Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 53 Martes, 17 de marzo de 2020 Páx. 16681

III. Outras disposicións

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

RESOLUCIÓN do 3 de marzo de 2020 pola que se habilitan persoas asesoras e/ou avaliadoras no marco do proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia ou familias profesionais do Catálogo nacional de cualificacións pofesionais.

A Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da formación profesional, establece no artigo 3.5 que un dos fins do Sistema nacional de cualificacións e formación Profesional é o de avaliar e acreditar oficialmente a cualificación profesional, calquera que for a súa forma de adquisición, e no seu artigo 4 establece que un dos seus instrumentos é o procedemento de recoñecemento, avaliación, acreditación e rexistro das cualificacións profesionais.

O Real decreto 1224/2009, do 17 de xullo (BOE do 25 de agosto), de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas pola experiencia laboral, vén desenvolver o establecido no artigo 8.4 da Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da formación profesional, establecendo o procedemento e os requisitos para a avaliación e a acreditación das competencias profesionais adquiridas polas persoas a través da experiencia laboral ou de vías non formais de formación, así como os seus efectos.

No seu artigo 22.1 establece que as administracións responsables do procedementos de avaliación e acreditación das competencias profesionais, no seu ámbito territorial correspondente, terán entre as súas funcións habilitar os asesores e avaliadores e manter un rexistro destes.

No mesmo artigo establécese que a Administración xeral do Estado e as administracións competentes das correspondentes comunidades autónomas habilitarán as persoas necesarias para garantir o desenvolvemento das funcións de asesoramento e avaliación que deberán cumprir, en todo caso, os requisitos establecidos no artigo 25.1.

Para a implantación do procedemento en Galicia, o Decreto 138/2018, do 8 de novembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, atribúe á Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, as competencias para a promoción e o desenvolvemento do recoñecemento de competencias profesionais nas diferentes familias profesionais que compoñen o Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais. Así mesmo, indica que será a Subdirección Xeral de Formación Profesional a quen lle corresponde a organización e coordinación do sistema de recoñecemento, avaliación e acreditación de competencias profesionais.

Pola Orde do 29 de novembro de 2019 (DOG do 12 de decembro) convocouse o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.

O artigo 2 da devandita orde establece que a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa será a encargada da organización e o desenvolvemento do proceso de acreditación de competencias adquiridas pola experiencia laboral e por vías non formais de formación, a través da Subdirección Xeral de Orientación Profesional e Relación con Empresas.

Segundo a autorización establecida na disposición derradeira primeira da mesma orde, esta dirección xeral

RESOLVE:

Habilitar as persoas incluídas no anexo desta resolución para desenvolver as funcións de asesoramento e/ou avaliación, en determinadas unidades de competencia ou familia profesional do Catálogo nacional de cualificacións profesionais de conformidade co Real decreto 1224/2009, do 17 de xullo (BOE do 25 de agosto), de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas pola experiencia laboral; e incorporalas ao correspondente rexistro.

Santiago de Compostela, 3 de marzo de 2020

Manuel Corredoira López
Director xeral de Educación, Formación Profesional
e Innovación Educativa

ANEXO

Profesorado.

Familia profesional

DNI

Tratamento

Código habilitación

Administración e Xestión

46914725S

Asesora

ASDADG0892

Avaliadora

AVDADG0893

Agraria

34875069P

Asesora

ASDAGA0872

Avaliadora

AVDAGA0873

32655377T

Asesora

ASDAGA0873

Avaliadora

AVDAGA0874

Comercio e Márketing

33553269H

Asesora

ASDCOM0897

Avaliadora

AVDCOM0898

34960469D

Asesor

ASDCOM0883

Avaliador

AVDCOM0883

36135713E

Asesora

ASDCOM0884

Avaliadora

AVDCOM0884

32691632F

Asesora

ASDCOM0894

Avaliadora

AVDCOM0895

32678066B

Asesor

ASDCOM0893

Avaliador

AVDCOM0894

Edificación e Obra Civil

32676079W

Asesor

ASDEOC0887

Avaliador

AVDEOC0888

Electricidade e Electrónica

76999686X

Asesora

ASDELE0885

Avaliadora

AVDELE0887

44821999J

Asesora

ASDELE0910

Avaliadora

AVDELE0911

32704316H

Asesor

ASDELE0870

Avaliador

AVDELE0871

44078582W

Asesora

ASDELE0886

Avaliadora

AVDELE0886

32832328N

Asesor

ASDELE0899

Avaliador

AVDELE0900

Fabricación Mecánica

33537864T

Asesora

ASDFME0888

Avaliadora

AVDFME0889

32701816W

Asesor

ASDFME0900

Avaliador

AVDFME0901

Hostalaría e Turismo

32693674W

Asesora

ASDHOT0905

Avaliadora

AVDHOT0906

Imaxe e Son

44084550J

Asesora

ASDIMS0903

Avaliadora

AVDIMS0904

Imaxe Persoal

44458963D

Asesora

ASDIMP0868

Avaliadora

AVDIMP0869

34926902E

Asesora

ASDIMP0867

Avaliadora

AVDIMP0868

36087563B

Asesora

ASDIMP0869

Avaliadora

AVDIMP0870

44090010E

Asesor

ASDIMP0907

Avaliador

AVDIMP0908

36091753S

Asesora

ASDIMP0898

Avaliadora

AVDIMP0899

35554732K

Asesor

ASDIMP0906

Avaliador

AVDIMP0907

34996800T

Asesora

ASDIMP0901

Avaliadora

AVDIMP0902

76709578R

Asesora

ASDIMP0889

Avaliadora

AVDIMP0890

Industrias Alimentarias

33341010A

Asesora

ASDINA0908

Avaliadora

AVDINA0909

Instalación e Mantemento

76579798X

Asesor

ASDIMA0882

Avaliador

AVDIMA0882

32677604D

Asesora

ASDIMA0912

Avaliadora

AVDIMA0913

52490529K

Asesor

ASDIMA0902

Avaliador

AVDIMA0903

76620517L

Asesora

ASDIMA0911

Avaliadora

AVDIMA0912

Madeira, Moble e Cortiza

76860863S

Asesor

ASDMAM0880

Avaliador

AVDMAM0881

Química

36090126K

Asesor

ASDQUI0876

Avaliador

AVDQUI0877

32826644D

Asesora

ASDQUI0877

Avaliadora

AVDQUI0878

53169174M

Asesor

ASDQUI0875

Avaliador

AVDQUI0876

44086277S

Asesora

ASDQUI0862

Avaliadora

AVDQUI0863

Sanidade

79330318Y

Asesora

ASDSAN0863

Avaliadora

AVDSAN0864

34962292S

Asesora

ASDSAN0864

Avaliadora

AVDSAN0865

Servizos Socioculturais e á Comunidade

35308922N

Asesora

ASDSSC0865

Avaliadora

AVDSSC0866

36163853X

Asesora

ASDSSC0866

Avaliadora

AVDSSC0867

Transporte e Mantemento de Vehículos

32675643A

Asesor

ASDTMV0871

Avaliador

AVDTMV0872

44835949W

Asesor

ASDTMV0895

Avaliador

AVDTMV0896

32661553N

Asesor

ASDTMV0881

Avaliador

AVDTMV0914

53480165J

Asesor

ASDTMV0909

Avaliador

AVDTMV0910

Sector produtivo.

Familia profesional

DNI

Tratamento

Código UC

Unidade de competencia

Código habilitación

Comercio e Márketing

34992327N

Avaliador

UC0501_3

Establecer a implantación de espazos comerciais.

AVP050131347

UC0502_3

Organizar a implantación de produtos ou servizos na superficie de venda.

AVP050231348

UC0503_3

Organizar e controlar as accións promocionais en espazos comerciais.

AVP050331349

UC0504_3

Organizar e supervisar a montaxe de escaparates no establecemento comercial.

AVP050431350

UC1014_3

Organizar o almacén de acordo cos criterios e cos niveis de actividade previstos.

AVP101431351

Electricidade e Electrónica

77414247L

Avaliador

UC0120_2

Montar e manter instalacións de captación de sinais de radiodifusión sonora e televisión en edificios ou conxuntos de edificacións (antenas e vía cable).

AVP012021310

UC0121_2

Montar e manter instalacións de acceso ao servizo de telefonía dispoñible ao público e instalacións de control de acceso (telefonía interior e videoportaría).

AVP012121311

UC0597_2

Montar e manter instalacións de megafonía e sonorización de locais.

AVP059721312

UC0598_2

Montar e manter instalacións de circuíto pechado de televisión.

AVP059821313

UC0599_2

Montar e manter sistemas de telefonía con centrais de baixa capacidade.

AVP059921314

UC0600_2

Montar e manter infraestruturas de redes locais de datos.

AVP060021315

Hostalaría e Turismo 

44474102Z

Avaliadora

UC1069_3

Interpretar o patrimonio e os bens de interese cultural do ámbito de actuación a turistas e visitantes.

AVP106931307

UC1070_3

Interpretar espazos naturais e outros bens de interese natural do ámbito de actuación a turistas e visitantes.

AVP107031308

UC1071_3

Prestar servizos de acompañamento e asistencia a turistas e visitantes, e deseñar itinerarios turísticos.

AVP107131309

44482635Z

Avaliadora

UC1073_3

Comunicarse nunha lingua estranxeira distinta do inglés, cun nivel de usuario competente, nos servizos turísticos de guía e animación.

AVP107331306

Imaxe e Son

32788775K

Avaliador

UC0213_3

Definir os parámetros de creación do proxecto definido, seleccionando e configurando os equipamentos para realizar a animación de representacións gráficas.

AVP021331297

UC0214_3

Modelar e representar graficamente os elementos que conforman a animación.

AVP021431298

UC0215_3

Animar, iluminar, colorear as fontes xeradas e colocar as cámaras virtuais, renderizar e aplicar os efectos finais.

AVP021531299

UC0919_3

Coordinar os procesos finais de montaxe e posprodución ata xerar o produto audiovisual final.

AVP091931304

UC0943_3

Definir proxectos audiovisuais multimedia interactivos.

AVP094331300

UC0944_3

Xerar e adaptar os contidos audiovisuais multimedia propios e externos.

AVP094431301

UC0945_3

Integrar os elementos e as fontes mediante ferramentas de autoría e de edición.

AVP094531302

UC0946_3

Realizar os procesos de avaliación do prototipo, control de calidade e documentación do produto audiovisual multimedia interactivo.

AVP094631303

UC0949_3

Realizar a montaxe integrando ferramentas de posprodución e materiais de procedencia diversa.

AVP094931305

31253472Z

Avaliadora

UC0213_3

Definir os parámetros de creación do proxecto definido, seleccionando e configurando os equipamentos para realizar a animación de representacións gráficas.

AVP021331289

UC0214_3

Modelar e representar graficamente os elementos que conforman a animación.

AVP021431290

UC0215_3

Animar, iluminar, colorear as fontes xeradas e colocar as cámaras virtuais, renderizar e aplicar os efectos finais.

AVP021531291

UC0919_3

Coordinar os procesos finais de montaxe e posprodución ata xerar o produto audiovisual final.

AVP091931296

UC0943_3

Definir proxectos audiovisuais multimedia interactivos.

AVP094331292

UC0944_3

Xerar e adaptar os contidos audiovisuais multimedia propios e externos.

AVP094431293

UC0945_3

Integrar os elementos e as fontes mediante ferramentas de autoría e de edición.

AVP094531294

UC0946_3

Realizar os procesos de avaliación do prototipo, control de calidade e documentación do produto audiovisual multimedia interactivo.

AVP094631295

Imaxe Persoal

34957030C

Avaliadora

UC0348_2

Realizar cambios de cor totais ou parciais no cabelo.

AVP034821339

UC0351_2

Cortar o cabelo e realizar o arranxo e o rasurado de barba e bigote.

AVP035121340

UC0352_2

Asesorar e vender produtos e servizos para a imaxe persoal.

AVP035221343

UC0793_3

Asesorar a clientela sobre a súa imaxe persoal, mediante o coidado e a transformación estética do cabelo e do pelo do rostro.

AVP079331341

UC0794_3

Realizar protocolos técnicos e peiteados para salóns de peiteado e producións audiovisuais e escénicas.

AVP079431342

UC0795_3

Dirixir e xestionar as actividades desenvolvidas en empresas de imaxe persoal.

AVP079531344

UC1261_3

Realizar o diagnóstico e deseñar tratamentos capilares estéticos.

AVP126131345

UC1262_3

Realizar tratamentos capilares estéticos en condicións de seguridade e hixiene.

AVP126231346

Servizos Socioculturais e á Comunidade

32449557F

Avaliadora

UC0252_3

Programar, organizar e avaliar as intervencións de integración social.

AVP025231316

UC0253_3

Desenvolver as intervencións dirixidas ao adestramento e á adquisición de habilidades de autonomía persoal e social.

AVP025331317

UC0254_3

Establecer, adaptar e aplicar sistemas alternativos de comunicación.

AVP025431318

UC1022_3

Dinamizar a planificación, o desenvolvemento e a avaliación de intervencións e proxectos comunitarios e de participación cidadá que se desenvolvan entre os axentes que configuran unha comunidade ou unha zona territorial.

AVP102231319

UC1024_3

Establecer estratexias de comunicación e difusión dos diferentes proxectos e das actuacións comunitarias.

AVP102431320

UC1026_3

Incorporar a perspectiva de xénero nos proxectos de intervención social.

AVP102631321

UC1034_3

Xestionar a información sobre os recursos sociolaborais e formativos e colaborar na análise de postos de traballo para a inserción sociolaboral de persoas con discapacidade.

AVP103431322

UC1035_3

Realizar as intervencións dirixidas ao adestramento para a adquisición e o desenvolvemento de habilidades sociolaborais nas persoas con discapacidade.

AVP103531323

UC1036_3

Apoiar no proceso de inserción sociolaboral de persoas con discapacidade.

AVP103631324

UC1037_3

Efectuar o seguimento da inserción sociolaboral coa empresa, a persoa usuaria e o seu contorno persoal.

AVP103731325

UC1038_3

Identificar e concretar as características e as necesidades do contexto social da intervención.

AVP103831326

UC1039_3

Previr conflitos entre persoas, actores e colectivos sociais.

AVP103931327

UC1040_3

Organizar e pór en práctica o proceso de xestión de conflitos.

AVP104031328

UC1041_3

Realizar a valoración, o seguimento e a difusión da mediación como unha vía de xestión de conflitos.

AVP104131329

UC1427_3

Executar, en colaboración co/coa titor/a e/ou co equipo interdisciplinar do centro educativo, os programas educativos do alumnado con necesidades educativas especiais (ACNEE) na súa aula de referencia.

AVP142731330

UC1428_3

Pór en práctica os programas de autonomía e hixiene persoal no aseo do alumnado con necesidades educativas especiais (ACNEE), participando co equipo interdisciplinar do centro educativo.

AVP142831331

UC1429_3

Atender e vixiar na actividade de recreo o alumnado con necesidades educativas especiais (ACNEE), participando xunto co titor ou a titora no desenvolvemento dos programas de autonomía social e nos programas de actividades lúdicas.

AVP142931337

UC1430_3

Atender o alumnado con necesidades educativas especiais (ACNEE) no comedor escolar, participando co equipo interdisciplinar do centro educativo na posta en práctica dos programas de hábitos de alimentación.

AVP143031338

UC1448_3

Detectar, xerar e utilizar recursos sociais e comunitarios para a realización de intervencións socioeducativas con persoas con discapacidade.

AVP144831332

UC1449_3

Organizar e realizar o acompañamento de persoas con discapacidade na realización de actividades programadas.

AVP144931333

UC1450_3

Organizar, desenvolver e avaliar procesos de inclusión de persoas con discapacidade en espazos de lecer e tempo libre.

AVP145031334

UC1451_3

Organizar e desenvolver o adestramento en estratexias cognitivas básicas e alfabetización tecnolóxica para persoas con discapacidade, en colaboración con profesionais de nivel superior.

AVP145131335

UC1452_3

Actuar, orientar e apoiar as familias de persoas con discapacidade, en colaboración con profesionais de nivel superior.

AVP145231336