Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 53 Martes, 17 de marzo de 2020 Páx. 16679

II. Autoridades e persoal

b) Nomeamentos

Consellería de Economía, Emprego e Industria

ORDE do 2 de marzo de 2020 pola que se procede ao cesamento e nomeamento de membros do Consello Galego de Cooperativas.

O Decreto 25/2001, do 18 de xaneiro, polo que se regula a organización e o funcionamento do Consello Galego de Cooperativas, en desenvolvemento das previsións contidas na súa norma de creación, a Lei 5/1998, do 18 de decembro, de cooperativas de Galicia, regula no seu artigo 4 a composición do Consello, no artigo 5, o procedemento de nomeamento e cesamento dos seus membros, e no artigo 6, a duración do mandato e substitucións.

Os actuais membros do Consello Galego de Cooperativas foron nomeados pola Orde do 16 de outubro de 2017 pola que se procede ao nomeamento de membros do Consello Galego de Cooperativas, e polas ordes do 27 de xuño de 2018, do 4 de setembro de 2018, e do 7 de novembro de 2019 polas que se procede ao cesamento e nomeamento de membros do Consello Galego de Cooperativas.

Os cambios de adscrición producidos na unidade administrativa con competencias en materia de cooperativas fan necesario substituír a persoa titular da secretaría do Consello.

Así mesmo, debido ao falecemento da persoa suplente representante das cooperativas de crédito galegas, a Caixa Rural Galega propuxo o nomeamento dunha nova persoa suplente.

En consecuencia, en virtude das facultades que me confire o artigo 38 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta de Galicia e da súa Presidencia, e o artigo 5 do Decreto 25/2001, do 18 de xaneiro, polo que se regulan a organización e o funcionamento do Consello Galego de Cooperativas,

RESOLVO:

Primeiro.

Que cese Sofía Vales Fernández como secretaria do Consello Galego de Cooperativas.

Segundo.

Nomear a Ángel Ramil Castelo como vogal suplente en representación das cooperativas de crédito galegas e a José Luis Trincado Álvarez como secretario do Consello Galego de Cooperativas.

Contra esta orde poderase interpoñer, potestativamente, recurso de reposición ante o conselleiro de Economía, Emprego e Industria no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co establecido no artigo 123 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou interpoñer directamente recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, contados desde o día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co establecido no artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 2 de marzo de 2020

Francisco Conde López
Conselleiro de Economía, Emprego e Industria