Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 87 Xoves, 7 de maio de 2020 Páx. 19214

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 27 de abril de 2020, da Xerencia da Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza, pola que se resolve a convocatoria pública para a provisión de diversas prazas de coordinador/a do Servizo de Enfermaría do nivel de atención primaria da devandita área sanitaria, publicada pola Resolución do 11 de novembro de 2019 (Diario Oficial de Galicia número 226, do 27 de novembro).

Unha vez convocada, mediante Resolución do 11 de novembro de 2019 (DOG nº 226, do 27 de novembro), a provisión de diversas prazas de coordinador/a do Servizo de Enfermaría do nivel de atención primaria da área sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza e en virtude das competencias atribuídas polo Decreto 137/2019, do 10 de outubro (DOG nº 208, do 31 de outubro), polo que se establece a estrutura orgánica do Servizo Galego de Saúde, e polo Decreto 134/2019, do 10 de outubro (DOG nº 204, do 25 de outubro), polo que se regulan as áreas sanitarias e os distritos sanitarios do Sistema público de saúde de Galicia,

RESOLVE:

Primeiro. A convocatoria pública para a provisión de diversas prazas de coordinador/a do Servizo de Enfermaría do nivel de atención primaria da área sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza, convocada por Resolución do 11 de novembro de 2019 (DOG nº 226, do 27 de novembro).

Segundo. Nomear, para os postos que se indican, as persoas citadas no anexo desta resolución.

Terceiro. Os aspirantes seleccionados deberán cesar na praza que desempeñen dentro dos tres días hábiles seguintes a aquel en que se publique a resolución no Diario Oficial de Galicia.

A toma de posesión dos postos de traballo adxudicados deberase efectuar dentro dos tres días hábiles seguintes ao do cesamento. Para estes efectos, entenderase por praza desempeñada a efectivamente ocupada, con independencia de que sexa en condición de destino definitivo, adscrito ou destino provisional ou comisión de servizos.

Se así o permiten as necesidades do servizo e por petición motivada do interesado, os prazos a que se refiren os parágrafos anteriores poderán ser prorrogados polo órgano convocante.

O prazo de toma de posesión e a súa prórroga terán a condición de servizo activo e percibiranse os correspondentes haberes de conformidade co que estableza a orde sobre confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica.

Entenderase que solicita excedencia voluntaria por interese particular e será declarado nesa situación polo órgano competente quen non se incorpore ao posto adxudicado no prazo establecido.

Cuarto. Contra a presente resolución poderase interpor recurso de alzada ante a Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación, nos termos expostos nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE nº 236, do 2 de outubro).

Santiago de Compostela, 27 de abril de 2020

Eloína Núñez Masid
Xerente da Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza

ANEXO

Denominación do posto: coordinadora de servizo.

Servizo de Atención Primaria: Concepción Arenal (tarde).

Apelidos e nome: López García, María del Pilar.

DNI (*): ***4051**.

Denominación do posto: coordinadora de servizo.

Servizo de Atención Primaria: Melide.

Apelidos e nome: Neira Sánchez, María del Pilar.

DNI (*): ***4229**.

Denominación do posto: coordinadora de servizo.

Servizo de Atención Primaria: Padrón.

Apelidos e nome: Vázquez Montero, Inés.

DNI (*): ***5309**.

(*) Ocúltase parcialmente o número de documento nacional de identidade para preservar os datos de carácter persoal, de acordo coa Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro.