Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 37 Luns, 24 de febreiro de 2020 Páx. 13384

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia Galega de Infraestruturas

ANUNCIO do 11 de febreiro de 2020 polo que se fai pública a resolución pola que se aproba o expediente de información pública e o proxecto de construción do Plan de seguridade viaria de Galicia 2016-2020 de mellora da seguridade viaria (MSV) na contona de treitos de concentración de accidentes na estrada AC-552, punto quilométrico 2+100 a 3+000, de clave AC/17/138.06.

Con data do 6 de febreiro de 2020, a dirección da Axencia Galega de Infraestruturas, por delegación da conselleira de Infraestruturas e Mobilidade (Orde do 7 de setembro de 2017, Diario Oficial de Galicia do 20 de setembro), visto o informe das alegacións, resolveu o seguinte:

«Antecedentes de feito:

Primeiro. No Diario Oficial de Galicia núm. 126, do 3 de xullo de 2018, publicouse o Anuncio do 18 de xuño de 2018 polo que se somete ao trámite de información pública o proxecto de construción do Plan de seguridade viaria de Galicia 2016-2020 de mellora da seguridade viaria (MSV) na contorna de treitos de concentración de accidentes na estrada AC-552, punto quilómetro 2+100 a 3+000, de clave AC/17/138.06, así como a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados polo proxecto referenciado.

Segundo. As administracións afectadas emitiron os correspondentes informes e no trámite de información pública as persoas interesadas formularon alegacións.

Fundamentos de dereito:

Primeiro. De acordo co establecido no artigo 21 da Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia, o mencionado proxecto de construción someteuse ao trámite de información pública, durante un período de trinta días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia.

Segundo. Que simultaneamente ao trámite sinalado no parágrafo anterior, e para os efectos previstos no artigo 56.1 do Regulamento de expropiación forzosa, someteuse a información pública a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados pola realización da obra correspondente.

Terceiro. A conselleira de Infraestruturas e Mobilidade é competente para resolver os expedientes de información pública en materia de estradas e informe das administracións afectadas, de acordo co Decreto 26/2019, do 7 de marzo, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade. Esta competencia atópase delegada na persoa titular da dirección da Axencia Galega de Infraestruturas, segundo o artigo 8.1.b) da Orde do 7 de setembro de 2017 sobre delegación de competencias no secretario xeral técnico e noutros órganos e entidades públicas adscritas a esta consellería (DOG núm. 179, do 20 de setembro).

De acordo con todo o exposto, e tras os informes, certificados e alegacións presentadas,

RESOLVO:

Primeiro. Aprobar o expediente de información pública e definitivamente o proxecto de construción do Plan de seguridade viaria de Galicia 2016-2020 de mellora da seguridade viaria (MSV) na contorna de treitos de concentración de accidentes na estrada AC-552, punto quilométrico 2+100 a 3+000, de clave AC/17/138.06, establecendo as seguintes modificacións:

1. Modificación da sección tipo da vía de servizo da marxe esquerda, co obxecto de separala das vivendas e edificacións industriais, mediante a redución da mediana de separación entre o tronco da AC-552 e a vía de servizo da marxe esquerda e a redución das dimensións da sección tipo. Realizarase tamén a redución do illote de separación a 0,5 metros e eliminación da beiravía esquerda entre a zona de estacionamento e a calzada, aumentando as beirarrúas a 1 metro de largura.

2. Modificación da sección tipo de vía de servizo da marxe dereita, mediante a redución do separador entre a calzada da vía de servizo e o illote a 0,5 metros de largura.

Segundo. Consonte establece o artigo 23 da Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia, o Concello de Arteixo deberá adaptar o seu planeamento urbanístico ao contido no proxecto, no que se establecerán as determinacións do planeamento urbanístico que deben ser modificadas como consecuencia da súa aprobación, no prazo que determine este último e, en todo caso, na súa primeira modificación ou revisión.

Terceiro. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, contado desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido nos artigos 10, 14 e 46.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

O que se fai público para xeral coñecemento.

Santiago de Compostela, 11 de febreiro de 2020

Francisco Menéndez Iglesias
Director da Axencia Galega de Infraestruturas