Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 66 Venres, 3 de abril de 2020 Páx. 17812

III. Outras disposicións

Escola Galega de Administración Pública

RESOLUCIÓN do 24 de marzo de 2020 pola que se convoca o programa de autoformación para o persoal ao servizo das administracións territoriais, institucionais e entes públicos instrumentais do sector público da Comunidade Autónoma, así como para o persoal da Administración de xustiza de Galicia e de administración e servizos (PAS) das tres universidades do Sistema universitario de Galicia (SUG).

O programa diríxese a todo o persoal ao servizo das diferentes administracións da Comunidade Autónoma e ofrece un amplo abano de cursos relativos a diferentes áreas formativas que facilitan a capacitación para o desenvolvemento eficiente de calquera posto de traballo.

En liña coa decidida aposta da Escola Galega de Administración Pública (EGAP) por modernas modalidades de formación e metodoloxías de ensino, esta convocatoria supón a consolidación do Programa de autoformación iniciado no ano 2013 e que, verificada a súa ampla aceptación entre as persoas destinatarias, renova os seus contidos formativos para incluír novos temas de interese.

A autoformación oriéntase cara á adquisición de coñecementos e habilidades de xeito autónomo, asumindo a persoa participante un papel activo no proceso de aprendizaxe, a través do emprego das tecnoloxías da información e da comunicación, ao mesmo tempo que se lle ofrece a posibilidade de acreditar a súa competencia mediante unha proba voluntaria, que lle dá dereito a obter un certificado de equivalencia.

Esta modalidade permite achegar as actividades da escola a un maior número de empregados/as públicos/as, especialmente a aqueles/as que por barreiras xeográficas ou razóns de conciliación non poden optar á modalidade presencial.

O que se procura é a maior independencia do alumnado para elaborar o seu propio plan de aprendizaxe, sen o condicionamento dos prazos. Ademais, no actual escenario orzamentario é particularmente interesante organizar actividades formativas que, comparadas coas tradicionais, resultan economicamente vantaxosas e de amplo alcance.

O programa de autoformación ademais de continuar efectuando unha oferta formativa conxunta para que todos os colectivos poidan acceder á formación enmarcada no programa de autoformación con independencia da Administración a que pertenzan, segue a apostar pola descentralización das probas de avaliación das actividades enmarcadas neste programa.

Por todo isto, e en execución do Plan de formación 2020 da EGAP, convócase o programa de autoformación cuxas bases se detallan nos anexos desta resolución.

O persoal ao servizo das diferentes administracións da Comunidade Autónoma de Galicia que desexe participar no programa de autoformación dispón de dúas opcións, compatibles entre elas pero independentes unha da outra. Por unha banda pode acceder aos contidos das actividades sen máis trámite que o de inscribirse na zona de matrícula da EGAP, tal e como se prevé no anexo I. Por outra banda, pode solicitar presentarse ás probas de avaliación reguladas no anexo II. Cómpre ter en conta que o acceso aos contidos non implica a obriga de presentarse ás probas de avaliación, nin é tampouco un requisito para matricularse nelas. Pero, só as persoas que se matriculen nestas probas e as superen teñen dereito a un certificado de equivalencia, que ten o mesmo valor que un de aproveitamento. En concreto, as probas de avaliación superadas nesta modalidade de formación valoraranse conforme o que establezan as bases dos concursos que convoque, no seu día, a Dirección Xeral da Función Pública.

RESOLVO:

Convocar as actividades do programa de autoformación que figuran nesta resolución, que deberán desenvolverse segundo as bases detalladas nos anexo I e II.

Santiago de Compostela de Compostela, 24 de marzo de 2020

Sonia Rodríguez-Campos González
Directora da Escola Galega de Administración Pública

ANEXO I

Bases

Primeira. As actividades do programa de autoformación: contidos

1. As actividades do programa de autoformación son as seguintes:

Código

Actividade

Administración electrónica, protección de datos e calidade administrativa

AF20001

A calidade na Administración pública. Procesos e procedementos. Contidos

AF20033

Correo electrónico corporativo. Contidos

AF20045

Iniciación á Administración electrónica. Seguranza da información e protección de datos. Contidos

AF20079

Uso avanzado de aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc). Contidos

AF20081

Uso avanzado de aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer). Contidos

Comunicación, organización do traballo e mellora das habilidades

AF20023

Básico en prevención de riscos laborais. Contidos

AF20025

Cambio e motivación nas organizacións. Contidos

AF20027

Como deseñar presentacións eficaces. Contidos

AF20037

Diagnóstico do clima organizacional. A optimización do recurso humano. Contidos

AF20039

Formación básica en igualdade de xénero nas administracións públicas. Contidos

AF20041

Formación básica para a sensibilización e prevención da violencia de xénero. Contidos

AF20059

Linguaxe administrativa non sexista e imaxe igualitaria na práctica da xestión pública. Contidos

AF20063

Prevención de riscos laborais en oficinas e despachos. Contidos

AF20065

Prevención e xestión de conflitos. Contidos

AF20075

Técnicas elementais de arquivos. Contidos

AF20077

Técnicas para unha boa redacción dos documentos administrativos. Contidos

Plan formativo ofimático de Galicia

AF20005

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (LibreOffice Base). Contidos

AF20007

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (Microsoft Office 2010). Contidos

AF20009

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (Microsoft Office 2010). Contidos

AF20011

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc). Contidos

AF20013

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (Microsoft Office 2010). Contidos

AF20015

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer). Contidos

AF20017

Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información (LibreOffice Impress). Contidos

AF20019

Aplicacións informáticas para presentacións: gráficas de información (Microsoft Office 2010). Contidos

AF20071

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (GNU/Linux Debian 9). Contidos

AF20073

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (Windows 10). Contidos

Réxime xurídico e actividade financeira das administracións públicas

AF20003

A responsabilidade patrimonial da Administración pública. Contidos

AF20021

Aspectos básicos da xestión do persoal: a función pública de Galicia. Contidos

AF20029

Contratación estratéxica. Contidos

AF20035

Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia. Contidos

AF20043

Incompatibilidades dos empregados públicos de Galicia. Contidos

AF20049

Lei 16/2010 de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia. Contidos

AF20051

Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia. Contidos

AF20053

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Contidos

AF20055

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público. Contidos

AF20057

Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social. Contidos

AF20061

O persoal laboral ao servizo da Xunta de Galicia: V Convenio colectivo único de persoal laboral. Contidos

AF20067

Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido do Estatuto básico do empregado público (EBEP). Contidos

AF20069

Réxime disciplinario do empregado público de Galicia. Contidos

AF20083

Xestión de indemnizacións por razón de servizo na Administración autonómica. Contidos

Unión Europea: políticas públicas e procedementos comunitarios

AF20031

Cooperación transfronteiriza e cohesión. Contidos

AF20047

Introdución á Unión Europea e ao seu dereito. Contidos

2. Cada unha das actividades está composta de contidos multimedia actualizados, material complementario e, dado que non existe a figura do/da titor/a, cuestionarios de corrección automática, que facilitan unha aprendizaxe autónoma máis efectiva.

Segunda. As actividades: acceso aos contidos

1. Todos os empregados públicos e as empregadas públicas destinados/as nas administracións territoriais, institucionais e entes públicos instrumentais do sector público da comunidade autónoma, así como para o persoal da Administración de xustiza de Galicia e de administración e servizos (PAS) das tres universidades do Sistema universitario de Galicia (SUG) que reúnan os requisitos establecidos nesta convocatoria e, concretamente, na base primeira do anexo II, poden acceder aos contidos das actividades do programa de autoformación, sen pasar por un proceso de selección, inscribíndose na zona de matrícula da EGAP, no enderezo <https://egap.xunta.gal/matricula>.

2. A inscrición para o acceso aos contidos pode facerse en calquera momento a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia e ata o 20 de decembro de 2020.

3. Cada persoa determinará libremente o número de actividades en que queira inscribirse e mais o período durante o cal vai traballar na actividade ou actividades do programa de autoformación elixidas. Os contidos van estar dispoñibles ata o 20 de decembro de 2020.

4. A EGAP adoptará as medidas necesarias para facilitar a inscrición. As dúbidas, as dificultades técnicas e as peticións de información complementaria serán atendidas do enderezo de correo electrónico <xestion.egap@xunta.gal>.

5. Unha vez inscrita, a persoa recibirá unha mensaxe de correo electrónico de confirmación e despois poderá acceder aos contidos da actividade ou actividades na aula virtual, no enderezo <https://egap.xunta.gal/aulavirtual>.

6. O acceso aos contidos das actividades do programa de autoformación non implica a obriga de presentarse ás probas de avaliación reguladas no anexo II, nin é tampouco un requisito para matricularse nelas.

7. O acceso aos contidos das actividades do programa de autoformación non dá dereito á expedición do certificado regulado na base oitava do anexo II.

ANEXO II

Bases

Primeira. As probas de avaliación das actividades do programa de autoformación: participación

1. Poden participar nas probas de avaliación das actividades do programa de autoformación os empregados públicos e as empregadas públicas destinados nas administracións territoriais, institucionais e entes públicos instrumentais do sector público da Comunidade autónoma, así como para o persoal da Administración de xustiza de Galicia e de administración e servizos (PAS) das tres universidades do Sistema universitario de Galicia (SUG), que non se encontren en situación de servizos noutras administracións públicas diferentes das que sexan obxecto desta convocatoria, excedencia voluntaria e suspensión de funcións, e reúnan os requisitos establecidos nesta convocatoria e para cada un dos casos no anexo II. Está exceptuado o persoal docente da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, o persoal das escalas dos corpos da policía de Galicia e o persoal do Servizo Galego de Saúde, non entendendo por tal o persoal empregado público da escala de saúde pública e Administración sanitaria creada pola Lei 17/1989, do 23 de outubro, de creación de escalas de persoal sanitario ao servizo da Comunidade Autónoma de Galicia.

Segunda. As probas de avaliación: prazas convocadas, horas certificadas, datas, lugar e horario

As probas de avaliación das actividades do programa de autoformación desenvolveranse de xeito descentralizado nas sedes que se determinen no comezo de cada actividade de acordo co previsto na seguinte táboa:

Código

Actividade

Localidade

Núm. prazas

Núm. horas

Data e hora da proba

Administración electrónica, protección de datos e calidade administrativa

AF20002

A calidade na Administración pública. Procesos e procedementos. Proba de avaliación

A Coruña

30

25

30.9.2020 16.30 h

AF20002

A calidade na Administración pública. Procesos e procedementos. Proba de avaliación

Ferrol

10

25

30.9.2020 16.30 h

AF20002

A calidade na Administración pública. Procesos e procedementos. Proba de avaliación

Lugo

20

25

30.9.2020 16.30 h

AF20002

A calidade na Administración pública. Procesos e procedementos. Proba de avaliación

Ourense

20

25

30.9.2020 16.30 h

AF20002

A calidade na Administración pública. Procesos e procedementos. Proba de avaliación

Pontevedra

20

25

30.9.2020 16.30 h

AF20002

A calidade na Administración pública. Procesos e procedementos. Proba de avaliación

Santiago de Compostela

70

25

30.9.2020 16.30 h

AF20002

A calidade na Administración pública. Procesos e procedementos. Proba de avaliación

Vigo

30

25

30.9.2020 16.30 h

AF20034

Correo electrónico corporativo. Proba de avaliación

A Coruña

30

12

8.10.2020 12.00 h

AF20034

Correo electrónico corporativo. Proba de avaliación

Ferrol

10

12

8.10.2020 12.00 h

AF20034

Correo electrónico corporativo. Proba de avaliación

Lugo

20

12

8.10.2020 12.00 h

AF20034

Correo electrónico corporativo. Proba de avaliación

Ourense

20

12

8.10.2020 12.00 h

AF20034

Correo electrónico corporativo. Proba de avaliación

Pontevedra

20

12

8.10.2020 12.00 h

AF20034

Correo electrónico corporativo. Proba de avaliación

Santiago de Compostela

70

12

8.10.2020 12.00 h

AF20034

Correo electrónico corporativo. Proba de avaliación

Vigo

30

12

8.10.2020 12.00 h

AF20046

Iniciación á administración electrónica. Seguranza da información e protección de datos. Proba da avaliación

A Coruña

30

20

8.10.2020 9.30 h

AF20046

Iniciación á administración electrónica. Seguranza da información e protección de datos. Proba da avaliación

Ferrol

10

20

8.10.2020 9.30 h

AF20046

Iniciación á administración electrónica. Seguranza da información e protección de datos. Proba da avaliación

Lugo

20

20

8.10.2020 9.30 h

AF20046

Iniciación á administración electrónica. Seguranza da información e protección de datos. Proba da avaliación

Ourense

20

20

8.10.2020 9.30 h

AF20046

Iniciación á administración electrónica. Seguranza da información e protección de datos. Proba da avaliación

Pontevedra

20

20

8.10.2020 9.30 h

AF20046

Iniciación á administración electrónica. Seguranza da información e protección de datos. Proba da avaliación

Santiago de Compostela

70

20

8.10.2020 9.30 h

AF20046

Iniciación á administración electrónica. Seguranza da información e protección de datos. Proba da avaliación

Vigo

30

20

8.10.2020 9.30 h

AF20080

Uso avanzado de aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc). Proba de avaliación

A Coruña

30

50

28.9.2020 16.30 h

AF20080

Uso avanzado de aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc). Proba de avaliación

Ferrol

10

50

28.9.2020 16.30 h

AF20080

Uso avanzado de aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc). Proba de avaliación

Lugo

20

50

28.9.2020 16.30 h

AF20080

Uso avanzado de aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc). Proba de avaliación

Ourense

20

50

28.9.2020 16.30 h

AF20080

Uso avanzado de aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc). Proba de avaliación

Pontevedra

20

50

28.9.2020 16.30 h

AF20080

Uso avanzado de aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc). Proba de avaliación

Santiago de Compostela

70

50

28.9.2020 16.30 h

AF20080

Uso avanzado de aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc). Proba de avaliación

Vigo

30

50

28.9.2020 16.30 h

AF20082

Uso avanzado de aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer). Proba de avaliación

A Coruña

30

50

29.9.2020 16.30 h

AF20082

Uso avanzado de aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer). Proba de avaliación

Ferrol

10

50

29.9.2020 16.30 h

AF20082

Uso avanzado de aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer). Proba de avaliación

Lugo

20

50

29.9.2020 16.30 h

AF20082

Uso avanzado de aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer). Proba de avaliación

Ourense

20

50

29.9.2020 16.30 h

AF20082

Uso avanzado de aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer). Proba de avaliación

Pontevedra

20

50

29.9.2020 16.30 h

AF20082

Uso avanzado de aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer). Proba de avaliación

Santiago de Compostela

70

50

29.9.2020 16.30 h

AF20082

Uso avanzado de aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer). Proba de avaliación

Vigo

30

50

29.9.2020 16.30 h

Comunicación, organización do traballo e mellora das habilidades

AF20024

Básico en prevención de riscos laborais. Proba de avaliación

A Coruña

30

50

2.10.2020 12.00 h

AF20024

Básico en prevención de riscos laborais. Proba de avaliación

Ferrol

10

50

2.10.2020 12.00 h

AF20024

Básico en prevención de riscos laborais. Proba de avaliación

Lugo

20

50

2.10.2020 12.00 h

AF20024

Básico en prevención de riscos laborais. Proba de avaliación

Ourense

20

50

2.10.2020 12.00 h

AF20024

Básico en prevención de riscos laborais. Proba de avaliación

Pontevedra

20

50

2.10.2020 12.00 h

AF20024

Básico en prevención de riscos laborais. Proba de avaliación

Santiago de Compostela

70

50

2.10.2020 12.00 h

AF20024

Básico en prevención de riscos laborais. Proba de avaliación

Vigo

30

50

2.10.2020 12.00 h

AF20026

Cambio e motivación nas organizacións. Proba de avaliación

A Coruña

30

15

1.10.2020 16.30 h

AF20026

Cambio e motivación nas organizacións. Proba de avaliación

Ferrol

10

15

1.10.2020 16.30 h

AF20026

Cambio e motivación nas organizacións. Proba de avaliación

Lugo

20

15

1.10.2020 16.30 h

AF20026

Cambio e motivación nas organizacións. Proba de avaliación

Ourense

20

15

1.10.2020 16.30 h

AF20026

Cambio e motivación nas organizacións. Proba de avaliación

Pontevedra

20

15

1.10.2020 16.30 h

AF20026

Cambio e motivación nas organizacións. Proba de avaliación

Santiago de Compostela

70

15

1.10.2020 16.30 h

AF20026

Cambio e motivación nas organizacións. Proba de avaliación

Vigo

30

15

1.10.2020 16.30 h

AF20028

Como deseñar presentacións eficaces. Proba de avaliación

A Coruña

30

20

9.10.2020 16.30 h

AF20028

Como deseñar presentacións eficaces. Proba de avaliación

Ferrol

10

20

9.10.2020 16.30 h

AF20028

Como deseñar presentacións eficaces. Proba de avaliación

Lugo

20

20

9.10.2020 16.30 h

AF20028

Como deseñar presentacións eficaces. Proba de avaliación

Ourense

20

20

9.10.2020 16.30 h

AF20028

Como deseñar presentacións eficaces. Proba de avaliación

Pontevedra

20

20

9.10.2020 16.30 h

AF20028

Como deseñar presentacións eficaces. Proba de avaliación

Santiago de Compostela

70

20

9.10.2020 16.30 h

AF20028

Como deseñar presentacións eficaces. Proba de avaliación

Vigo

30

20

9.10.2020 16.30 h

AF20038

Diagnóstico do clima organizacional. A optimización do recurso humano. Proba de avaliación

A Coruña

30

30

19.10.2020 16.30 h

AF20038

Diagnóstico do clima organizacional. A optimización do recurso humano. Proba de avaliación

Ferrol

10

30

19.10.2020 16.30 h

AF20038

Diagnóstico do clima organizacional. A optimización do recurso humano. Proba de avaliación

Lugo

20

30

19.10.2020 16.30 h

AF20038

Diagnóstico do clima organizacional. A optimización do recurso humano. Proba de avaliación

Ourense

20

30

19.10.2020 16.30 h

AF20038

Diagnóstico do clima organizacional. A optimización do recurso humano. Proba de avaliación

Pontevedra

20

30

19.10.2020 16.30 h

AF20038

Diagnóstico do clima organizacional. A optimización do recurso humano. Proba de avaliación

Santiago de Compostela

70

30

19.10.2020 16.30 h

AF20038

Diagnóstico do clima organizacional. A optimización do recurso humano. Proba de avaliación

Vigo

30

30

19.10.2020 16.30 h

AF20040

Formación básica en igualdade de xénero nas administracións públicas. Proba da avaliación

A Coruña

30

20

26.10.2020 16.30 h

AF20040

Formación básica en igualdade de xénero nas administracións públicas. Proba da avaliación

Ferrol

10

20

26.10.2020 16.30 h

AF20040

Formación básica en igualdade de xénero nas administracións públicas. Proba da avaliación

Lugo

20

20

26.10.2020 16.30 h

AF20040

Formación básica en igualdade de xénero nas administracións públicas. Proba da avaliación

Ourense

20

20

26.10.2020 16.30 h

AF20040

Formación básica en igualdade de xénero nas administracións públicas. Proba da avaliación

Pontevedra

20

20

26.10.2020 16.30 h

AF20040

Formación básica en igualdade de xénero nas administracións públicas. Proba da avaliación

Santiago de Compostela

70

20

26.10.2020 16.30 h

AF20040

Formación básica en igualdade de xénero nas administracións públicas. Proba da avaliación

Vigo

30

20

26.10.2020 16.30 h

AF20042

Formación básica para a sensibilización e prevención da violencia de xénero. Proba de avaliación

A Coruña

30

20

26.10.2020 18.30 h

AF20042

Formación básica para a sensibilización e prevención da violencia de xénero. Proba de avaliación

Ferrol

10

20

26.10.2020 18.30 h

AF20042

Formación básica para a sensibilización e prevención da violencia de xénero. Proba de avaliación

Lugo

20

20

26.10.2020 18.30 h

AF20042

Formación básica para a sensibilización e prevención da violencia de xénero. Proba de avaliación

Ourense

20

20

26.10.2020 18.30 h

AF20042

Formación básica para a sensibilización e prevención da violencia de xénero. Proba de avaliación

Pontevedra

20

20

26.10.2020 18.30 h

AF20042

Formación básica para a sensibilización e prevención da violencia de xénero. Proba de avaliación

Santiago de Compostela

70

20

26.10.2020 18.30 h

AF20042

Formación básica para a sensibilización e prevención da violencia de xénero. Proba de avaliación

Vigo

30

20

26.10.2020 18.30 h

AF20060

Linguaxe administrativa non sexista e imaxe igualitaria na práctica da xestión pública. Proba de avaliación

A Coruña

30

30

23.10.2020 18.30 h

AF20060

Linguaxe administrativa non sexista e imaxe igualitaria na práctica da xestión pública. Proba de avaliación

Ferrol

10

30

23.10.2020 18.30 h

AF20060

Linguaxe administrativa non sexista e imaxe igualitaria na práctica da xestión pública. Proba de avaliación

Lugo

20

30

23.10.2020 18.30 h

AF20060

Linguaxe administrativa non sexista e imaxe igualitaria na práctica da xestión pública. Proba de avaliación

Ourense

20

30

23.10.2020 18.30 h

AF20060

Linguaxe administrativa non sexista e imaxe igualitaria na práctica da xestión pública. Proba de avaliación

Pontevedra

20

30

23.10.2020 18.30 h

AF20060

Linguaxe administrativa non sexista e imaxe igualitaria na práctica da xestión pública. Proba de avaliación

Santiago de Compostela

70

30

23.10.2020 18.30 h

AF20060

Linguaxe administrativa non sexista e imaxe igualitaria na práctica da xestión pública. Proba de avaliación

Vigo

30

30

23.10.2020 18.30 h

AF20064

Prevención de riscos laborais en oficinas e despachos. Proba de avaliación

A Coruña

30

15

27.10.2020 16.30 h

AF20064

Prevención de riscos laborais en oficinas e despachos. Proba de avaliación

Ferrol

10

15

27.10.2020 16.30 h

AF20064

Prevención de riscos laborais en oficinas e despachos. Proba de avaliación

Lugo

20

15

27.10.2020 16.30 h

AF20064

Prevención de riscos laborais en oficinas e despachos. Proba de avaliación

Ourense

20

15

27.10.2020 16.30 h

AF20064

Prevención de riscos laborais en oficinas e despachos. Proba de avaliación

Pontevedra

20

15

27.10.2020 16.30 h

AF20064

Prevención de riscos laborais en oficinas e despachos. Proba de avaliación

Santiago de Compostela

70

15

27.10.2020 16.30 h

AF20064

Prevención de riscos laborais en oficinas e despachos. Proba de avaliación

Vigo

30

15

27.10.2020 16.30 h

AF20066

Prevención e xestión de conflitos. Proba de avaliación

A Coruña

30

25

23.10.2020 16.30 h

AF20066

Prevención e xestión de conflitos. Proba de avaliación

Ferrol

10

25

23.10.2020 16.30 h

AF20066

Prevención e xestión de conflitos. Proba de avaliación

Lugo

20

25

23.10.2020 16.30 h

AF20066

Prevención e xestión de conflitos. Proba de avaliación

Ourense

20

25

23.10.2020 16.30 h

AF20066

Prevención e xestión de conflitos. Proba de avaliación

Pontevedra

20

25

23.10.2020 16.30 h

AF20066

Prevención e xestión de conflitos. Proba de avaliación

Santiago de Compostela

70

25

23.10.2020 16.30 h

AF20066

Prevención e xestión de conflitos. Proba de avaliación

Vigo

30

25

23.10.2020 16.30 h

AF20076

Técnicas elementais de arquivos. Proba de avaliación

A Coruña

30

25

13.10.2020 16.30 h

AF20076

Técnicas elementais de arquivos. Proba de avaliación

Ferrol

10

25

13.10.2020 16.30 h

AF20076

Técnicas elementais de arquivos. Proba de avaliación

Lugo

20

25

13.10.2020 16.30 h

AF20076

Técnicas elementais de arquivos. Proba de avaliación

Ourense

20

25

13.10.2020 16.30 h

AF20076

Técnicas elementais de arquivos. Proba de avaliación

Pontevedra

20

25

13.10.2020 16.30 h

AF20076

Técnicas elementais de arquivos. Proba de avaliación

Santiago de Compostela

70

25

13.10.2020 16.30 h

AF20076

Técnicas elementais de arquivos. Proba de avaliación

Vigo

30

25

13.10.2020 16.30 h

AF20078

Técnicas para unha boa redacción dos documentos administrativos. Proba de avaliación

A Coruña

30

15

1.10.2020 12.00 h

AF20078

Técnicas para unha boa redacción dos documentos administrativos. Proba de avaliación

Ferrol

10

15

1.10.2020 12.00 h

AF20078

Técnicas para unha boa redacción dos documentos administrativos. Proba de avaliación

Lugo

20

15

1.10.2020 12.00 h

AF20078

Técnicas para unha boa redacción dos documentos administrativos. Proba de avaliación

Ourense

20

15

1.10.2020 12.00 h

AF20078

Técnicas para unha boa redacción dos documentos administrativos. Proba de avaliación

Pontevedra

20

15

1.10.2020 12.00 h

AF20078

Técnicas para unha boa redacción dos documentos administrativos. Proba de avaliación

Santiago de Compostela

70

15

1.10.2020 12.00 h

AF20078

Técnicas para unha boa redacción dos documentos administrativos. Proba de avaliación

Vigo

30

15

1.10.2020 12.00 h

Plan formativo ofimático de Galicia

AF20006

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (LibreOffice Base). Proba de avaliación

A Coruña

30

50

15.9.2020 16.30 h

AF20006

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (LibreOffice Base). Proba de avaliación

Ferrol

10

50

15.9.2020 16.30 h

AF20006

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (LibreOffice Base). Proba de avaliación

Lugo

20

50

15.9.2020 16.30 h

AF20006

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (LibreOffice Base). Proba de avaliación

Ourense

20

50

15.9.2020 16.30 h

AF20006

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (LibreOffice Base). Proba de avaliación

Pontevedra

20

50

15.9.2020 16.30 h

AF20006

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (LibreOffice Base). Proba de avaliación

Santiago de Compostela

70

50

15.9.2020 16.30 h

AF20006

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (LibreOffice Base). Proba de avaliación

Vigo

30

50

15.9.2020 16.30 h

AF20008

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (Microsoft Office 2010). Proba de avaliación

A Coruña

30

50

14.9.2020 16.30 h

AF20008

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (Microsoft Office 2010). Proba de avaliación

Ferrol

10

50

14.9.2020 16.30 h

AF20008

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (Microsoft Office 2010). Proba de avaliación

Lugo

20

50

14.9.2020 16.30 h

AF20008

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (Microsoft Office 2010). Proba de avaliación

Ourense

20

50

14.9.2020 16.30 h

AF20008

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (Microsoft Office 2010). Proba de avaliación

Pontevedra

20

50

14.9.2020 16.30 h

AF20008

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (Microsoft Office 2010). Proba de avaliación

Santiago de Compostela

70

50

14.9.2020 16.30 h

AF20008

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (Microsoft Office 2010). Proba de avaliación

Vigo

30

50

14.9.2020 16.30 h

AF20010

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (Microsoft Office 2010). Proba de avaliación

A Coruña

30

50

16.9.2020 16.30 h

AF20010

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (Microsoft Office 2010). Proba de avaliación

Ferrol

10

50

16.9.2020 16.30 h

AF20010

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (Microsoft Office 2010). Proba de avaliación

Lugo

20

50

16.9.2020 16.30 h

AF20010

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (Microsoft Office 2010). Proba de avaliación

Ourense

20

50

16.9.2020 16.30 h

AF20010

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (Microsoft Office 2010). Proba de avaliación

Pontevedra

20

50

16.9.2020 16.30 h

AF20010

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (Microsoft Office 2010). Proba de avaliación

Santiago de Compostela

70

50

16.9.2020 16.30 h

AF20010

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (Microsoft Office 2010). Proba de avaliación

Vigo

30

50

16.9.2020 16.30 h

AF20012

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc). Proba de avaliación

A Coruña

30

50

17.9.2020 16.30 h

AF20012

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc). Proba de avaliación

Ferrol

10

50

17.9.2020 16.30 h

AF20012

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc). Proba de avaliación

Lugo

20

50

17.9.2020 16.30 h

AF20012

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc). Proba de avaliación

Ourense

20

50

17.9.2020 16.30 h

AF20012

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc). Proba de avaliación

Pontevedra

20

50

17.9.2020 16.30 h

AF20012

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc). Proba de avaliación

Santiago de Compostela

70

50

17.9.2020 16.30 h

AF20012

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc). Proba de avaliación

Vigo

30

50

17.9.2020 16.30 h

AF20014

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (Microsoft Office 2010). Proba de avaliación

A Coruña

30

30

21.9.2020 16.30 h

AF20014

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (Microsoft Office 2010). Proba de avaliación

Ferrol

10

30

21.9.2020 16.30 h

AF20014

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (Microsoft Office 2010). Proba de avaliación

Lugo

20

30

21.9.2020 16.30 h

AF20014

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (Microsoft Office 2010). Proba de avaliación

Ourense

20

30

21.9.2020 16.30 h

AF20014

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (Microsoft Office 2010). Proba de avaliación

Pontevedra

20

30

21.9.2020 16.30 h

AF20014

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (Microsoft Office 2010). Proba de avaliación

Santiago de Compostela

70

30

21.9.2020 16.30 h

AF20014

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (Microsoft Office 2010). Proba de avaliación

Vigo

30

30

21.9.2020 16.30 h

AF20016

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer). Proba de avaliación

A Coruña

30

30

22.9.2020 16.30 h

AF20016

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer). Proba de avaliación

Ferrol

10

30

22.9.2020 16.30 h

AF20016

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer). Proba de avaliación

Lugo

20

30

22.9.2020 16.30 h

AF20016

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer). Proba de avaliación

Ourense

20

30

22.9.2020 16.30 h

AF20016

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer). Proba de avaliación

Pontevedra

20

30

22.9.2020 16.30 h

AF20016

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer). Proba de avaliación

Santiago de Compostela

70

30

22.9.2020 16.30 h

AF20016

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer). Proba de avaliación

Vigo

30

30

22.9.2020 16.30 h

AF20018

Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información (LibreOffice Impress). Proba de avaliación

A Coruña

30

30

23.9.2020 16.30 h

AF20018

Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información (LibreOffice Impress). Proba de avaliación

Ferrol

10

30

23.9.2020 16.30 h

AF20018

Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información (LibreOffice Impress). Proba de avaliación

Lugo

20

30

23.9.2020 16.30 h

AF20018

Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información (LibreOffice Impress). Proba de avaliación

Ourense

20

30

23.9.2020 16.30 h

AF20018

Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información (LibreOffice Impress). Proba de avaliación

Pontevedra

20

30

23.9.2020 16.30 h

AF20018

Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información (LibreOffice Impress). Proba de avaliación

Santiago de Compostela

70

30

23.9.2020 16.30 h

AF20018

Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información (LibreOffice Impress). Proba de avaliación

Vigo

30

30

23.9.2020 16.30 h

AF20020

Aplicacións informáticas para presentacións: gráficas de información (Microsoft Office 2010). Proba de avaliación

A Coruña

30

30

24.9.2020 16.30 h

AF20020

Aplicacións informáticas para presentacións: gráficas de información (Microsoft Office 2010). Proba de avaliación

Ferrol

10

30

24.9.2020 16.30 h

AF20020

Aplicacións informáticas para presentacións: gráficas de información (Microsoft Office 2010). Proba de avaliación

Lugo

20

30

24.9.2020 16.30 h

AF20020

Aplicacións informáticas para presentacións: gráficas de información (Microsoft Office 2010). Proba de avaliación

Ourense

20

30

24.9.2020 16.30 h

AF20020

Aplicacións informáticas para presentacións: gráficas de información (Microsoft Office 2010). Proba de avaliación

Pontevedra

20

30

24.9.2020 16.30 h

AF20020

Aplicacións informáticas para presentacións: gráficas de información (Microsoft Office 2010). Proba de avaliación

Santiago de Compostela

70

30

24.9.2020 16.30 h

AF20020

Aplicacións informáticas para presentacións: gráficas de información (Microsoft Office 2010). Proba de avaliación

Vigo

30

30

24.9.2020 16.30 h

AF20072

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (GNU/Linux Debian 9). Proba de avaliación

A Coruña

30

30

18.9.2020 16.30 h

AF20072

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (GNU/Linux Debian 9). Proba de avaliación

Ferrol

10

30

18.9.2020 16.30 h

AF20072

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (GNU/Linux Debian 9). Proba de avaliación

Lugo

20

30

18.9.2020 16.30 h

AF20072

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (GNU/Linux Debian 9). Proba de avaliación

Ourense

20

30

18.9.2020 16.30 h

AF20072

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (GNU/Linux Debian 9). Proba de avaliación

Pontevedra

20

30

18.9.2020 16.30 h

AF20072

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (GNU/Linux Debian 9). Proba de avaliación

Santiago de Compostela

70

30

18.9.2020 16.30 h

AF20072

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (GNU/Linux Debian 9). Proba de avaliación

Vigo

30

30

18.9.2020 16.30 h

AF20074

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (Windows 10). Proba de avaliación

A Coruña

30

30

25.9.2020 16.30 h

AF20074

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (Windows 10). Proba de avaliación

Ferrol

10

30

25.9.2020 16.30 h

AF20074

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (Windows 10). Proba de avaliación

Lugo

20

30

25.9.2020 16.30 h

AF20074

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (Windows 10). Proba de avaliación

Ourense

20

30

25.9.2020 16.30 h

AF20074

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (Windows 10). Proba de avaliación

Pontevedra

20

30

25.9.2020 16.30 h

AF20074

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (Windows 10). Proba de avaliación

Santiago de Compostela

70

30

25.9.2020 16.30 h

AF20074

Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (Windows 10). Proba de avaliación

Vigo

30

30

25.9.2020 16.30 h

Réxime xurídico e actividade financeira das administracións públicas

AF20004

A responsabilidade patrimonial da Administración pública. Proba de avaliación

A Coruña

30

30

29.9.2020 12.00 h

AF20004

A responsabilidade patrimonial da Administración pública. Proba de avaliación

Ferrol

10

30

29.9.2020 12.00 h

AF20004

A responsabilidade patrimonial da Administración pública. Proba de avaliación

Lugo

20

30

29.9.2020 12.00 h

AF20004

A responsabilidade patrimonial da Administración pública. Proba de avaliación

Ourense

20

30

29.9.2020 12.00 h

AF20004

A responsabilidade patrimonial da Administración pública. Proba de avaliación

Pontevedra

20

30

29.9.2020 12.00 h

AF20004

A responsabilidade patrimonial da Administración pública. Proba de avaliación

Santiago de Compostela

70

30

29.9.2020 12.00 h

AF20004

A responsabilidade patrimonial da Administración pública. Proba de avaliación

Vigo

30

30

29.9.2020 12.00 h

AF20022

Aspectos básicos da xestión do persoal: a función pública de Galicia. Proba de avaliación

A Coruña

30

25

27.10.2020 18.30 h

AF20022

Aspectos básicos da xestión do persoal: a función pública de Galicia. Proba de avaliación

Ferrol

10

25

27.10.2020 18.30 h

AF20022

Aspectos básicos da xestión do persoal: a función pública de Galicia. Proba de avaliación

Lugo

20

25

27.10.2020 18.30 h

AF20022

Aspectos básicos da xestión do persoal: a función pública de Galicia. Proba de avaliación

Ourense

20

25

27.10.2020 18.30 h

AF20022

Aspectos básicos da xestión do persoal: a función pública de Galicia. Proba de avaliación

Pontevedra

20

25

27.10.2020 18.30 h

AF20022

Aspectos básicos da xestión do persoal: a función pública de Galicia. Proba de avaliación

Santiago de Compostela

70

25

27.10.2020 18.30 h

AF20022

Aspectos básicos da xestión do persoal: a función pública de Galicia. Proba de avaliación

Vigo

30

25

27.10.2020 18.30 h

AF20030

Contratación estratéxica. Proba de avaliación

A Coruña

30

35

2.10.2020 16.30 h

AF20030

Contratación estratéxica. Proba de avaliación

Ferrol

10

35

2.10.2020 16.30 h

AF20030

Contratación estratéxica. Proba de avaliación

Lugo

20

35

2.10.2020 16.30 h

AF20030

Contratación estratéxica. Proba de avaliación

Ourense

20

35

2.10.2020 16.30 h

AF20030

Contratación estratéxica. Proba de avaliación

Pontevedra

20

35

2.10.2020 16.30 h

AF20030

Contratación estratéxica. Proba de avaliación

Santiago de Compostela

70

35

2.10.2020 16.30 h

AF20030

Contratación estratéxica. Proba de avaliación

Vigo

30

35

2.10.2020 16.30 h

AF20036

Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia. Proba de avaliación

A Coruña

30

20

19.10.2020 18.30 h

AF20036

Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia. Proba de avaliación

Ferrol

10

20

19.10.2020 18.30 h

AF20036

Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia. Proba de avaliación

Lugo

20

20

19.10.2020 18.30 h

AF20036

Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia. Proba de avaliación

Ourense

20

20

19.10.2020 18.30 h

AF20036

Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia. Proba de avaliación

Pontevedra

20

20

19.10.2020 18.30 h

AF20036

Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia. Proba de avaliación

Santiago de Compostela

70

20

19.10.2020 18.30 h

AF20036

Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia. Proba de avaliación

Vigo

30

20

19.10.2020 18.30 h

AF20044

Incompatibilidades dos empregados públicos de Galicia. Proba da avaliación

A Coruña

30

18

28.9.2020 9.30 h

AF20044

Incompatibilidades dos empregados públicos de Galicia. Proba da avaliación

Ferrol

10

18

28.9.2020 9.30 h

AF20044

Incompatibilidades dos empregados públicos de Galicia. Proba da avaliación

Lugo

20

18

28.9.2020 9.30 h

AF20044

Incompatibilidades dos empregados públicos de Galicia. Proba da avaliación

Ourense

20

18

28.9.2020 9.30 h

AF20044

Incompatibilidades dos empregados públicos de Galicia. Proba da avaliación

Pontevedra

20

18

28.9.2020 9.30 h

AF20044

Incompatibilidades dos empregados públicos de Galicia. Proba da avaliación

Santiago de Compostela

70

18

28.9.2020 9.30 h

AF20044

Incompatibilidades dos empregados públicos de Galicia. Proba da avaliación

Vigo

30

18

28.9.2020 9.30 h

AF20050

Lei 16/2010 de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia. Proba de avaliación

A Coruña

30

20

2.10.2020 18.30 h

AF20050

Lei 16/2010 de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia. Proba de avaliación

Ferrol

10

20

2.10.2020 18.30 h

AF20050

Lei 16/2010 de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia. Proba de avaliación

Lugo

20

20

2.10.2020 18.30 h

AF20050

Lei 16/2010 de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia. Proba de avaliación

Ourense

20

20

2.10.2020 18.30 h

AF20050

Lei 16/2010 de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia. Proba de avaliación

Pontevedra

20

20

2.10.2020 18.30 h

AF20050

Lei 16/2010 de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia. Proba de avaliación

Santiago de Compostela

70

20

2.10.2020 18.30 h

AF20050

Lei 16/2010 de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia. Proba de avaliación

Vigo

30

20

2.10.2020 18.30 h

AF20052

Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia. Proba de avaliación

A Coruña

30

20

21.10.2020 18.30 h

AF20052

Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia. Proba de avaliación

Ferrol

10

20

21.10.2020 18.30 h

AF20052

Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia. Proba de avaliación

Lugo

20

20

21.10.2020 18.30 h

AF20052

Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia. Proba de avaliación

Ourense

20

20

21.10.2020 18.30 h

AF20052

Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia. Proba de avaliación

Pontevedra

20

20

21.10.2020 18.30 h

AF20052

Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia. Proba de avaliación

Santiago de Compostela

70

20

21.10.2020 18.30 h

AF20052

Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia. Proba de avaliación

Vigo

30

20

21.10.2020 18.30 h

AF20054

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Proba de avaliación

A Coruña

30

25

30.9.2020 18.30 h

AF20054

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Proba de avaliación

Ferrol

10

25

30.9.2020 18.30 h

AF20054

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Proba de avaliación

Lugo

20

25

30.9.2020 18.30 h

AF20054

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Proba de avaliación

Ourense

20

25

30.9.2020 18.30 h

AF20054

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Proba de avaliación

Pontevedra

20

25

30.9.2020 18.30 h

AF20054

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Proba de avaliación

Santiago de Compostela

70

25

30.9.2020 18.30 h

AF20054

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Proba de avaliación

Vigo

30

25

30.9.2020 18.30 h

AF20056

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público. Proba de avaliación

A Coruña

30

25

1.10.2020 18.30 h

AF20056

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público. Proba de avaliación

Ferrol

10

25

1.10.2020 18.30 h

AF20056

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público. Proba de avaliación

Lugo

20

25

1.10.2020 18.30 h

AF20056

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público. Proba de avaliación

Ourense

20

25

1.10.2020 18.30 h

AF20056

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público. Proba de avaliación

Pontevedra

20

25

1.10.2020 18.30 h

AF20056

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público. Proba de avaliación

Santiago de Compostela

70

25

1.10.2020 18.30 h

AF20056

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público. Proba de avaliación

Vigo

30

25

1.10.2020 18.30 h

AF20058

Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social. Proba de avaliación

A Coruña

30

20

28.9.2020 12.00 h

AF20058

Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social. Proba de avaliación

Ferrol

10

20

28.9.2020 12.00 h

AF20058

Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social. Proba de avaliación

Lugo

20

20

28.9.2020 12.00 h

AF20058

Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social. Proba de avaliación

Ourense

20

20

28.9.2020 12.00 h

AF20058

Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social. Proba de avaliación

Pontevedra

20

20

28.9.2020 12.00 h

AF20058

Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social. Proba de avaliación

Santiago de Compostela

70

20

28.9.2020 12.00 h

AF20058

Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social. Proba de avaliación

Vigo

30

20

28.9.2020 12.00 h

AF20062

O persoal laboral ao servizo da Xunta de Galicia: V Convenio colectivo único de persoal laboral. Proba de avaliación

A Coruña

30

20

9.10.2020 18.30 h

AF20062

O persoal laboral ao servizo da Xunta de Galicia: V Convenio colectivo único de persoal laboral. Proba de avaliación

Ferrol

10

20

9.10.2020 18.30 h

AF20062

O persoal laboral ao servizo da Xunta de Galicia: V Convenio colectivo único de persoal laboral. Proba de avaliación

Lugo

20

20

9.10.2020 18.30 h

AF20062

O persoal laboral ao servizo da Xunta de Galicia: V Convenio colectivo único de persoal laboral. Proba de avaliación

Ourense

20

20

9.10.2020 18.30 h

AF20062

O persoal laboral ao servizo da Xunta de Galicia: V Convenio colectivo único de persoal laboral. Proba de avaliación

Pontevedra

20

20

9.10.2020 18.30 h

AF20062

O persoal laboral ao servizo da Xunta de Galicia: V Convenio colectivo único de persoal laboral. Proba de avaliación

Santiago de Compostela

70

20

9.10.2020 18.30 h

AF20062

O persoal laboral ao servizo da Xunta de Galicia: V Convenio colectivo único de persoal laboral. Proba de avaliación

Vigo

30

20

9.10.2020 18.30 h

AF20068

Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido do Estatuto básico do empregado público (EBEP). Proba da avaliación

A Coruña

30

25

13.10.2020 18.30 h

AF20068

Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido do Estatuto básico do empregado público (EBEP). Proba da avaliación

Ferrol

10

25

13.10.2020 18.30 h

AF20068

Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido do Estatuto básico do empregado público (EBEP). Proba da avaliación

Lugo

20

25

13.10.2020 18.30 h

AF20068

Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido do Estatuto básico do empregado público (EBEP). Proba da avaliación

Ourense

20

25

13.10.2020 18.30 h

AF20068

Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido do Estatuto básico do empregado público (EBEP). Proba da avaliación

Pontevedra

20

25

13.10.2020 18.30 h

AF20068

Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido do Estatuto básico do empregado público (EBEP). Proba da avaliación

Santiago de Compostela

70

25

13.10.2020 18.30 h

AF20068

Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido do Estatuto básico do empregado público (EBEP). Proba da avaliación

Vigo

30

25

13.10.2020 18.30 h

AF20070

Réxime disciplinario do empregado público de Galicia. Proba de avaliación

A Coruña

30

15

29.9.2020 9.30 h

AF20070

Réxime disciplinario do empregado público de Galicia. Proba de avaliación

Ferrol

10

15

29.9.2020 9.30 h

AF20070

Réxime disciplinario do empregado público de Galicia. Proba de avaliación

Lugo

20

15

29.9.2020 9.30 h

AF20070

Réxime disciplinario do empregado público de Galicia. Proba de avaliación

Ourense

20

15

29.9.2020 9.30 h

AF20070

Réxime disciplinario do empregado público de Galicia. Proba de avaliación

Pontevedra

20

15

29.9.2020 9.30 h

AF20070

Réxime disciplinario do empregado público de Galicia. Proba de avaliación

Santiago de Compostela

70

15

29.9.2020 9.30 h

AF20070

Réxime disciplinario do empregado público de Galicia. Proba de avaliación

Vigo

30

15

29.9.2020 9.30 h

AF20084

Xestión de indemnizacións por razón de servizo na administración autonómica. Proba de avaliación

A Coruña

30

25

30.9.2020 12.00 h

AF20084

Xestión de indemnizacións por razón de servizo na administración autonómica. Proba de avaliación

Ferrol

10

25

30.9.2020 12.00 h

AF20084

Xestión de indemnizacións por razón de servizo na administración autonómica. Proba de avaliación

Lugo

20

25

30.9.2020 12.00 h

AF20084

Xestión de indemnizacións por razón de servizo na administración autonómica. Proba de avaliación

Ourense

20

25

30.9.2020 12.00 h

AF20084

Xestión de indemnizacións por razón de servizo na administración autonómica. Proba de avaliación

Pontevedra

20

25

30.9.2020 12.00 h

AF20084

Xestión de indemnizacións por razón de servizo na administración autonómica. Proba de avaliación

Santiago de Compostela

70

25

30.9.2020 12.00 h

AF20084

Xestión de indemnizacións por razón de servizo na administración autonómica. Proba de avaliación

Vigo

30

25

30.9.2020 12.00 h

Unión Europea: políticas públicas e procedementos comunitarios

AF20032

Cooperación transfronteiriza e cohesión. Proba de avaliación

A Coruña

30

24

21.10.2020 16.30 h

AF20032

Cooperación transfronteiriza e cohesión. Proba de avaliación

Ferrol

10

24

21.10.2020 16.30 h

AF20032

Cooperación transfronteiriza e cohesión. Proba de avaliación

Lugo

20

24

21.10.2020 16.30 h

AF20032

Cooperación transfronteiriza e cohesión. Proba de avaliación

Ourense

20

24

21.10.2020 16.30 h

AF20032

Cooperación transfronteiriza e cohesión. Proba de avaliación

Pontevedra

20

24

21.10.2020 16.30 h

AF20032

Cooperación transfronteiriza e cohesión. Proba de avaliación

Santiago de Compostela

70

24

21.10.2020 16.30 h

AF20032

Cooperación transfronteiriza e cohesión. Proba de avaliación

Vigo

30

24

21.10.2020 16.30 h

AF20048

Introdución á Unión Europea e ao seu dereito. Proba da avaliación

A Coruña

30

24

1.10.2020 9.30 h

AF20048

Introdución á Unión Europea e ao seu dereito. Proba da avaliación

Ferrol

10

24

1.10.2020 9.30 h

AF20048

Introdución á Unión Europea e ao seu dereito. Proba da avaliación

Lugo

20

24

1.10.2020 9.30 h

AF20048

Introdución á Unión Europea e ao seu dereito. Proba da avaliación

Ourense

20

24

1.10.2020 9.30 h

AF20048

Introdución á Unión Europea e ao seu dereito. Proba da avaliación

Pontevedra

20

24

1.10.2020 9.30 h

AF20048

Introdución á Unión Europea e ao seu dereito. Proba da avaliación

Santiago de Compostela

70

24

1.10.2020 9.30 h

AF20048

Introdución á Unión Europea e ao seu dereito. Proba da avaliación

Vigo

30

24

1.10.2020 9.30 h

Terceira. As probas de avaliación: solicitudes de participación

1. O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

2. As solicitudes de participación nas probas de avaliación só poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo <https://egap.xunta.gal/matricula> desde as 8.00 horas da data de inicio do prazo de presentación de solicitudes e ata as 23.55 horas da data de finalización. As solicitudes entenderanse presentadas unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculación.

3. O número máximo de probas de avaliación das actividades do programa de autoformación que se poden solicitar durante o prazo de presentación de solicitudes limítase a cinco.

4. As persoas que oculten ou falseen datos esenciais para a selección serán automaticamente excluídas das probas de avaliación das actividades do programa de autoformación solicitadas e pasarán ao final das listaxes de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado desde que se detecte o feito.

5. Serán excluídas automaticamente aquelas solicitudes que non se axusten ao formulario de solicitude ou non teñan cubertos correctamente os datos precisos para a realización do proceso de selección.

6. As persoas solicitantes deben dispor dunha conta de correo electrónico, cuxo enderezo teñen que indicar na solicitude.

7. A maiores, toda persoa interesada en recibir no seu teléfono móbil mensaxes de texto con información sobre o proceso de selección ten que facilitar o correspondente número.

8. As persoas que necesiten acreditar circunstancias específicas (discapacidade, permiso de maternidade, etc.) de acordo cos criterios de selección poden remitirlle á EGAP a correspondente documentación complementaria, xunto cunha copia do formulario da matrícula, ao enderezo de correo electrónico <xestion.egap@xunta.gal>, sen prexuízo do previsto no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro). A devandita documentación debe enviarse por unha única das vías indicadas, no caso contrario só serán considerados os datos achegados por correo electrónico. A documentación debe presentarse dentro do prazo sinalado no punto 1 desta base.

9. Cando nalgunha das probas de avaliación das actividades do programa de autoformación non haxa un número suficiente de solicitantes que cumpran os requisitos, a EGAP poderá abrir un novo prazo de presentación de solicitudes na súa páxina web.

10. A EGAP adoptará as medidas necesarias para facilitar a presentación das solicitudes. As dúbidas, as dificultades técnicas e as peticións de información complementaria serán atendidas a través do enderezo de correo electrónico <xestion.egap@xunta.gal>.

Cuarta. Comprobación de datos

1. Para a tramitación do procedemento consultaranse automaticamente os datos das persoas interesadas necesarios para realizar o proceso de selección das actividades formativas.

2. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta deberán indicalo expresamente e achegar os documentos que indiquen a súa situación administrativa, tipo de persoal e antigüidade na Administración.

3. Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilite a obtención dos citados datos, poderase solicitar ás persoas interesadas a presentación dos documentos correspondentes.

4. A presentación da solicitude comportará a autorización da persoa solicitante ao órgano xestor para pedir as certificacións necesarias para realizar a selección de acordo cos criterios da EGAP.

Quinta. As probas de avaliación: criterios de selección

1. Con carácter xeral, a selección realizarase de acordo co previsto na Resolución do 4 de xaneiro de 2008 pola que se actualizan os criterios de participación nas actividades formativas da Escola Galega de Administración Pública (DOG núm. 7, do 10 xaneiro).

2. Para os efectos do previsto no punto segundo da citada resolución, o baremo que se empregará para a selección establécese sobre unha base de 100 puntos, dos que 60 están vinculados ao número de horas de formación recibidas nos dous últimos anos e os 40 restantes á antigüidade na Administración.

3. Os empates desfaranse de acordo co resultado do sorteo a que se refire o artigo 9 do Regulamento de selección de persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, aprobado polo Decreto 95/1991, do 20 de marzo (DOG núm. 58, do 25 de marzo).

Sexta. As probas de avaliación: publicación da relación do persoal seleccionado

1. Para cada proba de avaliación das actividades do programa de autoformación a EGAP publicará no enderezo <https://egap.xunta.gal> unha relación das persoas seleccionadas para participar na dita proba, así como un número adecuado de reservas de acordo co disposto no artigo 45.1.b) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro).

O prazo de presentación de alegacións será de dez días desde a súa publicación de acordo co artigo 68.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Entenderase que as persoas que non figuren na relación foron excluídas por algunha das razóns expresadas nas bases da convocatoria ou ocupan un posto máis afastado na listaxe de agarda.

2. Transcorrido o prazo de alegacións, a EGAP publicará no enderezo <https://egap.xunta.gal> a listaxe definitiva de persoas admitidas na proba. Contra esta listaxe poderase interpoñer recurso de alzada no prazo dun mes desde a dita publicación, de acordo co disposto polos artigos 112.1, 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Sétima. As probas de avaliación: cambios ou substitucións na selección e renuncia

1. Os cambios ou as substitucións na selección:

En ningún caso serán admitidos cambios ou substitucións entre as persoas seleccionadas nin cambios na asignación de quendas das probas.

2. A renuncia:

a) A renuncia debe serlle comunicada por escrito á EGAP cunha antelación dun mes á data de realización da proba. Na páxina web da EGAP está dispoñible un modelo de renuncia.

Para isto pódese utilizar, alén do previsto no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro), o enderezo de correo electrónico <xestion.egap@xunta.gal>.

b) As persoas seleccionadas só poderán renunciar fóra de prazo á proba de avaliación da actividade do programa de autoformación nos seguintes casos:

– Por causa de forza maior suficientemente acreditada.

– Por necesidades do servizo debidamente motivadas por parte das persoas responsables dos centros directivos.

– Por outras causas xustificadas documentalmente.

c) As persoas que incumpran o previsto nas alíneas a) e b) pasarán ao final das listaxes de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado a partir do día da finalización desta actividade.

Oitava. As probas de avaliación: desenvolvemento

1. As probas de avaliación das actividades do programa de autoformación teñen o seguinte formato:

Actividade do programa de autoformación: horas

Proba de avaliación

Preguntas tipo test: número

Tempo dispoñible: minutos

Tentativas

Respostas incorrectas: desconto

Superación: porcentaxe de respostas correctas

Actividades de Ofimática de 30 a 50 horas

30

90

Unha

Non

70 %

De 25 a 50 horas

40

60

De 15 a 24 horas

30

45

Para superar as probas de avaliación, o alumnado deberá responder de forma correcta a un 70 % das preguntas da proba. As respostas incorrectas non descontarán acertos.

2. É obrigatoria a asistencia con puntualidade ás probas de avaliación. Levarase a cabo un único chamamento por orde alfabética.

3. As persoas participantes deben presentarse provistas do DNI ou doutro documento fidedigno acreditativo da súa identidade.

4. Para poder facer a proba de avaliación, cada participante debe lembrar o contrasinal que lle permite entrar na aula virtual, que coincide co que lle dá acceso á zona de matrícula.

5. Non se autoriza o uso de dispositivos electrónicos durante o desenvolvemento das probas de avaliación.

6. As persoas seleccionadas que non se presenten ás probas de avaliación pasarán ao final das listaxes de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado a partir do día da finalización desta actividade.

Novena. O certificado de equivalencia

1. As persoas que superen a proba de avaliación obterán o correspondente certificado de equivalencia .

2. Este certificado equivale a un de aproveitamento polas horas previstas na correspondente actividade do programa de autoformación. Estas actividades formativas valoraranse conforme establezan as bases dos concursos que convoque, no seu día, a Dirección Xeral da Función Pública.

Décima. As facultades da EGAP

1. Correspóndelle á EGAP dispor canto sexa necesario para o cumprimento do previsto nesta convocatoria e para a resolución das incidencias que se produzan. Tendo en conta as circunstancias relativas á organización das probas de avaliación das actividades do programa de autoformación, a EGAP pode modificar o desenvolvemento, os contidos e as datas das probas e mesmo suprimilas.

2. A EGAP pode suspender ou cancelar as probas de avaliación das actividades do programa de autoformación en que o número de admitidos sexa inferior ao 50 % das prazas convocadas. As persoas afectadas disporán de todos os datos no enderezo <https://egap.xunta.gal>. A información tamén se enviará por correo electrónico e, no caso das persoas que facilitasen o correspondente número, por telefonía móbil.

3. A execución material de todo o previsto nesta resolución queda condicionada á existencia de crédito orzamentario axeitado e dispoñible e mais á correspondente autorización do gasto.

4. A EGAP garantirá na totalidade das actividades derivadas desta convocatoria a promoción da igualdade real e efectiva entre mulleres e homes, a eliminación de calquera tipo de discriminación e o fomento dos dereitos de conciliación.