Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 19 Mércores, 29 de xaneiro de 2020 Páx. 5571

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura e Turismo

RESOLUCIÓN do 17 de xaneiro de 2020, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se anuncia, con carácter voluntario e gratuíto, a convocatoria de cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4 (código de procedemento PL600A).

A Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalización lingüística, de acordo co que establecen a Constitución española e o Estatuto de autonomía de Galicia, dispón que o galego é lingua oficial en Galicia. En consonancia con isto, recoñécelle á cidadanía o dereito de coñecelo e de usalo, pero non estaría garantido ese dereito se a cidadanía non tivese a posibilidade de aumentar (ou iniciar, se é o caso) o coñecemento e o dominio da lingua propia de Galicia.

O Plan xeral de normalización da lingua galega, aprobado por unanimidade no Parlamento de Galicia o día 21 de setembro de 2004, contén, entre outras, varias medidas dirixidas ás persoas adultas e ao resto da sociedade, encamiñadas a renovar a política lingüística con respecto ao uso do galego, adecuándoa aos tempos actuais, co fin de equilibrar unha situación social de desigualdade entre o castelán e o galego, o que exixe medidas favorables a este último para alcanzar ese equilibrio.

O Decreto 163/2018, do 13 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Cultura e Turismo, atribúelle a esta as competencias e funcións en materia de promoción e ensino da lingua galega, así como a dirección, planificación, coordinación e execución da política lingüística da Xunta de Galicia. Dentro da estrutura da consellería, consonte o disposto no devandito decreto, é a Secretaría Xeral de Política Lingüística o órgano encargado de executar aquelas accións necesarias para desenvolver as competencias sobre política lingüística atribuídas á consellería e, máis concretamente, atribúeselle a función de coordinación e xestión das actividades de formación e promoción da lingua galega, así como a autorización e homologación de cursos, seminarios, encontros e congresos de formación de lingua galega e/ou de linguaxes específicas, e a xestión das certificacións de aptitude do alumnado, cando proceda.

Por todo iso,

RESOLVO:

Primeiro. Obxecto

Convocar, con carácter gratuíto, cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega (Celga), niveis 1, 2, 3 e 4, con código de procedemento administrativo PL600A.

Os cursos que se convocan na modalidade presencial relaciónanse no anexo II (niveis Celga 2, 3 e 4) e os que se convocan na modalidade de teleformación relaciónanse no anexo III (niveis Celga 1, 2, 3 e 4).

Segundo. Persoas destinatarias

1. Os cursos preparatorios para os certificados de lingua galega (Celga) poderán ser solicitados por todas as persoas maiores de dezaseis anos ou por aquelas que os fagan no ano natural da convocatoria, que desexen mellorar o seu coñecemento e dominio do galego e preparar as probas que a Secretaría Xeral de Política Lingüística convoca periodicamente para certificar a competencia nesta lingua.

2. No caso dos cursos de teleformación, as persoas solicitantes deberán dispoñer dun equipamento informático que cumpra, como mínimo, os seguintes requisitos técnicos:

– Un ordenador con conexión á internet.

– A conta de correo electrónico especificada na solicitude.

No curso Celga 1 de teleformación, deberán dispoñer a maiores de:

– Calquera navegador web co plugin de Flash.

Nos cursos Celga 2, Celga 3 e Celga 4 de teleformación, deberán dispoñer a maiores de:

– Un micrófono ou calquera medio alternativo que permita a gravación de voz.

3. Para solicitar un curso Celga 2, Celga 3 ou Celga 4 de teleformación será requisito indispensable o seguinte:

a) Se se solicita un curso destinado á poboación que reside en Galicia, a persoa deberá estar empadroada nalgún dos concellos da provincia galega correspondente.

b) Se se solicita un curso destinado ao resto da poboación, a persoa deberá estar empadroada fóra de Galicia.

Terceiro. Solicitudes e prazo

1. Para conseguir o axeitado rendemento e o aproveitamento do curso hai que procurar a homoxeneidade dos coñecementos do alumnado. Polo tanto, á hora de formular a solicitude dun curso dun determinado nivel Celga, deberase ter en conta a definición de contidos previstos na Orde do 16 de xullo de 2007 pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega (Celga), publicada no Diario Oficial de Galicia núm. 146, do 30 de xullo de 2007 (corrección de erros no DOG núm. 178, do 13 de setembro).

2. No caso dos cursos presenciais:

As persoas que desexen participar nestes cursos deberán cubrir o formulario de solicitude, segundo o modelo PL600A, que se publica como anexo I, e dirixilo á xefatura territorial da Consellería de Cultura e Turismo da provincia que corresponda. Os formularios de solicitude estarán dispoñibles na sede electrónica da Xunta de Galicia, no enderezo
https://sede.xunta.gal.

No caso de que unha persoa precise apoio para realizar o curso presencial por mor dunha discapacidade, indicará na súa solicitude o apoio concreto que necesita, cuxa concesión será valorada pola Secretaría Xeral de Política Lingüística.

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.

Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/tramites-e-servizos/chave365).

3. No caso dos cursos de teleformación:

As persoas que desexen participar nestes cursos deberán cubrir o formulario de solicitude, segundo o modelo PL600A, que se publica como anexo I, e dirixilo á Secretaría Xeral de Política Lingüística. Os formularios de solicitude estarán dispoñibles na sede electrónica da Xunta de Galicia, no enderezo https://sede.xunta.gal.

En aplicación do previsto no artigo 14.3 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro), e do artigo 10.2 da Lei 4/2019, de administración dixital de Galicia (DOG núm. 141, do 26 de xullo), as persoas que desexen participar nun destes cursos de teleformación deben dispoñer dun equipamento informático cos requisitos técnicos sinalados no punto 2.2, o que implica que contan coa capacidade técnica para acceder e dispoñer dos medios electrónicos necesarios. Polo tanto, as solicitudes dos cursos de teleformación presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.

Se algunha das persoas interesadas presenta a súa solicitude presencialmente, requirirase para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela en que foi realizada a emenda.

Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/tramites-e-servizos/chave365).

4. Só se poderá presentar unha única solicitude e solicitar un único curso por persoa, aínda que sexan de modalidades distintas. De existir máis dunha solicitude da mesma persoa ou de solicitar esta máis dun curso, anularanse todas as súas peticións.

5. O prazo para presentar as solicitudes será de 15 días, que se contarán a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia. Se o último día do prazo é inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.

Cuarto. Documentación complementaria necesaria para a tramitación do procedemento

1. De precisar apoio para realizar un curso presencial por mor dunha discapacidade, a persoa interesada achegará, xunto coa súa solicitude, o seguinte:

– Copia do certificado de discapacidade emitido por unha Administración distinta da Comunidade Autónoma de Galicia, se é o caso.

2. Non será necesario achegar estes documentos se xa foron presentados anteriormente. Para estes efectos, a persoa interesada deberá indicar en que momento e ante que órgano administrativo presentou o citado documento.

Nos supostos de imposibilidade material de obter o documento, o órgano competente poderá requirirlle á persoa interesada a súa presentación ou, na súa falta, a acreditación por outros medios dos requisitos a que se refire o documento, con anterioridade á publicación do alumnado seleccionado.

3. A documentación complementaria presentarase preferiblemente por vía electrónica. As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. Excepcionalmente, a Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada.

A presentación electrónica será obrigatoria para os suxeitos obrigados á presentación electrónica da solicitude. Se algunha das persoas interesadas presenta a documentación complementaria presencialmente, requirirase para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación aquela en que foi realizada a emenda.

Aquelas persoas non obrigadas á presentación electrónica, opcionalmente, poderán presentar a documentación complementaria presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude deberase indicar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro de entrada da solicitude e o número de expediente, se se dispón del.

No caso de que algún dos documentos que se vaia presentar de forma electrónica supere os tamaños máximos establecidos ou teña un formato non admitido pola sede electrónica da Xunta de Galicia, permitirase a presentación deste de forma presencial dentro dos prazos previstos e na forma indicada no parágrafo anterior. A información actualizada sobre o tamaño máximo e os formatos admitidos pode consultarse na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Quinto. Comprobación de datos

1. Para a tramitación deste procedemento consultaranse automaticamente os datos incluídos nos seguintes documentos elaborados polas administracións públicas:

a) DNI ou NIE da persoa solicitante.

b) Certificado de empadroamento da persoa residente en Galicia que solicita un curso Celga 2, Celga 3 ou Celga 4 de teleformación.

Cando se solicite un curso presencial, consultaranse ademais os seguintes datos cando a persoa interesada faga constar na solicitude que lle é de aplicación a circunstancia que acredita o documento correspondente:

– Certificado de discapacidade emitido pola Comunidade Autónoma de Galicia.

2. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro habilitado no modelo de solicitude e achegar os documentos correspondentes.

3. Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilite a obtención dos citados datos, poderáselles solicitar ás persoas interesadas a presentación dos documentos correspondentes.

Sexto. Publicación do alumnado seleccionado

1. A Secretaría Xeral de Política Lingüística publicará na súa páxina web
(http://www.lingua.gal) unha relación das persoas seleccionadas para participar en cada curso, así como un número adecuado de reservas, de acordo co disposto no artigo 45.1.b) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

O prazo de presentación de alegacións será de cinco días naturais desde a súa publicación. Entenderase que as persoas que non figuren na relación é porque ocupan un posto máis afastado na listaxe de agarda ou ben porque foron excluídas por incumpliren os requisitos establecidos ou achegaren as solicitudes fóra de prazo.

2. Transcorrido o prazo de alegacións, a Secretaría Xeral de Política Lingüística publicará na súa páxina web (http://www.lingua.gal) a listaxe definitiva de persoas admitidas nos cursos.

Sétimo. Asignación das prazas

Todos os cursos terán un número mínimo de 15 participantes e un número máximo de 30, agás os cursos do Celga 1, que terán un número máximo de 50 participantes.

A Secretaría Xeral de Política Lingüística poderá autorizar expresamente a realización de cursos que non acaden o número mínimo de participantes. Así mesmo, poderá realizar máis dunha edición do curso ou cursos que teñan unha demanda moi superior ao número máximo de participantes.

Se un curso ten máis solicitantes ca prazas dispoñibles, a asignación farase por orde de entrada das solicitudes. No caso de que entren varias ao mesmo tempo, utilizarase o criterio da orde alfabética.

Se un curso de teleformación ten menos de 30 solicitantes e outros cursos do mesmo nivel teñen máis de 30, levarase a cabo unha redistribución das persoas solicitantes segundo a orde de entrada. No caso de que entren varias ao mesmo tempo, utilizarase o criterio da orde alfabética.

Oitavo. Asistencia

1. Nos cursos presenciais, o profesorado levará un control da asistencia do alumnado. Se durante os dous primeiros días do curso as persoas inscritas se dan de baixa ou non asisten, esas prazas deberán ofrecérselles, por orde, ás persoas solicitantes que figuren na lista de espera ata completar, se é posible, o número máximo de prazas ofertadas. Para estes efectos, o terceiro día do curso, o profesorado deberalle remitir ao gabinete provincial de normalización lingüística a listaxe definitiva de asistentes a través dun correo electrónico.

No caso de que algunha das persoas asistentes altere o normal desenvolvemento do curso, a Secretaría Xeral de Política Lingüística, tras recibir o informe correspondente do profesorado e darlle audiencia á persoa interesada, poderá proceder á súa expulsión.

2. Nos cursos de teleformación, as persoas inscritas serán dadas de baixa se durante os tres primeiros días do curso non acceden á plataforma ou se durante a primeira semana non realizan todas as tarefas da primeira unidade didáctica.

Noveno. Duración

Con carácter xeral, cada curso terá unha duración de 70 horas lectivas. Nos cursos presenciais, estas distribuiranse en sesións de dúas horas e media, agás as excepcións reflectidas no anexo II (programación de cursos Celga presenciais). No caso de concorrer unha festividade local, recuperaranse as horas ao longo do curso.

Décimo. Contido

Os cursos axustaranse aos obxectivos, ao programa e ao contido curricular establecidos para cada un dos niveis sinalados na Orde do 16 de xullo de 2007 pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega (Celga).

Todas as actividades que se realicen nestes cursos faranse en galego e ateranse, no referente á normativa e ao uso correcto do idioma, ao establecido pola Real Academia Galega na sesión plenaria do 12 de xullo de 2003, de conformidade coa disposición adicional da Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalización lingüística. Do mesmo xeito, coidarase especialmente o respecto rigoroso da toponimia oficial, nos termos previstos no artigo 10 da citada lei.

A realización do curso non dará dereito a ningún tipo de certificación, por tratarse dun curso preparatorio para as probas conducentes á obtención dos certificados de lingua galega (Celga), cuxa expedición lle compete á Secretaría Xeral de Política Lingüística.

Décimo primeiro. Notificacións

1. As notificacións de resolucións e actos administrativos practicaranse preferentemente por medios electrónicos e, en todo caso, cando as persoas interesadas resulten obrigadas a recibilas por esta vía. As persoas interesadas que non estean obrigadas a recibir notificacións electrónicas poderán decidir e comunicar en calquera momento que as notificacións sucesivas se practiquen ou deixen de practicar por medios electrónicos.

2. As notificacións electrónicas realizaranse mediante o Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, dispoñible a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal). Este sistema remitiralles ás persoas interesadas avisos da posta á disposición das notificacións á conta de correo electrónico e/ou teléfono móbil que consten na solicitude. Estes avisos non terán, en ningún caso, efectos de notificación practicada e a súa falta non impedirá que a notificación sexa considerada plenamente válida.

3. A persoa interesada deberá manifestar expresamente a modalidade escollida para a notificación (electrónica ou en papel). No caso de persoas interesadas obrigadas a recibir notificacións só por medios electrónicos deberán optar en todo caso pola notificación por medios electrónicos, sen que sexa válida nin produza efectos no procedemento unha opción diferente.

4. As notificacións por medios electrónicos entenderanse practicadas no momento en que se produza o acceso ao seu contido. Cando a notificación por medios electrónicos sexa de carácter obrigatorio, ou fose expresamente elixida por la persoa interesada, entenderase rexeitada cando transcorresen dez días naturais desde a posta á disposición da notificación sen que se acceda ao seu contido.

5. Se o envío da notificación electrónica non é posible por problemas técnicos, a Administración xeral e do sector público autonómico practicará a notificación polos medios previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Décimo segundo. Trámites administrativos posteriores á presentación de solicitudes

A sede electrónica da Xunta de Galicia permítelles ás persoas interesadas realizar trámites electrónicos, con posterioridade ao inicio do expediente, accedendo á Carpeta cidadá da persoa interesada. Cando as persoas interesadas non resulten obrigadas á presentación electrónica das solicitudes tamén poderán tramitarse presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Décimo terceiro. Recursos contra a resolución de convocatoria dos cursos

Contra esta resolución, que non esgota a vía administrativa, todas as persoas interesadas poderán interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da Consellería de Cultura e Turismo no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o previsto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Décimo cuarto. Información básica sobre protección de datos persoais

Os datos persoais recadados neste procedemento serán tratados na súa condición de responsable pola Xunta de Galicia –Consellería de Cultura e Turismo– coas finalidades de levar a cabo a tramitación administrativa que derive da xestión deste procedemento e a actualización da información e contidos da Carpeta cidadá.

O tratamento dos datos baséase no cumprimento dunha misión de interese público ou no exercicio de poderes públicos, conforme a normativa recollida na ficha do procedemento incluída na Guía de procedementos e servizos, no propio formulario anexo e nas referencias recollidas en https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos. Con todo, determinados tratamentos poderán fundamentarse no consentimento das persoas interesadas, reflectíndose esta circunstancia no devandito formulario.

Os datos serán comunicados ás administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e resolución dos seus procedementos ou para que as persoas interesadas poidan acceder de forma integral á información relativa a unha materia.

Co fin de darlle a publicidade exixida ao procedemento, os datos identificativos das persoas interesadas serán publicados conforme o descrito na presente norma reguladora a través dos distintos medios de comunicación institucionais de que dispón a Xunta de Galicia como diarios oficiais, páxinas web ou taboleiros de anuncios.

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercer outros dereitos ou retirar o seu consentimento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou presencialmente nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se explicita na información adicional recollida en https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais.

Santiago de Compostela, 17 xaneiro de 2020

Valentín García Gómez
Secretario xeral de Política Lingüística

missing image file
missing image file

ANEXO II

Programación de cursos Celga presenciais

Provincia da Coruña.

Localidade

Celga 2

Celga 3

Celga 4

Coruña, A

Código: CL220201503001

Lugar: IES Fernando Wirtz Suárez

Rúa Cabaleiros, 1

Datas: do 16.3.2020 ao 8.5.2020

Horario: de luns a xoves, das 18.30 ás 21.00 horas, agás todos os martes do curso e os xoves 16, 23 e 30 de abril, que será das 18.30 ás 21.30 horas

Código: CL320201503001

Lugar: IES Salvador de Madariaga

Paseo de Ronda, 49

Datas: do 16.3.2020 ao 8.5.2020

Horario: de luns a xoves, das 18.30 ás 21.00 horas, agás todos os martes do curso e os xoves 16, 23 e 30 de abril, que será das 18.30 ás 21.30 horas

Código: CL420201503001

Lugar: IES Fernando Wirtz Suárez

Rúa Cabaleiros, 1

Datas: do 16.3.2020 ao 8.5.2020

Horario: de luns a xoves, das 18.30 ás 21.00 horas, agás todos os martes do curso e os xoves 16, 23 e 30 de abril, que será das 18.30 ás 21.30 horas

Ferrol

Código: CL420201503601

Lugar: IES Concepción Arenal

Rúa Cuntis, s/n

Datas: do 16.3.2020 ao 8.5.2020

Horario: de luns a xoves, das 18.30 ás 21.00 horas, agás todos os martes do curso e os xoves 16, 23 e 30 de abril, que será das 18.30 ás 21.30 horas

Santiago de Compostela

Código: CL320201507801

Lugar: IES Arcebispo Xelmírez I

Rúa Poza de Bar, s/n

Datas: do 16.3.2020 ao 8.5.2020

Horario: de luns a xoves, das 18.30 ás 21.00 horas, agás todos os martes do curso e os xoves 16, 23 e 30 de abril, que será das 18.30 ás 21.30 horas

Código: CL420201507801

Lugar: IES Arcebispo Xelmírez I

Rúa Poza de Bar, s/n

Datas: do 16.3.2020 ao 8.5.2020

Horario: de luns a xoves, das 18.30 ás 21.00 horas, agás todos os martes do curso e os xoves 16, 23 e 30 de abril, que será das 18.30 ás 21.30 horas

Provincia de Lugo.

Localidade

Celga 2

Celga 3

Celga 4

Lugo

Código: CL220202702801

Lugar: IES Lucus Augusti

Avenida Rodríguez Mourelo, s/n

Datas: do 16.3.2020 ao 8.5.2020

Horario: de luns a xoves, das 18.30 ás 21.00 horas, agás todos os martes do curso e os xoves 16, 23 e 30 de abril, que será das 18.30 ás 21.30 horas

Provincia de Pontevedra.

Localidade

Celga 2

Celga 3

Celga 4

Pontevedra

Código: CL220203603801

Lugar: IES Frei Martín Sarmiento

Avenida de Vigo, 23

Datas: do 16.3.2020 ao 8.5.2020

Horario: de luns a xoves, das 19.00 ás 22.00 horas, agás todos os martes do curso e os xoves 16, 23 e 30 de abril, que será das 18.30 ás 22.00 horas

Código: CL420203603801

Lugar: IES Frei Martín Sarmiento

Avenida de Vigo, 23

Datas: do 16.3.2020 ao 8.5.2020

Horario: de luns a xoves, das 19.00 ás 22.00 horas, agás todos os martes do curso e os xoves 16, 23 e 30 de abril, que será das 18.30 ás 22.00 horas

Vigo

Código: CL320203605701

Lugar: IES Ricardo Mella

Estrada Vella de Madrid, 177

Datas: do 16.3.2020 ao 8.5.2020

Horario: de luns a xoves, das 18.30 ás 21.00 horas, agás todos os martes do curso e os xoves 16, 23 e 30 de abril, que será das 18.30 ás 21.30 horas

Código: CL420203605701

Lugar: IES Ricardo Mella

Estrada Vella de Madrid, 177

Datas: do 16.3.2020 ao 8.5.2020

Horario: de luns a xoves, das 18.30 ás 21.00 horas, agás todos os martes do curso e os xoves 16, 23 e 30 de abril, que será das 18.30 ás 21.30 horas

ANEXO III

Programación de cursos Celga de teleformación

Cursos Celga 1.

Código

Datas

CL12020SA-1

Do 16.3.2020 ao 8.5.2020

CL12020SA-2

Do 16.3.2020 ao 8.5.2020

CL12020SA-3

Do 16.3.2020 ao 8.5.2020

Cursos Celga 2.

Ámbito xeográfico

Código

Datas

Provincia da Coruña

CL22020CO-1

Do 16.3.2020 ao 8.5.2020

Provincia de Lugo

CL22020LU-1

Do 16.3.2020 ao 8.5.2020

Provincia de Ourense

CL22020OU-1

Do 16.3.2020 ao 8.5.2020

Provincia de Pontevedra

CL22020PO-1

Do 16.3.2020 ao 8.5.2020

Resto

CL22020EX-1

Do 16.3.2020 ao 8.5.2020

Cursos Celga 3.

Ámbito xeográfico

Código

Datas

Provincia da Coruña

CL32020CO-1

Do 16.3.2020 ao 8.5.2020

CL32020CO-2

Do 16.3.2020 ao 8.5.2020

Provincia de Lugo

CL32020LU-1

Do 16.3.2020 ao 8.5.2020

Provincia de Ourense

CL32020OU-1

Do 16.3.2020 ao 8.5.2020

Provincia de Pontevedra

CL32020PO-1

Do 16.3.2020 ao 8.5.2020

Resto

CL32020EX-1

Do 16.3.2020 ao 8.5.2020

Cursos Celga 4.

Ámbito xeográfico

Código

Datas

Provincia da Coruña

CL42020CO-1

Do 6.3.2020 ao 8.5.2020

CL42020CO-2

Do 6.3.2020 ao 8.5.2020

CL42020CO-3

Do 6.3.2020 ao 8.5.2020

Provincia de Lugo

CL42020LU-1

Do 6.3.2020 ao 8.5.2020

CL42020LU-2

Do 6.3.2020 ao 8.5.2020

Provincia de Ourense

CL42020OU-1

Do 6.3.2020 ao 8.5.2020

CL42020OU-2

Do 6.3.2020 ao 8.5.2020

Provincia de Pontevedra

CL42020PO-1

Do 6.3.2020 ao 8.5.2020

CL42020PO-2

Do 6.3.2020 ao 8.5.2020

Resto

CL42020EX-1

Do 6.3.2020 ao 8.5.2020