Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 31 Venres, 14 de febreiro de 2020 Páx. 10225

III. Outras disposicións

Consellería de Facenda

RESOLUCIÓN do 15 de xaneiro de 2020 pola que se publica o estado de execución do orzamento da Comunidade Autónoma e as súas modificacións e a situación da tesouraría e movementos por operacións orzamentarias e extraorzamentarias correspondentes ao terceiro trimestre de 2019.

De acordo co previsto no artigo 117 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, dáselle publicidade ao estado de execución do orzamento da Comunidade Autónoma e as súas modificacións e a situación de tesouraría e movementos por operacións orzamentarias e extraorzamentarias correspondentes ao terceiro trimestre de 2019, que figuran como anexo a esta resolución.

Santiago de Compostela, 15 de xaneiro de 2020

Valeriano Martínez García
Conselleiro de Facenda

ANEXO

De situación dos créditos do orzamento corrente de 2019

Ata o 30.9.2019

Administración xeral-Resumo xeral por seccións

Sección

Créditos

iniciais

Modificacións

de crédito

Créditos

vixentes

Rc para transferencias

Rc non dispoñibilidade

Crédito executable

Saldo dispoñible

1

Parlamento

19.804.604,00

0,00

19.804.604,00

0,00

0,00

19.804.604,00

111.335,96

2

Consello de Contas

7.288.943,00

0,00

7.288.943,00

0,00

0,00

7.288.943,00

3.089.310,93

3

Consello da Cultura Galega

2.679.233,00

74.000,00

2.753.233,00

0,00

0,00

2.753.233,00

604.784,89

4

Presidencia da Xunta de Galicia

258.115.913,00

19.670.875,51

277.786.788,51

148.444,85

0,00

277.638.343,66

11.290.996,10

5

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, AA.PP. e Xustiza

294.320.649,00

21.431.982,07

315.752.631,07

294.304,25

0,00

315.458.326,82

21.188.123,65

6

Consellería de Facenda

56.680.849,00

274.573.271,73

331.254.120,73

64.230,43

0,00

331.189.890,30

7.382.963,49

7

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

160.362.537,00

14.963.497,87

175.326.034,87

675.836,00

0,00

174.650.198,87

9.151.168,68

8

Consellería de Infraestruturas e Vivenda

374.501.312,00

-26.024.883,21

348.476.428,79

2.500.000,00

7.838.219,02

338.138.209,77

23.142.768,46

9

Consellería de Economía, Emprego e Industria

547.370.891,00

181.756.479,24

729.127.370,24

1.445.765,34

0,00

727.681.604,90

295.303.509,10

10

Consellería de Educación, Universidades e FP

2.391.760.781,00

42.261.571,81

2.434.022.352,81

0,00

0,00

2.434.022.352,81

130.209.470,38

11

Consellería de Cultura e Turismo

141.013.296,00

2.642.432,66

143.655.728,66

683.574,79

0,00

142.972.153,87

6.832.359,79

12

Consellería de Sanidade

3.782.335.225,00

24.495.377,71

3.806.830.602,71

245.500,00

245.446,98

3.806.339.655,73

4.268.009,51

13

Consellería de Política Social

731.544.968,00

12.040.768,05

743.585.736,05

612.336,05

774.094,79

742.199.305,21

73.263.313,30

14

Consellería do Medio Rural

514.865.486,00

75.949.296,26

590.814.782,26

873.428,09

3.357.497,03

586.583.857,14

95.018.830,19

15

Consellería do Mar

161.371.683,00

15.036.306,31

176.407.989,31

117.259,48

2.475.180,92

173.815.548,91

22.528.136,77

20

Consello Consultivo de Galicia

2.116.521,00

-37.047,66

2.079.473,34

0,00

0,00

2.079.473,34

427.259,28

21

Transferencias a corporacións locais

128.744.353,00

-2.500.000,00

126.244.353,00

0,00

0,00

126.244.353,00

36.996.840,08

22

Débeda pública da Comunidade Autónoma

1.675.915.745,00

600.000.000,00

2.275.915.745,00

0,00

0,00

2.275.915.745,00

10.817.308,13

23

Gastos de diversas consellerías

40.382.306,00

-3.032.780,84

37.349.525,16

20.000,00

0,00

37.329.525,16

5.327.660,23

Total xeral

11.291.175.295,00

1.253.301.147,51

12.544.476.442,51

7.680.679,28

14.690.438,74

12.522.105.324,49

756.954.148,92

Administración xeral-Resumo xeral por capítulos

Capítulo

Créditos

iniciais

Modificacións de crédito

Créditos

vixentes

Rc para transferencias

Rc non dispoñibilidade

Crédito

executable

Saldo

dispoñible

1 Gastos de persoal

2.051.150.920,00

8.428.340,47

2.059.579.260,47

2.090.391,53

0,00

2.057.488.868,94

120.468.321,85

2 Gastos en bens correntes e

   servizos

540.723.545,00

12.927.652,87

553.651.197,87

133.589,85

0,00

553.517.608,02

33.040.709,73

3 Gastos financeiros

165.099.029,00

100.022,91

165.199.051,91

0,00

0,00

165.199.051,91

10.890.296,16

4 Transferencias correntes

5.214.166.506,00

124.584.823,03

5.338.751.329,03

1.408.351,07

0,00

5.337.342.977,96

177.500.205,55

5 Fondo de continxencia

7.125.450,00

-5.141.835,60

1.983.614,40

0,00

0,00

1.983.614,40

1.983.614,40

6 Investimentos reais

348.564.651,00

91.909.401,56

440.474.052,56

470.542,45

2.841.686,50

437.161.823,61

74.638.458,62

7 Transferencias de capital

1.351.246.838,00

150.206.262,51

1.501.453.100,51

3.577.804,38

11.848.752,24

1.486.026.543,89

337.622.245,51

8 Activos financeiros

100.051.799,00

270.812.583,76

370.864.382,76

0,00

0,00

370.864.382,76

810.296,16

9 Pasivos financeiros

1.513.046.557,00

599.473.896,00

2.112.520.453,00

0,00

0,00

2.112.520.453,00

0,94

Total xeral

11.291.175.295,00

1.253.301.147,51

12.544.476.442,51

7.680.679,28

14.690.438,74

12.522.105.324,49

756.954.148,92

Execución orzamentaria (exercicio corrente) correspondente ao terceiro trimestre de 2019 (ata o 30.9.2019)

Administración xeral-Resumo xeral por seccións

Sección

Orzamento

vixente

Retencións

de crédito

Saldo autorizacións

Saldo

disposións

Saldo

obrigas

Paga. pend. de ordenar

Pendente de pagamento

Saldo orzamento

Autorizacións

Disposicións

Obrigas recoñecidas

Propostas de pagamento

Pagamentos

ordenados

Pagamentos realizados

01 Parlamento

19.804.604,00

0,00

0,00

4.923.317,01

0,00

3.282.211,34

0,00

111.335,96

19.693.268,04

19.693.268,04

14.769.951,03

14.769.951,03

11.487.739,69

11.487.739,69

02 Consello de Contas

7.288.943,00

0,00

10.661,83

143.529,01

0,00

1.308.281,10

0,00

3.089.310,93

4.199.632,07

4.188.970,24

4.045.441,23

4.045.441,23

2.737.160,13

2.737.160,13

03 Consello da Cultura Galega

2.753.233,00

230,04

81.929,09

514.337,46

0,00

5.407,95

0,00

604.784,89

2.148.218,07

2.066.288,98

1.551.951,52

1.551.951,52

1.546.543,57

1.546.543,57

04 Presidencia da Xunta de Galicia

277.786.788,51

964.040,69

4.657.839,87

93.031.405,12

0,00

2.262.954,18

0,00

11.290.996,10

265.531.751,72

260.873.911,85

167.842.506,73

167.842.506,73

165.579.552,55

165.579.552,55

05 Vicepresidencia e Consellería de

     Presidencia, AA.PP. e Xustiza

315.752.631,07

3.280.511,91

11.904.163,32

82.081.348,82

0,00

7.368.296,40

0,00

21.188.123,65

291.283.995,51

279.379.832,19

197.298.483,37

197.298.483,37

189.930.186,97

189.930.186,97

06 Consellería de Facenda

331.254.120,73

68.718,00

450.000,00

13.609.387,19

0,00

2.591.611,16

0,00

7.382.963,49

323.802.439,24

323.352.439,24

309.743.052,05

309.743.052,05

307.151.440,89

307.151.440,89

07 Consellería de Medio Ambiente e

     Ordenación do Territorio

175.326.034,87

3.292.089,61

2.545.126,90

104.879.970,24

0,00

13.570.040,37

0,00

9.151.168,68

162.882.776,58

160.337.649,68

55.457.679,44

55.457.679,44

41.887.639,07

41.887.639,07

08 Consellería de Infraestruturas e Vivenda

348.476.428,79

12.499.726,78

2.184.284,75

148.482.056,89

5.292,33

22.151.804,63

0,00

23.142.768,46

312.833.933,55

310.649.648,80

162.167.591,91

162.162.299,58

140.010.494,95

140.010.494,95

09 Consellería de Economía, Emprego e

     Industria

729.127.370,24

6.537.186,00

72.458.514,46

135.731.404,66

0,00

47.615.553,51

0,00

295.303.509,10

427.286.675,14

354.828.160,68

219.096.756,02

219.096.756,02

171.481.202,51

171.481.202,51

10 Consellería de Educación, Universidades

     e FP

2.434.022.352,81

690.646,20

34.293.710,21

604.069.289,97

0,00

33.727.703,09

0,00

130.209.470,38

2.303.122.236,23

2.268.828.526,02

1.664.759.236,05

1.664.759.236,05

1.631.031.532,96

1.631.031.532,96

11 Consellería de Cultura e Turismo

143.655.728,66

758.794,35

2.905.148,58

68.399.831,25

0,00

15.224.000,62

0,00

6.832.359,79

136.064.574,52

133.159.425,94

64.759.594,69

64.759.594,69

49.535.594,07

49.535.594,07

12 Consellería de Sanidade

3.806.830.602,71

577.713,64

2.998.876,55

1.034.719.453,83

0,00

16.800.195,50

0,00

4.268.009,51

3.801.984.879,56

3.798.986.003,01

2.764.266.549,18

2.764.266.549,18

2.747.466.353,68

2.747.466.353,68

13 Consellería de Política Social

743.585.736,05

3.596.177,57

25.401.506,94

185.128.054,12

0,00

7.168.678,23

0,00

73.263.313,30

666.726.245,18

641.324.738,24

456.196.684,12

456.196.684,12

449.028.005,89

449.028.005,89

14 Consellería do Medio Rural

590.814.782,26

27.302.420,57

11.393.106,09

221.472.543,55

0,00

26.962.249,52

0,00

95.018.830,19

468.493.531,50

457.100.425,41

235.627.881,86

235.627.881,86

208.665.632,34

208.665.632,34

15 Consellería do Mar

176.407.989,31

3.366.792,42

11.324.654,93

67.518.498,17

0,00

4.400.317,01

0,00

22.528.136,77

150.513.060,12

139.188.405,19

71.669.907,02

71.669.907,02

67.269.590,01

67.269.590,01

20 Consello Consultivo de Galicia

2.079.473,34

0,00

0,00

533.006,92

0,00

1.553,10

0,00

427.259,28

1.652.214,06

1.652.214,06

1.119.207,14

1.119.207,14

1.117.654,04

1.117.654,04

21 Transferencias a corporacións locais

126.244.353,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.414.400,63

0,00

36.996.840,08

89.247.512,92

89.247.512,92

89.247.512,92

89.247.512,92

79.833.112,29

79.833.112,29

22 Débeda pública da Comunidade

     Autónoma

2.275.915.745,00

0,00

2.400.000,00

448.536.095,59

0,00

0,00

0,00

10.817.308,13

2.265.098.436,87

2.262.698.436,87

1.814.162.341,28

1.814.162.341,28

1.814.162.341,28

1.814.162.341,28

23 Gastos de diversas consellerías

37.349.525,16

170.000,00

461.382,91

9.677.946,79

0,00

3.379.317,00

0,00

5.327.660,23

31.851.864,93

31.390.482,02

21.712.535,23

21.712.535,23

18.333.218,23

18.333.218,23

Total xeral

12.544.476.442,51

63.105.047,78

185.470.906,43

3.223.451.476,59

5.292,33

217.234.575,34

0,00

756.954.148,92

11.724.417.245,81

11.538.946.339,38

8.315.494.862,79

8.315.489.570,46

8.098.254.995,12

8.098.254.995,12

Administración xeral-Resumo xeral por capítulos

Capítulo

Orzamento vixente

Retencións de crédito

Saldo de autorizacións

Saldo

disposicións

Saldo

obrigas

Pagamento pendente de ordenar

Pendente de pagamento

Saldo orzamento

Autorizacións

Disposicións

Obrigas

recoñecidas

Propostas de pagamento

Pagamentos ordenados

Pagamentos realizados

1 Gastos de persoal

2.059.579.260,47

2.223.264,09

925.256,89

470.985.555,66

0,00

13.627.607,70

0,00

120.468.321,85

1.936.887.674,53

1.935.962.417,64

1.464.976.861,98

1.464.976.861,98

1.451.349.254,28

1.451.349.254,28

2 Gastos en bens correntes

   e servizos

553.651.197,87

4.467.505,10

8.213.912,82

157.738.126,60

0,00

22.273.621,11

0,00

33.040.709,73

516.142.983,04

507.929.070,22

350.190.943,62

350.190.943,62

327.917.322,51

327.917.322,51

3 Gastos financeiros

165.199.051,91

2.428,44

2.400.000,00

36.700.245,91

5.292,33

0,00

0,00

10.890.296,16

154.306.327,31

151.906.327,31

115.206.081,40

115.200.789,07

115.200.789,07

115.200.789,07

4 Transferencias correntes

5.338.751.329,03

4.719.080,14

103.426.681,08

1.330.302.832,00

0,00

71.316.886,60

0,00

177.500.205,55

5.156.532.043,34

5.053.105.362,26

3.722.802.530,26

3.722.802.530,26

3.651.485.643,66

3.651.485.643,66

5 Fondo de continxencia

1.983.614,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.983.614,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 Investimentos reais

440.474.052,56

11.912.129,49

24.616.486,76

177.831.762,05

0,00

19.476.416,68

0,00

74.638.458,62

353.923.464,45

329.306.977,69

151.475.215,64

151.475.215,64

131.998.798,96

131.998.798,96

7 Transferencias de capital

1.501.453.100,51

39.780.640,52

45.888.568,88

611.405.423,80

0,00

90.213.709,96

0,00

337.622.245,51

1.124.050.214,48

1.078.161.645,60

466.756.221,80

466.756.221,80

376.542.511,84

376.542.511,84

8 Activos financeiros

370.864.382,76

0,00

0,00

24.993.934,50

0,00

326.333,29

0,00

810.296,16

370.054.086,60

370.054.086,60

345.060.152,10

345.060.152,10

344.733.818,81

344.733.818,81

9 Pasivos financeiros

2.112.520.453,00

0,00

0,00

413.493.596,07

0,00

0,00

0,00

0,94

2.112.520.452,06

2.112.520.452,06

1.699.026.855,99

1.699.026.855,99

1.699.026.855,99

1.699.026.855,99

Total xeral

12.544.476.442,51

63.105.047,78

185.470.906,43

3.223.451.476,59

5.292,33

217.234.575,34

0,00

756.954.148,92

11.724.417.245,81

11.538.946.339,38

8.315.494.862,79

8.315.489.570,46

8.098.254.995,12

8.098.254.995,12

Administración xeral-Estado das autorizacións e previsións orzamentarias ata setembro de 2019

Código e conceptos

Previsións

iniciais

Modificación en previsións

Previsións

definitivas

Compromisos de

ingresos

Dereitos

recoñecidos

netos

Saldo de compromisos pendentes de recoñecer

En aumento

En diminución

 

Capítulo 1-Impostos directos

100

Tarifa autonómica sobre a renda das persoas físicas

2.188.810.482,00

0,00

0,00

2.188.810.482,00

1.610.180.580,09

1.608.012.886,62

2.167.693,47

110

Imposto sobre sucesións e doazóns

139.817.133,00

0,00

0,00

139.817.133,00

286.384.570,07

253.129.258,30

33.255.311,77

111

Imposto sobre o patrimonio

80.194.631,00

0,00

0,00

80.194.631,00

10.181.442,70

9.381.014,38

800.428,32

112

Imposto sobre os depósitos nas entidades de crédito

22.407.312,00

0,00

0,00

22.407.312,00

0,00

0,00

0,00

120

Imposto compensatorio ambiental mineiro

21.000,00

0,00

0,00

21.000,00

136.302,44

136.302,44

0,00

 

Total 1-Impostos directos

2.431.250.558,00

0,00

0,00

2.431.250.558,00

1.906.882.895,30

1.870.659.461,74

36.223.433,56

 

Capítulo 2-Impostos indirectos

 

 

 

 

 

 

 

200

Sobre transmisións inter vivos

204.963.183,00

0,00

0,00

204.963.183,00

187.522.413,72

181.115.521,82

6.406.891,90

201

Sobre actos xurídicos documentados

85.423.676,00

0,00

0,00

85.423.676,00

72.791.442,57

71.016.915,76

1.774.526,81

210

Imposto sobre o valor engadido

2.080.527.054,00

0,00

0,00

2.080.527.054,00

1.604.609.370,00

1.449.971.482,11

154.637.887,89

220

Impostos especiais

974.254.807,00

0,00

0,00

974.254.807,00

699.738.672,58

670.918.764,62

28.819.907,96

221

Imposto retallista de hidrocarburos

0,00

0,00

0,00

0,00

1.662,76

1.662,76

0,00

230

Taxas fiscais sobre o xogo

55.882.987,00

0,00

0,00

55.882.987,00

40.395.315,03

40.347.076,13

48.238,90

231

Imposto sobre actividades de xogo

9.309.816,00

0,00

0,00

9.309.816,00

4.697.721,74

4.697.721,74

0,00

280

Imposto sobre o luxo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

290

Imposto sobre o bingo

0,00

0,00

0,00

0,00

59.653,43

59.653,43

0,00

291

Imposto sobre a contaminación atmosférica

4.175.908,00

0,00

0,00

4.175.908,00

1.653.866,01

1.652.220,73

1.645,28

292

Imposto sobre o dano ambiental da auga encorada

13.594.764,00

0,00

0,00

13.594.764,00

10.740.771,84

10.713.612,06

27.159,78

293

Canon eólico

22.595.700,00

0,00

0,00

22.595.700,00

22.814.446,25

22.814.446,25

0,00

 

Total 2-Impostos indirectos

3.450.727.895,00

0,00

0,00

3.450.727.895,00

2.645.025.335,93

2.453.309.077,41

191.716.258,52

 

Capítulo 3-Taxas, prezos e outros ingresos

 

 

 

 

 

 

 

301

Taxas por servizos administrativos

7.858.232,00

0,00

0,00

7.858.232,00

6.340.325,80

6.320.767,62

19.558,18

302

Taxas por servizos profesionais

11.888.817,00

0,00

0,00

11.888.817,00

7.929.319,98

7.890.844,66

38.475,32

303

Taxas por venda de bens

71.356,00

0,00

0,00

71.356,00

29.028,03

29.022,87

5,16

304

Taxas por dominio público

76.220,00

0,00

0,00

76.220,00

42.969,90

42.969,90

0,00

311

Prezos públicos

24.621.464,00

0,00

0,00

24.621.464,00

17.063.242,05

17.029.138,77

34.103,28

312

Prezos privados

3.445.850,00

0,00

0,00

3.445.850,00

3.620.232,81

3.607.185,15

13.047,66

320

Taxas sobre o xogo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

343

De sociedades públicas e outros entes públicos da comunidade

554.520,00

0,00

0,00

554.520,00

0,00

0,00

0,00

353

De sociedades públicas e outros entes públicos da comunidade

0,00

0,00

0,00

0,00

376.400,32

376.400,32

0,00

380

De exercicios pechados

14.514.264,00

0,00

0,00

14.514.264,00

9.047.639,02

8.858.314,41

189.324,61

381

De exercicio corrente

2.220.000,00

0,00

0,00

2.220.000,00

1.507.627,39

1.498.742,86

8.884,53

391

Recargas e multas

14.500.000,00

0,00

0,00

14.500.000,00

28.839.953,16

27.527.070,72

1.312.882,44

392

Sancións impostas polas consellerías

17.675.003,00

0,00

0,00

17.675.003,00

17.582.487,76

16.044.863,91

1.537.623,85

399

Ingresos diversos

5.150.000,00

0,00

0,00

5.150.000,00

3.115.604,59

3.114.339,72

1.264,87

 

Total 3-Taxas, prezos e outros ingresos

102.575.726,00

0,00

0,00

102.575.726,00

95.494.830,81

92.339.660,91

3.155.169,90

 

Capítulo 4-Transferencias correntes

 

 

 

 

 

 

 

400

Participación no sistema de financiamento

2.472.946.651,00

794.934,04

0,00

2.473.741.585,04

2.473.741.585,04

1.707.801.691,89

765.939.893,15

401

Da Seguridade Social

96.500.000,00

0,00

0,00

96.500.000,00

104.802.021,40

62.449.915,50

42.352.105,90

402

De organismos autónomos do Estado

167.062.391,00

305.000,50

0,00

167.367.391,50

167.367.391,50

0,00

167.367.391,50

404

Subvencións finalistas da Administración xeral

36.275.985,00

1.617.060,64

0,00

37.893.045,64

37.893.045,64

1.326.202,10

36.566.843,54

432

De axencias públicas

0,00

4.000,00

0,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

0,00

460

De concellos

0,00

821.618,75

0,00

821.618,75

821.618,75

821.618,75

0,00

490

Fondo social europeo/Feder

85.778.435,00

3.803.101,83

0,00

89.581.536,83

89.581.536,83

0,00

89.581.536,83

493

Interreg III e outras iniciativas 2007-2013 2014-2020

1.096.245,00

196.087,40

46.177,79

1.246.154,61

1.255.652,74

114.339,90

1.141.312,84

496

Iniciativa de emprego xuvenil. Yei

7.396.217,00

0,00

0,00

7.396.217,00

7.396.217,00

0,00

7.396.217,00

499

Outras transferencias da Unión Europea

701.498,00

2.188.479,45

0,00

2.889.977,45

4.645.049,15

1.766.648,14

2.878.401,01

 

Total 4-Transferencias correntes

2.867.757.422,00

9.730.282,61

46.177,79

2.877.441.526,82

2.887.508.118,05

1.774.284.416,28

1.113.223.701,77

 

Capítulo 5-Ingresos patrimoniais

 

 

 

 

 

 

 

514

A empresas públicas e outros entes públicos

350.974,00

0,00

0,00

350.974,00

368.462,92

368.462,92

0,00

520

Xuros de contas bancarias

202.480,00

0,00

0,00

202.480,00

172.039,02

171.989,30

49,72

534

Dividendos e participacións en beneficios de empresas públicas

0,00

0,00

0,00

0,00

2.868.590,54

2.868.590,54

0,00

537

De empresas privadas

2.500.000,00

0,00

0,00

2.500.000,00

1.525.467,63

1.525.467,63

0,00

542

Alugueiro e produtos de inmobles

0,00

0,00

0,00

0,00

51.798,03

51.798,03

0,00

550

De concesións administrativas

0,00

0,00

0,00

0,00

300.923,55

300.892,65

30,90

593

Operacións de derivados

862.500,00

0,00

0,00

862.500,00

801.562,50

801.562,50

0,00

599

Outros ingresos patrimoniais

0,00

0,00

0,00

0,00

6.717,19

6.717,19

0,00

 

Total 5-Ingresos patrimoniais

3.915.954,00

0,00

0,00

3.915.954,00

6.095.561,38

6.095.480,76

80,62

 

Capítulo 6-Alleamento de investimentos reais

 

 

 

 

 

 

 

600

Venda de soares

0,00

0,00

0,00

0,00

2.371,20

2.371,20

0,00

601

Venda de predios rústicos

0,00

0,00

0,00

0,00

1.151,13

1.151,13

0,00

612

Venda de edificios e outras construcións

90.000,00

0,00

0,00

90.000,00

209.617,37

209.617,37

0,00

614

Venda elementos de transporte

0,00

0,00

0,00

0,00

31.285,00

31.285,00

0,00

680

De exercicios pechados

0,00

0,00

0,00

0,00

13.000.000,00

13.000.000,00

0,00

 

Total 6-Alleamento de investimentos reais

90.000,00

0,00

0,00

90.000,00

13.244.424,70

13.244.424,70

0,00

 

Capítulo 7-Transferencias de capital

700

Do fondo de compensación interterritorial

44.035.387,00

0,00

0,00

44.035.387,00

44.035.387,00

0,00

44.035.387,00

702

De organismos autónomos do Estado

23.897.223,00

348.082,12

0,00

24.245.305,12

24.245.305,12

0,00

24.245.305,12

703

De empresas públicas e outros entes públicos do Estado

3.812.029,00

0,00

0,00

3.812.029,00

3.812.029,00

0,00

3.812.029,00

704

Subvencións finalistas da Administración xeral

16.887.877,00

851.184,63

0,00

17.739.061,63

17.739.061,63

821.471,83

16.917.589,80

732

De axencias públicas

0,00

1.005.052,37

0,00

1.005.052,37

1.005.052,37

0,00

1.005.052,37

741

De sociedades mercantís

14.520,00

3.159,53

0,00

17.679,53

17.679,53

0,00

17.679,53

760

De concellos

1.291.800,00

1.570.085,58

0,00

2.861.885,58

3.048.226,29

207.961,52

2.840.264,77

761

De deputacións

0,00

875.000,00

0,00

875.000,00

875.000,00

0,00

875.000,00

770

Transferencias de capital de empresas privadas

2.200.000,00

0,00

0,00

2.200.000,00

2.200.000,00

0,00

2.200.000,00

781

De institucións sen fins de lucro

0,00

660,29

0,00

660,29

660,29

0,00

660,29

790

Feder programa operativo

281.957.642,00

64.020.276,33

0,00

345.977.918,33

345.977.918,33

0,00

345.977.918,33

791

Interreg III e outras iniciativas 2007-2013 2014-2020

3.689.136,00

5.204.755,97

0,00

8.893.891,97

8.894.794,54

180.598,00

8.714.196,54

792

Feoga/Feader/Feaga

209.035.189,00

49.081.365,04

0,00

258.116.554,04

258.116.554,04

1.180.717,52

256.935.836,52

794

Ifop/Fep/Femp

68.934.935,00

13.866.492,27

0,00

82.801.427,27

82.801.427,27

0,00

82.801.427,27

799

Outras transferencias da Unión Europea

645.053,00

858.806,21

0,00

1.503.859,21

1.777.257,73

301.987,54

1.475.270,19

 

Total 7-Transferencias de capital

656.400.791,00

137.684.920,34

0,00

794.085.711,34

794.546.353,14

2.692.736,41

791.853.616,73

 

Capítulo 8-Activos financeiros

821

Reintegros de préstamos concedidos ao sector público a L/P. Concellos

9.917.438,00

0,00

0,00

9.917.438,00

8.837.298,94

8.837.298,94

0,00

830

Reintegro de préstamos concedidos fóra do sector público a C/P

144.917,00

0,00

0,00

144.917,00

0,00

0,00

0,00

831

Reintegro de préstamos concedidos fóra do sector público a L/P

0,00

0,00

0,00

0,00

329.697,49

329.697,49

0,00

890

Fondo de garantía de avais

0,00

0,00

0,00

0,00

539.579,15

539.579,15

0,00

 

Total 8-Activos financeiros

10.062.355,00

0,00

0,00

10.062.355,00

9.706.575,58

9.706.575,58

0,00

 

Capítulo 9-Pasivos financeiros

 

 

 

 

 

 

 

950

Préstamos recibidos e emisión de débeda

1.768.394.594,00

0,00

0,00

1.768.394.594,00

1.944.577.367,35

1.944.577.367,35

0,00

 

Total 9-Pasivos financeiros

1.768.394.594,00

0,00

0,00

1.768.394.594,00

1.944.577.367,35

1.944.577.367,35

0,00

Administración xeral-Estado de execución do orzamento de ingresos

Data: 30.9.2019

Correspondente ao exercicio corrente

Centro: todas as delegacións

Capítulo ingresos

Liquidacións canceladas

Recadado

Devolucións

Recadación

líquida

Baixas insolv. e outras causas

Total liquidacións canceladas

Saldo dereitos recoñecidos

I. Impostos directos

1.104.723.225,64

7.495.276,84

1.097.227.948,80

2.358.242,21

1.099.586.191,01

155.531.646,40

II. Impostos indirectos

1.739.927.432,69

14.769.183,40

1.725.158.249,29

508.342,28

1.725.666.591,57

53.746.873,65

III. Taxas, prezos e outros ingresos

40.650.600,22

759.435,00

39.891.165,22

33.338,75

39.924.503,97

29.768.197,91

IV. Transferencias correntes

1.015.294.581,31

0,00

1.015.294.581,31

0,00

1.015.294.581,31

0,00

V. Ingresos patrimoniais

3.050.306,39

49,72

3.050.256,67

0,00

3.050.256,67

0,00

VI. Alleamento de investimentos reais

13.225.279,30

0,00

13.225.279,30

0,00

13.225.279,30

0,00

VII. Transferencias de capital

1.612.476,37

0,00

1.612.476,37

0,00

1.612.476,37

0,00

VIII. Activos financeiros

8.308.837,95

0,00

8.308.837,95

0,00

8.308.837,95

539.579,15

IX. Pasivos financeiros

1.881.935.617,35

0,00

1.881.935.617,35

0,00

1.881.935.617,35

0,00

Total xeral

5.808.728.357,22

23.023.944,96

5.785.704.412,26

2.899.923,24

5.788.604.335,50

239.586.297,11

Administración xeral-Estado e evolución da Tesouraría

Existencias o 1 de xaneiro

348.927,20

– Ingresos do período

Orzamento corrente

7.913.071,80

Residuos

114.759,50

Extraorzamentarios

728.323,30

Recursos outros entes

8.969,90

Suma

8.765.124,50

– Pagamentos do período

Orzamento corrente

8.098.255,00

Residuos

607.498,40

Extraorzamentarios

326.242,20

Recursos outros entes

5.205,10

Suma

9.037.200,70

Existencias finais

76.851,10

Execución orzamentaria de gastos consolidada (Administración xeral, organismos autónomos e axencias)

Ata o 30.9.2019

Resumo xeral por capítulos

Capítulo

Crédito inicial

Modificacións de crédito

Crédito vixente

Gastos comprometidos

Obrigas recoñecidas

1 Gastos de persoal

3.889.283.999,00

40.542.904,19

3.929.826.903,19

3.377.240.264,83

2.872.854.565,47

2 Gastos en bens correntes e servizos

1.783.753.059,00

16.352.564,08

1.800.105.623,08

1.674.342.222,89

1.319.061.745,59

3 Gastos financeiros

165.416.827,00

2.887.593,36

168.304.420,36

154.865.064,75

117.989.203,16

4 Transferencias correntes

2.320.419.320,00

119.722.996,56

2.440.142.316,56

2.138.029.268,21

1.515.191.590,64

5 Fondo de continxencia

39.042.625,00

-32.339.792,86

6.702.832,14

0,00

0,00

6 Investimentos reais

911.184.697,00

113.315.929,48

1.024.500.626,48

799.155.683,89

421.487.823,76

7 Transferencias de capital

740.708.713,00

175.193.848,95

915.902.561,95

679.359.935,20

261.279.170,04

8 Activos financeiros

164.010.362,00

265.130.806,21

429.141.168,21

377.406.582,03

349.655.863,36

9 Pasivos financeiros

1.530.531.691,00

600.000.000,00

2.130.531.691,00

2.130.522.806,70

1.710.951.296,61

Total xeral

11.544.351.293,00

1.300.806.849,97

12.845.158.142,97

11.330.921.828,50

8.568.471.258,63

Execución orzamentaria de ingresos consolidada (Administración xeral, organismos autónomos e axencias)

Ata o 30.9.2019

Resumo xeral por capítulos

Capítulo

Orzamento inicial

Modificacións negativas

Modificacións

positivas

Dereitos recoñecidos netos

Recadación líquida

I. Impostos directos

2.431.250.558,00

0,00

0,00

1.870.659.461,74

1.707.163.653,57

II. Impostos indirectos

3.450.727.895,00

0,00

0,00

2.453.309.077,41

2.398.461.827,09

III. Taxas, prezos e outros ingresos

177.517.376,00

0,00

0,00

141.265.176,32

89.218.174,44

IV. Transferencias correntes

3.008.295.732,00

46.177,79

11.179.603,91

1.885.789.934,88

1.885.789.934,88

V. Ingresos patrimoniais

8.686.373,00

0,00

0,00

8.712.915,88

6.848.476,42

VI. Alleamento de investimentos reais

7.340.000,00

0,00

0,00

14.378.157,95

13.902.334,92

VII. Transferencias de capital

671.166.454,00

0,00

158.511.973,61

21.776.167,21

21.776.167,21

VIII. Activos financeiros

20.972.311,00

0,00

0,00

16.852.671,43

14.772.618,40

IX. Pasivos financeiros

1.768.394.594,00

0,00

0,00

1.944.577.367,35

1.944.577.367,35

Total xeral

11.544.351.293,00

46.177,79

169.691.577,52

8.357.320.930,17

8.082.510.554,28

(*) Inclúe execución da Administración xeral, organismos autónomos, axencias públicas e entidades instrumentais de consulta ou asesoramento.

(**) Os datos inclúen a execución financiada polo Feaga.