Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 53 Martes, 17 de marzo de 2020 Páx. 16677

II. Autoridades e persoal

b) Nomeamentos

Consellería de Economía, Emprego e Industria

ORDE do 2 de marzo de 2020 pola que se procede ao cesamento e nomeamento de membros do Consello da Economía Social de Galicia.

A Lei 6/2016, do 4 de maio, da economía social de Galicia, regula no seu artigo 11 a composición e réxime de elección das persoas que integran o Consello da Economía Social de Galicia e no artigo 12, o seu nomeamento e cesamento, duración do mandato e substitucións.

A composición do Consello da Economía Social de Galicia foi publicada no Diario Oficial de Galicia núm 37, do 21 de febreiro de 2019. Esta composición foi modificada pola Orde do 7 de novembro de 2019 pola que se procede ao cesamento e nomeamento de membros do Consello da Economía Social de Galicia.

Con posterioridade a esta data, as universidades do Sistema universitario de Galicia comunicaron a modificación do representante titular das universidades de Galicia no Consello da Economía Social de Galicia.

Así mesmo, os cambios de adscrición producidos na secretaría xeral competente en materia de economía social, fan necesario substituír a persoa titular da secretaría do consello.

En consecuencia, en virtude das facultades que me confire o artigo 38 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta de Galicia e da súa Presidencia, e o artigo 12 da Lei 6/2016, do 4 de maio, da economía social de Galicia,

RESOLVO:

Primeiro.

Que cese Rafael Vallejo Pousada como vogal titular en representación das universidades de Galicia e Sofía Vales Fernández como secretaria do Consello da Economía Social de Galicia.

Segundo.

Nomear a Mª José Cabaleiro Casal como vogal titular en representación das universidades de Galicia e a José Luis Trincado Álvarez como secretario do Consello da Economía Social de Galicia.

Contra esta orde poderase interpoñer, potestativamente, recurso de reposición ante o conselleiro de Economía, Emprego e Industria no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co establecido no artigo 123 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou interpoñer directamente recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, contados desde o día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co establecido no artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 2 de marzo de 2020

Francisco Conde López
Conselleiro de Economía, Emprego e Industria