Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 97 Mércores, 20 de maio de 2020 Páx. 20822

III. Outras disposicións

Instituto Galego da Vivenda e Solo

RESOLUCIÓN do 14 de maio de 2020 pola que se dispón a continuación do prazo de presentación de solicitudes de varios procedementos de subvencións (códigos de procedemento VI432C, VI432D, VI406A, VI422E e VI422F).

I. As disposicións adicionais terceira e cuarta do Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, decretan a suspensión de prazos administrativos e de prescrición e caducidade.

II. No mesmo sentido, a Resolución do 15 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao Acordo do Centro de Coordinación Operativa (Cecop), mediante o que se adoptan medidas preventivas en lugares de traballo do sector público autonómico como consecuencia da evolución epidemiolóxica do coronavirus COVID-19, no seu punto sétimo decreta a suspensión e a interrupción dos prazos dos procedementos das entidades do sector público da Comunidade Autónoma de Galicia e, no oitavo, a interrupción dos prazos de prescrición e caducidade.

III. O Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 3 de abril de 2020 sobre a continuación de procedementos de adxudicación e de concesión de subvencións que estivesen en tramitación no momento de entrada en vigor do Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, estableceu aspectos relativos á continuación dos procedementos de concesión de subvencións respecto dos cales xa se tivesen aprobado e publicado as correspondentes bases reguladoras e convocatoria pero non se tivese ditado resolución de concesión no dito momento.

IV. O Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do 24 de abril de 2020, acordou valorar favorablemente a proposta da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda sobre a continuación, entre outros, dos expedientes de subvencións cuxas bases e convocatorias estivesen aprobadas e publicadas no momento de entrada en vigor do Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, pero que non se tivese ditado a resolución de concesión, que se indican no anexo desta resolución.

V. Nos procedementos relativos ás subvencións que se relacionan no anexo desta resolución concorren circunstancias que xustifican a adopción dun acordo de levantamento expreso da suspensión dos prazos de presentación de solicitudes e a continuación da súa tramitación, posto que as actuacións de rehabilitación e promoción de vivendas ás cales se dirixen contribúen á reactivación progresiva da actividade económica e son indispensables para a protección do interese xeral e, por outra banda, este organismo dispón dos medios persoais e técnicos adecuados para poder seguir desenvolvendo con relativa normalidade as funcións e competencias que ten encomendadas, sen ningún menoscabo da finalidade a que se dirixe o Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, e dos deberes que este impón.

De acordo co anterior, en virtude da autorización conferida polo Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 24 de abril de 2020, e de conformidade co disposto na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, no seu regulamento, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, e demais normativa de aplicación,

RESOLVO:

Dispoñer a continuación dos prazos de presentación de solicitudes das subvencións que se relacionan no anexo, no cal se indica, ademais, o número de días naturais que restan para a presentación de solicitudes, que se contarán a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 14 de maio de 2020

Heriberto García Porto
Director xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo

ANEXO

Relación dos procedementos de concesión de subvencións do Instituto Galego da Vivenda e Solo cuxo prazo de presentación de solicitudes se reanuda

Procedemento

Prazo presentación solicitudes

(días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia)

Subvencións do programa de fomento do parque de vivenda en alugamento do Plan estatal de vivenda 2018-2021 (código de procedemento VI432C)-Resolución do 30 de decembro de 2019 (DOG núm. 25, do 6 de febreiro de 2020).

26 días naturais

Subvencións do programa de fomento de vivendas para persoas maiores e persoas con discapacidade do Plan estatal de vivenda 2018-2021 (código de procedemento VI432D)-Resolución do 30 de decembro de 2019 (DOG núm. 25, do 6 de febreiro de 2020).

26 días naturais

Subvencións do programa de infravivenda do Plan RehaVIta: Plan galego de rehabilitación, alugamento e mellora de acceso á vivenda 2015-2020 (código de procedemento VI406A)-Resolución do 6 de febreiro de 2020 (DOG núm. 38, do 26 de febreiro de 2020).

48 días naturais

Subvencións do programa de fomento de mellora da eficacia enerxética e sustentabilidade e de fomento da conservación, da mellora da seguridade de utilización e da accesibilidade en vivendas do Plan 2018-2021 (código de procedemento VI422E)-Resolución do 6 de febreiro de 2020 (DOG núm. 38, do 26 de febreiro de 2020).

13 días naturais

Subvencións do programa para rehabilitar as antigas vivendas de mestres, doutros oficios e demais edificios e vivendas de titularidade municipal (código de procedemento VI422F)-Resolución do 6 de febreiro de 2020 (DOG núm. 38, do 26 de febreiro de 2020).

48 días naturais