Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 16 Venres, 24 de xaneiro de 2020 Páx. 4156

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

EXTRACTO da Orde do 19 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de axudas para implantar a igualdade laboral, a conciliación e a responsabilidade social empresarial (RSE), e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (códigos de procedemento TR357C, TR357D e TR357B).

BDNS (Identif.): 492850.

De conformidade co previsto no artigo 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo pode consultarse na Base de datos nacional de subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primeiro. Beneficiarias

As empresas solicitantes poderán ser pemes ou persoas traballadoras autónomas, que teñan subscritos contratos con persoas traballadoras por conta allea, con domicilio social e centro de traballo en Galicia, calquera que sexa a súa forma xurídica, e que estean validamente constituídas no momento de presentar a solicitude de axudas, e deberán contar cun mínimo de 6 persoas traballadoras.

No caso da liña I (Plans de Igualdade) terán que contar como mínimo con 10 persoas traballadoras.

Segundo. Obxecto

Establecer as bases reguladoras, para o ano 2020, para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas e incentivos a pemes, incluídas persoas traballadoras autónomas, para implantar sistemas de xestión de RSE (TR357B), a igualdade laboral (TR357C), así como para adoptar medidas de corresponsabilidade e de conciliación da vida familiar, persoal e laboral (TR357D), no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

Terceiro. Bases reguladoras

Orde do 19 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de axudas para implantar a igualdade laboral, a conciliación e a responsabilidade social empresarial (RSE), e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (códigos de procedemento TR357C, TR357D e TR357B).

Cuarto. Importe

Para a concesión destas axudas destínanse dous millóns de euros (2.000.000 €), de acordo coa seguinte distribución:

Liña I. Elaboración e implantación de plans de igualdade: seiscentos corenta mil euros (640.000 €).

Liña II. Conciliación: un millón douscentos mil euros (1.200.000 €).

Subliña 1. Incentivos para o fomento do teletraballo: douscentos mil euros (200.000 €).

Subliña 2. Incentivos para o fomento da flexibilidade horaria: oitocentos mil euros (800.000 €).

Subliña 3. Investimentos: douscentos mil euros (200.000 €).

Liña III. Certificacións RSE: cento sesenta mil euros (160.000 €).

Quinta. Prazo de presentación de solicitudes

O prazo para a presentación de solicitudes será de un mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 19 de decembro de 2019

Francisco Conde López
Conselleiro de Economía, Emprego e Industria