Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 7 Luns, 13 de xaneiro de 2020 Páx. 1301

II. Autoridades e persoal

b) Nomeamentos

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

DECRETO 5/2020, do 9 de xaneiro, polo que se nomea reitor magnífico da Universidade da Coruña o profesor doutor Julio Ernesto Abalde Alonso.

A Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, modificada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril, regula no seu artigo 20 a forma de elección do reitor e dispón que será nomeado polo órgano correspondente da comunidade autónoma.

Pola súa banda, os estatutos da Universidade da Coruña, aprobados polo Decreto 101/2004, do 13 de maio, modificados polo Decreto 194/2007, do 11 de outubro, dispoñen, no seu artigo 35, que o reitor será elixido pola comunidade universitaria e nomeado pola Xunta de Galicia.

Recibida na Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional certificación do secretario xeral da Universidade da Coruña en que consta que, realizadas as eleccións a reitor o 4 de decembro de 2019, Julio Ernesto Abalde Alonso acadou o apoio proporcional de máis da metade dos votos validamente emitidos, unha vez feitas e aplicadas as ponderacións correspondentes, e realizouse a proclamación definitiva como reitor electo o 13 de decembro de 2019.

Na súa virtude e en uso das atribucións que me confire a Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa Presidencia, por instancia da Universidade da Coruña, por proposta da conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día nove de xaneiro de dous mil vinte,

DISPOÑO:

Artigo único. Nomear reitor magnífico da Universidade da Coruña o profesor doutor Julio Ernesto Abalde Alonso.

Santiago de Compostela, nove de xaneiro de dous mil vinte

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

Carmen Pomar Tojo
Conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional