Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 26 Venres, 7 de febreiro de 2020 Páx. 8354

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural

RESOLUCIÓN do 27 de decembro de 2019 pola que se dá publicidade das axudas concedidas e denegadas ao abeiro da Orde do 28 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas aos plans de reestruturación e reconversión da viña en Galicia e se convocan para o ano 2019.

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17.1, punto b) da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas, con expresión da convocatoria, programa e crédito orzamentario a que se imputen, finalidade da subvención, persoa beneficiaria e cantidade concedida.

Segundo o artigo 20 da Orde do 28 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas aos plans de reestruturación e reconversión da viña en Galicia e se convocan para o ano 2019 (DOG núm. 28, do 8 de febreiro):

«Publicaranse no Diario Oficial de Galicia (DOG), de conformidade co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, as resolucións de concesión ou denegación da axuda e esta publicación producirá os efectos das notificacións (…)».

Así mesmo, serán igualmente obxecto de publicidade a través da páxina web da Consellería do Medio Rural http://www.mediorural.xunta.gal.

De acordo co establecido, nos termos previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, a publicación deberá conter os mesmos elementos que o artigo 40.2 da dita lei exixe respecto das notificacións.

Na súa virtude, a Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, por delegación do conselleiro,

RESOLVE:

Publicar no Diario Oficial de Galicia as axudas concedidas e denegadas ao abeiro da Orde do 28 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas aos plans de reestruturación e reconversión da viña en Galicia e se convocan para o ano 2019, que figuran como anexo desta resolución.

Santiago de Compostela, 27 de decembro de 2019

O conselleiro do Medio Rural
P.D. (Orde do 17.11.2015, DOG núm. 223, do 23 de novembro)
Silvestre José Balseiros Guinarte
Director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias

ANEXO

Convocatoria: Orde do 28 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas aos plans de reestruturación e reconversión da viña en Galicia e se convocan para o ano 2019 (DOG núm. 28, do 8 de febrero).

Aplicación orzamentaria: 14.03.713C.772.1.

A reestruturación e reconversión de viñas é unha das medidas admisibles do programa de apoio 2019-2023 ao sector vitivinícola que en Galicia son obxecto de financiamento da Unión Europea, na súa totalidade, a través do Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga, 100 %).

Finalidade: o apoio para esta medida aplicarase ás viñas da Comunidade Autónoma de Galicia destinadas á produción de uva para vinificación e só poderá concederse para unha ou varias das actividades seguintes:

a) Reimplantación de viñas.

b) Reconversión varietal.

c) Mellora das técnicas de xestión de viñas.

«Resolución das solicitudes de axudas aos plans de reestruturación e reconversión da viña en galicia da convocatoria de 2019

Examinadas as solicitudes de axudas aos plans de reestruturación e reconversión da viña en Galicia, que se presentaron na convocatoria do ano 2019, ao abeiro da Orde do 28 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras destas axudas (DOG núm. 28, do 8.2.2019) e verificado o cumprimento dos requisitos para a súa concesión, resulta o seguinte:

Antecedentes.

– O día 8.2.2019 publicáronse as bases reguladoras das axudas aos plans de reestruturación e reconversión da viña en Galicia e abriuse o prazo de presentación das solicitudes destas axudas para a convocatoria do ano 2019.

– Os servizos territoriais de Explotacións Agrarias examinaron as 164 solicitudes presentadas e emitiron a relación de expedientes que cumpren todos os requisitos exixidos pola normativa reguladora para ser beneficiarios destas axudas: 122 solicitudes.

– O órgano colexiado informou da avaliación da proposta resultante, conforme a súa acta do 12.12.2019, logo de aplicar os criterios de prioridade previstos no artigo 26 da dita orde, para a concesión destas axudas, en réxime de concorrencia competitiva.

Consideracións legais e técnicas

– Orde do 28 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas aos plans de reestruturación e reconversión da viña en Galicia e se convocan para o ano 2019.

– Real decreto 1363/2018, para a aplicación das medidas do programa de apoio 2019-2023 ao sector vitivinícola (PASVE 2019-2023).

– Real decreto 1338/2018 polo que se regula o potencial de produción vitícola.

– Decreto 256/2011 polo que se regula o potencial de produción vitícola de Galicia.

– Decreto 11/2009 polo que se aproba o regulamento da Lei 9/2007 (LSG).

– Lei 9/2007 de subvencións de Galicia.

– Lei 39/2015 do procedemento administrativo común das administracións públicas.

– OCM única (Regulamento (UE) nº 1308/2013) con relación ao sector vitivinícola».

O 12.12.2019 o director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias propuxo:

«Con base no anterior,

PROPOÑO:

1. Aprobar as 122 solicitudes das axudas aos plans de reestruturación e reconversión da viña en Galicia que se detallan no anexo I desta proposta.

2. Denegar as 42 solicitudes das axudas aos plans de reestruturación e reconversión da viña en Galicia que se detallan no anexo II, polos motivos que se indican para cada solicitude».

De acordo coa dita proposta, o director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias o 23.12.2019, por delegación do conselleiro do Medio Rural, en virtude da Orde do 17.11.2015 (DOG nº 223, do 23.11.2015), resolveu:

«RESOLVO:

1. Aprobar as axudas aos plans de reestruturación e reconversión da viña en Galicia das 122 solicitudes que se detallan no anexo I, cunha contía económica por un importe total de concesión de subvención dun millón cincocentos catorce mil trescentos corenta e dous euros con corenta e oito céntimos (1.514.342,48 €).

2. Denegar as axudas de reestruturación e reconversión da viña en Galicia das 42 solicitudes que se detallan no anexo II polos motivos que se indican para cada solicitude.

Esta resolución notificaráselle á persoa interesada facéndolle saber que esgota a vía administrativa e que contra ela poderá interpor, potestativamente, o recurso de reposición ante o conselleiro do Medio Rural, no prazo dun mes ou directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses. Todo isto consonte o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, e 10 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Ambos os dous prazos computaranse desde o día seguinte ao da notificación desta resolución e sen prexuízo de que a persoa interesada poida exercer calquera outro que xulgue pertinente».

ANEXO I

Relación de solicitudes aprobadas

Nº de expediente

Persoa/entidade beneficiaria

DNI/NIF

Operación
anual/bianual

Pretende solicitar anticipo

Superficie (ha)

Investimento (€)

50 % axuda (€)

Compensación pola perda de ingresos (€)

Total axuda (€)

36/2019/054

A. Pazos de Lusco, S.L.

B83055418

Bianual

Si

2,0329

57.277,12

28.638,56

7.775,85

36.414,41

36/2019/044

Abuin Baulo, Amando

***4905**

Bianual

Non

0,8255

20.432,29

10.216,15

0,00

10.216,15

36/2019/025

Acha López, David

***6002**

Bianual

Si

1,2359

30.610,37

15.305,19

2.050,79

17.355,98

32/2019/061

Adega A Coroa, S.A.T.

F32281263

Anual

Non

0,6973

8.444,73

4.222,37

503,79

4.726,16

32/2019/034

Adega Manuel Rojo, S.L.

B36862985

Anual

Non

0,3064

6.381,08

3.190,54

1.172,01

4.362,55

32/2019/060

Adega Ponte da Boga, S.L.

B32244279

Anual

Non

2,2362

37.468,43

18.734,22

0,00

18.734,22

32/2019/003

Agrogalir, S.L.

B32434458

Anual

Non

4,9118

119.500,35

59.750,18

0,00

59.750,18

15/2019/004

Agroser Ulla, S.L.

B70342365

Bianual

Non

0,5900

10.875,44

5.437,72

1.540,27

6.977,99

36/2019/040

Alba Padín, Jorge

***6454**

Bianual

Non

1,0000

26.634,26

13.317,13

722,50

14.039,63

32/2019/055

Álvarez Díaz, Josefa

***0040**

Anual

Non

0,1685

2.274,02

1.137,01

644,51

1.781,52

32/2019/063

Álvarez López, Luis

***4870**

Anual

Non

0,3108

4.876,26

2.438,13

1.188,81

3.626,94

32/2019/064

Álvarez Macia, Avelino

***2048**

Anual

Non

0,2334

5.579,03

2.789,52

892,76

3.682,28

32/2019/015

Arias Álvarez, Manuel Benito

***7747**

Anual

Non

0,1175

2.272,84

1.136,42

449,44

1.585,86

32/2019/016

Arias Álvarez, María Consuelo

***1837**

Anual

Non

0,0692

1.297,35

648,68

264,69

913,37

27/2019/003

Arias Fernández, Tomás

***2900**

Anual

Non

0,8281

13.744,36

6.872,18

0,00

6.872,18

32/2019/056

Arias Ribeiro, Juan

***8044**

Anual

Non

0,9524

15.425,80

7.712,90

3.642,94

11.355,84

32/2019/004

Barrio Vázquez, Mª Jesús

***3194**

Anual

Non

0,9430

15.366,39

7.683,20

3.606,99

11.290,19

32/2019/005

Barros Rivero, María Aránzazu

***1826**

Bianual

Non

4,9082

94.903,34

47.451,67

0,00

47.451,67

32/2019/036

Bernárdez Gil, Mirian

***7580**

Anual

Non

0,6527

11.137,98

5.568,99

0,00

5.568,99

36/2019/031

Blanco Otero, Carmen

***2468**

Anual

Non

0,0617

1.559,85

779,93

0,00

779,93

32/2019/065

Blanco Remesal, Herminio

***9879**

Anual

Non

0,4149

6.285,51

3.142,76

0,00

3.142,76

15/2019/006

Bocaleon Ibérica, S.L.

B70003090

Anual

Non

9,5145

132.902,85

66.451,43

0,00

66.451,43

32/2019/037

Bodega Pazo de Valdeconde, S.L.

B32391138

Anual

Non

1,4406

21.876,00

10.938,00

1.040,83

11.978,83

32/2019/038

Bodega Testeiro, SAT

F32280638

Anual

Non

0,3818

5.162,44

2.581,22

1.460,40

4.041,62

36/2019/009

Bodegas As Laxas, S.A.

A36109775

Anual

Si

4,7292

131.996,47

65.998,24

0,00

65.998,24

32/2019/006

Bodegas Docampo, S.A.

A32104929

Bianual

Non

0,5846

10.561,65

5.280,83

0,00

5.280,83

32/2019/066

Bodegas Godeval, S.L.

B32022477

Anual

Non

2,2013

49.885,79

24.942,90

0,00

24.942,90

36/2019/024

Bodegas Petron, S.L.

B27275882

Anual

Si

2,1300

52.724,45

26.362,23

1.538,93

27.901,16

36/2019/038

Bodegas Terras Gauda, S.A.

A36108900

Anual

Non

9,9844

113.642,94

56.821,47

38.190,37

95.011,84

36/2019/030

Bouzada Varela, José Benito

***2215**

Bianual

Non

0,1945

4.846,00

2.423,00

0,00

2.423,00

36/2019/037

Campos Pérez, 92, S.L.

B36764652

Anual

Si

2,5542

33.034,62

16.517,31

0,00

16.517,31

32/2019/017

Caride Sierra, Manuel

***9705**

Anual

Non

0,1315

2.438,99

1.219,50

0,00

1.219,50

32/2019/018

Claro Quintans, Luis Ernesto

***8599**

Anual

Non

0,3387

6.502,80

3.251,40

0,00

3.251,40

32/2019/007

Compañía de Vinos Telmo Rodríguez, S.L.

B01172261

Anual

Non

1,6535

24.236,82

12.118,41

6.324,64

18.443,05

32/2019/019

Cuña Hermida, Amparo

***8915**

Anual

Non

0,0926

1.696,05

848,03

0,00

848,03

32/2019/039

Díaz Costa, Diego

***6790**

Anual

Non

0,0909

1.728,19

864,10

0,00

864,10

36/2019/012

Domínguez González, Isidro

***7557**

Anual

Non

0,5409

5.455,55

2.727,78

0,00

2.727,78

32/2019/040

Eduardo Rodríguez e Luz Canovas, S.C.

J32348443

Bianual

Non

1,7847

30.642,79

15.321,40

1.019,01

16.340,41

36/2019/008

Eido da Fonte, S.L.

B94059326

Anual

Non

1,6789

17.465,38

8.732,69

0,00

8.732,69

32/2019/041

Estévez Canitrot, Antonio

***1804**

Bianual

Non

0,7436

14.300,83

7.150,42

2.844,27

9.994,69

32/2019/020

Expósito Pérez, María Luz

***1778**

Bianual

Non

0,2447

4.478,39

2.239,20

0,00

2.239,20

32/2019/042

Feijoo González, Jorge

***8889**

Anual

Non

0,4860

2.826,24

1.413,12

697,49

2.110,61

32/2019/021

Feijoo Sánchez, Francisco

***1265**

Anual

Non

0,1345

2.513,11

1.256,56

0,00

1.256,56

32/2019/022

Feijoo Sánchez, Julio

***1265**

Anual

Non

0,1342

2.524,42

1.262,21

0,00

1.262,21

36/2019/022

Fernández Alonso, Fernando

***5078**

Anual

Non

0,1288

3.614,18

1.807,09

492,66

2.299,75

32/2019/067

Fernández Prieto, Benito

***4801**

Anual

Non

0,1107

1.664,77

832,39

423,43

1.255,82

32/2019/043

Ferro Domínguez, Adrián

***9616**

Anual

Non

0,4469

8.870,11

4.435,06

1.709,40

6.144,46

32/2019/045

Franco Basalo, S.L.U.

B32282196

Anual

Non

0,4229

6.773,97

3.386,99

0,00

3.386,99

32/2019/024

García Alén, Carlos

***1801**

Anual

Non

0,1349

2.559,95

1.279,98

515,99

1.795,97

32/2019/057

García Díaz, Isabel

***3879**

Anual

Non

0,0755

1.025,38

512,69

288,79

801,48

36/2019/017

Gesteira Vázquez, Esteban

***9150**

Anual

Non

0,4868

14.611,47

7.305,74

410,04

7.715,78

32/2019/046

Gijón Rivera, Eladio

***1981**

Anual

Non

0,1009

2.265,34

1.132,67

385,94

1.518,61

36/2019/023

Gil Expósito, David

***1182**

Anual

Non

0,2968

8.644,66

4.322,33

0,00

4.322,33

32/2019/047

Gómez Vázquez, Alberto

***8448**

Anual

Non

0,1114

3.152,53

1.576,27

320,92

1.897,19

36/2019/045

González Castiñeira, Julio

***3836**

Bianual

Non

0,2100

5.501,50

2.750,75

0,00

2.750,75

36/2019/011

González Covelo, David

***2251**

Anual

Non

0,6924

19.882,27

9.941,14

782,21

10.723,35

32/2019/025

González Expósito, María de los Ángeles

***1591**

Bianual

Non

0,2833

5.438,05

2.719,03

674,74

3.393,77

32/2019/068

González López, Rosario Gloria

***9979**

Anual

Non

0,3719

9.176,02

4.588,01

1.422,52

6.010,53

32/2019/069

González Martínez, David

***3570**

Anual

Non

0,3315

4.164,17

2.082,09

1.268,00

3.350,09

32/2019/048

González Pousa, Antonio

***1068**

Anual

Non

0,2238

4.438,03

2.219,02

856,04

3.075,06

32/2019/026

González Vázquez, Antonio

***1184**

Anual

Non

0,0987

1.848,87

924,44

0,00

924,44

32/2019/070

Guitián López, Agustín

***5169**

Anual

Non

0,6426

9.778,37

4.889,19

2.107,19

6.996,38

32/2019/027

Iglesias Sendín, Javier

***1106**

Anual

Non

0,1674

3.148,95

1.574,48

0,00

1.574,48

32/2019/028

José Antonio Álvarez Silva e Herde

E32492233

Bianual

Non

0,1530

2.321,12

1.160,56

585,23

1.745,79

32/2019/050

Labrador Guntín, Wenceslao

***6542**

Bianual

Non

0,2556

5.073,85

2.536,93

977,67

3.514,60

36/2019/020

Lago Araújo, Manuel

***6899**

Anual

Non

0,0395

1.064,63

532,32

0,00

532,32

27/2019/009

López Arias, Eduardo

***2216**

Bianual

Non

0,2000

2.985,99

1.493,00

0,00

1.493,00

32/2019/029

López Canal, Julio José

***8151**

Anual

Non

0,4121

8.000,08

4.000,04

1.113,09

5.113,13

15/2019/005

Louzao Rivadulla, Manuel

***9513**

Anual

Non

0,5000

6.225,52

3.112,76

0,00

3.112,76

27/2019/005

Marcos Fernández, Ramón

***5434**

Bianual

Non

0,0050

31,21

15,61

9,56

25,17

32/2019/008

Méndez Arias, José Enrique

***8775**

Anual

Non

0,4500

7.298,82

3.649,41

554,63

4.204,04

27/2019/001

Miñosil, S.L.

B27417864

Anual

Non

0,8531

10.971,24

5.485,62

3.263,10

8.748,72

32/2019/009

Novoa Pereira, Elia

***9854**

Anual

Non

0,3379

4.609,44

2.304,72

223,38

2.528,10

32/2019/071

Núñez Rodríguez, Jesús Rafael

***3298**

Anual

Non

0,0700

758,22

379,11

0,00

379,11

36/2019/041

Outeda Fernández, Eugenia

***7365**

Bianual

Non

0,6178

15.434,55

7.717,28

247,48

7.964,76

32/2019/010

Pago de los Capellanes, S.A.

A09222340

Anual

Non

2,7385

34.980,52

17.490,26

7.470,26

24.960,52

32/2019/072

Pazo Blanco Núñez, S.L.

B61505830

Anual

Non

8,7278

115.238,15

57.619,08

5.641,35

63.260,43

36/2019/016

Pena Besada, José

***0828**

Anual

Non

1,0622

29.350,40

14.675,20

0,00

14.675,20

36/2019/053

Peña Gutiérrez, Santiago

***2227**

Anual

Non

0,7264

18.309,75

9.154,88

0,00

9.154,88

36/2019/005

Pérez Fernández, Montserrat

***7167**

Anual

Non

0,2363

6.583,72

3.291,86

90,66

3.382,52

32/2019/011

Rafael Palacios, S.L.

B32323271

Anual

Non

0,3940

5.615,58

2.807,79

749,70

3.557,49

15/2019/002

Rectoral do Umia, S.A.

A32390304

Anual

Non

9,1446

88.507,83

44.253,92

7.783,15

52.037,07

32/2019/051

Rey González, Juan

***0998**

Anual

Non

0,2793

5.615,92

2.807,96

1.068,33

3.876,29

32/2019/059

Rodríguez Blanco, Ángel Manuel

***1961**

Anual

Si

1,2972

17.269,44

8.634,72

4.961,80

13.596,52

32/2019/074

Rodríguez Castellanos, José Ramón

***6596**

Anual

Non

0,2325

3.803,18

1.901,59

889,31

2.790,90

32/2019/075

Rodríguez Diéguez, Juan Luis

***1669**

Anual

Non

0,1377

2.260,43

1.130,22

526,71

1.656,93

32/2019/076

Rodríguez Enríquez, Rosa

***9864**

Anual

Non

0,0585

638,65

319,33

0,00

319,33

36/2019/021

Rodríguez Estévez, Ángel

***7234**

Anual

Non

0,1014

3.087,79

1.543,90

0,00

1.543,90

32/2019/077

Rodríguez Ferrer, José Luis

***6941**

Anual

Non

0,5590

12.187,46

6.093,73

959,69

7.053,42

32/2019/031

Rodríguez Nieto, Ramón

***5394**

Bianual

Non

0,5277

9.880,90

4.940,45

2.018,45

6.958,90

27/2019/007

Rodríguez Rodríguez, Rubén

***4778**

Anual

Non

0,2025

8.435,74

4.217,87

729,62

4.947,49

32/2019/052

Rodríguez Villar, Rosa

***8685**

Anual

Non

0,0863

1.577,18

788,59

0,00

788,59

32/2019/062

SAT "Alan"

F32251738

Anual

Non

0,1593

2.262,17

1.131,09

609,33

1.740,42

32/2019/078

Sánchez Arias, Esther

***0906**

Anual

Non

0,1585

2.373,22

1.186,61

606,27

1.792,88

27/2019/008

Sanromán Lledín, Francisco Javier

***5095**

Anual

Non

0,3253

5.927,44

2.963,72

0,00

2.963,72

32/2019/079

Santamaría Fernández, Josu

***6280**

Anual

Non

0,2361

5.378,10

2.689,05

903,08

3.592,13

36/2019/026

Señorío de Rubios, S.L.

B36418606

Anual

Non

4,2879

135.255,71

67.627,86

1.668,11

69.295,97

32/2019/012

Souto Chouzo, S.L.

B32319600

Bianual

Non

0,3125

6.715,60

3.357,80

0,00

3.357,80

36/2019/036

Telenaval, S.L.

B36212744

Anual

Non

0,2420

6.061,21

3.030,61

925,65

3.956,26

36/2019/048

Terra de Sisan, S.L.

B94100377

Bianual

Si

2,0900

51.560,14

25.780,07

0,00

25.780,07

36/2019/027

Terras do Pisco, S.C.

J94077138

Bianual

Non

0,7221

18.653,90

9.326,95

0,00

9.326,95

27/2019/006

Torre Rodríguez, Humerto de la

***5746**

Anual

Non

0,3183

4.042,16

2.021,08

0,00

2.021,08

36/2019/047

Torres Ares, Socorro

***0406**

Bianual

Non

1,0735

26.790,69

13.395,35

0,00

13.395,35

36/2019/014

Vallejo Domínguez, Carlos

***1367**

Anual

Non

0,0986

2.986,58

1.493,29

377,16

1.870,45

36/2019/018

Vaqueiro López, Manuel

***6963**

Anual

Non

0,2200

1.874,63

937,32

0,00

937,32

36/2019/039

Varela Leiro, Mercedes

***5644**

Bianual

Non

0,2520

6.419,07

3.209,54

963,90

4.173,44

15/2019/007

Vázquez Cajaraville, Mª Pilar

***1136**

Anual

Non

0,1146

1.306,15

653,08

0,00

653,08

32/2019/023

Vázquez Fernández, Ana

***2105**

Bianual

Non

0,4700

8.742,02

4.371,01

1.797,75

6.168,76

32/2019/053

Vázquez Gómez, Julio Andrés

***2213**

Anual

Non

0,1082

2.068,08

1.034,04

0,00

1.034,04

36/2019/033

Vázquez Martínez, José Ramón

***4943**

Bianual

Non

0,1373

3.680,73

1.840,37

525,17

2.365,54

32/2019/054

Vázquez Nieves, María Herminia

***1873**

Bianual

Non

1,0514

20.427,11

10.213,56

2.998,80

13.212,36

32/2019/080

Vázquez Vega, Francisco

***5407**

Anual

Non

0,1261

2.283,22

1.141,61

482,33

1.623,94

36/2019/002

Veigas do Miño, S.L.

B94038056

Anual

Si

1,9157

50.019,90

25.009,95

0,00

25.009,95

36/2019/049

Vidal Fontán, José

***5481**

Bianual

Non

0,1324

3.309,78

1.654,89

0,00

1.654,89

36/2019/032

Vinouteda, C.B.

E36502003

Bianual

Non

1,5197

40.473,60

20.236,80

1.097,99

21.334,79

32/2019/033

Viña Costeira, S.C.G.

F32002230

Anual

Non

4,5029

80.593,03

40.296,52

16.794,45

57.090,97

32/2019/058

Viñas de Seadur, S.L.

B70386263

Anual

Non

0,4928

7.285,32

3.642,66

517,92

4.160,58

36/2019/052

Viñas e Adegas Galegas, S.L.U.

B94055068

Bianual

Non

5,9561

167.667,94

83.833,97

0,00

83.833,97

36/2019/004

Viñas e Terras do Pazo, S.L.

B94037561

Anual

Si

0,4514

6.179,27

3.089,64

1.726,61

4.816,25

15/2019/003

Viñedos Altos de Torona, S.L.

B36381002

Bianual

Non

10,0000

247.256,55

123.628,28

0,00

123.628,28

15/2019/001

Viñedos del Noroeste, S.L.

B32407314

Anual

Non

2,1132

20.511,33

10.255,67

1.798,59

12.054,26

32/2019/081

Yáñez Pérez, Mario

***9406**

Anual

Non

2,4685

46.137,53

23.068,77

4.102,91

27.171,68

Total

143,0657

2.694.707,65 €

1.347.354,13 €

166.988,35 €

1.514.342,48 €

ANEXO II

Relación de solicitudes denegadas

Nº de expediente

Persoa/entidade solicitante

DNI

Causa da denegación

Artigo

32/2019/013

A Cervela, C.B.

E32420283

Desistencia por non contestar requirimento

11.1

36/2019/003

Abadía San Benito, S.L.

B36254720

Desistencia por non contestar requirimento

11.1

36/2019/057

Abal y Abal 2018, S.L.

B94172830

Non cumpre requisitos para ser persoa beneficiaria: non acredita estar inscrita no RVG no prazo de solicitudes

3, 4.3

32/2019/001

Adega Melillas e Fillos, S.L.

B32407074

Renuncia

32/2019/002

Adega O Casal, SAT

F32269540

Renuncia

32/2019/014

Alen Beldron, Delfina

***3107**

Desistencia por non contestar requirimento

11.1

32/2019/035

Bermúdez Pulleiro, Eva

***6653**

Renuncia

36/2019/006

Cabaco Mariño, Alberto

***8834**

Renuncia

36/2019/059

Castro Campos, Jesús

***3458**

Non cumpre requisitos para ser persoa beneficiaria: non acredita estar inscrita no RVG no prazo de solicitudes

3, 4.3

36/2019/013

Dacasa Sierra, Mª Carmen

***6668**

Renuncia

36/2019/056

Eladio Riveiro García Arquitectura

B36300697

Non cumpre requisitos para ser persoa beneficiaria: non acredita estar inscrita no RVG no prazo de solicitudes

3, 4.3

32/2019/044

Ferro Mosquera, David

***8867**

Desistencia por non contestar requirimento

11.1

36/2019/007

Gestión Integral de Viñedos, S.L.

B36387546

Non acredita a dispoñibilidade da superficie nin a demostra mediante documento liquidado dos correspondentes tributos

1, 24. d) = art. 3.2.a) do RD 1338/2018

36/2019/029

Gigirey Otero, Paula

***7527**

Non cumpre requisitos para ser persoa beneficiaria: non acredita arrinca nin autorización de plantación

4.3

36/2019/058

Gil Besada, Víctor Manuel

***0071**

Non cumpre requisitos para ser persoa beneficiaria: non acredita estar inscrita no RVG no prazo de solicitudes

3, 4.3

32/2019/049

González Vázquez, Ángel

***8394**

Desistencia por non contestar requirimento

11.1

36/2019/019

Groba Gil, Carmen

***1040**

Renuncia

36/2019/010

Hermida Carou, Jaime Alfonso

***4370**

Renuncia

36/2019/063

José Carlos Lorenzo Castro

***8668**

Non cumpre requisitos para ser persoa beneficiaria: non acredita estar inscrita no RVG no prazo de solicitudes. Desistencia por non contestar o requirimento

3, 4.3, 11.1

27/2019/010

López Fernández, Antonio

***4841**

Desistencia por non contestar requirimento

11.1

27/2019/013

López Nieves, Mariano

***5643**

Desistencia por non contestar requirimento

11.1

36/2019/043

Lorenzo Lema, Damián

***0643**

Non acredita a dispoñibilidade da superficie mediante documento liquidado dos correspondentes tributos

1, 24. d) = art. 3.2.a) do RD 1338/2018

15/2019/008

Mar de Envero, S.L.

B70124375

Non cumpre requisitos para ser persoa beneficiaria: estar inscrita no RVG

4.3

27/2019/011

Mendoza Teijeiro, Francisco Javier

***1328**

Renuncia

36/2019/035

Noya Señoráns, Roberto Carlos

***6933**

Non cumpre requisitos para ser persoa beneficiaria: non acredita arrinca nin autorización de plantación

4.3

36/2019/042

Otero Chantrero, Beatriz

***7323**

Non acredita a dispoñibilidade da superficie mediante documento liquidado dos correspondentes tributos

1, 24. d) = art. 3.2.a) do RD 1338/2018

36/2019/001

Oubiña Núñez, Cesáreo

***8047**

Superficie inferior á mínima exixible (<0,2 ha)

6.1

36/2019/034

Paz García, Fernando

***4139**

Non cumpre requisitos para ser persoa beneficiaria: non acredita arrinca nin autorización de plantación

4.3

27/2019/012

Pincelo, S.L.

B27180678

Desistencia por non contestar requirimento

11.1

32/2019/073

Prada Baranga, Jesús

***9461**

Desistencia por non contestar requirimento

11.1

36/2019/060

Quintandona Viñedos, S.L.

B94179157

Non cumpre requisitos para ser persoa beneficiaria: non acredita estar inscrita no RVG no prazo de solicitudes

3, 4.3

27/2019/004

Regata de San Mateo, S.L.

B27494095

Renuncia

32/2019/030

Rivas Espiñeira, Nuria

***2329**

Desistencia por non contestar requirimento

11.1

36/2019/062

Sara María Vázquez Abuín

***8257**

Non cumpre requisitos para ser persoa beneficiaria: non acredita estar inscrita no RVG no prazo de solicitudes. Desistencia por non contestar o requirimento

3, 4.3, 11.1

27/2019/002

Serodio Lamas, Manuel

***4932**

Renuncia

36/2019/061

Servicios Agrícolas San Juan de Rubios

B36452050

Non cumpre requisitos para ser persoa beneficiaria: non acredita estar inscrita no RVG no prazo de solicitudes

3, 4.3

36/2019/046

Sineiro Rodiño, Marta

***6092**

Superficie xa plantada na inspección inicial

10

36/2019/028

Suso e Mila, C.B.

E94075611

Non cumpre requisitos para ser persoa beneficiaria: non acredita arrinca nin autorización de plantación

4.3

36/2019/015

Troncoso Fernández, Begoña

***7221**

Renuncia

32/2019/032

Vázquez Vázquez, Alberto

***2309**

Renuncia

36/2019/051

Vilar Suárez, Mª Dolores

***9887**

Superficie xa plantada na inspección inicial

10

36/2019/050

Viñas González, Francisco

***4175**

Non cumpre requisitos para ser persoa beneficiaria: non acredita arrinca nin autorización de plantación

4.3