Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 107 Mércores, 3 de xuño de 2020 Páx. 22188

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Medio Rural

ANUNCIO do 1 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal, polo que se publica a resolución das axudas concedidas e desestimadas tramitadas ao abeiro da Orde do 20 de novembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2020 para a concesión das primas de mantemento das forestacións, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 (Diario Oficial de Galicia número 229, do 2 de decembro de 2019).

O día 2 de decembro do 2019, a Consellería do Medio Rural publicou a Orde do 20 de novembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2020 para a concesión das primas de mantemento das forestacións, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020.

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, programa e crédito orzamentario a que se imputen, finalidade da subvención, persoa beneficiaria e cantidade concedida.

Segundo o establecido no punto 6 do artigo 13 da citada orde, todas as resolucións serán notificadas de acordo co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Nesta notificación as persoas beneficiarias serán informadas de que se subvenciona en virtude dun programa cofinanciado polo Feader, medida 8.1 do PDR de Galicia, e a súa selección segundo os criterios establecidos no artigo 1, concorrencia non competitiva.

De conformidade co establecido no artigo 41 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, a notificación realizarase mediante a publicación no Diario Oficial de Galicia. Nesta publicación especificaranse a data da convocatoria, a persoa beneficiaria, a cantidade concedida e a finalidade da subvención outorgada, así como a indicación das causas da desestimación, e expresaranse, ademais, os recursos que contra a resolución procedan, órgano administrativo ou xudicial ante o que deben presentarse e prazo para interpoñelos; ademais, reflectirase que a medida se subvenciona en virtude dun programa cofinanciado polo Feader e o eixe prioritario do programa de desenvolvemento rural de que se trata.

En virtude do artigo 2 da Orde do 17 de novembro de 2015 sobre delegación de competencias en diversos órganos da Consellería do Medio Rural (DOG núm. 223, do 23 de novembro), o director xeral de Planificación e Ordenación Forestal

Acorda:

A publicación do contido da Resolución do 16 de marzo de 2020, das axudas concedidas con cargo ao código de proxecto 14.03.713B.770.0, CP 2016 00207 e tamén daquelas desestimadas, ao abeiro da Orde do 20 de novembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2020 para a concesión das primas de mantemento das forestacións, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020.

Estas axudas sométense ao Regulamento (UE) 702/2014 da Comisión, do 25 de xuño de 2014, polo que se declaran determinadas categorías de axudas nos sectores agrícola e forestal e nas zonas rurais compatibles co mercado interior, en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea. Esta medida foi comunicada por España á Comisión Europea e publicada na páxina web da Comisión (http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_43021) o 20 de outubro de 2015, coa clave SA.43021 (2015/XA).

A orde estableceu unha liña de axuda obxecto de subvención, a cal se corresponde coa medida 8.1 (establecemento e mantemento de superficies forestais ), prioridade 5 do PDR 2014-2020.

O anexo I relaciona a listaxe daquelas axudas solicitadas que foron concedidas e o anexo II presenta aquelas axudas desestimadas coa indicación das causas da desestimación. Estas listaxes atópanse na páxina web da Consellería do Medio Rural.

As persoas benficiarias das axudas concedidas, recollidas no anexo I, deberán:

1. Presentar cada ano (2020, 2021 e 2022), coa solicitude única da política agraria común (Orde anual pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control), a solicitude de pagamento e a xustificación dos traballos. Xunto coa seguinte documentación deberá achegar, segundo o disposto no artigo 15 da devandita orde de axudas:

A. Os xustificantes de gasto (factura) e pagamento (xustificante de pagamento), de acordo co indicado no anexo VII da orde.

B. No caso de cesión do dereito de cobramento da axuda cun terceiro:

– Comunicación do dereito de cobramento, conforme o modelo que figura no anexo VI da orde.

– Copia do documento público ou privado polo cal se formalizou a cesión. Se o documento é privado, deberase presentar copia da declaración do imposto de actos xurídicos documentados e, se o documento non se asina electronicamente, deberá ser asinado en presenza dun funcionario público, o cal deixará constancia deste acto no dito documento.

Así mesmo, deberá presentar unha declaración de non ter concedidas ou solicitadas outras axudas ou, no caso contrario, deberá indicar cales son.

2. A prima definitiva será a resultante da comprobación final realizada por funcionarios da consellería competente en medio rural. A raíz desa comprobación deberase modificar á baixa a cantidade aprobada inicialmente, sempre que se realizase un menor número de unidades de obra das aprobadas.

Contra a resolución que se publica cabe interpor recurso de reposición perante o conselleiro do Medio Rural, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa notificación, segundo o establecido nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente recurso contencioso-administrativo perante o órgano xurisdicional competente no prazo de dous meses a partir do día seguinte ao da súa notificación, consonte o disposto no artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, sen prexuízo de que os interesados poidan exercer calquera outro que consideren pertinente.

Santiago de Compostela, 1 de xuño de 2020

José Luis Chan Rodríguez
Director xeral de Planificación e Ordenación Forestal

ANEXO I

Listaxe de axudas concedidas

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19150004/2020

*** 4848 **

CMVMC Brañas

43.252,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

39,63

12.681,60

2020

Especies do anexo II (frondosas)

4,34

1.736,00

2021

Especies do anexo I (coníferas)

39,63

12.681,60

2021

Especies do anexo II (frondosas)

4,34

1.736,00

2022

Especies do anexo I (coníferas)

39,63

12.681,60

2022

Especies do anexo II (frondosas)

4,34

1.736,0

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

15:84:0:0:2:274:1

2017

29,98

A3 - Piñeiro insigne (P. radiata)

2

15:84:0:0:2:582:1

2017

0,00

A3 - Piñeiro insigne (P. radiata)

3

15:84:0:0:2:274:113

2017

0,00

A3 - Piñeiro insigne (P. radiata)

4

15:84:0:0:2:274:131

2017

9,65

A3 - Piñeiro insigne (P. radiata)

5

15:84:0:0:2:582:1

2017

1,10

B2 - Bidueiro (Bétula Sp.)

6

15:84:0:0:2:274:1

2017

3,24

B2 - Bidueiro (Bétula Sp.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19150005/2020

*** 3397 **

CMVMC Campelo, Vilar e Cerqueiras

4.560,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

4,75

1.520,00

2021

Especies do anexo I (coníferas)

4,75

1.520,00

2022

Especies do anexo I (coníferas)

4,75

1.520,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

15:73:0:0:84:89:1

2018

2,50

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

2

15:73:0:0:84:83:1

2018

0,45

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

3

15:73:0:0:84:83:1

2018

1,80

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270001/2020

*** 3763 **

José Luis Lodos Ferreiro

4.944,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

5,15

1.648,00

2021

Especies do anexo I (coníferas)

5,15

1.648,00

2022

Especies do anexo I (coníferas)

5,15

1.648,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27:12:0:0:123:101:1

2017

5,15

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270002/2020

*** 1341 **

CMVMC Monteseiro

44.796,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

40,70

13.024,00

2020

Especies do anexo II (frondosas)

4,77

1.908,00

2021

Especies do anexo I (coníferas)

40,70

13.024,00

2021

Especies do anexo II (frondosas)

4,77

1.908,00

2022

Especies do anexo I (coníferas)

40,70

13.024,00

2022

Especies do anexo II (frondosas)

4,77

1.908,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27:18:0:0:196:19:2

2018

0,00

A2 - Piñeiro. sylvestris

2

27:18:0:0:196:19:2

2018

0,35

A5 - Piñeiro negro (Pinus nigra)

3

27:18:0:0:196:19:1

2018

0,00

B2 - Bidueiro (Bétula Sp.)

4

27:18:0:0:196:19:5

2018

3,18

A5 - Piñeiro negro (Pinus nigra)

5

27:18:0:0:195:18:2

2018

5,37

A5 - Piñeiro negro (Pinus nigra)

6

27:18:0:0:196:19:1

2018

0,06

B10 - Carballo (Quercus robur L.)

7

27:18:0:0:196:19:13

2018

0,64

B10 - Carballo (Quercus robur L.)

8

27:18:0:0:196:19:2

2018

1,78

B10 - Carballo (Quercus robur L.)

9

27:18:0:0:196:19:11

2018

2,27

B10 - Carballo (Quercus robur L.)

10

27:18:0:0:196:18:1

2018

0,02

B10 - Carballo (Quercus robur L.)

11

27:18:0:0:257:79:3

2018

6,00

A3 - Piñeiro insigne (P. radiata)

12

27:18:0:0:258:22:1

2018

1,07

A3 - Piñeiro insigne (P.radiata)

13

27:18:0:0:258:107:3

2018

5,44

A3 - Piñeiro insigne (P. radiata)

14

27:18:0:0:196:19:1

2018

1,09

A5 - Piñeiro negro (Pinus nigra)

15

27:18:0:0:196:19:12

2018

0,61

A5 - Piñeiro negro (Pinus nigra)

16

27:18:0:0:196:19:13

2018

0,14

A5 - Piñeiro negro (Pinus nigra)

17

27:18:0:0:196:19:14

2018

0,19

A5 - Piñeiro negro (Pinus nigra)

18

27:18:0:0:195:18:1

2018

1,80

A5 - Piñeiro negro (Pinus nigra)

19

27:18:0:0:196:19:2

2018

15,46

A5 - Piñeiro negro (Pinus nigra)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270003/2020

*** 2296 **

CMVMC Casela e Parada

6.528,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

6,80

2.176,00

2021

Especies do anexo I (coníferas)

6,80

2.176,00

2022

Especies do anexo I (coníferas)

6,80

2.176,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27:55:0:0:18:82:19

2018

6,77

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

2

27:55:0:0:18:82:15

2018

0,03

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270005/2020

*** 6765 **

Pedro Díaz Ron

1.704,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo II (frondosas)

1,42

568,00

2021

Especies do anexo II (frondosas)

1,42

568,00

2022

Especies do anexo II (frondosas)

1,42

568,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27:18:0:0:89:275:1

2018

0,27

B7 - Castiñeiro (Castanea sativa)

2

27:18:0:0:89:275:13

2018

1,15

B7 - Castiñeiro (Castanea sativa)

3

27:18:0:0:89:275:33

2018

0,00

B7 - Castiñeiro (Castanea sativa)

4

27:18:0:0:89:275:26

2018

0,00

B7 - Castiñeiro (Castanea sativa)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270006/2020

*** 1911 **

CMVMC Miñide

18.508,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

19,28

6.169,60

2021

Especies do anexo I (coníferas)

19,28

6.169,60

2022

Especies do anexo I (coníferas)

19,28

6.169,60

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27:18:0:0:266:10:1

2016

5,78

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

2

27:18:0:0:266:10:2

2016

0,26

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

3

27:18:0:0:265:192:9

2016

1,11

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

4

27:18:0:0:254:14:1

2016

1,21

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

5

27:18:0:0:265:192:5

2016

0,92

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

6

27:18:0:0:265:192:8

2016

0,07

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

7

27:18:0:0:265:192:6

2016

2,56

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

8

27:18:0:0:265:192:3

2016

0,11

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

9

27:18:0:0:265:192:4

2016

5,27

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

10

27:18:0:0:254:220:3

2016

1,99

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270007/2020

*** 2215 **

CMVMC Remesar

5.280,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

5,50

1.760,00

2021

Especies do anexo I (coníferas)

5,50

1.760,00

2022

Especies do anexo I (coníferas)

5,50

1.760,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27:8:0:0:36:654:1

2015

4,84

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

2

27:8:0:0:36:864:1

2015

0,66

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270008/2020

*** 3593 **

CMVMC San Saturnino de Piñeiró

4.982,40

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

5,19

1.660,80

2021

Especies do anexo I (coníferas)

5,19

1.660,80

2022

Especies do anexo I (coníferas)

5,19

1.660,80

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27:58:0:0:115:44:8

2017

4,37

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

2

27:58:0:0:115:44:5

2017

0,82

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270009/2020

*** 2334 **

CMVMC Meda

5.539,20

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

5,77

1.846,40

2021

Especies do anexo I (coníferas)

5,77

1.846,40

2022

Especies do anexo I (coníferas)

5,77

1.846,40

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27:34:0:0:39:1:4

2018

5,77

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270010/2020

*** 4320 **

CMVMC Sabadelle

45.513,60

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

47,41

15.171,20

2021

Especies do anexo I (coníferas)

47,41

15.171,20

2022

Especies do anexo I (coníferas)

47,41

15.171,20

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27:49:0:0:75:257:1

2017

9,14

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

2

27:49:0:0:74:1:1

2017

2,09

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

3

27:49:0:0:75:8:1

2017

9,15

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

4

27:49:0:0:74:1:8

2017

12,32

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

5

27:49:0:0:75:8:17

2017

2,26

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

6

27:49:0:0:76:32:5

2017

0,03

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

7

27:49:0:0:75:229:5

2017

3,62

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

8

27:49:0:0:75:231:1

2017

3,95

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

9

27:49:0:0:75:257:11

2017

2,67

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

10

27:49:0:0:75:224:8

2017

0,63

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

11

27:49:0:0:75:257:12

2017

0,49

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

12

27:49:0:0:75:257:13

2017

0,87

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

13

27:49:0:0:75:220:2

2017

0,04

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

14

27:49:0:0:75:218:1

2017

0,00

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

15

27:49:0:0:75:230:1

2017

0,15

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270011/2020

*** 2407 **

Manuel Fernández González

2.313,60

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

2,41

771,20

2021

Especies do anexo I (coníferas)

2,41

771,20

2022

Especies do anexo I (coníferas)

2,41

771,20

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27:36:0:0:60:82:1

2018

2,41

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270012/2020

*** 2429 **

CMVMC Robledo

7.804,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

8,13

2.601,60

2021

Especies do anexo I (coníferas)

8,13

2.601,60

2022

Especies do anexo I (coníferas)

8,13

2.601,60

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27:34:0:0:71:13:3

2018

0,03

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

2

27:34:0:0:71:21:1

2018

2,90

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

3

27:34:0:0:71:18:1

2018

2,29

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

4

27:34:0:0:71:19:1

2018

2,91

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270013/2020

*** 4870 **

CMVMC Rozavales

5.942,40

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

6,19

1.980,80

2021

Especies do anexo I (coníferas)

6,19

1.980,80

2022

Especies do anexo I (coníferas)

6,19

1.980,80

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27:31:0:0:131:22:1

2018

2,08

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

2

27:31:0:0:132:34:1

2018

4,11

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270014/2020

*** 4986 **

CMVMC Barxa de Lor

8.736,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

9,10

2.912,00

2021

Especies do anexo I (coníferas)

9,10

2.912,00

2022

Especies do anexo I (coníferas)

9,10

2.912,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27:47:0:0:61:480:1

2018

0,01

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

2

27:47:0:0:40:240:3

2018

1,12

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

3

27:47:0:0:61:896:1

2018

7,97

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270015/2020

*** 1540 **

CMVMC Peites

20.265,60

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

21,11

6.755,20

2021

Especies do anexo I (coníferas)

21,11

6.755,20

2022

Especies do anexo I (coníferas)

21,11

6.755,20

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27:52:0:0:16:382:2

2017

10,02

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

2

27:52:0:0:16:382:4

2017

4,71

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

3

27:52:0:0:17:1:3

2017

2,54

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

4

27:52:0:0:17:1:5

2017

3,84

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270016/2020

*** 1235 **

CMVMC Mariz

8.544,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

8,90

2.848,00

2021

Especies do anexo I (coníferas)

8,90

2.848,00

2022

Especies do anexo I (coníferas)

8,90

2.848,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27:22:0:0:277:20:4

2018

1,71

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

2

27:22:0:0:277:24:1

2018

0,70

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

3

27:22:0:0:277:24:4

2018

0,53

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

4

27:22:0:0:277:24:7

2018

0,38

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

5

27:22:0:0:278:593:1

2018

4,18

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

6

27:22:0:0:278:594:1

2018

0,52

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

7

27:22:0:0:278:594:2

2018

0,88

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270017/2020

*** 4771 **

CMVMC Riba de Neira

28.022,40

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

29,19

9.340,80

2021

Especies do anexo I (coníferas)

29,19

9.340,80

2022

Especies do anexo I (coníferas)

29,19

9.340,80

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27:36:0:0:74:83:17

2017

13,17

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

2

27:36:0:0:74:83:13

2017

4,98

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster

3

27:36:0:0:74:83:1

2017

6,32

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

4

27:36:0:0:74:83:16

2017

3,99

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

5

27:36:0:0:74:83:18

2017

0,70

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

6

27:36:0:0:74:83:12

2017

0,03

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270018/2020

*** 2361 **

CMVMC Santa Mariña

7.708,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

8,03

2.569,60

2021

Especies do anexo I (coníferas)

8,03

2.569,60

2022

Especies do anexo I (coníferas)

8,03

2.569,60

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27:55:0:0:19:2803:1

2018

0,00

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

2

27:55:0:0:19:2804:1

2018

0,00

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

3

27:55:0:0:19:2805:1

2018

0,09

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

4

27:55:0:0:19:2806:1

2018

0,04

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

5

27:55:0:0:19:2807:1

2018

0,05

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

6

27:55:0:0:19:2808:1

2018

0,04

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

7

27:55:0:0:19:2809:1

2018

0,04

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

8

27:55:0:0:19:2810:1

2018

0,07

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

9

27:55:0:0:19:2811:1

2018

0,07

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

10

27:55:0:0:19:2812:1

2018

0,08

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

11

27:55:0:0:19:2813:1

2018

0,08

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

12

27:55:0:0:19:2814:1

2018

0,19

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

13

27:55:0:0:19:2815:1

2018

0,08

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

14

27:55:0:0:19:2816:1

2018

0,09

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

15

27:55:0:0:19:2817:1

2018

0,03

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

16

27:55:0:0:19:4930:24

2018

1,39

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

17

27:55:0:0:19:4930:28

2018

1,12

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

18

27:55:0:0:19:4930:56

2018

0,04

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

19

27:55:0:0:19:4930:93

2018

4,53

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270019/2020

*** 1331 **

CMVMC Santa Cruz de Parga

13.027,20

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

13,57

4.342,40

2021

Especies do anexo I (coníferas)

13,57

4.342,40

2022

Especies do anexo I (coníferas)

13,57

4.342,40

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27:22:0:0:33:723:1

2018

6,29

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

2

27:22:0:0:33:539:1

2018

0,99

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

3

27:22:0:0:34:292:1

2018

1,36

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

4

27:22:0:0:45:58:1

2018

4,93

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270020/2020

*** 2260 **

CMVMC Ferreiros agás o lugar da Veneira de Roques

32.361,60

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

33,71

10.787,20

2021

Especies do anexo I (coníferas)

33,71

10.787,20

2022

Especies do anexo I (coníferas)

33,71

10.787,20

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27:47:0:0:86:398:5

2018

9,70

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

2

27:47:0:0:86:399:1

2018

6,10

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

3

27:47:0:0:86:404:1

2018

7,95

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

4

27:47:0:0:86:399:3

2018

3,56

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

5

27:47:0:0:86:399:2

2018

2,83

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

6

27:47:0:0:86:405:2

2018

2,05

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

7

27:47:0:0:86:426:1

2018

0,97

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

8

27:47:0:0:86:423:1

2018

0,03

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

9

27:47:0:0:86:405:5

2018

0,25

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

10

27:47:0:0:86:405:3

2018

0,17

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

11

27:47:0:0:86:426:2

2018

0,10

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270021/2020

*** 1895 **

CMVMC Narón

25.516,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

26,58

8.505,60

2021

Especies do anexo I (coníferas)

26,58

8.505,60

2022

Especies do anexo I (coníferas)

26,58

8.505,60

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27:49:0:0:58:5:2

2018

0,06

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

2

27:49:0:0:58:4:2

2018

0,21

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

3

27:49:0:0:58:3:27

2018

0,21

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

4

27:49:0:0:58:3:11

2018

0,02

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

5

27:49:0:0:58:154:1

2018

1,05

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

6

27:49:0:0:59:72:1

2018

1,18

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

7

27:49:0:0:58:3:18

2018

3,24

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

8

27:49:0:0:58:145:1

2018

3,75

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

9

27:49:0:0:58:51:7

2018

0,17

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

10

27:49:0:0:58:54:15

2018

8,88

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

11

27:49:0:0:59:88:1

2018

7,81

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270022/2020

*** 1118 **

CMVMC Vilamaior de Negral

3.897,60

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

4,06

1.299,20

2021

Especies do anexo I (coníferas)

4,06

1.299,20

2022

Especies do anexo I (coníferas)

4,06

1.299,20

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27:23:0:0:40:218:1

2018

1,34

A3 - Piñeiro insigne (P. radiata)

2

27:23:0:0:40:221:13

2018

2,72

A3 - Piñeiro insigne (P. radiata)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270023/2020

*** 7960 **

Francisco López Álvarez

1.248,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

1,30

416,00

2021

Especies do anexo I (coníferas)

1,30

416,00

2022

Especies do anexo I (coníferas)

1,30

416,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27:18:0:0:335:125:1

2018

1,01

A3 - Piñeiro insigne (P. radiata)

2

27:18:0:0:335:125:2

2018

0,29

A3 - Piñeiro insigne (P. radiata)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270024/2020

*** 4072 **

María del Carmen Fernández Eirós

1.209,60

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

1,26

403,20

2021

Especies do anexo I (coníferas)

1,26

403,20

2022

Especies do anexo I (coníferas)

1,26

403,20

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27:6:0:0:61:4:1

2017

0,31

A3 - Piñeiro insigne (P. radiata)

2

27:6:0:0:61:5:1

2017

0,95

A3 - Piñeiro insigne (P. radiata)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270025/2020

*** 3250 **

CMVMC Cereixido

9.081,60

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

9,46

3.027,20

2021

Especies do anexo I (coníferas)

9,46

3.027,20

2022

Especies do anexo I (coníferas)

9,46

3.027,20

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27:50:0:0:21:30:1

2018

9,10

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

2

27:50:0:0:21:33:3

2018

0,36

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270026/2020

*** 1232 **

CMVMC Gaibor

12.528,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

13,05

4.176,00

2021

Especies do anexo I (coníferas)

13,05

4.176,00

2022

Especies do anexo I (coníferas)

13,05

4.176,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27:7:0:0:46:90:9

2017

4,06

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

2

27:7:0:0:46:90:3

2017

6,02

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

3

27:7:0:0:46:109:1

2017

2,97

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270027/2020

*** 4689 **

Sofor Santa Juliana

9.081,60

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

9,46

3.027,20

2021

Especies do anexo I (coníferas)

9,46

3.027,20

2022

Especies do anexo I (coníferas)

9,46

3.027,20

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27:18:0:0:285:115:1

2018

6,62

A3 - Piñeiro insigne (P. radiata)

2

27:18:0:0:287:509:1

2018

2,84

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270030/2020

*** 2215 **

CMVMC Remesar

4.003,20

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

4,17

1.334,40

2021

Especies do anexo I (coníferas)

4,17

1.334,40

2022

Especies do anexo I (coníferas)

4,17

1.334,40

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27:8:0:0:36:649:8

2017

4,17

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320001/2020

*** 1843 **

CMVMC Pentes

18.355,20

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

19,12

6.118,40

2021

Especies do anexo I (coníferas)

19,12

6.118,40

2022

Especies do anexo I (coníferas)

19,12

6.118,40

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:35:0:0:16:569:1

2017

0,04

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

2

32:35:0:0:16:2334:1

2017

10,12

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

3

32:35:0:0:16:3049:1

2017

6,30

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

4

32:35:0:0:16:3050:1

2017

2,48

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

5

32:35:0:0:16:3051:1

2017

0,18

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320003/2020

*** 4111 **

CMVMC Parroquia de Manín (San Salvador)

6.984,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo II (frondosas)

5,82

2.328,00

2021

Especies do anexo II (frondosas)

5,82

2.328,00

2022

Especies do anexo II (frondosas)

5,82

2.328,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:43:0:0:95:309:1

2017

4,04

B10 - Carballo (Quercus robur)

2

32:43:0:0:95:310:1

2017

0,40

B9 - Cerdeiras silvestres e híbridos de produción madeireira

3

32:43:0:0:95:311:1

2017

1,38

B9 - Cerdeiras silvestres e híbridos de produción madeireira

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320005/2020

*** 2522 **

CMVMC O Coutiño, O Couto, Santigueiro, Requián, Teimende, Celeirón e As Paradellas

17.856,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

18,60

5.952,00

2021

Especies do anexo I (coníferas)

18,60

5.952,00

2022

Especies do anexo I (coníferas)

18,60

5.952,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:58:0:0:52:44:1

2017

0,47

A3 - Piñeiro insigne (P. radiata)

2

32:58:0:0:52:45:1

2017

0,30

A3 - Piñeiro insigne (P. radiata)

3

32:58:0:0:52:184:1

2017

0,05

A3 - Piñeiro insigne (P. radiata)

4

32:58:0:0:52:201:1

2017

0,75

A3 - Piñeiro insigne (P. radiata)

5

32:58:0:0:57:622:1

2017

0,39

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

6

32:58:0:0:58:34:3

2017

0,27

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

7

32:58:0:0:59:104:1

2017

0,91

A3 - Piñeiro insigne (P. radiata)

8

32:58:0:0:59:352:1

2017

1,14

A3 - Piñeiro insigne (P. radiata)

9

32:58:0:0:60:164:1

2017

7,24

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

10

32:58:0:0:60:361:1

2017

2,01

A3 - Piñeiro insigne (P. radiata)

11

32:58:0:0:60:362:1

2017

0,37

A3 - Piñeiro insigne (P. radiata)

12

32:58:0:0:60:410:1

2017

0,60

A3 - Piñeiro insigne (P. radiata)

13

32:58:0:0:60:630:4

2017

4,10

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320006/2020

*** 2296 **

CMVMC Videferre

25.334,40

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

26,39

8.444,80

2021

Especies do anexo I (coníferas)

26,39

8.444,80

2022

Especies do anexo I (coníferas)

26,39

8.444,80

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:54:0:0:50:76:1

2017

1,24

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

2

32:54:0:0:51:152:1

2017

0,48

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

3

32:54:0:0:51:201:1

2017

0,26

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

4

32:54:0:0:51:201:3

2017

6,53

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

5

32:54:0:0:51:205:1

2017

3,58

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

6

32:54:0:0:51:207:1

2017

1,85

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

7

32:54:0:0:51:208:1

2017

1,16

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

8

32:54:0:0:51:209:1

2017

3,75

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

9

32:54:0:0:51:218:2

2017

0,12

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

10

32:54:0:0:51:218:3

2017

0,29

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

11

32:54:0:0:651:407:1

2017

6,77

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

12

32:54:0:0:651:407:3

2017

0,28

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

13

32:54:0:0:651:407:4

2017

0,08

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320007/2020

*** 2597 **

CMVMC Mixós

11.404,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

11,88

3.801,60

2021

Especies do anexo I (coníferas)

11,88

3.801,60

2022

Especies do anexo I (coníferas)

11,88

3.801,60

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:51:0:0:110:558:1

2018

0,01

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

2

32:51:0:0:110:701:2

2018

0,05

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

3

32:51:0:0:110:701:3

2018

0,14

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

4

32:51:0:0:110:704:1

2018

4,71

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

5

32:51:0:0:110:704:6

2018

0,08

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

6

32:51:0:0:110:704:4

2018

0,12

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

7

32:51:0:0:110:704:5

2018

0,43

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

8

32:51:0:0:110:705:1

2018

0,18

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

9

32:51:0:0:110:705:2

2018

0,26

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

10

32:51:0:0:110:705:3

2018

0,04

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

11

32:51:0:0:110:728:1

2018

2,24

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

12

32:51:0:0:110:730:1

2018

3,41

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

13

32:51:0:0:110:728:2

2018

0,01

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

14

32:51:0:0:110:728:3

2018

0,20

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320008/2020

*** 2286 **

CMVMC Parroquia de Albarellos (San Miguel)

12.432,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

12,95

4.144,00

2021

Especies do anexo I (coníferas)

12,95

4.144,00

2022

Especies do anexo I (coníferas)

12,95

4.144,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:14:0:0:71:21:1

2018

8,16

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

2

32:14:0:0:31:1447:1

2018

4,79

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320009/2020

*** 2687 **

CMVMC Parroquia de Bousés (Santa Baia)

19.296,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

20,10

6.432,00

2021

Especies do anexo I (coníferas)

20,10

6.432,00

2022

Especies do anexo I (coníferas)

20,10

6.432,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:54:0:1:505:164:2

2017

0,32

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

2

32:54:0:0:63:350:1

2017

2,11

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

3

32:54:0:0:63:814:1

2017

12,86

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

4

32:54:0:0:63:820:1

2017

0,40

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

5

32:54:0:0:63:865:1

2017

2,37

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

6

32:54:0:0:63:865:2

2017

0,48

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

7

32:54:0:0:63:866:5

2017

1,51

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

8

32:54:0:0:663:1924:1

2017

0,05

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320010/2020

*** 2261 **

CMVMC A Canle

6.794,40

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

5,94

1.900,80

2020

Especies do anexo II (frondosas)

0,91

364,00

2021

Especies do anexo I (coníferas)

5,94

1.900,80

2021

Especies do anexo II (frondosas)

0,91

364,00

2022

Especies do anexo I (coníferas)

5,94

1.900,80

2022

Especies do anexo II (frondosas)

0,91

364,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:42:0:0:16:620:1

2018

5,94

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

2

32:42:0:0:16:620:1

2018

0,91

B10 - Carballo (Quercus robur L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320011/2020

*** 2687 **

CMVMC Parroquia de Bousés (Santa Baia)

22.778,40

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

21,44

6.860,80

2020

Especies do anexo II (frondosas)

1,83

732,00

2021

Especies do anexo I (coníferas)

21,44

6.860,80

2021

Especies do anexo II (frondosas)

1,83

732,00

2022

Especies do anexo I (coníferas)

21,44

6.860,80

2022

Especies do anexo II (frondosas)

1,83

732,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:54:0:0:746:2960:1

2018

1,23

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

2

32:54:0:0:746:2963:1

2018

0,60

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

3

32:54:0:0:746:2965:1

2018

2,95

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

4

32:54:0:0:746:2959:1

2018

6,99

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

5

32:54:0:0:746:2962:1

2018

9,67

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

6

32:54:0:0:746:2963:1

2018

0,90

B10 - Carballo (Quercus robur)

7

32:54:0:0:746:2959:1

2018

0,38

B10 - Carballo (Quercus robur)

8

32:54:0:0:746:2962:1

2018

0,55

B10 - Carballo (Quercus robur)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320012/2020

*** 2397 **

CMVMC Gontán

17.836,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

18,58

5.945,60

2021

Especies do anexo I (coníferas)

18,58

5.945,60

2022

Especies do anexo I (coníferas)

18,58

5.945,60

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:85:0:0:12:1:1

2015

0,52

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

2

32:85:0:0:12:5:1

2015

0,01

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster

3

32:85:0:0:13:13:1

2015

0,27

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

4

32:85:0:0:13:119:1

2015

3,56

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

5

32:85:0:0:13:119:4

2015

0,74

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

6

32:85:0:0:14:219:1

2015

13,46

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

7

32:85:0:0:14:219:2

2015

0,01

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

8

32:85:0:0:14:223:1

2015

0,01

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320013/2020

*** 2079 **

CMVMC Parroquia de Requiás (Santiago)

3.840,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

4,00

1.280,00

2021

Especies do anexo I (coníferas)

4,00

1.280,00

2022

Especies do anexo I (coníferas)

4,00

1.280,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:52:0:0:76:75:1

2017

4,00

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320014/2020

*** 6641 **

Primitivo Vizoso Rúa

1.920,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

2,00

640,00

2021

Especies do anexo I (coníferas)

2,00

640,00

2022

Especies do anexo I (coníferas)

2,00

640,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:29:0:0:503:664:1

2017

2,00

A3 - Piñeiro insigne (P. radiata)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320015/2020

*** 2164 **

CMVMC Parroquia Barrio de Cascallá (Nosa Sra. da Asunción)

19.680,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

20,50

6.560,00

2021

Especies do anexo I (coníferas)

20,50

6.560,00

2022

Especies do anexo I (coníferas)

20,50

6.560,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:74:0:0:11:969:1

2018

0,01

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

2

32:74:0:0:11:1158:1

2018

0,10

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

3

32:74:0:0:11:1163:1

2018

1,12

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

4

32:74:0:0:11:1164:1

2018

0,22

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

5

32:74:0:0:11:1165:1

2018

2,45

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

6

32:74:0:0:11:1166:1

2018

0,18

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

7

32:74:0:0:11:1167:1

2018

0,32

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

8

32:74:0:0:11:1169:1

2018

2,08

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

9

32:74:0:0:11:1601:1

2018

0,20

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

10

32:74:0:0:30:67:1

2018

0,21

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

11

32:74:0:0:30:175:1

2018

1,24

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

12

32:74:0:0:30:737:1

2018

9,32

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

13

32:74:0:0:30:737:1

2018

2,65

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

14

32:74:0:0:30:863:1

2018

0,40

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320016/2020

*** 4379 **

CMVMC Parroquias de Candeda (San Bernabeu) e Domiz

50.222,40

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

40,74

13.036,80

2020

Especies do anexo II (frondosas)

9,26

3.704,00

2021

Especies do anexo I (coníferas)

40,74

13.036,80

2021

Especies do anexo II (frondosas)

9,26

3.704,00

2022

Especies do anexo I (coníferas)

40,74

13.036,80

2022

Especies do anexo II (frondosas)

9,26

3.704,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:18:0:0:37:2146:1

2017

15,68

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

2

32:18:0:0:37:2146:1

2017

2,50

B2 - Bidueiro (Bétula Sp.)

3

32:18:0:0:42:330:1

2017

6,76

B2 - Bidueiro (Bétula Sp.)

4

32:18:0:0:42:330:1

2017

8,08

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

5

32:18:0:0:42:331:1

2017

2,11

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

6

32:18:0:0:42:386:1

2017

6,18

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

7

32:18:0:0:42:417:1

2017

1,82

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

8

32:18:0:0:42:426:1

2017

3,83

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

9

32:18:0:0:42:445:1

2017

2,76

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

10

32:18:0:0:42:447:1

2017

0,28

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320017/2020

*** 3326 **

CMVMC Parroquias de Casoio (San Xulián), A Portela do Trigal (Santa Ana), Pusmazán (San Mateo), Riodolas (Santa María) e Soutadoiro (Santa Isabel)

49.531,20

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

43,47

13.910,40

2020

Especies do anexo II (frondosas)

6,50

2.600,00

2021

Especies do anexo I (coníferas)

43,47

13.910,40

2021

Especies do anexo II (frondosas)

6,50

2.600,00

2022

Especies do anexo I (coníferas)

43,47

13.910,40

2022

Especies do anexo II (frondosas)

6,50

2.600,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:18:0:0:46:1943:1

2017

0,08

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

2

32:18:0:0:46:1959:1

2017

9,09

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

3

32:18:0:0:46:1960:1

2017

9,85

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

4

32:18:0:0:46:1960:1

2017

0,26

B2 - Bidueiro (Bétula Sp.)

5

32:18:0:0:46:1961:1

2017

2,77

B2 - Bidueiro (Bétula Sp.)

6

32:18:0:0:46:1961:1

2017

3,47

B2 - Bidueiro (Bétula Sp.)

7

32:18:0:0:46:1961:1

2017

11,91

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

8

32:18:0:0:46:2156:2

2017

2,01

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

9

32:18:0:0:46:2280:1

2017

10,53

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320019/2020

*** 1606 **

CMVMC O Tameirón

45.705,60

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

47,61

15.235,20

2021

Especies do anexo I (coníferas)

47,61

15.235,20

2022

Especies do anexo I (coníferas)

47,61

15.235,20

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:35:0:0:3:316:1

2017

5,59

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

2

32:35:0:0:3:316:1

2017

29,17

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

3

32:35:0:0:1:348:1

2017

1,55

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

4

32:35:0:0:1:392:1

2017

0,79

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

5

32:35:0:0:1:394:1

2017

0,61

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

6

32:35:0:0:1:402:1

2017

0,94

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

7

32:35:0:0:3:321:1

2017

8,96

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320020/2020

*** 2267 **

CMVMC Carballeda, Munín e Subirol

19.152,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

19,95

6.384,00

2021

Especies do anexo I (coníferas)

19,95

6.384,00

2022

Especies do anexo I (coníferas)

19,95

6.384,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:36:0:0:81:1:17

2017

13,95

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

2

32:36:0:0:81:1:38

2017

6,00

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320021/2020

*** 1534 **

CMVMC Bascois, Carballeda e Santa Cruz

49.924,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

41,98

13.433,60

2020

Especies do anexo II (frondosas)

8,02

3.208,00

2021

Especies do anexo I (coníferas)

41,98

13.433,60

2021

Especies do anexo II (frondosas)

8,02

3.208,00

2022

Especies do anexo I (coníferas)

41,98

13.433,60

2022

Especies do anexo II (frondosas)

8,02

3.208,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:18:0:0:42:404:1

2017

0,48

B2 - Bidueiro (Bétula Sp.)

2

32:18:0:0:42:405:1

2017

2,66

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

3

32:18:0:0:42:405:1

2017

0,48

B2 - Bidueiro (Bétula Sp.)

4

32:18:0:0:42:406:1

2017

5,45

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

5

32:18:0:0:42:412:1

2017

3,96

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

6

32:18:0:0:42:412:1

2017

1,39

B2 - Bidueiro (Bétula Sp.)

7

32:18:0:0:42:413:1

2017

4,90

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

8

32:18:0:0:42:413:1

2017

3,45

B2 - Bidueiro (Bétula Sp.)

9

32:18:0:0:42:414:1

2017

2,22

B2 - Bidueiro (Bétula Sp.)

10

32:18:0:0:42:426:1

2017

1,07

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

11

32:18:0:0:42:429:1

2017

7,85

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

12

32:18:0:0:42:430:1

2017

14,81

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

13

32:18:0:0:42:449:1

2017

1,28

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320022/2020

*** 1876 **

CMVMC O Canizo

49.975,20

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

40,97

13.110,40

2020

Especies do anexo II (frondosas)

8,87

3.548,00

2021

Especies do anexo I (coníferas)

40,97

13.110,40

2021

Especies do anexo II (frondosas)

8,87

3.548,00

2022

Especies do anexo I (coníferas)

40,97

13.110,40

2022

Especies do anexo II (frondosas)

8,87

3.548,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:35:0:0:6:1333:1

2017

31,28

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

2

32:35:0:0:6:1333:1

2017

6,59

B2 - Bidueiro (Bétula Sp.)

3

32:35:0:0:6:1447:1

2017

9,69

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

4

32:35:0:0:6:1447:1

2017

2,28

B2 - Bidueiro (Bétula Sp.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320023/2020

*** 2940 **

CMVMC Niñodaguia

37.444,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

28,38

9.081,60

2020

Especies do anexo II (frondosas)

8,50

3.400,00

2021

Especies do anexo I (coníferas)

28,38

9.081,60

2021

Especies do anexo II (frondosas)

8,50

3.400,00

2022

Especies do anexo I (coníferas)

28,38

9.081,60

2022

Especies do anexo II (frondosas)

8,50

3.400,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

2

32:6:0:0:119:235:2

2017

5,74

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

3

32:6:0:0:504:715:1

2017

6,21

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

4

32:6:0:0:121:233:2

2017

14,39

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

5

32:6:0:0:121:233:2

2017

6,11

B2 - Bidueiro (Bétula Sp.)

6

32:6:0:0:119:235:1

2017

0,88

B2 - Bidueiro (Bétula Sp.)

7

32:6:0:0:119:235:1

2017

2,03

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

8

32:6:0:0:504:715:1

2017

0,53

B2 - Bidueiro (Bétula Sp.)

9

32:6:0:0:504:715:1

2017

0,01

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

10

32:6:0:0:119:235:2

2017

0,98

B2 - Bidueiro (Bétula Sp.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320024/2020

*** 1814 **

CMVMC Xermeade

5.088,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

5,30

1.696,00

2021

Especies do anexo I (coníferas)

5,30

1.696,00

2022

Especies do anexo I (coníferas)

5,30

1.696,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:52:0:0:70:3:2

2017

5,30

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320025/2020

*** 1142 **

CMVMC San Vicente de Leira e A Ferrería

50.294,40

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

40,44

12.940,80

2020

Especies do anexo II (frondosas)

9,56

3.824,00

2021

Especies do anexo I (coníferas)

40,44

12.940,80

2021

Especies do anexo II (frondosas)

9,56

3.824,00

2022

Especies do anexo I (coníferas)

40,44

12.940,80

2022

Especies do anexo II (frondosas)

9,56

3.824,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:89:0:0:27:3751:1

2017

0,24

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

2

32:89:0:0:27:3772:1

2017

27,61

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

3

32:89:0:0:27:3776:1

2017

6,07

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

4

32:89:0:0:27:3776:1

2017

0,72

B2 - Bidueiro (Bétula Sp.)

5

32:89:0:0:26:3010:1

2017

6,52

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

6

32:89:0:0:26:3010:1

2017

2,78

B2 - Bidueiro (Bétula Sp.)

7

32:89:0:0:26:3010:1

2017

6,06

B2 - Bidueiro (Bétula Sp.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320027/2020

*** 1778 **

CMVMC Albarellos

14.947,20

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

15,57

4.982,40

2021

Especies do anexo I (coníferas)

15,57

4.982,40

2022

Especies do anexo I (coníferas)

15,57

4.982,40

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:51:0:0:113:1736:1

2018

5,51

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

2

32:51:0:0:113:1736:2

2018

1,83

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

3

32:51:0:0:113:1736:3

2018

1,69

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

4

32:51:0:0:114:113:1

2018

4,90

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

5

32:51:0:0:114:356:1

2018

1,64

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320028/2020

*** 2107 **

CMVMC Gomariz

36.189,60

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

31,01

9.923,20

2020

Especies do anexo II (frondosas)

5,35

2.140,00

2021

Especies do anexo I (coníferas)

31,01

9.923,20

2021

Especies do anexo II (frondosas)

5,35

2.140,00

2022

Especies do anexo I (coníferas)

31,01

9.923,20

2022

Especies do anexo II (frondosas)

5,35

2.140,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:6:0:0:41:261:1

2017

4,97

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

2

32:6:0:0:41:261:1

2017

4,32

B10 - Carballo (Quercus robur L.)

3

32:6:0:0:42:269:1

2017

8,85

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

4

32:6:0:0:42:271:1

2017

5,61

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

5

32:6:0:0:81:557:1

2017

2,78

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

6

32:6:0:0:81:683:1

2017

8,80

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

7

32:6:0:0:81:683:1

2017

1,03

B7 - Castiñeiro (Castanea sativa)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320029/2020

*** 2208 **

CMVMC Espiñeiros

22.120,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

19,63

6.281,60

2020

Especies do anexo II (frondosas)

2,73

1.092,00

2021

Especies do anexo I (coníferas)

19,63

6.281,60

2021

Especies do anexo II (frondosas)

2,73

1.092,00

2022

Especies do anexo I (coníferas)

19,63

6.281,60

2022

Especies do anexo II (frondosas)

2,73

1.092,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:36:0:0:59:824:2

2017

1,22

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

2

32:36:0:0:60:214:10

2017

3,81

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

3

32:36:0:0:60:214:10

2017

2,73

B9 - Cerdeiras silvestres e híbridos de produción madeireira

4

32:36:0:0:60:214:11

2017

9,40

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

5

32:14:0:0:52:36:3

2017

5,20

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320031/2020

*** 2004 **

CMVMC Terroso

36.288,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

37,80

12.096,00

2021

Especies do anexo I (coníferas)

37,80

12.096,00

2022

Especies do anexo I (coníferas)

37,80

12.096,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:92:0:0:85:206:1

2017

4,99

A3 - Piñeiro insigne (P. radiata)

2

32:92:0:0:88:637:1

2017

4,64

A4 – Pseudotsuga menziesii

3

32:92:0:0:85:213:1

2017

0,48

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

4

32:92:0:0:88:637:1

2017

1,52

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

5

32:92:0:0:85:206:1

2017

9,76

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

6

32:92:0:0:85:210:1

2017

0,29

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

7

32:92:0:0:85:205:1

2017

0,76

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

8

32:92:0:0:88:441:2

2017

8,77

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

9

32:92:0:0:140:477:1

2017

0,00

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

10

32:92:0:0:140:812:1

2017

1,04

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

11

32:92:0:0:140:812:1

2017

1,53

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

12

32:92:0:0:122:1130:3

2017

4,02

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320033/2020

*** 2334 **

CMVMC Parroquias de Casaio (Santa María) e Lardeira (San Tirso)

47.176,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

41,33

13.225,60

2020

Especies do anexo II (frondosas)

6,25

2.500,00

2021

Especies do anexo I (coníferas)

41,33

13.225,60

2021

Especies do anexo II (frondosas)

6,25

2.500,00

2022

Especies do anexo I (coníferas)

41,33

13.225,60

2022

Especies do anexo II (frondosas)

6,25

2.500,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:18:0:0:47:12:1

2017

0,75

A4 - Pseudotsuga menziesii

2

32:18:0:0:47:13:5

2017

0,45

A4 - Pseudotsuga menziesii

3

32:18:0:0:47:37:1

2017

0,55

A4 - Pseudotsuga menziesii

4

32:18:0:0:47:43:1

2017

1,05

A4 - Pseudotsuga menziesii

5

32:18:0:0:47:154:2

2017

0,30

A4 - Pseudotsuga menziesii

6

32:18:0:0:47:160:1

2017

3,05

A4 - Pseudotsuga menziesii

7

32:18:0:0:47:12:1

2017

2,31

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

8

32:18:0:0:47:43:1

2017

1,25

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

9

32:18:0:0:47:19:1

2017

2,35

B2 - Bidueiro (Bétula Sp.)

10

32:18:0:0:47:19:5

2017

1,25

B2 - Bidueiro (Bétula Sp.)

11

32:18:0:0:47:19:7

2017

0,85

B2 - Bidueiro (Bétula Sp.)

12

32:18:0:0:47:20:6

2017

1,70

B2 - Bidueiro (Bétula Sp.)

13

32:18:0:0:47:32:4

2017

0,10

B2 - Bidueiro (Bétula Sp.)

14

32:18:0:0:48:413:1

2017

1,41

A5 - Piñeiro negro (Pinus nigra)

15

32:18:0:0:48:440:1

2017

1,50

A5 - Piñeiro negro (Pinus nigra)

16

32:18:0:0:48:472:1

2017

0,75

A5 - Piñeiro negro (Pinus nigra)

17

32:18:0:0:48:479:7

2017

5,03

A5 - Piñeiro negro (Pinus nigra)

18

32:18:0:0:48:480:1

2017

22,93

A5 - Piñeiro negro (Pinus nigra)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320034/2020

*** 2672 **

CMVMC O Rañadoiro

7.814,40

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

8,14

2.604,80

2021

Especies do anexo I (coníferas)

8,14

2.604,80

2022

Especies do anexo I (coníferas)

8,14

2.604,80

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:52:0:0:27:257:1

2017

3,60

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

2

32:52:0:0:26:218:1

2017

4,54

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320035/2020

*** 2687 **

CMVMC Pepín

4.022,40

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

4,19

1.340,80

2021

Especies do anexo I (coníferas)

4,19

1.340,80

2022

Especies do anexo I (coníferas)

4,19

1.340,80

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:22:0:0:46:361:2

2017

2,70

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

2

32:22:0:0:46:363:1

2017

1,01

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

3

32:22:0:0:62:182:3

2017

0,48

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320036/2020

*** 4714 **

CMVMC Parroquia de Mones (San Miguel)

46.188,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

37,60

12.032,00

2020

Especies do anexo II (frondosas)

8,41

3.364,00

2021

Especies do anexo I (coníferas)

37,60

12.032,00

2021

Especies do anexo II (frondosas)

8,41

3.364,00

2022

Especies do anexo I (coníferas)

37,60

12.032,00

2022

Especies do anexo II (frondosas)

8,41

3.364,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:61:0:0:29:959:1

2018

8,31

B10 - Carballo (Quercus robur L.)

2

32:61:0:0:29:30:1

2018

0,06

B10 - Carballo (Quercus robur L.)

3

32:61:0:0:29:29:2

2018

0,04

B10 - Carballo (Quercus robur L.)

4

32:16:0:0:2:61:1

2018

0,00

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

5

32:61:0:0:29:959:1

2018

14,24

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

6

32:61:0:0:30:570:1

2018

0,02

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

7

32:61:0:0:30:572:1

2018

5,50

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

8

32:61:0:0:30:564:1

2018

0,24

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

9

32:61:0:0:30:573:1

2018

5,82

A5 - Piñeiro negro (Pinus nigra)

10

32:61:0:0:30:574:1

2018

7,98

A5 - Piñeiro negro (Pinus nigra)

11

32:61:0:0:30:591:1

2018

0,01

A5 - Piñeiro negro (Pinus nigra)

12

32:61:0:0:30:569:1

2018

0,25

A5 - Piñeiro negro (Pinus nigra)

13

32:61:0:0:30:596:1

2018

2,15

A5 - Piñeiro negro (Pinus nigra)

14

32:61:0:0:29:31:1

2018

0,05

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

15

32:61:0:0:30:616:1

2018

0,20

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

16

32:61:0:0:30:613:1

2018

1,14

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320037/2020

*** 2230 **

CMVMC Vilanova

46.185,60

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

48,11

15.395,20

2021

Especies do anexo I (coníferas)

48,11

15.395,20

2022

Especies do anexo I (coníferas)

48,11

15.395,20

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:84:0:0:70:383:1

2017

5,50

A4 - Pseudotsuga menziesii

2

32:84:0:0:70:383:1

2017

5,50

A5 - Piñeiro negro (Pinus nigra)

3

32:84:0:0:70:383:1

2017

37,11

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320038/2020

*** 4066 **

CMVMC San Fiz

48.816,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

46,60

14.912,00

2020

Especies do anexo II (frondosas)

3,40

1.360,00

2021

Especies do anexo I (coníferas)

46,60

14.912,00

2021

Especies do anexo II (frondosas)

3,40

1.360,00

2022

Especies do anexo I (coníferas)

46,60

14.912,00

2022

Especies do anexo II (frondosas)

3,40

1.360,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:84:0:0:32:1129:1

2018

33,90

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

2

32:84:0:0:32:1129:1

2018

6,10

A4 - Pseudotsuga menziesi

3

32:84:0:0:32:1129:3

2018

0,10

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

4

32:84:0:0:32:1129:1

2018

6,00

A5 - Piñeiro negro (Pinus nigra)

5

32:84:0:0:32:1129:1

2018

3,10

B10 - Carballo (Quercus robur L.)

6

32:84:0:0:32:1125:2

2018

0,50

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

7

32:84:0:0:32:1125:2

2018

0,30

B10 - Carballo (Quercus robur L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320039/2020

*** 2001 **

CMVMC Santoalla

26.006,40

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

27,09

8.668,80

2021

Especies do anexo I (coníferas)

27,09

8.668,80

2022

Especies do anexo I (coníferas)

27,09

8.668,80

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:61:0:0:33:328:1

2018

0,60

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

2

32:61:0:0:33:334:1

2018

4,00

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

3

32:61:0:0:33:335:2

2018

3,10

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

4

32:61:0:0:33:335:1

2018

1,55

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

5

32:61:0:0:33:338:1

2018

9,21

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

6

32:61:0:0:33:339:1

2018

4,99

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

7

32:61:0:0:33:347:1

2018

1,82

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

8

32:61:0:0:33:346:2

2018

0,52

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

9

32:61:0:0:33:346:1

2018

1,15

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

10

32:61:0:0:30:611:1

2018

0,00

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

11

32:61:0:0:30:610:1

2018

0,00

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

12

32:61:0:0:30:612:1

2018

0,00

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

13

32:61:0:0:33:348:2

2018

0,15

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320040/2020

*** 1829 **

CMVMC Córgomo, A Portela e Baxeles

46.588,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

48,53

15.529,60

2021

Especies do anexo I (coníferas)

48,53

15.529,60

2022

Especies do anexo I (coníferas)

48,53

15.529,60

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:89:0:0:25:1560:1

2017

38,25

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

2

32:89:0:0:25:1560:1

2017

5,15

A4 - Pseudotsuga menziesii

3

32:89:0:0:25:1560:1

2017

5,13

A5 - Piñeiro negro (Pinus nigra)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320041/2020

*** 2328 **

CMVMC Gondulfes e Marbán

22.828,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

23,78

7.609,60

2021

Especies do anexo I (coníferas)

23,78

7.609,60

2022

Especies do anexo I (coníferas)

23,78

7.609,60

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:22:0:0:1:212:1

2017

0,34

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

2

32:22:0:0:1:256:1

2017

3,79

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

3

32:22:0:0:1:269:1

2017

0,40

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

4

32:22:0:0:1:270:1

2017

1,60

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

5

32:22:0:0:1:271:1

2017

0,10

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

6

32:22:0:0:1:273:11

2017

0,00

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

7

32:22:0:0:1:273:8

2017

0,00

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

8

32:22:0:0:2:154:1

2017

1,40

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

9

32:22:0:0:2:154:1

2017

1,90

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

10

32:22:0:0:5:94:1

2017

2,36

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

11

32:22:0:0:2:154:3

2017

3,39

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

12

32:22:0:0:2:132:1

2017

0,35

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

13

32:22:0:0:2:133:1

2017

0,10

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

14

32:22:0:0:2:134:1

2017

0,10

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

15

32:22:0:0:2:137:1

2017

0,10

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

16

32:22:0:0:2:154:1

2017

1,59

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

17

32:22:0:0:2:154:5

2017

0,36

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

18

32:22:0:0:22:277:2

2017

1,70

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

19

32:22:0:0:22:277:2

2017

1,00

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

20

32:22:0:0:22:277:2

2017

1,25

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

21

32:22:0:0:22:277:5

2017

1,95

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320042/2020

*** 2018 **

CMVMC A Gandarela, Canavelas, A Ferrería, A Buratiña, O Pazo

6.336,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

6,60

2.112,00

2021

Especies do anexo I (coníferas)

6,60

2.112,00

2022

Especies do anexo I (coníferas)

6,60

2.112,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:25:0:0:44:26:1

2017

1,13

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

2

32:25:0:0:44:68:1

2017

0,42

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

3

32:25:0:0:44:183:1

2017

1,80

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

4

32:25:0:0:44:197:2

2017

0,90

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

5

32:25:0:0:44:198:2

2017

2,35

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320043/2020

*** 2334 **

CMVMC Ermille

30.981,60

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

27,66

8.851,20

2020

Especies do anexo II (frondosas)

3,69

1.476,00

2021

Especies do anexo I (coníferas)

27,66

8.851,20

2021

Especies do anexo II (frondosas)

3,69

1.476,00

2022

Especies do anexo I (coníferas)

27,66

8.851,20

2022

Especies do anexo II (frondosas)

3,69

1.476,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:42:0:0:44:111:4

2018

2,49

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

2

32:42:0:0:44:112:1

2018

7,01

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

3

32:42:0:0:46:540:1

2018

18,16

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster

4

32:42:0:0:46:540:1

2018

0,69

B2 - Bidueiro (Bétula Sp.)

5

32:42:0:0:54:743:1

2018

3,00

B2 - Bidueiro (Bétula Sp.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320044/2020

*** 2001 **

CMVMC Santoalla

40.300,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

41,98

13.433,60

2021

Especies do anexo I (coníferas)

41,98

13.433,60

2022

Especies do anexo I (coníferas)

41,98

13.433,60

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:61:0:0:30:560:1

2017

6,13

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

2

32:61:0:0:30:567:1

2017

4,76

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

3

32:61:0:0:30:568:1

2017

1,11

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

4

32:61:0:0:33:322:1

2017

1,21

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

5

32:61:0:0:30:567:1

2017

6,80

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

6

32:61:0:0:30:559:1

2017

5,25

A5 - Piñeiro negro (Pinus nigra)

7

32:61:0:0:30:568:1

2017

2,05

A5 - Piñeiro negro (Pinus nigra)

8

32:61:0:0:30:567:1

2017

1,00

A4 - Pseudotsuga menziesii

9

32:61:0:0:30:568:1

2017

4,75

A4 - Pseudotsuga menziesii

10

32:61:0:0:30:559:1

2017

8,92

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320045/2020

*** 2780 **

CMVMC Parroquia de Vila (Santa María Madalena)

33.456,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

34,85

11.152,00

2021

Especies do anexo I (coníferas)

34,85

11.152,00

2022

Especies do anexo I (coníferas)

34,85

11.152,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:18:0:0:3:715:10

2017

0,47

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

2

32:18:0:0:4:1667:1

2017

1,80

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

3

32:18:0:0:4:1702:1

2017

3,20

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

4

32:18:0:0:6:2508:1

2017

0,55

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

5

32:18:0:0:3:715:12

2017

2,67

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

6

32:18:0:0:6:2574:1

2017

12,85

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

7

32:18:0:0:6:2521:1

2017

1,37

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

8

32:18:0:0:6:2526:1

2017

0,55

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

9

32:18:0:0:6:2554:1

2017

6,70

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

10

32:18:0:0:6:2553:1

2017

0,90

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

11

32:18:0:0:6:2527:1

2017

2,38

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

12

32:18:0:0:6:2527:2

2017

1,31

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster

13

32:18:0:0:6:2527:8

2017

0,10

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320047/2020

*** 4442 **

CMVMC Parroquia de Alais (San Pedro) e Condelle

13.881,60

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

14,46

4.627,20

2021

Especies do anexo I (coníferas)

14,46

4.627,20

2022

Especies do anexo I (coníferas)

14,46

4.627,20

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:24:0:0:98:337:10

2017

2,70

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

2

32:24:0:0:98:1438:1

2017

0,23

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

3

32:24:0:0:98:1438:4

2017

5,75

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

4

32:24:0:0:98:1438:5

2017

0,14

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

5

32:24:0:0:98:1438:7

2017

0,03

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

6

32:24:0:0:98:1693:1

2017

0,08

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

7

32:24:0:0:98:1744:1

2017

0,05

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

8

32:24:0:0:98:1912:9

2017

0,48

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

9

32:24:0:0:85:63:7

2017

5,85

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320048/2020

*** 3866 **

CMVMC Carpazás

25.042,50

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

26,25

8.347,50

2021

Especies do anexo I (coníferas)

26,25

8.347,50

2022

Especies do anexo I (coníferas)

26,25

8.347,50

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:7:0:0:15:552:1

2017

15,80

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

2

32:7:0:0:15:552:2

2017

0,23

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

3

32:7:0:0:15:552:3

2017

9,62

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

4

32:7:0:0:15:552:5

2017

0,60

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320049/2020

*** 1799 **

CMVMC Pedrosa

4.041,60

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

4,21

1.347,20

2021

Especies do anexo I (coníferas)

4,21

1.347,20

2022

Especies do anexo I (coníferas)

4,21

1.347,20

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:72:0:0:64:390:2

2018

1,48

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

2

32:72:0:0:64:397:2

2018

2,73

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320051/2020

*** 1962 **

CMVMC Arzádegos

26.578,44

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

27,86

8.859,48

2021

Especies do anexo I (coníferas)

27,86

8.859,48

2022

Especies do anexo I (coníferas)

27,86

8.859,48

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:92:0:0:118:999:4

2017

0,07

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

2

32:92:0:0:118:1000:1

2017

1,24

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

3

32:92:0:0:118:1002:1

2017

11,00

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

4

32:92:0:0:118:1002:3

2017

0,00

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

5

32:92:0:0:118:1002:5

2017

0,11

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

6

32:92:0:0:118:1003:1

2017

2,58

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

7

32:92:0:0:118:1034:1

2017

11,11

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

8

32:92:0:0:118:1034:5

2017

1,75

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320052/2020

*** 2654 **

CMVMC O Puxedo, Guende e Cela

5.760,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

6,00

1.920,00

2021

Especies do anexo I (coníferas)

6,00

1.920,00

2022

Especies do anexo I (coníferas)

6,00

1.920,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:43:0:0:32:312:1

2017

0,44

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

2

32:43:0:0:32:312:2

2017

0,03

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

3

32:43:0:0:32:314:1

2017

2,41

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

4

32:43:0:0:32:315:1

2017

0,56

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

5

32:43:0:0:59:324:1

2017

2,52

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

6

32:43:0:0:59:324:2

2017

0,04

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320053/2020

*** 2819 **

CMVMC Meixide

19.881,60

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

20,71

6.627,20

2021

Especies do anexo I (coníferas)

20,71

6.627,20

2022

Especies do anexo I (coníferas)

20,71

6.627,20

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:84:0:0:69:759:1

2018

3,36

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

2

32:84:0:0:72:284:2

2018

17,35

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320054/2020

*** 3207 **

CMVMC A Ponte-Irixo, Irixo de Arriba e Vila

23.613,60

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

23,16

7.411,20

2020

Especies do anexo II (frondosas)

1,15

460,00

2021

Especies do anexo I (coníferas)

23,16

7.411,20

2021

Especies do anexo II (frondosas)

1,15

460,00

2022

Especies do anexo I (coníferas)

23,16

7.411,20

2022

Especies do anexo II (frondosas)

1,15

460,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:36:0:0:72:102:30

2017

1,15

B8 - Castiñeiro (Castanea x hybrida)

2

32:36:0:0:38:492:3

2017

0,01

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

3

32:36:0:0:38:492:1

2017

23,15

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320055/2020

*** 2724 **

CMVMC Castiñeira

5.495,04

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

5,76

1.831,68

2021

Especies do anexo I (coníferas)

5,76

1.831,68

2022

Especies do anexo I (coníferas)

5,76

1.831,68

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:87:0:0:109:758:1

2017

4,27

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

2

32:87:0:0:109:807:1

2017

1,49

A2 - Piñeiro silvestre (P. sylvestris)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19360001/2020

*** 1045 **

CMVMC Santa Mariña

3.421,61

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo II (frondosas)

3,29

791,25

2021

Especies do anexo II (frondosas)

3,29

1.315,18

2022

Especies do anexo II (frondosas)

3,29

1.315,18

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

36:13:0:0:21:1103:1

2018

2,81

B10 - Carballo (Quercus robur L.)

2

36:13:0:0:21:1103:11

2018

0,48

B10 - Carballo (Quercus robur L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19360002/2020

*** 2077 **

CMVMC Zobra

6.249,60

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

6,51

2.083,20

2021

Especies do anexo I (coníferas)

6,51

2.083,20

2022

Especies do anexo I (coníferas)

6,51

2.083,20

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

36:24:0:0:294:334:4

2018

5,26

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

36:24:0:0:294:334:1

2018

1,25

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19360003/2020

*** 1483 **

CMVMC Lamas

5.191,20

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

4,97

1.590,40

2020

Especies do anexo II (frondosas)

0,35

140,00

2021

Especies do anexo I (coníferas)

4,97

1.590,40

2021

Especies do anexo II (frondosas)

0,35

140,00

2022

Especies do anexo I (coníferas)

4,97

1.590,40

2022

Especies do anexo II (frondosas)

0,35

140,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

36:18:0:0:254:10973:1

2018

4,97

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris)

2

36:18:0:0:254:10973:1

2018

0,23

B2 - Bidueiro (Bétula Sp.)

3

36:18:0:0:55:10355:1

2018

0,12

B2 - Bidueiro (Bétula Sp.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19360004/2020

*** 2700 **

CMVMC Valadelo

20.520,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

20,30

6.496,00

2020

Especies do anexo II (frondosas)

0,86

344,00

2021

Especies do anexo I (coníferas)

20,30

6.496,00

2021

Especies do anexo II (frondosas)

0,86

344,00

2022

Especies do anexo I (coníferas)

20,30

6.496,00

2022

Especies do anexo II (frondosas)

0,86

344,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

36:18:0:0:62:1119:1

2017

1,17

A3 - Piñeiro insigne

2

36:18:0:0:66:377:1

2017

14,54

A3 - Piñeiro insigne

3

36:18:0:0:66:377:1

2017

0,86

B2 - Bidueiro (Bétula Sp.)

4

36:18:0:0:66:377:2

2017

0,00

A3 - Piñeiro insigne

5

36:18:0:0:67:1235:1

2017

4,59

A3 - Piñeiro insigne

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19360006/2020

*** 5906 **

CMVMC Xubín

39.475,20

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

38,02

12.166,40

2020

Especies do anexo II (frondosas)

2,48

992,00

2021

Especies do anexo I (coníferas)

38,02

12.166,40

2021

Especies do anexo II (frondosas)

2,48

992,00

2022

Especies do anexo I (coníferas)

38,02

12.166,40

2022

Especies do anexo II (frondosas)

2,48

992,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

36:52:0:0:69:201:1

2018

38,02

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

36:52:0:0:69:201:1

2018

1,33

B2 - Bidueiro (Bétula Sp.)

3

36:52:0:0:69:201:1

2018

1,15

B10 - Carballo (Quercus robur L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19360007/2020

*** 2700 **

CMVMC Valadelo

11.647,20

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

11,17

3.574,40

2020

Especies do anexo II (frondosas)

0,77

308,00

2021

Especies do anexo I (coníferas)

11,17

3.574,40

2021

Especies do anexo II (frondosas)

0,77

308,00

2022

Especies do anexo I (coníferas)

11,17

3.574,40

2022

Especies do anexo II (frondosas)

0,77

308,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

36:18:0:0:67:1235:1

2018

10,73

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

2

36:18:0:0:67:1235:1

2018

0,77

B2 - Bidueiro (Bétula Sp.)

3

36:18:0:0:67:1238:1

2018

0,08

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

4

36:18:0:0:67:1241:1

2018

0,10

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

5

36:18:0:0:67:1247:1

2018

0,26

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19360008/2020

*** 1334 **

CMVMC Fornelos

14.193,60

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

7,36

2.355,20

2020

Especies do anexo II (frondosas)

5,94

2.376,00

2021

Especies do anexo I (coníferas)

7,36

2.355,20

2021

Especies do anexo II (frondosas)

5,94

2.376,00

2022

Especies do anexo I (coníferas)

7,36

2.355,20

2022

Especies do anexo II (frondosas)

5,94

2.376,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

36:19:0:0:17:7:2

2018

1,24

B10 - Carballo (Quercus robur L.)

2

36:19:0:0:17:7:2

2018

4,13

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

36:19:0:0:17:7:3

2018

0,13

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

36:19:0:0:18:1:1

2018

4,70

B15 - Nogueira americana e híbridos de produción madeireira (Juglans nigra)

5

36:19:0:0:18:1:1

2018

3,10

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19360013/2020

*** 2757 **

CMVMC Soutomaior

4.560,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

4,75

1.520,00

2021

Especies do anexo I (coníferas)

4,75

1.520,00

2022

Especies do anexo I (coníferas)

4,75

1.520,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

36:53:0:0:3:145:1

2017

4,75

A1 - Piñeiro do país

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19360017/2020

*** 3760 **

CMVMC Parada

5.347,20

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

5,12

1.638,40

2020

Especies do anexo II (frondosas)

0,36

144,00

2021

Especies do anexo I (coníferas)

5,12

1.638,40

2021

Especies do anexo II (frondosas)

0,36

144,00

2022

Especies do anexo I (coníferas)

5,12

1.638,40

2022

Especies do anexo II (frondosas)

0,36

144,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

36:52:0:0:90:156:1

2015

5,12

A1 - Piñeiro do país

2

36:52:0:0:90:156:1

2015

0,36

B10 - Carballo (Quercus robur L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19360018/2020

*** 2181 **

CMVMC San Pedro de Batalláns

16.056,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo II (frondosas)

13,38

5.352,00

2021

Especies do anexo II (frondosas)

13,38

5.352,00

2022

Especies do anexo II (frondosas)

13,38

5.352,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

36:34:0:0:159:21:1

2018

6,53

B10 - Carballo (Quercus robur L.)

2

36:34:0:0:159:21:1

2018

1,84

B2 - Bidueiro (Bétula Sp.)

3

36:34:0:0:159:21:1

2018

2,00

B21 - Pradairo (Acer pseudoplatanus)

4

36:34:0:0:159:19:2

2018

1,96

B10 - Carballo (Quercus robur L.)

5

36:34:0:0:159:4:1

2018

0,46

B10 - Carballo (Quercus robur L.)

6

36:34:0:0:159:21:5

2018

0,59

B2 - Bidueiro (Bétula Sp.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19360019/2020

*** 2112 **

CMVMC Guntín, Piñeiro e Costa

6.252,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo II (frondosas)

5,21

2.084,00

2021

Especies do anexo II (frondosas)

5,21

2.084,00

2022

Especies do anexo II (frondosas)

5,21

2.084,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

36:9:0:1:510:796:1

2018

5,21

B10 - Carballo (Quercus robur L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19360020/2020

*** 2479 **

CMVMC Antas

14.313,60

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

14,91

4.771,20

2021

Especies do anexo I (coníferas)

14,91

4.771,20

2022

Especies do anexo I (coníferas)

14,91

4.771,20

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

36:25:0:0:11:499:1

2017

14,91

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19360022/2020

*** 1292 **

CMVMC Augasantas

18.290,40

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2020

Especies do anexo I (coníferas)

5,99

1.916,80

2020

Especies do anexo II (frondosas)

10,45

4.180,00

2021

Especies do anexo I (coníferas)

5,99

1.916,80

2021

Especies do anexo II (frondosas)

10,45

4.180,00

2022

Especies do anexo I (coníferas)

5,99

1.916,80

2022

Especies do anexo II (frondosas)

10,45

4.180,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

36:12:0:0:52:1247:1

2018

0,06

B8 - Castiñeiro híbrido

2

36:12:0:0:52:1247:3

2018

2,49

B8 - Castiñeiro híbrido

3

36:12:0:0:52:1253:1

2018

0,24

B8 - Castiñeiro híbrido

4

36:12:0:0:64:63:8

2018

5,99

A1 - Piñeiro do país (P. pinaster)

5

36:12:0:0:67:226:1

2018

3,19

B8 - Castiñeiro híbrido

6

36:12:0:0:67:226:2

2018

0,06

B8 - Castiñeiro híbrido

7

36:12:0:0:67:305:27

2018

4,15

B2 - Bidueiro (Bétula Sp.)

8

36:12:0:0:68:395:1

2018

0,02

B8 - Castiñeiro híbrido

9

36:12:0:0:68:330:3

2018

0,24

B8 - Castiñeiro híbrido

ANEXO II

Listaxe de axudas desestimadas

Expediente

CIF/NIF

Solicitante

Motivo de desestimación

19150001/2020

***2337**

CMVMC Lariño e A Gándara

Non cumpre cos criterios da orde (artigo 3.1)

19150002/2020

***4673**

Sociedade de Montes Sostibles de Cuns, S.L.

Non cumpre cos criterios da orde (artigo 12.3)

19150003/2020

***5438**

CMVMC Aido, Cornes e

A Pontenova

Non cumpre cos criterios da orde (artigo 7.2)

19270004/2020

***6783**

Saavedra López, Manuel

Non cumpre cos criterios da orde (artigo 3.1)

19270028/2020

***1664**

CMVMC Burgo de San Xiao de Castelo

Non cumpre cos criterios da orde (artigo 7.2)

19270029/2020

***1844**

CMVMC Bazal, Cascaxide, A Piúca, Torre, Torrón e Vilamirón

Non cumpre cos criterios da orde (artigo 7.2)

19320004/2020

***2213**

CMVMC Parroquias da Fraga (San Bartolomeu), Parada (Santa Eufemia) e San Xes de Vilariño (San Xes)

Non cumpre cos criterios da orde (artigo 3.1)

19320026/2020

***1373**

CMVMC Doade

Non cumpre cos criterios da orde (artigo 7.2)

19320050/2020

***0264**

CMVMC Casas Vellas, Portela, Fontao, Guxinde, Ferreiros de Arriba, Queguas, Venceáns e Vilar

Non cumpre cos criterios da orde (artigo 7.2)

19360005/2020

***1704**

CMVMC San Xoán de Piñeiro

Non cumpre cos criterios da orde (artigo 3.1)

19360009/2020

***1579**

CMVMC San Xurxo de Sacos (menos Fentáns)

Non cumpre cos criterios da orde (artigo 7.2)

19360010/2020

***3020**

CMVMC Campo

Non cumpre cos criterios da orde (artigo 7.2)

19360011/2020

***1651**

CMVMC Escuadra

Non cumpre cos criterios da orde (artigo 7.2)

19360012/2020

***1012**

CMVMC Loureiro

Non cumpre cos criterios da orde (artigo 7.2)

19360014/2020

***1017**

CMVMC O Hío

Non cumpre cos criterios da orde (artigo 7.2)

19360015/2020

***1027**

CMVMC Burgueira

Non cumpre cos criterios da orde (artigo 7.2)

19360016/2020

***1162**

CMVMC Pontesampaio

Non cumpre cos criterios da orde (artigo 7.2)

19360021/2020

***1058**

CMVMC Santa María de Xeve

Non cumpre cos criterios da orde (artigo 7.2)

19360023/2020

***1312**

CMVMC Santo André de Xeve

Non cumpre cos criterios da orde (artigo 7.2)

19360024/2020

***1117**

CMVMC Achas

Non cumpre cos criterios da orde (artigo 7.2)

19360025/2020

***1117**

CMVMC Achas

Non cumpre cos criterios da orde (artigo 7.2)

19320002/2020

***1999**

CMVMC Oímbra

Incumprimento de obrigas tributarias (artigo 3.2)

19320018/2020

***3344**

CMVMC Parroquia de Soutadoiro (Santa Isabel)

Incumprimento de obrigas tributarias (artigo 3.2)

19320030/2020

***4573**

CMVMC A Pena

Incumprimento de obrigas tributarias (artigo 3.2)

19320032/2020

***2439**

CMVMC Albite

Incumprimento de obrigas tributarias (artigo 3.2)

19320046/2020

***2080**

CMVMC Parroquia de Amiudal (Santiago)

Incumprimento de obrigas tributarias (artigo 3.2)