Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 36 Venres, 21 de febreiro de 2020 Páx. 12783

III. Outras disposicións

Academia Galega de Seguridade Pública

RESOLUCIÓN do 17 de febreiro de 2020 pola que se convocan cursos descentralizados no ámbito da formación continua para o persoal das agrupacións de voluntarios/as de protección civil da Comunidade Autónoma de Galicia.

O artigo 43 da Lei 5/2007, do 7 de maio, de emerxencias de Galicia, establece que o persoal do sistema integrado de protección civil e emerxencias de Galicia estará formado tanto por persoal de carácter profesional de servizos que realicen algunha actividade relacionada coa xestión de riscos e de emerxencias como por persoal voluntario de entidades ou organizacións públicas ou privadas sen ánimo de lucro que teñan como fin a protección das persoas, dos bens e do ambiente en situacións de xestión de riscos e de emerxencias. Segundo o artigo 44 da citada lei, este persoal organizarase en grupos operativos.

Mediante a Resolución do 2 de agosto de 2010 publicouse o Plan territorial de emerxencias de Galicia (Platerga), onde se establece a estrutura de dirección e coordinación e as unidades organizativas para facer fronte dun xeito coordinado ás emerxencias que poidan producirse en Galicia derivadas de riscos naturais, tecnolóxicos ou antrópicos.

Unha vez aprobado o Programa anual de actividades para o ano 2020 da Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp) polo Consello Reitor e conforme o establecido no artigo 46 da Lei 5/2007, do 7 de maio, de emerxencias de Galicia, e na Lei 1/2007, do 15 de xaneiro, da Agasp, anúnciase a convocatoria dos cursos descentralizados no ámbito da formación continua para o persoal das agrupacións de voluntarios/as de protección civil da Comunidade Autónoma de Galicia, correspondentes ao primeiro semestre do ano 2020, cuxas bases e características se especifican nos anexos desta resolución.

A Estrada, 17 de febreiro de 2020

Santiago Villanueva Álvarez
Director xeral da Academia Galega de Seguridade Pública

ANEXO I

Bases

Primeira. Actividades formativas

As actividades formativas serán as que se especifican no anexo II desta resolución, no cal se indica tamén, de ser o caso, o número de edicións por curso, número de horas lectivas, número de prazas, datas de realización e horarios dos distintos cursos. As actividades formativas terán preferentemente horario de mañá e tarde.

De ser o caso, as persoas seleccionadas nas diferentes actividades formativas serán notificadas por correo electrónico de calquera outra información necesaria.

Segunda. Contido das actividades formativas

O contido das diferentes actividades formativas convocadas pola presente resolución pode consultarse na páxina web da Academia Galega de Seguridade Pública (http://agasp.xunta.gal) na epígrafe Formación de colectivos.

Terceira. Destinatarios/as

Persoal voluntario de agrupacións de voluntarios de protección civil (AVPC) dos concellos de Galicia.

Este persoal forma parte do Sistema integrado de protección civil e emerxencias de Galicia (artigos 43 e 44 da Lei 5/2007, do 7 de maio, de emerxencias de Galicia).

Cuarta. Requisitos de participación dos/das solicitantes

1. Requisitos xerais:

a) Ter superado o curso básico de protección civil.

b) Estar como voluntario/a activo/a na correspondente AVPC.

A agrupación/asociación de voluntarios de protección civil á que pertenza o solicitante deberá estar inscrita regulamentariamente no Rexistro de Agrupacións de Voluntarios de Protección Civil da Comunidade Autónoma de Galicia (RGAVPC).

2. Requisitos físicos/psíquicos: os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou co desempeño das funcións correspondentes ao curso a que se opta, mediante declaración que se efectuará xunto coa solicitude de matrícula no curso, e será obriga de cada alumno/a poñer en coñecemento da Agasp calquera alteración relacionada con ela.

3. Para realizar o curso de desfibrilación externa semiautomática (DESA), os/as solicitantes deberán acreditar ser maiores de idade.

4. Para realizar os cursos de reciclaxe de incendios urbanos e industriais e o de reciclaxe de incendios forestais débese ter superado o curso de prevención e loita contra incendios urbanos e forestais.

5. Para realizar o curso de reciclaxe de accidentes na estrada débese ter superado o curso de accidentes na estrada.

Quinta. Solicitudes

a) O persoal que desexe participar nos cursos convocados nesta resolución deberá cubrir o formulario de matrícula telemática dispoñible na páxina web da Agasp (http://agasp.xunta.gal); non se admitirá ningunha outra forma ou modelo de solicitude.

É preciso que todas as persoas que desexen participar en cursos da Agasp manteñan actualizados os seus datos persoais, especialmente a conta de correo electrónico e o teléfono móbil, co obxecto de posibles comunicacións. No suposto de non seren correctos ou exactos tales datos, a Agasp non é responsable dos posibles prexuízos causados aos interesados.

b) As persoas que non sexan usuarias da páxina web da Agasp deberán previamente darse de alta nela, para o que é necesario facilitar unha conta persoal de correo electrónico.

c) En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información poderán dirixirse á Agasp a través dos números de teléfono 886 20 61 12, 886 20 61 37, 886 20 61 38 e 886 20 61 39 ou do enderezo de correo electrónico formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal, que adoptará as medidas necesarias para facilitar a presentación de solicitudes.

d) A falsidade ou ocultación de datos esenciais para a selección das persoas aspirantes dará lugar á exclusión automática do curso solicitado, así como á imposibilidade de participar en ningún outro curso durante o prazo dun ano computado desde o momento en que se detecte o feito.

e) Serán excluídas automaticamente aquelas solicitudes que non teñan cubertos correctamente todos os datos para realizar a selección do alumnado, non se axusten ao modelo normalizado ou sexan presentadas fóra de prazo.

f) Non está permitida a realización de cursos que teñan simultaneidade de horarios nunha ou varias sesións presenciais. Cando o alumnado teña coñecemento de que foi seleccionado para un curso que teña coincidencia horaria con outro no cal xa foi seleccionado, debe renunciar a un deles.

g) Se as solicitudes para participar nun curso non superan o 50% das prazas convocadas, a Agasp reserva para si a facultade de anular a actividade formativa.

Sexta. Prazo de inscrición

O prazo de inscrición será de 10 días naturais a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

No caso de que non haxa un número suficiente de solicitantes que reúnan os requisitos do curso, poderá completarse o alumnado asignado a este mediante a apertura dun novo prazo público de presentación de solicitudes na páxina web da Agasp, coa antelación posible en función da data do curso e para que teña lugar unha adecuada selección das persoas candidatas.

Sétima. Criterios xerais de selección

Os criterios xerais de selección son os que a seguir se relacionan e na orde indicada, sen prexuízo de que algúns cursos requiran criterios específicos, os cales se indicarán na ficha de cada acción formativa concreta publicada na páxina web da Agasp
http://agasp.xunta.gal

1º. De acordo co artigo 50 do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade, en cada edición do curso reservarase un cincuenta por cento das prazas para mulleres que reúnan os requisitos exixidos na convocatoria.

2º. Reservarase un corenta por cento das prazas as persoas con residencia no concello onde se realice o curso.

3º. Teñen preferencia as persoas con residencia na provincia onde se realice o curso.

4º. Teñen preferencia as persoas de maior rango xerárquico, se as houbese.

5º. Se despois de aplicar os criterios anteriores hai empate, terán preferencia as persoas con menos cursos feitos na Agasp nos últimos dous anos.

6º. Nas actividades formativas de Reciclaxe accidentes estrada, Reciclaxe incendios forestais e Reciclaxe incendios urbanos e industriais terán preferencia os/as solicitantes que realizarsen con anterioridade aos últimos tres anos os cursos citados como requisito na base cuarta da presente convocatoria.

Cando no proceso de selección non se completasen as reservas establecidas nos puntos 1º e 2º, estas reservas, de existir suficiente número de solicitantes, completaranse co resto de solicitudes.

Os solicitantes que realizasen anteriormente o curso nos últimos catro anos só poderán ser seleccionados para realizalo no suposto de existiren vacantes. De non existiren vacantes, poderán figurar na lista de reserva despois dos solicitantes que non tivesen o curso.

Oitava. Admisión

A Agasp publicará na súa páxina web http://agasp.xunta.gal unha relación das persoas seleccionadas para participar en cada curso, así como un número adecuado de reservas, de acordo co disposto no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Os/as alumnos/as seleccionados serán informados da súa selección a través do correo electrónico e tamén, para quen facilite un número de teléfono móbil, a través de mensaxe telefónica.

O alumnado seleccionado só poderá renunciar ao curso por causas de forza maior suficientemente xustificadas.

A renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal e cunha antelación mínima de tres días hábiles ao inicio do curso, co fin de poder cubrir a vacante.

A Agasp reserva para si o dereito de solicitar todos aqueles datos que considere necesarios para a adecuada realización da selección.

Novena. Uniformidade

É obrigatorio asistir ao curso co uniforme de traballo. As persoas que incumpran esta norma poderán ser dadas de baixa na actividade.

Décima. Dereitos e deberes do alumnado participante

Durante o desenvolvemento da actividade, ao alumnado seralle de aplicación, en canto aos dereitos e deberes, o previsto no Regulamento de réxime interior da Agasp.

Décimo primeira. Faltas de asistencia

O Regulamento de réxime interior da Agasp regula no seu artigo 16 as faltas de asistencia nos cursos:

1. A asistencia ás clases e actividades comprendidas no programa do curso é obrigatoria. As faltas que as/os alumnas/os acumulen deberán xustificarse debidamente e penalizaranse disciplinariamente en caso contrario.

2. A/o alumna/o que, por enfermidade ou algunha outra causa xustificada, perda máis do 10 % das clases do curso de formación, será declarado non apto e poderá incorporarse ao curso seguinte ou cando a causa determinante llo permita.

De ser necesario, e só nos casos en que a inasistencia ás clases estea motivada por accidente ou lesión sufridos con ocasión da actividade académica, o director xeral poderá considerar a conveniencia ou a oportunidade de permitir ao/á alumno/a poder recuperar ata un determinado número de horas e participar posteriormente nun exame extraordinario para poder superar o curso sen ter que repetilo.

3. No entanto, aínda que as ausencias acumuladas non cheguen á porcentaxe sinalada, a/o alumna/o poderá verse obrigado a recuperar todas ou parte das horas perdidas ao longo do curso. Neste caso, a Xefatura de Ensino proporá ao director xeral o número de horas que se deban recuperar, tendo en conta, en cada caso concreto, o tipo de xustificación presentada para cada ausencia, así como o número total destas e o comportamento e a actitude da/do alumna/o ao longo do curso.

Décimo segunda. Certificado de aproveitamento

Ao finalizar a actividade entregarase un certificado de aproveitamento a aquelas persoas que acrediten a súa participación continuada e superen a proba final.

Para superar o curso de desfibrilación externa semiautomática (DESA), os alumnos/as deberán obter na proba final un mínimo do 75 % da puntuación máxima.

Décimo terceira. Facultades da Agasp

A Agasp poderá modificar sen necesidade de nova publicación o desenvolvemento normal da actividade para adaptala ás necesidades da Administración e ás continxencias que poidan xurdir.

A Agasp tamén poderá, sen necesidade de nova publicación, suprimir o curso, cambiar as súas datas de realización, ampliar novas edicións ou prazas deste ou suspendelo, cando así veña exixido por circunstancias que afecten a súa organización ou docencia, especificamente, poderase suprimir o curso cando o alumnado admitido antes da data de inicio deste non supere o 50 % das prazas convocadas.

Así mesmo, facúltase o director xeral para ditar resolución sen necesidade de nova publicación para interpretar, se fose o caso, o desenvolvemento da convocatoria ou docencia.

ANEXO II

Cursos descentralizados no ámbito da formación continua para o persoal das agrupacións
de voluntarios/as de protección civil da Comunidade Autónoma de Galicia

Denominación do curso

Provincia

Lugar

Horas lectivas

Prazas

Datas

Horario

Prevención e loita contra incendios urbanos e forestais

A Coruña

Abegondo

40

20

Por determinar

Por determinar

Prevención e loita contra incendios urbanos e forestais

Lugo

Por determinar

40

20

Por determinar

Por determinar

Prevención e loita contra incendios urbanos e forestais

Lugo

Por determinar

40

20

Por determinar

Por determinar

Prevención e loita contra incendios urbanos e forestais

Pontevedra

Cangas

40

20

9, 10, 16, 17 e 23 de maio

Por determinar

Accidentes na estrada

A Coruña

Por determinar

34

20

Por determinar

Por determinar

Accidentes na estrada

Ourense

Maceda

34

20

Por determinar

Por determinar

Desfibrilación externa semiautomática

A Coruña

A Coruña

5

24

Por determinar

Por determinar

Desfibrilación externa semiautomática

A Coruña

Boiro

5

24

Por determinar

Por determinar

Desfibrilación externa semiautomática

Lugo

Por determinar

5

24

Por determinar

Por determinar

Desfibrilación externa semiautomática

Lugo

Por determinar

5

24

Por determinar

Por determinar

Desfibrilación externa semiautomática

Ourense

Baños de Molgas

5

24

Por determinar

Por determinar

Desfibrilación externa semiautomática

Ourense

Celanova

5

24

Por determinar

Por determinar

Desfibrilación externa semiautomática

Pontevedra

Pontevedra

5

24

4 de abril

Por determinar

Busca e salvamento en zonas illadas da costa

A Coruña

Por determinar

16

20

Por determinar

Por determinar

Reciclaxe de accidentes na estrada

A Coruña

Por determinar

10

20

Por determinar

Por determinar

Reciclaxe de incendios forestais

A Coruña

Por determinar

10

20

Por determinar

Por determinar

Reciclaxe de incendios urbanos e industriais

A Coruña

Por determinar

10

20

Por determinar

Por determinar

Coordinación e busca de persoas desaparecidas

Lugo

Por determinar

16

20

Por determinar

Por determinar

Coordinación e busca de persoas desaparecidas

Lugo

Por determinar

16

20

Por determinar

Por determinar

Coordinación e busca de persoas desaparecidas

Ourense

Manzaneda

16

20

Por determinar

Por determinar

Coordinación e busca de persoas desaparecidas

Ourense

Verin

16

20

Por determinar

Por determinar

Coordinación incendios forestais de situación 2

Ourense

O Pereiro de Aguiar

16

20

Por determinar

Por determinar

Coordinación incendios forestais de situación 2

Ourense

Verin

16

20

Por determinar

Por determinar

Coordinación incendios forestais de situación 2

Pontevedra

Por determinar

16

20

25 e 26 de abril

Por determinar

Prevención e control da avespa velutina

Ourense

Castro Caldelas

8

20

Por determinar

Por determinar

Prevención e control da avespa velutina

Ourense

Cartelle

8

20

Por determinar

Por determinar

Movemento de cargas e rescate con dispositivos específicos

Pontevedra

Redondela

16

12

18 e 19 de abril

Por determinar