Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 27 Luns, 10 de febreiro de 2020 Páx. 8911

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social

EXTRACTO da Orde do 20 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases que rexen as axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove durante o ano 2020 e se procede á súa convocatoria (código de procedemento BS306B).

BDNS (Identif.): 494958.

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo pode consultarse na Base de datos nacional de subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primeiro. Entidades beneficiarias

1. Grupos informais de entre 5 e 8 mozos e mozas, debidamente identificados, con idade comprendidas entre os 18 e 30 anos e empadroados na Comunidade Autónoma de Galicia.

2. As asociacións xuvenís, as entidades prestadoras de servizos á mocidade e as súas respectivas federacións, sempre que, no caso destas últimas, o proxecto que presenten sexa diferente do que presenten, de ser o caso, as asociacións xuvenís ou entidades prestadoras que formen parte da federación. Deberán estar inscritas no censo oficial dependente organicamente da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.

Segundo. Obxecto

O establecemento das bases reguladoras da concesión de axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove para a posta en marcha de iniciativas xuvenís, entendidas estas como proxectos liderados pola mocidade da Comunidade Autónoma de Galicia que se desenvolvan durante o ano 2020 e nas cales as persoas novas participen activamente na planificación e na realización das actividades deseñadas por elas mesmas.

Terceiro. Bases reguladoras e convocatoria

Orde do 20 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases que rexen as axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove durante o ano 2020 e se procede á súa convocatoria (código de procedemento BS306B).

Cuarto. Contía

A contía global da convocatoria é de 400.000,00 euros. Financiarase o 100 % do proxecto, cuxo orzamento non poderá ser superior a 5.000 euros.

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, que se contará a partir do día seguinte ao da publicación da orde de convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

Sexto. Publicación

A publicación no Diario Oficial de Galicia dos actos administrativos e das correspondentes resolucións deste procedemento producirá os efectos de notificación.

Sétimo. Outros datos

O período subvencionable abrangue desde o 1 de xaneiro ata o 15 de outubro de 2020.

Coa presentación da solicitude achegarase o proxecto de iniciativas xuvenís segundo o modelo publicado na convocatoria.

Todas as entidades e grupos aos cales se lles conceda a axuda e o soliciten recibirán un anticipo do 80 % sobre o total da cantidade concedida.

A concesión da axuda tramítase en réxime de concorrencia competitiva. Requírese unha puntuación mínima de 50 puntos na avaliación dos proxectos e a concesión efectuarase por orde de puntuación ata esgotar o crédito orzamentario.

Santiago de Compostela, 20 de decembro de 2019

Fabiola García Martínez
Conselleira de Política Social