8

Federación Galega de Esclerose Múltiple (Fegadem)

G32416471

Programa de xestión integral, visibilización e sensibilización

49,50

2019/48

Federación Predif Galicia

G15811524

Programa Coidándome para coidar (Auxilia Lugo)

52,00

2019/85

Fundación Amigó

G81454969

Convivendo Coruña e Vigo

56,50

2019/85

Fundación Amigó

G81454969

Familia educa

41,50

2019/108

Fundación Amigos de la Barrera

G32321978

Centro de acompañamento familiar

58,50

2019/62

Fundación Aspace Coruña

G70338074

Programa de apoio xurídico a persoas con discapacidade

56,50

2019/178

Fundación Ayuda en Acción

G82257064

Espazos de calma

52,50

2019/58

Fundación Cume para el Desarrollo de Culturas y Pueblos

G36797579

Apoio, estímulo, integración e acción social con mulleres en risco de exclusión social

54,00

2019/69

Fundación Diagrama Intervención Psicosocial

G73038457

Apoio ao proxecto migratorio

44,75

2019/176

Fundación Educativa e Social Dignidade

G27473677

NEXO: orientación, medidación e intervención para familias en risco de desintegración

49,50

2019/158

Fundación Esplai, Ciudadanía Comprometida

G62090535

#infanciaintech

56,00

2019/158

Fundación Esplai, Ciudadanía Comprometida

G62090535

Caleidoscopio

57,00

2019/181

Fundación Filia

G86243417

Promoción de relacións familiares positivas e protección ao menor mediante coordinación de parentalidade

48,00

2019/136

Fundación Igual Arte

G36427524

Proxecto de adquisición de vehículo

42,00

2019/11

Fundación Ingada

G70394374

Fortalezas e debilidades no TDAH: encontrando o equilibrio

42,00

2019/64

Fundación Lar pro Salud Mental

G36302776

Programa de espazos divulgativos Saúde en Rede

53,50

2019/64

Fundación Lar pro Salud Mental

G36302776

Terapia familiar grupal infanto-juvenil

47,00

2019/13

Fundación Neuroburgas Dano Neurolóxico

G32472763

Proxecto de transporte adaptado

46,50

2019/171

Fundación Raiola

G15390636

Proxecto de investimento na sala de rehabilitación e convivencia

46,50

2019/7

Fundación Ronsel

G15752660

Youth Business Spain: cultura emprendedora e autoemprego xuvenil

57,50

2019/51

Hermanitas de los Ancianos Desamparados

R1500061E

Programa Envellecer sen depender (Narón)

50,50

2019/93

Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl

R7700028I

Proxecto de equipamento adaptado (Centro San Pablo, San Lázaro Mondoñedo)

47,00

2019/120

Hijas del Divino Celo-Rogacionistas

R0800037D

Emancipa San Aníbal

51,50

2019/97

Hogar Santa Lucía para Mujeres sin Techo

G15561301

Acollida de mulleres sen fogar

45,00

2019/156

Médicos do Mundo

G79408852

Asesoramento legal a persoas migrantes

59,50

2019/128

Orden Hospitalaria de San Juan de Dios

R3600336F

Programa de vivenda asistida (Hogar San Rafael)

57,50

2019/94

Organización Juvenil Española

G28556728

Operación xoguete Ferrolterra 2020

40,50

2019/75

Plataforma Coruñesa de Voluntariado

G15730625

Enredando: voluntariado innovador en rede(s)

41,50

2019/91

Radio ECCA. Fundación Canaria

G35103431

Competencias clave

58,75

2019/91

Radio ECCA. Fundación Canaria

G35103431

Habilidades lingüísticas e alfabetización

58,75

2019/72

Red Española Entidades por el Empleo, Red Araña

G58579806

FORMA-TIC

57,00

2019/47

Sociedad fundadora Cocina Económica de Santiago

G15028863

Comedor social

55,00

2019/17

Unión Galega de Epilepsia (Ugade)

G15754880

Programa Epi-virtual

51,00

2019/166

Valoresc Innovation

G70377585

Escolas ocorrentes para a prevención

53,00

2019/166

Valoresc Innovation

G70377585

Punto Famliar Áxil Arroupa, Mediación

47,00

2019/166

Valoresc Innovation

G70377585

ValoReSC estranxeiría

47,00

2019/166

Valoresc Innovation

G70377585

ValoReSC Talento. Deseña o teu futuro

45,00

2019/166

Valoresc Innovation

G70377585

Voluntari@s por amor. IKIGAI, Clube de talento senior

47,00

2019/28

Xeracción Sociedade Cooperativa Galega

F32479040

Sementando cidadanía

33,50

2019/22

Xeración Asociación Cultural

G70385091

Retake

50,75