Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 15 Xoves, 23 de xaneiro de 2020 Páx. 3807

III. Outras disposicións

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

RESOLUCIÓN do 8 de xaneiro de 2020 pola que se dá publicidade a unha encomenda de xestión pola que se encarga ao medio propio Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (Tragsa) o mantemento da cuberta de selaxe e a rede de pluviais e o bombeo, a carga e a xestión do lixiviado do vertedoiro de residuos non perigosos de Recoge Galicia de Gestión, S.L. durante o ano 2020.

Encomenda de xestión.

– Actividade.

O mantemento da cuberta de selaxe e a rede de pluviais e o bombeo, a carga e a xestión do lixiviado do vertedoiro de residuos non perigosos de Recoge Galicia de Gestión, S.L. Os traballos consistirán na limpeza da rede de pluviais e recolla de voantes e restos orgánicos para a correcta evacuación das augas de choiva que caen sobre a cuberta da selaxe provisional e o contorno do depósito de almacenaxe do lixiviado; o control, bombeo, carga, descarga e xestión do lixiviado, en xestor autorizado, xerado no vertedoiro, así como a reparación de posibles roturas na lámina provisional de selaxe.

– Natureza e alcance da xestión encomendada.

Esta encomenda ten natureza intersubxetiva ao ter a Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (Tragsa) a consideración de medio propio instrumental da Administración segundo o establecido na disposición adicional vixésimo cuarta da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014 e de conformidade co disposto nos artigos 45 e 47 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

– Prazo de vixencia.

Os traballos encargados comezarán no día seguinte a que a Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, a través da persoa designada pola Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático como coordinadora do encargo, da orde de inicio dos traballos e deben finalizar, como data límite, o 31 de decembro de 2020.

– Importe e modalidade de financiamento.

O importe da encomenda ascende á cantidade de cen mil euros (100.000,00 €) con cargo aos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2020, aplicación orzamentaria 07.02.541D.640.1.

Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2020

Ángeles Vázquez Mejuto
Conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda